Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
Άρθρα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου ξεκινούν διά ζώσης τα μαθήματα
 ναλυτικά τα μέτρα λειτουργίας και το πρωτόκολλο σε περίπτωση κρούσματος

Διά ζώσης αλλά με μικρή καθυστέρηση, και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, ξεκινούν τα μαθήματα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως ανακοίνωσε η Σύγκλητος του ιδρύματος. 

Καθορίζονται παράλληλα τα μέτρα ασφάλειας, όπως η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου και η χρήση μάσκας προκειμένου κάποιος να παρακολουθήσει τα μαθήματα, ενώ ανακοινώνονται παράλληλα και τα πρωτόκολλα σε περίπτωση κρούσματος. 

Η απόφαση της Συγκλήτου

Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 η διδασκαλία στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου πραγματοποιείται αποκλειστικά διά ζώσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6 (ΦΕΚ 4406/24-09-2021, τ. Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση και υπό την απαρέγκλιτη τήρηση των κατωτέρω:

  • Φοιτητές και διδακτικό προσωπικό εισέρχονται στους χώρους του Ιδρύματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εμβολιασμού, νόσησης ή διενέργειας rapid ή μοριακού test. Ο βεβαιωτικός έλεγχος πρόσβασης δύναται να πραγματοποιείται στις εισόδους των πανεπιστημιακών campuses, στις εισόδους των κτιρίων που φιλοξενούν αίθουσες διδασκαλίας ή εντός των αιθουσών διδασκαλίας, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας (π.χ. επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας).

  • Οι φοιτητές υποχρεούνται να φορούν μάσκα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και σε όλους τους χώρους εντός του Ιδρύματος. Εντός της αίθουσας διδασκαλίας, κάθονται σε συγκεκριμένη θέση, χωρίς να την αλλάξουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ενός μαθήματος.

  • Εάν κάποιος φοιτητής ή φοιτήτρια αρνηθεί να φορέσει σωστά ή εξ ολοκλήρου τη μάσκα ή αρνηθεί να επιδείξει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ή να συμμορφωθεί με τον σχετικό βεβαιωτικό έλεγχο, ο διδάσκων προειδοποιεί ότι το μάθημα σύμφωνα με την ΚΥΑ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αφού όμως προηγουμένως εξαντληθούν όλα τα μέσα πειθούς εις το όνομα της προστασίας της υγείας του συνόλου της κοινότητας.

  • Οι διδάσκοντες φορούν υποχρεωτικά μάσκα κατά την παραμονή τους στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εντός του Ιδρύματος.

  • Εφόσον δεν είναι εφικτή η χρήση ανοικτού χώρου, ή σε περιπτώσεις συγχρωτισμού σε αυτούς, το όποιο διάλειμμα μεταξύ διαδοχικών ωρών διδασκαλίας του ιδίου μαθήματος πραγματοποιείται εντός της αίθουσας διδασκαλίας.

  • Σε περιπτώσεις συγχρωτισμού στους ανοικτούς χώρους του Ιδρύματος, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση καταγραφής επιβεβαιωμένου κρούσματος σε διδάσκοντα/διδάσκουσα ενός μαθήματος, η διδασκαλία όλων των ανατεθειμένων σε αυτόν μαθημάτων αναστέλλεται για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες και για όσο διαρκεί η απουσία του, σύμφωνα με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα. Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, εφόσον υπάρχουν διδάσκοντες με συναφή γνωστικά αντικείμενα και αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω της διάρκειας της απουσίας, δύνανται να τροποποιούνται οι αναθέσεις των μαθημάτων των οποίων η διδασκαλία αναστέλλεται κατά τα ανωτέρω. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η αναστολή της διδασκαλίας πραγματοποιείται με ευθύνη και απόφαση του Προέδρου του οικείου Τμήματος.

Ειδικά για τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, η διδασκαλία μουσικών οργάνων, τραγουδιού, μουσικής διεύθυνσης και μουσικών συνόλων (ορχήστρα, χορωδία και λοιπά σύνολα) πραγματοποιείται με τήρηση των μέτρων που προβλέπονται για ανάλογες περιπτώσεις στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Εάν κριθεί αναγκαίο, στις περιπτώσεις μεγάλων ακροατηρίων όπου η χωρητικότητα των διαθέσιμων αιθουσών δεν επαρκεί, δίνεται η δυνατότητα σε διδάσκοντες να δημιουργούν περισσότερα του ενός τμήματα διδασκαλίας των μαθημάτων τους. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό λόγω διαθεσιμότητας πόρων/αιθουσών, εκτός της διά ζώσης διδασκαλίας, παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων μέσω διαδικτύου, με εβδομαδιαία εναλλαγή των επιμέρους τμημάτων.

Ο προγραμματισμός του ωρολογίου προγράμματος πραγματοποιείται στις διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας με βάση την μέγιστη δυνατή πληρότητα αυτών.

Τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών β’ κύκλου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ιδρυτικές τους αποφάσεις, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την διά ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου.

Για την βέλτιστη προετοιμασία της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου μετατίθεται για τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Εντέλλεται το Πρυτανικό συμβούλιο όπως καθορίσει τον ακριβή τρόπο εφαρμογής του βεβαιωτικού ελέγχου πρόσβασης στις αίθουσες διδασκαλίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η Σύγκλητος εκφράζει την έντονη ανησυχία της, σχετικά με συγκεκριμένες προβλέψεις και περιορισμούς της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ειδικά σε σχέση με α) την υιοθέτηση της μέγιστης δυνατής χωρητικότητας των αιθουσών, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες κατασκευαστικές τους συνθήκες, αλλά και ο μεγάλος αριθμός των ακροατηρίων ειδικά των υποχρεωτικών μαθημάτων και β) την μη ειδική πρόβλεψη συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία ευπαθών ομάδων φοιτητών και διδασκόντων. Η υγεία και η ασφάλεια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να αποτελεί το πρώτιστο μέλημα, παράλληλα με την δυνατότητα πρόσβασης του συνόλου των φοιτητών και φοιτητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επισημαίνεται επίσης ο κίνδυνος απώλειας του εξαμήνου για τα μαθήματα εκείνα για τα οποία θα υπάρξει αναστολή διδασκαλίας λόγω νόσησης των διδασκόντων, χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης αυτών. Για τις περιπτώσεις αυτές προτείνεται ως απολύτως αναγκαία η αναθεώρηση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης και η πρόβλεψη της δυνατότητας υλοποίησης των σχετικών μαθημάτων εξ αποστάσεως. Λαμβάνοντας δε υπ’ όψιν τις διαθέσιμες αίθουσες και τις εκπαιδευτικές υποδομές του Ιδρύματος, καθώς και την όποια εξέλιξη της πανδημίας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας, κρίνεται επίσης ως επιβεβλημένη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πρόσθετη νομοθετική πρόβλεψη ώστε, με εισήγηση του Τμήματος και απόφαση της Συγκλήτου να δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Επιπλέον, ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας, μέρος της έκτακτης χρηματοδότησης που έλαβε το Ίδρυμα να διατεθεί άμεσα για την προμήθεια υλικού καθαρισμού και απολυμάνσεων των αιθουσών, καθώς και συστημάτων καθαρισμού του αέρα εντός των χώρων διδασκαλίας.

Τέλος, η Σύγκλητος χαιρετίζει τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών/φοιτητριών και διδασκόντων στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην επιστροφή στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, και στο πλαίσιο της ατομικής και συλλογικής ευθύνης, απευθύνει κάλεσμα εμβολιασμού σε όσους και όσες δεν το έχουν ήδη πράξει.

Η υπευθυνότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας - όπως αυτή τεκμαίρεται, εκτός από τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού και από την έως και σήμερα διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν μέσω πανδημίας - δεν συνάδει με την επιχειρούμενη μετακύλιση της ευθύνης της διαχείρισης της πανδημίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς ουσιαστική ευελιξία βάσει των πραγματικών συνθηκών και πάντα στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων.

πηγή:alfavita  


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 59 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (1)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Αποτελέσματα μεταγραφών
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 - 15:40
Σχόλια (1)

Μετςγγραφη προβλεψη
Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 - 22:15
Σχόλια (1)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 - 14:25
Σχόλια (0)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
ΑΕΙ ανέπτυξε εφαρμογή ιχνηλάτησης στενών επαφών των κρουσμάτων στα αμφιθέατρα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
Το προφίλ των ελληνικών Πανεπιστημίων - Το 50% των φοιτητών παίρνει πτυχίο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
ΑΠΘ: Ο Bruno Currie επίτιμος Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
Θεσσαλονίκη: Μαθητές γυμνασίου απειλούσαν με ψεύτικο όπλο πεζούς
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021
«Καμπανάκι» ειδικών για εμβολιασμούς: «Χρειαζόμαστε να εμβολιάσουμε τα παιδιά»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ώρες
Σελίδα 1 από 5235 (31406 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5233
5234
5235
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης