Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021
Σχολές - Τμήματα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Προκήρυξη Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (2021-2022)

Οι εισαγωγικές εξετάσεις για κάθε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του π.δ. 370/1983 θα διενεργηθούν ενώπιον Επιτροπής που συγκροτείται από τον ΥΠΠΟΑ, μετά από πρόταση της οικείας Σχολής.

Οι Σχολές θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους για την Επιτροπή Εξετάσεων στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε.) του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) έως και τις 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Η σύνθεση κάθε Επιτροπής θα είναι πενταμελής.

Οι προτεινόμενοι ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τον Διευθυντή των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (όπως ορίζονται στο άρθρο 16, του ν. 1158/1981), ενώ οι προτεινόμενοι ως μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα για τη διδασκαλία ενός από τα εξεταζόμενα μαθήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του π.δ. 370/1983). Εφόσον προταθούν και αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής θα πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα.

Πέραν των μελών της Επιτροπής προτείνεται και γραμματέας, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει χωρίς δικαίωμα βαθμολογήσεως και εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Από 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου  οι εξετάσεις

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2021. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή στις 31 Οκτωβρίου 2021, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισαγομένων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις:

α) Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις είναι κοινό για όλες τις Σχολές και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της παρούσας προκήρυξης.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για περισσότερες από μία Σχολές, υποβάλλουν αίτηση και δικαιολογητικά σε κάθε μία από αυτές.

β) Απολυτήριο Λυκείου του ν. 1566/1985 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.

Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Β’βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

δ) Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

Υποβολή των αιτήσεων και πρόγραμμα εξετάσεων

Η οικεία Σχολή δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων σπουδαστών έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής, ή

β) στην έδρα κάθε Σχολής από τους ίδιους τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Με ειδική ανακοίνωση, η οποία τοιχοκολλείται στο κτίριό της και αναρτάται στην ιστοσελίδα της, κάθε Σχολή ενημερώνει για τον αριθμό των σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί (σύμφωνα με την παρ. 6 της παρούσας προκήρυξης) και τις ώρες υποβολής των αιτήσεων. Η ανακοίνωση κοινοποιείται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (Δ.Κ.Ε.) του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τις Σχολές τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξή τους. Το σχέδιο του προγράμματος εξετάσεων κοινοποιείται πριν την ανακοίνωσή του στη Δ.Κ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α, προκειμένου να συντονιστεί η παρουσία των εκπροσώπων του ΥΠ.ΠΟ.Α στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων. Η οριστική ανακοίνωση κοινοποιείται άμεσα στη Δ.Κ.Ε. του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα

Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:

α. Υποκριτική

  • Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
  • Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

  • Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
  • Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής(της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας.

Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Αριθμός σπουδαστών ανά Σχολή

Προκειμένου να διατηρείται υψηλό επίπεδο σπουδών και να διασφαλίζεται η υγεία, η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητα των σπουδαστών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο αριθμός σπουδαστών για κάθε Σχολή, ανά έτος σπουδών, πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάθε σχολή μπορεί να εγγράψει αριθμό σπουδαστών ανάλογο προς τις αίθουσες και τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (άρθρο 11 του ν. 1158/1981). Ειδικότερα, σε κάθε σπουδαστή θα πρέπει να αντιστοιχεί χώρος τουλάχιστον 2,5 τ.μ. για κάθε αίθουσα διδασκα-λίας (άρθρο 2 του π.δ. 370/1983). Ο αριθμός των σπουδαστών κάθε τάξης ορίζεται σε 30 κατ’ ανώτατο όριο (άρθρο 11 του ν. 1158/1981).

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι σπουδαστές από τα τετραγωνικά των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας, ή περισσότεροι από 30 σπουδαστές στο ίδιο έτος σπουδών (ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά της αίθουσας) μπορούν να δημιουργούνται επιπλέον Τμήματα. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία μεταξύ των διαφορετικών ετών σπουδών ή των διαφορετικών Τμημάτων του ίδιου έτους σπουδών.

Επιτυχόντες

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα.

Τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται και ανακοινώνονται από την οικεία Σχολή, με βάση τους ονομαστικούς πίνακες των εισακτέων που καταρτίζει η οικεία Επιτροπή Εξετάσεων στις 31 Οκτωβρίου 2021 για όλες τις Σχολές.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα πρακτικά της Επιτροπής έκαστης σχολής αποστέλλονται στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ ταυτόχρονα την ημέρα της ανακοίνωσής τους.
10. Οι επιτυχόντες σπουδαστές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Α’ έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης στην οποία έχουν επιτύχει, από την  1 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου 2021.

Σπουδαστές οι οποίοι έχουν επιτύχει σε περισσότερες από μία Σχολές υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σε μία από αυτές. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων σε κάποια Σχολή είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί (σύμφωνα με την παρ. 6 της παρούσης), μπορούν να εγγραφούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

Το διδακτικό έτος 2021-2022

Το διδακτικό έτος 2021-2022 για τους πρωτοετείς σπουδαστές θα ξεκινήσει στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία θα αποσταλούν στη ΔΚΕ του ΥΠΠΟΑ:

α) ο κατάλογος και οι αιτήσεις εγγραφής των σπουδαστών μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,

β) το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας ανά έτος (και Τμήμα εφόσον υπάρχουν), με αναφορά στις εγκεκριμένες αίθουσες διδασκαλίας και το εμβαδόν τους.

Προκειμένου να εγκριθούν οι εγγραφές των σπουδαστών του Α’ έτους σπουδών ελέγχονται διεξοδικά, τα αποτελέσματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων, η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών,  (μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας, όπως τηρούνται στο αρχείο της ΔΚΕ).

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης απαιτείται η αυστηρή τήρηση των γενικών και ειδικών κανόνων και οδηγιών που αφορούν στον περι- ορισμό της διασποράς της τρέχουσας πανδημίας.

 

Πηγή: foititikanea.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 103 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Αποτελέσματα μεταγραφών
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 - 15:40
Σχόλια (1)

Μετςγγραφη προβλεψη
Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 - 22:15
Σχόλια (1)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 - 14:25
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
ΑΕΙ ανέπτυξε εφαρμογή ιχνηλάτησης στενών επαφών των κρουσμάτων στα αμφιθέατρα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
Το προφίλ των ελληνικών Πανεπιστημίων - Το 50% των φοιτητών παίρνει πτυχίο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
ΑΠΘ: Ο Bruno Currie επίτιμος Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
Θεσσαλονίκη: Μαθητές γυμνασίου απειλούσαν με ψεύτικο όπλο πεζούς
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
«Καμπανάκι» ειδικών για εμβολιασμούς: «Χρειαζόμαστε να εμβολιάσουμε τα παιδιά»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Σελίδα 1 από 5235 (31406 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5233
5234
5235
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης