Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Unic

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2021
Άρθρα
Πρόγραμμα σπουδών Χημείας Β’ και Γ’ Γυμνασίου
 Το ΦΕΚ με το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας των Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας των Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου.

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας των Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου έχει ως εξής:

Α. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Χημεία αποτελεί κεντρική επιστήμη με καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και γενικότερα του τεχνοδομημένου πολιτισμού. Αναρίθμητοι είναι οι κλάδοι δραστηριοτήτων στους οποίους υπεισέρχονται χημικές διεργασίες ή προϊόντα της χημικής βιομηχανίας, όπως για παράδειγμα κλάδοι που σχετίζονται με τα φάρμακα, τα τρόφιμα, τα δομικά υλικά, την ένδυση, τα καλλυντικά και την καθημερινή ζωή.

Η Χημεία λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας και της παγκόσμιας ευημερίας. Ακολουθεί τον τρόπο σκέψης των Φυσικών Επιστημών και συνδέεται όχι μόνο με τον ορθό λόγο και τη μαθηματική σκέψη, αλλά και με την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η φαντασία και η δημιουργικότητα. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/- τριών απέναντι στο περιβάλλον και η τήρηση κανόνων ασφαλείας αποτελούν επίσης στοιχεία του μαθήματος.

Ένα βασικό υπόβαθρο γνώσεων Χημείας είναι ως εκ τούτου απαραίτητο για κάθε πολίτη. Την παροχή αυτών των γνώσεων, καθώς και την παράλληλη καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων καλείται να υπηρετήσει το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών Χημείας για το Γυμνάσιο.

Β. ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών της Χημείας Γυμνασίου είναι η σύνδεση του μαθήματος με την κοινωνία, η διερευνητική-βιωματική μάθηση και η διδακτική αξιοποίηση του σχολικού εργαστηρίου. Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών εστιάζει κατά συνέπεια σε θέματα που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή, τα γενικά περιβαλλοντικά προβλήματα, την παραγωγή και την οικονομία, δίνοντας έμφαση στη διασύνδεση αυτών των θεμάτων μεταξύ τους. Η δόμηση του Προγράμματος Σπουδών δίνει βαρύτητα στον χημικό εγγραμματισμό, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή στη σταδιακή ανάπτυξη ήπιων (ή επικοινωνιακών) ικανοτήτων των μαθητών/-τριών, όπως είναι ο κριτικός τρόπος σκέψης, η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία, η επίλυση προβλημάτων, η ικανότητα ομαδικής εργασίας και η διαχείριση του χρόνου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Χημείας για το Γυμνάσιο έχει μαθητοκεντρικό προσανατολισμό και έχει δομηθεί βάσει συγκεκριμένων προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (στόχων), τα οποία αναδεικνύουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις που θα αποκτήσουν οι μαθητές/-τριες μέσα από τη διδασκαλία των προβλεπόμενων Θεματικών Ενοτήτων. Οι παραπάνω ικανότητες που αξιολογούνται τακτικά, στο τέλος του Γυμνασίου θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν προσωπικά, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, καθώς και να ενταχθούν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της.

Οι γενικοί στόχοι του μαθήματος στη Β’ Γυμνασίου είναι οι μαθητές/-τριες να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον ρόλο της Χημείας και των επιτευγμάτων της στην καθημερινή ζωή και να συνδέουν τη Χημεία με τις άλλες Φυσικές Επιστήμες. Σχετικά με το σχολικό εργαστήριο, να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και να αναπτύσσουν
δεξιότητες, να κατανοούν την ιστορική εξέλιξη της Χημείας και να εκτιμούν τη διεθνή γλώσσα της Χημείας. Επίσης, να εμβαθύνουν στις έννοιες των χημικών στοιχείων, των χημικών ενώσεων και των χημικών αντιδράσεων και να συνδέουν τη Χημεία με τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Γενικοί σκοποί του μαθήματος στη Β’ Γυμνασίου

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:

- Αναγνωρίζουν τον ρόλο της Χημείας και των επιτευγμάτων της στην καθημερινή ζωή.
- Συνδέουν τη Χημεία με τις άλλες Φυσικές Επιστήμες.
- Εξοικειωθούν με το σχολικό εργαστήριο, να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και να αναπτύσσουν εργαστηριακές δεξιότητες.
- Κατανοούν την ιστορική εξέλιξη της Χημείας.
- Εκτιμούν τη διεθνή γλώσσα της Χημείας και να αποκτήσουν αρχική γνώση αυτής.
- Εμβαθύνουν στις έννοιες των χημικών στοιχείων, των χημικών ενώσεων και των χημικών αντιδράσεων.
- Συνδέουν τη Χημεία με τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.
- Καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας και ομαδικότητας.
- Αναπτύσσουν κριτική σκέψη, πρόβλεψη και ερμηνεία φαινομένων.

Στη Γ’ Γυμνασίου οι μαθητές/-τριες διευρύνουν και εμβαθύνουν τους στόχους της Χημείας Β’ Γυμνασίου και οργανώνουν την εργασία τους, πραγματοποιούν μετρήσεις, υπολογισμούς, χρησιμοποιούν διαγράμματα και πίνακες, καταγράφουν και κοινοποιούν τα αποτελέσματα της εργασίας τους. Χρησιμοποιούν επιστημονική ορολογία για να περιγράφουν ή να ορίζουν έννοιες και μεγέθη και να ονομάζουν χημικές ενώσεις. Ακόμη, καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες και τη Χημεία ειδικότερα, καταγράφοντας την προσφορά τους στον σύγχρονο πολιτισμό και την καθημερινή ζωή αλλά και τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται.

Γενικοί σκοποί του μαθήματος στη Γ’ Γυμνασίου

Οι μαθητές/-τριες είναι σε θέση να:

- Διευρύνουν και εμβαθύνουν τους στόχους της Χημείας Β’ Γυμνασίου, όπως ο ρόλος της Χημείας και των επιτευγμάτων της στην καθημερινή ζωή, η καλλιέργεια σε δεξιότητες συνεργασίας, έρευνας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας, ομαδικότητας και ανάπτυξης κριτικής σκέψης, σε δεξιότητες παρατήρησης πρόβλεψης και ερμηνείας φαινομένων, η εξοικείωση με το σχολικό εργαστήριο και τους κανόνες ασφαλείας και η ανάπτυξη εργαστηριακών δεξιοτήτων.

- Οργανώνουν την εργασία τους και να πραγματοποιούν μετρήσεις, υπολογισμούς, διαγράμματα, πίνακες, να καταγράφουν και να κοινοποιούν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.

- Χρησιμοποιούν επιστημονική ορολογία για να περιγράφουν ή να ορίζουν έννοιες και μεγέθη και να ονομάζουν χημικές ενώσεις.

- Εμβαθύνουν στο φαινόμενο των χημικών αντιδράσεων σε μακροσκοπικό, μικροσκοπικό και συμβολικό επίπεδο.

- Περιγράφουν τη μικροδομή των ατόμων και τη συγκρότηση των μορίων και των ιοντικών ενώσεων.

- Περιγράφουν τη δομή του Περιοδικού Πίνακα και να προβλέπουν ενδεικτικές πληροφορίες για τη δομή και τις ιδιότητες στοιχείων από τη θέση τους σε αυτόν.

- Αναφέρουν ενδεικτικές κατηγορίες οργανικών ενώσεων, όπως τους υδρογονάνθρακες, και να περιγράφουν ιδιότητες και χρήσεις.

- Διακρίνουν ορισμένες ομάδες ανόργανων ενώσεων, όπως τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα.

- Περιγράφουν τα αλκαλιμέταλλα, τα αλογόνα, τα ευγενή αέρια και τα μέταλλα.

- Αναφέρουν τις ιδιότητες ομάδων στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα που σχετίζονται με τις ιδιότητες χημικών στοιχείων και ενώσεων.

- Αναφέρουν τη σπουδαιότητα των προϊόντων της χημικής βιομηχανίας.

- Αναφέρονται σε ιδιαίτερες χημικές ενώσεις της καθημερινής ζωής.

- Καλλιεργούν θετική στάση απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες και τη Χημεία ειδικότερα, καταγράφοντας την προσφορά τους στον σύγχρονο πολιτισμό και την καθημερινή ζωή.

- Περιγράφουν προβλήματα από την αλόγιστη χρήση χημικών προϊόντων και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

- Καλλιεργούν κριτική στάση απέναντι στις αλόγιστες εφαρμογές της τεχνολογίας και την υπερκατανάλωση φυσικών πόρων.

πηγή:alfavita 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 48 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΕΑΠ Ευρωπαικός Πολιτισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 20:16
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

επαγγελματικός προσανατολισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 14:05
Σχόλια (6)

Ψυχολογία
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 - 22:53
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Κάτ εξαίρεση μεταγραφές
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 - 18:17
Σχόλια (1)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:23
Σχόλια (1)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:21
Σχόλια (0)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ΕΥΡΩ
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 - 16:49
Σχόλια (2)

Νηπιαγωγων
Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 - 11:22
Σχόλια (3)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΙΚΥ-ΕΚΟ
Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021 - 19:18
Σχόλια (3)

Αλλαγή επαγγέλματος
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 - 14:25
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Μέχρι και σήμερα Δευτέρα μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να παραλάβουν τα self test
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 43 λεπτά
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Υπουργείο Παιδείας: Σχετικά με την απόφαση για διήμερη λειτουργία της τηλεκπαίδευσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 45 λεπτά
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Ποια πανεπιστήμια κλείνουν Δευτέρα - Τρίτη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 49 λεπτά
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Υπ. Παιδείας: Λάθη και παραλείψεις στο Myschool στην καταχώριση των στοιχείων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 53 λεπτά
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Σχολεία: Σε ποιες περιοχές παραμένουν κλειστά σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 56 λεπτά
Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022
Τι αλλάζει από σήμερα Δευτέρα στα σχολεία και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 59 λεπτά
Σελίδα 1 από 5342 (32051 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5340
5341
5342
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης