Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Εξεταστικά Κέντρα (ΕΚ) και υποψήφιοι των ημερήσιων ή εσπερινών ΓΕΛ
 Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων και Περιφερειακούς Επόπτες Εξετάσεων ΓΕΛ

Με το υπ. αριθμ. Φ251/ 42665 /Α5/13-4-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ ζητούνται οι Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα (ΕΚ) για τις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022 & Περιφερειακών Εποπτών Εξετάσεων ΓΕΛ, από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Δείτε την εγκύκλιο

1. Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα (ΕΚ) για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022.            

2. Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων ΓΕΛ

ΚΕΦ. 1 Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ

1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που είναι Γενικά Λύκεια. Όπου κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο για την διεξαγωγή τους, μπορεί να ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας ΠΔΕ. Μετά την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της οικείας ΠΔΕ καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.

Στις εισηγήσεις σας, να λάβετε μέριμνα, ώστε - τα προτεινόμενα ΕΚ να διαθέτουν τον εξοπλισμό του νέου Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων - οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στις αίθουσες εξέτασης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 να έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον ενάμιση μέτρο (1,5μ.) - οι αίθουσες εξέτασης να έχουν φυσικό αερισμό - σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης αιθουσών παρακείμενης σχολικής μονάδας (Γυμνάσιο ή ΓΕΛ) προκειμένου να εξυπηρετηθούν από το ίδιο σύστημα μετάδοσης θεμάτων ΣΑΜ.

2. Οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης θα αποσταλούν μέχρι τις 15-4-2022 στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήμα Α΄ (αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1Α/ΕΙΣΗΓΗΣΗ). Κατόπιν των εισηγήσεων θα ακολουθήσει ο ορισμός των Ε.Κ. με Υπουργική Απόφαση.

Τέλος, μετά την ανωτέρω Υ.Α., με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, θα καθοριστεί η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα, για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες. Στην απόφαση κατανομής των υποψηφίων θα αναφέρονται τα ορισθέντα Ε.Κ.-ΓΕΛ και τα ΓΕΛ, οι υποψήφιοι των οποίων θα εξεταστούν στα ορισθέντα Ε.Κ. Αυτή η τελική κατανομή θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr με συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1Β/ΚΑΤΑΝΟΜΗ.

3. Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στο ίδιο Λύκειο, θα εξεταστούν και στο ίδιο Ε.Κ., στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο Λύκειο, ανεξάρτητα από το αν είναι υποψήφιοι με Ημερήσιο ή Εσπερινό Λύκειο. Οι υποψήφιοι των ημερήσιων ή εσπερινών ΓΕΛ θα εξεταστούν στα ημερήσια ΓΕΛ όπως θα οριστεί με την ανωτέρω απόφαση κατανομής του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης, η οποία κοινοποιείται στο Διευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται στα ανωτέρω Ε.Κ. (των ημερήσιων ΓΕΛ) σε κοινή ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Γενικά, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των Ε.Κ. θα γίνει πρώτα κατά Λύκειο, μετά κατά μάθημα και τέλος αλφαβητικά και όπως θα καθοριστεί σε σχετική αναλυτική εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.

Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών

4. Δεν θα χρησιμοποιηθούν ως εξεταστικά κέντρα:

α) Τα Γενικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

β) Τα Μειονοτικά Σχολεία. Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν καταθέσει Αίτηση – Δήλωση προκειμένου να εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο στα αντίστοιχα μαθήματα, θα εξεταστούν από τις επιτροπές των ειδικών κέντρων εξέτασης, αν πρόκειται για εξεταζόμενους προφορικά ή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχουν καταθέσει την Αίτηση – Δήλωση, αν εξετάζονται γραπτά.

5. Εφόσον ο αριθμός υποψηφίων που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχετικά μικρός, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης, συνεκτιμώντας τις συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες καθώς και όσα είχαν ληφθεί υπόψη το προηγούμενο έτος για το ίδιο θέμα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί να κατανείμει στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο-Εξεταστικό Κέντρο τους μαθητές των Λυκείων ή των Λυκειακών αυτών τάξεων. Η επιλογή αυτή ενδείκνυται κυρίως για να διαφυλαχθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το αδιάβλητο των εξετάσεων.

ΚΕΦ. 2 Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων ΓΕΛ

Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων ΓΕΛ και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 23 και 30 της Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) ΥΑ, ορίζεται Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων ΓΕΛ.

1. Με Υπουργική Απόφαση ορίζεται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων, ο οποίος έχει την εποπτεία των εξετάσεων στο επίπεδο της περιφέρειάς του. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων συγκροτεί με απόφασή του τις ΕΕΔΔΕ, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών μεταξύ όμορων Διευθύνσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθμολογητές ή ως μέλη της επιτροπής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συντονίζει τις ΕΕΔΔΕ κατά τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθμολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθμών και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων από τα βαθμολογικά κέντρα προς τις ΕΕΔΔΕ και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του που προκύπτει από τις διατάξεις της ανωτέρω ΥΑ.

2. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων συνεπικουρείται από τον προϊστάμενο της αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της οικείας ΠΔΕ και σε περίπτωση κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του, καθώς και από δύο διοικητικούς υπαλλήλους ή καθηγητές Δ.Ε. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Δεν μπορεί να ορίζεται Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο/α ή είναι σύζυγος υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, παρακαλούνται οι κ. ΠΔΕ μέχρι τις 15-4-2022 να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση για την ανωτέρω υποπαράγραφο 3. 

πηγή:alfavita 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 126 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΑΤΡΙΚΗ,ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΤΛ
Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022 - 18:38
Σχόλια (0)


ΙΚΥ ΕΚΟ 2019-2020
Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022 - 13:49
Σχόλια (35)


ΙΚΥ ΕΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022 - 22:49
Σχόλια (20)

Ικυ Έκο σημαντική ερώτηση
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 19:38
Σχόλια (21)

Πανελλαδικές
Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022 - 11:36
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ
Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022 - 16:24
Σχόλια (12)

Μετεγγραφή
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 21:37
Σχόλια (1)

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022 - 17:14
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Σχολεία: Τι θα ισχύσει με τις απουσίες μαθητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Σχολεία – Σαρηγιάννης: Υποχρεωτικό το εβδομαδιαίο τεστ για τους μαθητές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Μετεγγραφές 2022-2023: Σε ποιες σχολές μπορείτε να πάρετε μετεγγραφή
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Κατάταξη Σαγκάης 2022: Το ΕΚΠΑ παραμένει στο 1,3% των καλύτερων πανεπιστημίων παγκοσμίως
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
ΑΕΝ: Πίνακες συμπληρωματικά εισαγόμενων σπουδαστών (2022-2023)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 18 ώρες
Σελίδα 1 από 5698 (34188 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5696
5697
5698
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης