Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Σύγκλητος ΕΛΜΕΠΑ: Πώς θα εξεταστούν οι φοιτητές!

Σύγκλητος ΕΛΜΕΠΑ: Πώς θα εξεταστούν οι φοιτητές!

Στο Ηράκλειο στις 21 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2666/Φ20/18-05-2020 πρόσκληση του Πρύτανη Νικολάου Κατσαράκη.

Εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν συμμετέχουν καθότι δεν έχει υποβληθεί η νόμιμη εκπροσώπησή τους από τους Συλλόγους τους. Γραμματέας της Συγκλήτου ήταν η Μαρία Μούντη, Προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών.

Διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

O Πρύτανης Νικόλαος Κατσαράκης έθεσε υπόψη των μελών της Συγκλήτου την με ημερομηνία 18-05-2020 εισήγησή του με θέμα Διεξαγωγή εξετάσεων εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αφού συζήτησε διεξοδικά την εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, την ΥΑ 59181/Ζ1 (ΦΕΚ τ.Β’. 1935/20.5.2020) και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, γνωστοποιεί τα εξής σε σχέση με την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου-Ιουλίου 2020:

Είναι σαφές ότι οι εξαιρετικές συνθήκες επιβάλλουν πολύ σοβαρές και ειδικές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των φοιτητών, των διδασκόντων και όλου του προσωπικού που συμμετέχει στη διεξαγωγή των εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε έγγραφό του στις 11.5.2020, με οδηγίες για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1699) και του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), καλεί «…τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, μετά την έκδοση των σχετικών οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς και αφού γνωστοποιηθεί σε όλους το κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης πανδημίας COVID-19».

Ανακοινώνει τις παρακάτω κατευθύνσεις-οδηγίες σε σχέση με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020:

Α) Οι προτεινόμενοι προς τα ακαδημαϊκά Τμήματα εναλλακτικοί τρόποι διεξαγωγής των εξετάσεων είναι οι ακόλουθοι:

Προφορικές εξετάσεις εξ’ αποστάσεως, ιδιαίτερα για μαθήματα με μικρό αριθμό φοιτητών, οι οποίες θα διενεργούνται κατά τρόπο ακέραιο και αδιάβλητο (από επιτροπές εξέτασης με τουλάχιστον δύο μέλη). Συνίσταται η εξέταση σε μικρές ομάδες φοιτητών, ώστε να διασφαλίζονται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

1. Αξιολόγηση μέσω γραπτών εργασιών ή και ασκήσεων σε εργαστήρια ή σε θεωρητικά μαθήματα με μικρό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών (με παράλληλη εξ’ αποστάσεως προφορική εξέταση ή παρουσίαση με ερωτήσεις). Πρόκειται για ένα δοκιμασμένο τρόπο αξιολόγησης που ήδη χρησιμοποιείται σε διάφορα Τμήματα και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ευρύτερα.

2. Γραπτές εξετάσεις εξ’ αποστάσεως, οι οποίες θα διενεργούνται κατά τρόπο ακέραιο και αδιάβλητο. Πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις.

3. Γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής που θα προταθούν από τους ειδικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία ενδέχεται να είναι απαραίτητες στην περίπτωση Τμημάτων με μεγάλο αριθμό φοιτητών. Τονίζεται ότι, στην περίπτωση επιλογής για συγκεκριμένα μαθήματα από τους διδάσκοντες και τα Τμήματα των γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία, οι οριστικές αποφάσεις για το πλαίσιο διεξαγωγής τους θα ληφθούν «μετά την έκδοση των σχετικών οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς και αφού γνωστοποιηθεί σε όλους το κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης πανδημίας COVID-19», με βάση το με αριθμ. πρωτ. 215/11.5.2020 έγγραφο του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Βασίλη Διγαλάκη.

Β) Θα συσταθεί αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου, η οποία θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη των διδασκόντων, αλλά και των φοιτητών, προκειμένου να διευκολυνθεί η οργάνωση των εξετάσεων και η συμμετοχή σε αυτές. Ειδικά, για τις εξ’ αποστάσεως εξετάσεις, θα υπάρξουν αναλυτικές οδηγίες για τις τεχνολογίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και θέματα που αφορούν τη διασφάλιση του αδιάβλητου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Γ) Οι φοιτητές θα πρέπει οπωσδήποτε, για λόγους προγραμματισμού και οργάνωσης των εξετάσεων, μετά από σχετικές ανακοινώσεις των Τμημάτων και των διδασκόντων, να δηλώσουν ορισμένες ημέρες πριν από την εξέταση ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή.

Ειδικά για την περίπτωση των εξ’ αποστάσεως εξετάσεων (προφορική ή γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση), να ειδοποιηθούν οι φοιτητές ότι πρέπει εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass του μαθήματος.

Δ) Στην περίπτωση γραπτών εξετάσεων με φυσική παρουσία:

Οι εξετάσεις θα λάβουν, κατά προτεραιότητα, χώρα σε μεγάλους ενιαίους χώρους, όπως για παράδειγμα το Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Καραναστάσης», ώστε να είναι εφικτή η διατήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων (κατά ελάχιστο 2,0 μ), με βάση τις γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ.

Μεταξύ του τέλους της μιας εξέτασης και της έναρξης της επόμενης, θα πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον μιας (1) ώρας για την αποφυγή συνωστισμού και την απολύμανση του χώρου.

Ο χρόνος διάρκειας της εξέτασης συστήνεται να μην ξεπερνάει τη μιάμιση ώρα.

Οι φοιτητές θα θερμομετρούνται πριν την είσοδο τους στο χώρο, όπου θα υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ.

Οι φοιτητές, κατά την παραμονή τους στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων, θα φορούν υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα προσώπου.

Με αναρτήσεις στις ιστοσελίδες των Τμημάτων, καθώς και στην ηλεκτρονική τάξη και στις εισόδους των αιθουσών εξέτασης, θα επισημαίνονται στους φοιτητές τα μέτρα προστασίας και η ανάγκη τήρησής τους. Ταυτόχρονα θα οργανώνονται, ανάλογα με τις συνθήκες σε κάθε Τμήμα, τρόποι απολύμανσης των εδράνων πριν από κάθε εξέταση.

Ε) Επισημαίνουμε ότι με ευθύνη του διδάσκοντος και των Τμημάτων, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εξέταση με κάθε δυνατό και πρόσφορο τρόπο (πλην της εξέτασης με φυσική παρουσία) φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ΑμΕΑ, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Τμήματος. Στην περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν ήδη δηλώσει την υπαγωγή τους στις παραπάνω ομάδες στις Γραμματείες των Τμημάτων, καλούνται να το πράξουν έως τις 5 Ιουνίου του 2020, για λόγους προγραμματισμού και οργάνωσης των εξετάσεων.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κατάφερε, σε συνθήκες πρωτόγνωρες για τα Πανεπιστήμια, τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, να υλοποιήσει περισσότερα από 400 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2020 με σύγχρονα ή ασύγχρονα μέσα εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Τονίζεται ότι αυτό έγινε λόγω της αίσθησης καθήκοντος και της προθυμίας του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, ώστε να μην θιγούν καίρια οι σπουδές των χιλιάδων φοιτητών μας. 

Επισημαίνουμε, όμως, ότι δεν πρόκειται για μια μόνιμη λύση, καθώς η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη δια ζώσης διδασκαλία, την αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους διδάσκοντες και το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της ζωής μέσα στο Πανεπιστήμιο.


Πηγή: foititikanea.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 45 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
10% αποφοιτος 2019
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 - 13:33
Σχόλια (0)

επιλογη σχολης
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 - 09:29
Σχόλια (1)

Απορριπτεοι 3ΕΑ
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 - 21:53
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ ΕΚΟ
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 - 21:37
Σχόλια (2)

κοινωνιολογια
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 - 10:30
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

GMC ξερει κανεις για αυτο?
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 - 01:58
Σχόλια (0)

Τουρισμός
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020 - 01:03
Σχόλια (0)

10% 2019
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 - 19:25
Σχόλια (0)

ΤΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (γνώμη μου)
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 - 17:31
Σχόλια (4)

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ
Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020 - 17:18
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020
Μηχανογραφικό 2020 - Διαδικασία υποβολής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Άνοδος 30 θέσεων για το ΕΚΠΑ στην παγκόσμια κατάταξη του CWUR
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 30 λεπτά
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Σκέψεις αφού δεις τα Αποτελέσματα των Πανελλαδικών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 34 λεπτά
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
ΕΣΠΑ 2020 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: Δικαιούχοι, προϋποθέσεις, κριτήρια
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 48 λεπτά
Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Μετατρέψτε τους βαθμούς των πανελληνίων σε μόρια
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Σελίδα 1 από 4523 (27137 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4521
4522
4523
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης