Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Υποτροφία Φοίτησης

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2019 - Μηχανογραφικό 2019

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020
Εκπαιδευτικό Σύστημα
Διορισμοί εκπαιδευτικών 2020: Σημαντικές διευκρινίσεις για την έντυπη αίτηση

 Διευκρινίσεις και επισημάνσεις της ΔΔΕ Σερρών για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 & 2ΓΕ/2019 και τη συμπλήρωση της ειδικής έντυπης αίτησης 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Σερρών:

 α) Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη δημιουργήσει ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. ελέγχουν σε αυτόν, τα στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και επικυρωθεί και τα οποία παραμένουν σε ισχύ κατά την εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών της παρούσης, δεδομένου ότι αυτά θα πρέπει να τα επικαλεστούν και να τα καταγράψουν στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών.

 β) Τα στοιχεία που δεν είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οι υποψήφιοι θα πρέπει να τα καταγράψουν στην ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών και να τα προσκομίσουν μαζί με την αίτηση.

 γ) Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ της αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών θα συμπληρωθεί μόνο από όσους επιθυμούν τροποποίηση ή συμπλήρωση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποχρεούνται να τα καταθέσουν μαζί με την αίτηση.

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Στη στήλη «Στοιχείο/Πεδίο στον ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου στο ΟΠΣΥΔ» καταγράφεται το πεδίο στο ΟΠΣΥΔ  που επικαλείται ο υποψήφιος : π.χ. πτυχίο  ΠΕ05 -Γαλλικής, ΜΠΣ στην ΕΑΕ της αλλοδαπής (χώρα προέλευσης Μ. Βρετανία) κτλ.

 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Στη στήλη «Δικαιολογητικά» καταγράφεται το κατά περίπτωση δικαιολογητικό που καταθέτει ο υποψήφιος: π.χ. ΜΠΣ στις Επιστήμες της Αγωγής από Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ECDL Core Certificate, Certificate of Proficiency in Englishτου Πανεπιστημίου CAMBRIDGE, Γαλλικά : Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 κτλ.

 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ: Στη στήλη «Προσόν/Κριτήριο/Ιδιότητα» καταγράφεται  το τυπικό προσόν για το οποίο επιθυμεί να λάβει τη σχετική μοριοδότηση  ο υποψήφιος (π.χ.: ένταξη  σε εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ02, Παιδαγωγική Επάρκεια, εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιδιωτική προϋπηρεσία, 2ο πτυχίο ένταξης σε εκπ/κό κλ. ΠΕ01, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, Ενιαίος αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), άριστη /πολύ καλή /καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, γνώση χειρισμού Η/Υ, Επιμόρφωση 300 ωρών (7 μηνών), αριθμός τέκνων: 2, αναπηρία τέκνου 50% και άνω κ.τ.λ.ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Στη στήλη «Αιτούμενη τροποποίηση στο ΟΠΣΥΔ» καταγράφεται  τι επιθυμεί ο υποψήφιος να τροποποιηθεί στο ΟΠΣΥΔ: π.χ. Διόρθωση βαθμού πτυχίου, διόρθωση/συμπλήρωση προϋπηρεσίας σχ. έτους 2018-2019 σε ΣΔΕ Σερρών.

Σας ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω αποτελούν μόνο διευκρινίσεις-επισημάνσεις επί της προκήρυξης του ΑΣΕΠ & της πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ, έχουν ρόλο υποστηρικτικό-καθοδηγητικό για τη διαδικασία κατάταξης των εκπαιδευτικών, δεν αναφέρονται σε όλες τις υποπεριπτώσεις που περιέχονται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ και στην πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ,  ασφαλώς δεν υποκαθιστούν την προκήρυξη της οποίας η λεπτομερής μελέτη από  τους υποψηφίους επιβάλλεται, καθώς η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Σερρών καθώς η υπηρεσία μας  θα προβαίνει κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων σε συμπληρωματικές διευκρινίσεις-επισημάνσεις.

 • Κατά τη διάρκεια της ισχύος των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν σε αυτούς μπορεί:

Α) να διορίζονται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΓΕ της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

Β) να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΓΕ στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.

Κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία.

 • Τα μεταπτυχιακά, οι ξένες γλώσσες και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα στο ΟΠΣΥΔ μόνο στους ηλεκτρονικούς φακέλους υποψηφίων που είχαν κάνει αίτηση για ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι πρέπει να  καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα καταγράψουν στην υποενότητα ΙΙ της ειδικής έντυπης αίτησης. Προσοχή : ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν στο ΠΥΣΔΕ Σερρών το μεταπτυχιακό ή/και το διδακτορικό τους για αναγνώριση συνάφειας και χορήγηση ΜΚ πρέπει να το ξανακαταθέσουν και να το καταγράψουν στην Υποενότητα ΙΙ.
 • Δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών/ βεβαιώσεων :

Α) για στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στο ΟΠΣΥΔ εκτός των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης και των πιστοποιητικών αναπηρίας (υποπαράγραφοι 3β. και 3γ. της 204654/Ε1/24-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν) Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ (σελ. 4).

Β) για προϋπηρεσίες παρελθόντων ετών που είναι ήδη καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ καθώς και δημόσιες προϋπηρεσίες της ημεδαπής (αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού του τρέχοντος σχολικού έτους 2019-2020.

 • Η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης είναι υποχρεωτική για όλους τους ενδιαφερόμενους (οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν το σχετικό ευεργέτημα των τέκνων ή/ και της αναπηρίας τέκνων /συζύγου) ακόμη και για τις περιπτώσεις υποψηφίων που είχαν κάνει αίτηση για ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ, 2ΕΑ, 3ΕΑ, 4ΕΑ και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και που η σχετική ιδιότητα εμφανίζεται καταχωρισμένη και επικυρωμένη στο ΟΠΣΥΔ.
   
 • Για τη μοριοδότηση τέκνων που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία (έως 25 ετών) εκτός του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται βεβαίωση φοίτησης πανεπιστημιακού/τεχνολογικού ιδρύματος ή βεβαίωση υπηρεσίας από τη στρατιωτική μονάδα. Σε περίπτωση διαζυγίου πρέπει απαραιτήτως να κατατεθούν δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών.
 • Για να μοριοδοτηθεί Σεμινάριο Επιμόρφωσης (τουλάχιστον 300 ωρών-διάρκειας 7 μηνών) από ΑΕΙ ή άλλον φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό η ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης να προσκομίζεται και  σχετική βεβαίωση από τον οικείο φορέα.
   
 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής: Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
   
 • Tα προσκομισθέντα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/έγγραφα) με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 37 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Γνώμη για πανεπιστήμια της Ιταλιας
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 - 15:13
Σχόλια (0)

Διδακτική επάρκεια
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 - 12:51
Σχόλια (0)

Μετεγγραφές (φαρσοκωμωδία)
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 - 10:30
Σχόλια (3)

10%
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020 - 16:33
Σχόλια (0)

Οι αδικημένοι του ΙΚΥ ΕΚΟ 2017-2018...
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 - 01:42
Σχόλια (6)

ΑΛΙΜΟΝΟ ΑΝ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΛΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 - 19:17
Σχόλια (11)

Σκυλοκούραδα παντού...
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 - 17:44
Σχόλια (0)

Νεο πασο
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 - 15:49
Σχόλια (1)

κατ εξαιρεση σε 1 μηνα
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020 - 14:33
Σχόλια (6)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Γνώμη για ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020 - 11:38
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020
Η εξεταστέα ύλη για τη Γ' Λυκείου 2019-2020
Σχόλια (7)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
Δωρεάν επιμόρφωση 200 κατοίκων νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
ΑΣΕΠ: Παρατάσεις στην κατάθεση δικαιολογητικών για 3 προκηρύξεις εκπαιδευτικών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
Κορονοϊός: «Λουκέτο» 15 ημερών στο 105ο δημοτικό Θεσσαλονίκης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020
Νέο νομοσχέδιο: Οι 16 αλλαγές που παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως στον πρωθυπουργό
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Σελίδα 1 από 4375 (26246 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4373
4374
4375
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης