Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012
Άρθρα
Το ταξίδι της Μαθητιάδας από την Αθήνα στο Λονδίνο

Ένα διαφορετικό όσο και ενδιαφέρον ταξίδι θά  πάνε εφέτος τό καλοκαίρι εκατοντάδες νέοι άπό τήν Ελλάδα.

 

Οι "Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου, τούς δίδουν την δυνατότητα νά άποτυπώσουν τις άνη συχίες, τίς άγωνίες καί τίς προτάσεις τους μέσω τοϋ προγράμματος From Athens to London: Shape Your Future πού διοργανώνει ή Μαθητιάδα, μέτην ύποστηρι ξη της Ενώσεως Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, Cafeba bel.gr καί Euractiv.gr.

Τό ταξίδι άρχίζει άπό την Αθήνα καί έχει προορισμό τό Λονδίνο.Όμως, ευχή όλων είναι νά κάνη πολλές στάσεις καί σέ άλλες χώρες. Αύτό άλλωστε έπεσήμαναν καί οί ομιλητές στην συνέντευξη Τύπου πού πραγματοποιήθηκε χθές στά γραφεία τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου. Γιά τήν ένδιαφέρουσα αύτη πρωτοβουλία κλήθηκαν νά μιλήσουν ή πρόεδρος του Όργανισμοϋ Πολιτισμού, Αθλητισμού καί Νεολαίας τοϋ Δήμου Αθηναίων κ. Παναγιώτα Ψαράκη, ό ύπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων τού γραφείου τοϋ Εύρωκοινοβουλίου στην Αθήνα, κ. Άντ. Καϊλής, ή Συντονίστρια των Δικτύων Εύρωπαϊκής Πληροφορήσεως της άντιπροσωπείας της Εύρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Κατερίνα Σοκόλη, ό πρόεδρος της Μαθητιάδας κ. Άρ. Σέμκος, ό ύπεύθυνος άναπτύξεως της Μαθητιάδας κ. Κ. Νοδάρας καί ή πρέσβειρα τοϋ προγράμματος, ήθοποιός, κ. Κατερίνα Τσάβαλου.

Συντονιστής της έκδηλώσεως ήταν ό παρουσιαστής κ. Άλ. Κωοτάλας, ένώ ιδιαίτερο τόνο έδωσε ή παρουσία τής ύψιφώνου κ. Αναστασίας Ζαννή, ή όποία μάλιστα τραγούδησε a cappella τραγούδια τών Beatles καί τοϋ Χατζιδάκι. "Εμφαση δόθηκε στην ιδέα τοϋ Όλυμπισμοϋ, στις άρχές τοϋ εύ άγωνίζεσθαι καί της εύγενοϋς άμιλλας, ενώ στό πρόγραμμα της Μαθητιάδας περιλαμβάνονται 36 "Ολυμπιακά καί παραολυμπιακά άθλήματα, πολιτιστικές έκδηλώσεις άλλά καί περιβαλλοντικές δράσεις.

Τό δέ κεντρικό σύνθημα της Μαθητιάδας είναι χωρίς τόν φόβο της άποτυχίας καί τό άγχος την νίκης καί όπως καθείς άντιλαμβάνεται σημασία δίδεται στην έννοια της συμμετοχής καί όχι στό άποτέλεσμα. Γι αύτό άλλωστε καί τό πνεύμα τοϋ έθελοντισμοϋ βρίσκεται στην καρδιά τοϋ εγχειρήματος, καλώντας όλους νά συνδράμουν ώστε νά μεταφερθή τό μήνυμα όσο πιό μακριά γίνεται.

Οδηγός της προσπάθειας αύτης είναι ή προηγούμενη έπιτυχημένη διοργάνωσις, κατά τούς Όλυμπιακούς Αγώνες τοϋ Πεκίνου, τό 2008. Τότε, τό μήνυμα τών Ελλήνων μαθητών άφοροΰσε στό περιβάλλον καί ταξίδεψε άπό την Αθήνα μέχρι τό μακρινό Πεκίνο.

Αντιπροσωπεία της άθλητικής καί πολιτιστικής διοργανώσεως έπισκέφθηκε έπιλεγμένες πόλεις σέ όλη την Ελλάδα καί τό έξωτερικό, μεταφέροντας τό σύμβολο τοϋ Αμφορέα μέ την έλιά σέ συνδυασμό μέ τά μηνύματα τών "Ελλήνων μαθητών. "Εφέτος, ή διαδρομή θά είναι τό ϊδιο μεγάλη, τό μήνυμα ώστόσο θά είναι πιό έπίκαιρο άπό ποτέ, καθώς θά άφορά στόν Ί'διο τόν άνθρωπο καί δή στήν νεολαία, πού άγωνιά καί άγωνίζεται.

Πολλές σχετικές έκδηλώσεις έχουν προγραμματισθή γιά τό επόμενο διάστημα σέ Αθήνα καί Θεσσαλονίκη, ένώ οί ύπεύθυνοι έχουν ήδη έπικοινωνία μέ την Κύπρο, την Γαλλία καί την Γερμανία. Αποκορύφωμα της πρωτοβουλίας αύτης είναι ή τηλεδιάσκεψις μέ νέους άπό όλον τόν κόσμο πού έχει προγραμματισθή γιά τά τέλη Σεπτεμβρίου, ένώ μέ ενδιαφέρον άναμένεται καί ή έπίσκεψις ομάδος νέων στίς Βρυξέλλες μέ σκοπό νά έπιδώσουν τό ψήφισμα τών νέων γιά τόν κόσμο πού ονειρεύονται στούς Εύρωβουλευτές.

Τό μεγαλύτερο όπλο τοϋ έγχειρήματος αύτοϋ είναι τό Διαδίκτυο. Μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτυώσε ως Facebook (www.facebook.com ShapeUrFuture), οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά μοιρασθούν τίς σκέψεις καί τούς προβληματισμούς τους, νά άνταλλάξουν ιδέες, νά άνεβάσουν φωτογραφικό ύλικό, νά ψηφίσουν καί νά γίνουν έθελοντές.

Ή έν λόγω ίστοσελίδα μπορεί νά λειτουργήση σάν πεδίο προβληματισμού της νεολαίας σέ μιά πολύ δύσκολη όσο καί κρίσιμη περίοδο. Πολλοί νέοι μπορεί νά αισθάνονται όχι άδίκως άπογοητευ μένοι, πικραμένοι, αγανακτισμένοι καί νά εμφανίζονται συνάμα προβληματισμένοι. Διότι πώς μπορεί νά πείση κανείς έναν νέο άνθρωπο ότι έχει μέλλον σέ αύτην την χώρα, όταν βλέπή την 'ίδια την χώρα νά μήν έχη μέλλον ή έστω τό μέλλον πού θά έπιθυμοϋσε.

Ώστόσο, ή πικρία αύτη μπορεί άκόμη καί τώρα νά μεταμορφωθή σέ δημιουργικότητα. Άρκεΐ ή νεολαία όχι μόνο νά άκούη, άλλά νά βλέπή, νά κρίνη καί νά όμιλή. Καί αύτη είναι μιά πολύ κάλή εύκαιρία γιά νά τό πράξη.

 

της Μυρνας Νικολαΐδου  

Πηγή: ΕΣΤΙΑ

click here wife cheated how to know if wife has cheated
affairs with married men what makes married men cheat go
redirect read here why do married men cheat on their wives
website infidelity why women cheat on men they love
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
why some women cheat click why married men cheat
free coupons printable canadian pharmacy coupons discount prescriptions
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
progesterone progesterone progesterone
crestor card crestor savings card discount card for crestor
pharmacy discount code pharmacy discount discount rx pharmacy
end pregnancy aloeveraindia.com ways to terminate an early pregnancy
printable cialis coupon cialis savings and coupons free cialis samples coupon

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4405 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (2)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (1)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (2)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024
Θέματα Πανελλαδικών 2024: Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Παράλληλη Στήριξη- Συνεκπαίδευση:Νέα Εφαρμογή στο gov.gr
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Πώς βρίσκω μέσο όρο βαθμών
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Στο Γραμμικό Σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σελίδα 1 από 6268 (37605 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6266
6267
6268
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης