Κυριακή, 05 Δεκεμβρίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021
Σχολές - Τμήματα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Μεταπτυχιακά εξωτερικού σε ΕΑΕ-Σχολική Ψυχολογία: Τα δικαιολογητικά για συνάφεια
Οδηγίες και λίστα δικαιολογητικών από το Υπουργείο Παιδείας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να γίνει εξέταση της συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας, καταγράφει εγκύκλιος του γενικού γραμματέα ανώτατης εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας κ.Απ.Δημητρόπουλου.

Η εγκύκλιος

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 3777, τ. Β΄ δημοσιεύτηκε η με αριθμ. πρωτ. 89938/Ζ1/23- 7-2021 Υ.Α. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019 «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» Υ.Α. (Β΄1152)».

Με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης:

1. Τροποποιούνται τα κριτήρια της περ. α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4-4-2019 Υ.Α. (Β΄1152) που αφορούν μεταπτυχιακούς τίτλους προερχόμενους από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής. Για την εξέταση των ως άνω τίτλων ως προς τη συνάφειά τους με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) ή της Σχολικής Ψυχολογίας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4589/19 (Α΄13), απαιτείται στο εξής, είτε αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), είτε αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

2. Τροποποιείται η περ. ε των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 52425/Ζ1/4- 4-2019 Υ.Α. (Β΄1152), με μόνη την προσθήκη των ωρών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων στη διάταξη πιστωτικών μονάδων ECTS πρακτικής άσκησης, όπως άλλωστε προβλέπεται σχετικά από τις διατάξεις της αριθμ. Φ5/89656/Β3/13-8-07 Υ.Α. «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (Β΄1466).

Κατόπιν των ανωτέρω:

Α. Για την εξέταση της συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και της Σχολικής Ψυχολογίας, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

i. Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου που κατέχουν 

ii. Aναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

iii. Bεβαίωση του Ιδρύματος που παρέχει το Π.Μ.Σ. αναφορικά με το ακριβές περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα, την ακριβή διάρκειά της σε ώρες εργασίας και την αντιστοίχιση αυτής σε πιστωτικές μονάδες ECTS , καθώς και αναλυτική περιγραφή των δομών στις οποίες αυτή διεξάγεται. Για τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται επίσημη μετάφραση, εκτός εάν έχουν εκδοθεί στην Αγγλική Γλώσσα.

iv. Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), είτε αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Β. Οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων σπουδών προερχόμενων από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής που επιθυμούν να εξεταστεί η συνάφεια αυτών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή της Σχολικής Ψυχολογίας, αιτούνται την εξέταση της συνάφειας από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4589/2019 (Α΄13), προσκομίζοντας:

i) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού τίτλου,

ii) Διδακτορική διατριβή, σε ηλεκτρονική μορφή,

iii) Περίληψη του περιεχομένου της διδακτορικής διατριβής,

iv) Τα ονόματα της εξεταστικής επιτροπής,

v) Eπικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων, εκτός εάν έχουν εκδοθεί ή συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα,

vi) Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας του διδακτορικού τίτλου από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια ειδική επιστημονική επιτροπή δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο.  Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 57235/Ζ1/11-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Πηγή: alfavita.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 62 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Μεταγραφές και εστιες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021 - 13:11
Σχόλια (0)

ΓΙΑ ΠΕΙΤΕ
Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2021 - 19:27
Σχόλια (1)

Μεταγραφή νοσηλευτική Ηράκλειο
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 - 10:31
Σχόλια (0)

Ν+2 πως πάει.
Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021 - 14:15
Σχόλια (8)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021 - 11:44
Σχόλια (1)

Μεταγραφή σοσ
Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 - 18:50
Σχόλια (2)

Κατατακτήριες ΙΕΚ
Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 - 11:37
Σχόλια (9)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 23:58
Σχόλια (1)

Δεύτερη φορά πανελλήνιες
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 20:50
Σχόλια (2)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 - 15:16
Σχόλια (4)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Κλείσιμο σχολείων – Πλεύρης: Τι απαντά στο ενδεχόμενο νέου λουκέτου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Κορωνοϊός: 10.673 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα σε παιδιά ηλικίας μέχρι 17 ετών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 7 ώρες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
Πανελλαδικές 2022: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021
ΕΠΑΛ: Απολύεται ο καθηγητής που χτύπησε μαθήτρια μέσα στην τάξη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 8 ώρες
Σελίδα 1 από 5249 (31493 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5247
5248
5249
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης