Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Απάντηση της Κομισιόν για την αναγραφή της διαγωγής των μαθητών στα Απολυτήρια

Εναπόκειται στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια να αξιολογήσουν εάν η πρακτική της καταγραφής της συμπεριφοράς ενός μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πιστοποιητικά και διπλώματα παραβιάζει τον ΓΚΠΔ. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο αξιολόγησης από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Αυτό τονίζει η Κομισιόν, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την αναγραφή της διαγωγής των μαθητών  στα Απολυτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι η  Αρχή   Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),με την Απόφαση 32/2020 (7.9.2020),  έκρινε  ότι η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής στους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι νόμιμη.

Τον περασμένο Ιούνιο είχε ψηφιστεί στη Βουλή διάταξη η οποία όριζε ότι “Αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά πτυχίων και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών, που αφορούν μαθητή που φοίτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από το σχολικό έτος 2020-2021, εκδίδονται εφεξής με την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής, εφόσον τα σχετικά δεδομένα υπάρχουν στα σχετικά βιβλία της εκπαιδευτικής μονάδας”.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

E-004153/2020

Απάντηση του κ. Reynders

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(28.9.2020)

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για αυτή τη νομοθετική αλλαγή. Ωστόσο, οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης —συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σχολικών προγραμμάτων και του περιεχομένου των απολυτηρίων— εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ)[1] επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν εθνικούς νόμους προκειμένου να παρέχουν νομική βάση για επεξεργασία δεδομένων η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 6 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ).

 Οποιοδήποτε τέτοιο εθνικό μέτρο πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της προστασία των δεδομένων και με κάθε άλλη προϋπόθεση που προβλέπεται στον ΓΚΠΔ. Για τη συμμόρφωση αυτή απαιτείται, μεταξύ άλλων, οι επιδιωκόμενοι σκοποί να είναι θεμιτοί και να προσδιορίζονται στη νομοθεσία, και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι κατάλληλη, συναφής και να περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της εποπτικής αρχής κατά την εκπόνηση πρότασης νομοθετικού μέτρου που θα εγκριθεί από εθνικό κοινοβούλιο, το οποίο αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, η παρακολούθηση και η επιβολή της εφαρμογής των κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων εμπίπτουν, κατά κύριο λόγο, στο πεδίο αρμοδιοτήτων των εθνικών αρχών και δικαστηρίων. Εναπόκειται στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια να αξιολογήσουν εάν η πρακτική της καταγραφής της συμπεριφοράς ενός μαθητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πιστοποιητικά και διπλώματα παραβιάζει τον ΓΚΠΔ. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο αξιολόγησης από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 [1] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1–88.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004153/2020

προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Konstantinos Arvanitis (GUE/NGL), Petros Kokkalis (GUE/NGL)

Θέμα: Αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια

Πριν λίγες εβδομάδες, η Ελληνική Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον Νόμο 4692/2020 για την «αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις». Ο νόμος επανέφερε την αναγραφή της διαγωγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των πτυχίων, των αποδεικτικών απόλυσης και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών. Η πρακτική της αναγραφής της διαγωγής έχει καταργηθεί στα περισσότερα κράτη μέλη, στα οποία ίσχυσε ή αξιολογείται ξεχωριστά, χωρίς καταγραφή στους απολυτήριους τίτλους, ενώ σε κάθε περίπτωση η συμπεριφορά του μαθητή δεν μπορεί να αξιολογείται βάσει προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Ελλείψει ασφαλών κριτηρίων για την αξιολόγηση, η διαγωγή μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε αυθαίρετη κρίση και σε λόγο διάκρισης και στιγματισμού των μαθητών εφ’ όρου ζωής και να προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες στην επαγγελματική τους πορεία. Ζητήματα γεννώνται σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων 2016/679(ΕΕ), γεγονός που εντόπισε και η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής [1] . Τίθεται ζήτημα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στο μέτρο, και είναι αμφίβολο κατά πόσο ως μέτρο επιβολής της σχολικής πειθαρχίας ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Ερωτάται η Επιτροπή:

-        Είναι ενήμερη για τη νομοθετική αυτή αλλαγή;

-        Θεωρεί ότι τίθεται ζήτημα ελλιπούς εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων;

-        Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για να εφαρμοστεί ο κανονισμός στον τομέα της παιδείας;

 

Πηγή: esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 22 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Εαπ μεταπτυχιακο
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 - 17:08
Σχόλια (0)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 - 15:00
Σχόλια (0)

10 της εκατο
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 - 23:35
Σχόλια (2)

κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 - 18:06
Σχόλια (2)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ταχύρρυθμα ιταλικών
Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 - 07:32
Σχόλια (1)

μετεγγραφη για ιατρικη
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020 - 23:33
Σχόλια (1)

Μετεγγραφές
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020 - 13:34
Σχόλια (0)

Μεταγραφες 2020
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020 - 10:52
Σχόλια (1)

Πανελλήνιες
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020 - 09:26
Σχόλια (0)

Λογοθεραπεια
Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020 - 13:42
Σχόλια (3)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
28η Οκτωβρίου: Έτσι θα εορταστεί στα σχολεία φέτος η εθνική επέτειος -
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 53 λεπτά
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ψηφιακή πρόσβαση σε τίτλους σπουδών πτυχιούχων ΑΕΙ
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ θα εισάγονται στα Πανεπιστήμια με ρύθμιση Ν. Κεραμέως
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Κάλυψη διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων των σχολικών μονάδων
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
516 επιπλέον εισακτέοι στις Στρατιωτικές Σχολές
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Σελίδα 1 από 4663 (27976 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4661
4662
4663
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης