Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 24 Ιουλίου 2022
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Το Νομοσχέδιο για τις Αστυνομικές Σχολές


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, μέσω του εκσυγχρονισμού της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.), της αναμόρφωσης του πλαισίου της παρεχόμενης αστυνομικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στους σπουδαστές της, καθώς και μέσω της αποτελεσματικότερης οργάνωσης και λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση της λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και της λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών που υπάγονται σε αυτή και συγκεκριμένα της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 3

Νομική φύση- Έδρα

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Σ.Α.Ε.Α.), η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το π.δ. 319/1995 (Α’ 174), είναι ανώτατη σχολή, τετραετούς φοίτησης που εδρεύει στην Περιφέρεια Αττικής. Η Σ.Α.Ε.Α. ανήκει στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι ισότιμη με τα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

Άρθρο 4

Αποστολή

1. Η Σ.Α.Ε.Α. έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των δοκίμων υπαστυνόμων και των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο:

α. την παραγωγή και μετάδοση της γνώσης στους σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία, καθώς και την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση και την εξοικείωση ιδίως με τις επιστήμες του

δικαίου, των κοινωνικών, πολιτικών και ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και με γνωστικά αντικείμενα που ενισχύουν την κατανόηση του κανονιστικού και κοινωνικού πλαισίου και του περιβάλλοντος, στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους,

β. την εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογιών, με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και ιδίως στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ. την άρτια επιχειρησιακή και επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών στελεχών - αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας και την καλλιέργεια της ικανότητας προσαρμογής τους στις νέες εξελίξεις,

δ. τη γενική μόρφωση, καθώς και την πολιτιστική και κοινωνική καλλιέργεια των μελλοντικών στελεχών - αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

ε. την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, ώστε να καταστούν ικανοί αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1 και στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της η Σ.Α.Ε.Α.: α. παρέχει προγράμματα σπουδών και εκπαίδευσης που εξασφαλίζουν επαρκές γνωστικό υπόβαθρο, δεξιότητες και ικανότητες,

β. αξιολογεί και αναθεωρεί τα προγράμματα σπουδών και εκπαίδευσης ώστε να προσαρμόζονται στις κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,

γ. αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και συμμετέχει σε προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα που συμβάλλουν γενικά στην αναβάθμιση της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που παρέχεται από αυτή. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει τη δημιουργία εδρών του άρθρου 47 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εργαστηρίων και προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές και αντικείμενα με συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς φορείς,

δ. αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς, ε. αναπτύσσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EUROPOL), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ. ενθαρρύνει και αξιοποιεί προγράμματα διεθνούς ανταλλαγής και κινητικότητας σπουδαστών της Σ.Α.Ε.Α., ιδίως αυτών που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το πρόγραμμα Erasmus,

ζ. εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και διεξάγει έρευνες σε αντικείμενα και πεδία που σχετίζονται με την αποστολή της,

η. συμμετέχει σε επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα δράσεων, που εμπίπτουν στην αποστολή της,

θ. υποβάλλει πορίσματα ερευνών και μελετών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εισηγήσεις για οργανωτικές αλλαγές,

ι. παρέχει συμβουλευτικές ή άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία σε θέματα αρμοδιότητάς της,

ια. συνάπτει Πρωτόκολλα Συνεργασίας στο πλαίσιο των διακρατικών και διμερών συμφωνιών με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση σπουδαστών ξένων κρατών στην Σ.Α.Ε.Α..

Άρθρο 5

Ακαδημαϊκή ταυτότητα – Παροχές και διευκολύνσεις σε σπουδαστές

Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές της Σ.Α.Ε.Α., χορηγείται ακαδημαϊκή ταυτότητα και παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία.

Άρθρο 6

Εποπτεία

1. Η εποπτεία στη Σ.Α.Ε.Α. ασκείται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη μέσω του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

2. Η εποπτεία για θέματα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και θέματα αξιολόγησης της Σ.Α.Ε.Α. ασκείται από κοινού από τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.

3. Η εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αφορά στον έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης. Ως προς την οικονομική διαχείριση και τη διοικητική υποστήριξη της Σ.Α.Ε.Α. η εποπτεία του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνει ιδίως τη νομιμότητα των πράξεων και τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο.

4. Η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφορά στον έλεγχο σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων και ενεργειών των οργάνων διοίκησης, αναφορικά με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τις διαδικασίες αξιολόγησης της Σ.Α.Ε.Α..

Άρθρο 7

Εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Η εισαγωγή στη Σ.Α.Ε.Α. γίνεται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2226/1994 (Α΄122).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 8

Όργανα διοίκησης της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

1. Η Σ.Α.Ε.Α., για την εκπαιδευτική της λειτουργία, διοικείται από συλλογικά και μονοπρόσωπα όργανα.

2. Συλλογικά όργανα διοίκησης είναι: α. το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και

β. η Ακαδημαϊκή Συνέλευση.

3. Μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης είναι:

α. ο Διοικητής,

β. ο Υποδιοικητής,

γ. ο Διευθυντής Αστυνομικής Εκπαίδευσης, δ. ο Κοσμήτορας και

ε. οι Διευθυντές Τομέων.

Άρθρο 9

Συγκρότηση Εκπαιδευτικού Συμβουλίου

1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α. τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α. ως πρόεδρο, β. τον Υποδιοικητή,

γ. τον Διευθυντή Αστυνομικής Εκπαίδευσης, δ. τον Κοσμήτορα,

ε. δύο (2) εν ενεργεία αξιωματικούς από το Επιτελείο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, που ορίζει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας,

στ. τους τρεις (3) Διευθυντές Τομέων.

Άρθρο 10

Συνεδριάσεις και αποφάσεις Εκπαιδευτικού Συμβουλίου

1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται εγγράφως από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και συνεδριάζει τακτικά ανά δύο (2) μήνες. Δύναται να συνεδριάζει και εκτάκτως μετά από αίτημα δύο (2) μελών του.

2. Ο Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μπορεί, όταν απαιτείται, να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή του Επιτελείου της Σ.Α.Ε.Α. για να εκφράσει τη γνώμη του χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Οι ψηφοφορίες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου είναι φανερές και οι αποφάσεις του αιτιολογημένες, εκτός των περιπτώσεων της μυστικής ψηφοφορίας που αναφέρονται στον παρόντα.

4. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Διοικητής της Υπηρεσίας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Σ.Α.Ε.Α., ή ο αναπληρωτής του.

Άρθρο 11

Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Συμβουλίου

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αποτελεί την ανώτατη εκπαιδευτική αρχή της Σ.Α.Ε.Α. και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. αποφασίζει ή εισηγείται, κατά περίπτωση, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μέσω του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών της Σ.Α.Ε.Α., επί όλων των θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση,

β. εγκρίνει το Πρόγραμμα Σπουδών της Σ.Α.Ε.Α., καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, μετά από πρόταση του Διευθυντή Αστυνομικής Εκπαίδευσης για την αστυνομική εκπαίδευση και του Κοσμήτορα για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση,

γ. ορίζει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Τομέα, τους Διευθυντές των εργαστηρίων, εφόσον υπάρχουν, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές και είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων. Αν δεν υπάρχει Διευθυντής Τομέα εισηγείται ο Κοσμήτορας,

δ. εισηγείται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μέσω του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση ή τις εν γένει μεταβολές Τομέων ή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26, καθώς και στις θέσεις προσωπικού,

ε. αποφασίζει για την κατανομή του εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών των Τομέων, ύστερα από εισήγηση των Διευθυντών Τομέων,

στ. επιλέγει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Αστυνομικής Εκπαίδευσης, τους Αστυνομικούς Εκπαιδευτές,

ζ. διατυπώνει γνώμη για το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού που καταρτίζει ο Διοικητής της Σ.Α.Ε.Α.,

η. κατανέμει τις θέσεις των μελών Δ.Ε.Π. στους Τομείς.

Άρθρο 12

Συγκρότηση και σύγκληση Ακαδημαϊκής Συνέλευσης

1. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α και συγκαλείται από τον Κοσμήτορα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

2. Της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης προεδρεύει ο Κοσμήτορας.

3. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση συνέρχεται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τακτικές συνεδριάσεις εντός του ακαδημαϊκού έτους. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του προεδρεύοντα ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση η έκτακτη σύγκληση του οργάνου είναι υποχρεωτική για τον προεδρεύοντα.

4. Απαρτία επιτυγχάνεται όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης. Η απαρτία διαπιστώνεται από τον προεδρεύοντα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, συντάσσεται σχετικό πρακτικό, με μέριμνα του προεδρεύοντα, και η συνεδρίαση αναβάλλεται. Στην περίπτωση αυτή το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

5. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης αναλαμβάνει η Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης.

Άρθρο 13

Αρμοδιότητες Ακαδημαϊκής Συνέλευσης

Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. εκλέγει τον Κοσμήτορα και τους Διευθυντές Τομέων της Σ.Α.Ε.Α.,

β. ορίζει τα μέλη των Εκλεκτορικών Σωμάτων για την εκλογή, επιλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση του Δ.Ε.Π.,

γ. εισηγείται προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, δια του Κοσμήτορα, επί θεμάτων που αφορούν στη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης της Σ.Α.Ε.Α. και ειδικότερα επί των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, του ερευνητικού προσανατολισμού, των ακαδημαϊκών συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, της ίδρυσης και κατάργησης Τομέων και Εργαστηρίων, του προγραμματισμού προκήρυξης νέων θέσεων Δ.Ε.Π. και της διασφάλισης της ποιότητας,

δ. εισηγείται για την ανακήρυξη των ομότιμων καθηγητών και των επίτιμων διδακτόρων της Σ.Α.Ε.Α. μετά από πρόταση που υπογράφεται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π..

Άρθρο 14

Διοικητής

1. Ο Διοικητής της Σχολής ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ως Διοικητής της Σ.Α.Ε.Α. ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, απόφοιτος της Σ.Α.Ε.Α. με τον βαθμό του Υποστρατήγου ή Ταξιάρχου.

2. Ο Διοικητής της Σχολής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, καθώς και τις ακόλουθες:

α. διευθύνει τη Σ.Α.Ε.Α., προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της,

β. καταρτίζει το σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού και των τροποποιήσεών του, το προωθεί στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο προς διατύπωση γνώμης, εισηγείται την αποδοχή του από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και επιβλέπει την εφαρμογή του,

γ. καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας της Σ.Α.Ε.Α., τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, δ. μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων της Σ.Α.Ε.Α., των διδασκόντων και των σπουδαστών,

ε. μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου,

στ. μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,

ζ. συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, και

η. ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα της Σ.Α.Ε.Α..

3. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του, ή άλλου νόμιμου κωλύματος, ο Διοικητής αναπληρώνεται από τον Υποδιοικητή.

Άρθρο 15

Υποδιοικητής

1. Ο Υποδιοικητής της Σχολής ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Ως Υποδιοικητής ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, απόφοιτος της Σ.Α.Ε.Α. με τον βαθμό του Ταξιάρχου ή Αστυνομικού Διευθυντή.

2. Ο Υποδιοικητής της Σ.Α.Ε.Α. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, καθώς και τις ακόλουθες:

α. επικουρεί τον Διοικητή σε θέματα σχετικά με τη διοίκηση της Σ.Α.Ε.Α.,

β. εισηγείται την έκδοση των αναγκαίων διαταγών σχετικά με την πρακτική εκπαίδευση και επιβλέπει την εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή,

γ. ελέγχει τα αρχεία και υπηρεσιακά βιβλία των Υπηρεσιών της Σ.Α.Ε.Α. σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή,

δ. μεριμνά για την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία της Σ.Α.Ε.Α.,

ε. ενεργεί επιθεωρήσεις σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σ.Α.Ε.Α. και διαπιστώνει την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους, και

στ. παρακολουθεί τις ανάγκες της Σχολής σε μέσα, αίθουσες και λοιπούς χώρους εκπαίδευσης και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στον Διοικητή της Σχολής.

Άρθρο 16

Διευθυντής Αστυνομικής Εκπαίδευσης

1. Ως Διευθυντής Αστυνομικής Εκπαίδευσης ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, απόφοιτος της Σ.Α.Ε.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

2. Ο Διευθυντής Αστυνομικής Εκπαίδευσης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, στον Κανονισμό Σπουδών, καθώς και τις ακόλουθες:

α. προΐσταται της αστυνομικής εκπαίδευσης,

β. συνεργάζεται με τον Κοσμήτορα για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την έρευνα, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Σ.Α.Ε.Α.,

γ. επιβλέπει την ακριβή εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, όσον αφορά στην αστυνομική εκπαίδευση,

δ. μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς την αστυνομική εκπαίδευση και

ε. εκπροσωπεί τη Σ.Α.Ε.Α. σε δραστηριότητες αστυνομικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 17

Κοσμήτορας

1. Ο Κοσμήτορας είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σ.Α.Ε.Α., στη βαθμίδα του Καθηγητή και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση. Ο Κοσμήτορας έχει θητεία τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δύο (2) συνεχείς θητείες, καθώς και η εκλογή για περισσότερες από δύο (2) θητείες συνολικά. Ως θητεία ορίζεται η χρονική περίοδος ανάμεσα σε δύο (2) εκλογικές διαδικασίες.

2. Ο Κοσμήτορας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και στον Κανονισμό Σπουδών, καθώς και τις ακόλουθες:

α. προΐσταται της Κοσμητείας,

β. συνεργάζεται με τον Διευθυντή Αστυνομικής Εκπαίδευσης για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την έρευνα και τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη Σ.Α.Ε.Α.,

γ. μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ως προς την ακαδημαϊκή εκπαίδευση και

δ. εκπροσωπεί τη Σ.Α.Ε.Α. στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και σε θέματα έρευνας.

3. Ο Κοσμήτορας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα, ο οποίος είναι το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. μεταξύ των Διευθυντών Τομέων. Η αναπλήρωση αφορά σε κάθε αρμοδιότητα του Κοσμήτορα πλην εκείνων της συμμετοχής του στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και στα όργανα εκλογής, επιλογής και εξέλιξης του διδακτικού προσωπικού.

Άρθρο 18

Διευθυντές Τομέων

1. Οι Διευθυντές Τομέων εκλέγονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση για θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, με δυνατότητα επανεκλογής για δύο (2) επιπλέον θητείες με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας έναν (1) μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση. Εάν οι Διευθυντές Τομέων δεν επαρκούν για την κάλυψη των κενών θέσεων ή για οποιονδήποτε λόγο αποβεί άκαρπη η διαδικασία εκλογής και είναι αδύνατη η συγκρότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, για την κάλυψη των κενών θέσεων υποβάλλουν υποψηφιότητα Καθηγητές και Αναπληρωτές ή Επίκουροι Καθηγητές. Τα μέλη των υπολειπόμενων θέσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, σε ειδική συνεδρίαση που συγκαλεί ο Κοσμήτορας έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

2. Ο Διευθυντής Τομέα είναι μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, εάν δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος Καθηγητής στον Τομέα.

3. Αν στον Τομέα δεν υπάρχει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο αναθέτει την διεύθυνση σε μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή του ίδιου Τομέα.

4. Ο Διευθυντής Τομέα έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, στον Κανονισμό Σπουδών, καθώς και τις ακόλουθες:

α. διευθύνει τις δραστηριότητες του Τομέα και εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο την κατανομή του διδακτικού εκπαιδευτικού έργου μεταξύ των μελών του Τομέα,

β. εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για θέματα σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών, τις θέσεις προσωπικού, την πρόσληψη προσωπικού και κάθε άλλο θέμα που αφορά στον Τομέα και

γ. μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τομέα και για την προώθηση του ερευνητικού του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 19

Σύσταση και συγκρότηση Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας

1. Η Σ.Α.Ε.Α. είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε) που προβλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).

2. Για τον σκοπό της παρ. 1 συστήνεται και λειτουργεί η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) της Σ.Α.Ε.Α..

3. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

4. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελείται από:

α) τον Διοικητή ή τον Υποδιοικητή της Σ.Α.Ε.Α., ως πρόεδρο,

β) έναν (1) από τους Διευθυντές Τομέων, που υποδεικνύεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο,

γ) πέντε (5) μέλη του διδακτικού προσωπικού της, που επιλέγονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Σ.Α.Ε.Α και

δ) έναν (1) εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού, που επιλέγεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό, χωρίς δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα του διοικητικού προσωπικού, , ως μέλη.

Άρθρο 20

Αρμοδιότητες Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας

1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως, για:

α. την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών της Σ.Α.Ε.Α., που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της Σ.Α.Ε.Α.,

β. τον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών της Σ.Α.Ε.Α., και

γ. την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας της Σ.Α.Ε.Α., στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘ.Α.Α.Ε..

2. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της Σ.Α.Ε.Α. και οι διαδικασίες υλοποίησης του καθορίζονται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της ΜΟ.ΔΙ.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο της Σ.Α.Ε.Α.. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται το αργότερο κάθε πέντε (5) έτη.

3. Για την επίτευξη των σκοπών της η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με την Ε.Θ.Α.Ε.Ε., αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο της Σ.Α.Ε.Α. των διαδικασιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση και των αποτελεσμάτων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 21

Εκπαίδευση- Παρακολούθηση - Πιστωτικές μονάδες - Εξετάσεις

1. Η διάρκεια σπουδών στη Σ.Α.Ε.Α. είναι τέσσερα (4) έτη και οι σπουδές οργανώνονται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2. Στη Σ.Α.Ε.Α. παρέχεται θεωρητική και πρακτική αστυνομική και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων της Σ.Α.Ε.Α. είναι υποχρεωτική. 

4. Το πρόγραμμα μαθημάτων της Σ.Α.Ε.Α. είναι διαρθρωμένο βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και κατανέμει τις ακαδημαϊκές μονάδες ανά μάθημα. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σ.Α.Ε.Α., οι σπουδαστές της συσσωρεύουν πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189). Το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σ.Α.Ε.Α. της παρ. 2, που πρέπει να ολοκληρώσει ο σπουδαστής της Σ.Α.Ε.Α., προκειμένου να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του προγράμματος σπουδών, αποκτώντας τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Η συσσώρευση του απαιτούμενου αριθμού πιστωτικών μονάδων που ορίζεται στον Κανονισμό Σπουδών της Σ.Α.Ε.Α. οδηγεί στην ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

5. Η επίδοση σε όλα τα μαθήματα αξιολογείται με εξετάσεις.

6. Οι σπουδαστές της Σ.Α.Ε.Α. εκπονούν πτυχιακή εργασία σε εξειδικευμένο θέμα που σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και συνδέεται με τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας.

7. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας αυτών. Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί έως δύο (2) εξάμηνα φοίτησης με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα σπουδαστή, εφόσον υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας.

Άρθρο 22

Ακαδημαϊκή εκπαίδευση

1. Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση αφορά στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των επιστημών, οι οποίες διδάσκονται στη Σ.Α.Ε.Α. και σε αυτήν υπάγονται όλα τα μαθήματα επιστημονικού χαρακτήρα, τα οποία πλαισιώνουν γνωσιολογικά την εκπαίδευση των σπουδαστών, θεωρητική και πρακτική, στο πεδίο της αστυνομικής εκπαίδευσης.

2. Τα μαθήματα που διδάσκονται στη Σ.Α.Ε.Α. στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, κατανέμονται, ανάλογα με τη συγγένεια του γνωστικού τους αντικειμένου, σε τρεις (3) τομείς:

α. δίκαιο, που περιλαμβάνει μαθήματα επιμέρους κλάδων της νομικής επιστήμης, με έμφαση ιδίως στο συνταγματικό δίκαιο και τα ατομικά δικαιώματα, το διοικητικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων στοιχείων του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου,

β. κοινωνικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, που περιλαμβάνει ιδίως τα μαθήματα της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και της εγκληματολογίας και

γ. ηγεσία και δημόσια διοίκηση, που περιλαμβάνουν ιδίως τη δημόσια και αστυνομική διαχείριση και την εκπαίδευση των σπουδαστών της Σ.Α.Ε.Α. στις βασικές αρχές της λειτουργίας του δημοσίου τομέα και, ειδικότερα, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και την άσκηση διοίκησης στο αστυνομικό προσωπικό.

Άρθρο 23

Αστυνομική εκπαίδευση

1. Η αστυνομική εκπαίδευση αφορά στις θεωρητικές, τεχνικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή τους στο οικείο επιχειρησιακό περιβάλλον.

2. Η αστυνομική εκπαίδευση διακρίνεται σε:

α. θεωρητική, η οποία περιλαμβάνει ιδίως την ανάπτυξη θεωρητικού υποβάθρου σε τομείς που αφορούν στην αυτοπροστασία, την αυτοάμυνα, τη δεοντολογία του αστυνομικού προσωπικού, την οπλοτεχνική και σκοποβολή, καθώς και μαθήματα αμιγώς αστυνομικού αντικειμένου και

β. πρακτική, η οποία περιλαμβάνει ιδίως μαθήματα που αφορούν στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών αντικειμένων της περ. α.

3. Στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης στη Σ.Α.Ε.Α., στο πλαίσιο της αστυνομικής εκπαίδευσης, παρέχεται στοχευμένη διδασκαλία και εκπαίδευση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στους δόκιμους υπαστυνόμους, κατάλληλη για την προετοιμασία και τοποθέτησή τους ως νέων Αξιωματικών του Σώματος. Οι τομείς αυτοί αφορούν ιδίως σε θέματα ασφάλειας, τάξης, αστυνόμευσης, αλλοδαπών, μετανάστευσης και προστασίας συνόρων. Οι ανωτέρω τομείς στοχευμένης διδασκαλίας επανεξετάζονται περιοδικά από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε περίπτωση ανά πενταετία, ώστε να ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες και προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις γενικότερες εξελίξεις.

3. Οι σπουδαστές της Σ.Α.Ε.Α. διατίθενται για πρακτική εκπαίδευση στις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 24

Πρόγραμμα σπουδών

1. Το πρόγραμμα σπουδών της Σ.Α.Ε.Α. περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το είδος και το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

2. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών καταρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σ.Α.Ε.Α., μετά από πρόταση του Διευθυντή Αστυνομικής Εκπαίδευσης και του Κοσμήτορα. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, συγγράμματα και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που θεωρείται αναγκαίο για την εκπαίδευση των σπουδαστών της Σ.Α.Ε.Α..

3. Το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα και το περιεχόμενο τους αξιολογούνται και επανεξετάζονται περιοδικά και σε κάθε περίπτωση ανά πενταετία ώστε να προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις γενικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Άρθρο 25

Προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών

1. Η Σ.Α.Ε.Α. μπορεί να οργανώνει και να προσφέρει προγράμματα σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών.

2. Για τα προγράμματα της παρ. 1 καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας, στο οποίο καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο του προγράμματος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία, ο τρόπος εισαγωγής των σπουδαστών στα προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού, η ανταλλαγή σπουδαστών, η χορήγηση ενιαίου ή διακριτού από κάθε ίδρυμα τίτλου σπουδών, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών και η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών.

Άρθρο 26

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κοσμήτορα στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και έγκρισή της από αυτό, δύνανται να οργανώνονται και να υλοποιούνται, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. της χώρας ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών, καθώς και να διεξάγεται επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, την αρμοδιότητα χορήγησης των μεταπτυχιακών τίτλων έχουν τα Πανεπιστήμια, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο σχετικό προεδρικό διάταγμα. Για την από κοινού επιστημονική έρευνα, την αρμοδιότητα χορήγησης των αντίστοιχων τίτλων έχουν τα Πανεπιστήμια.

2. Τα Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ως πρόεδρο, τον Διευθυντή του οικείου Τομέα και ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. που υποδεικνύεται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση. Το περιεχόμενο των Π.Μ.Σ. εγκρίνεται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση.

3. Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ορίζεται ο οικείος Διευθυντής Τομέα της Σ.Α.Ε.Α..

4. Στα Π.Μ.Σ. της Σ.Α.Ε.Α. δύνανται να φοιτούν απόφοιτοι της Σ.Α.Ε.Α., καθώς και απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 27

Εσωτερικός Κανονισμός

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός της Σ.Α.Ε.Α., ύστερα από πρόταση του Διοικητή και γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου αυτής. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται, ιδίως:

α. η οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων και των διοικητικών υπηρεσιών της Σ.Α.Ε.Α., όπως και η οργάνωση και η λειτουργία των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των Τομέων,

β. ειδικότερα θέματα σχετικά με την εκλογή των αιρετών οργάνων των Τομέων, τη συμμετοχή τους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και την αναπλήρωση τους,

γ. η οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιλογής των μελών Δ.Ε.Π. που την απαρτίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 19, καθώς και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της, δ. η οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης και ειδικότερα θέματα οικονομικής διαχείρισης,

ε. η οργάνωση και λειτουργία μουσείου και βιβλιοθήκης,

στ. η λειτουργία ή κατάργηση τμημάτων ή παραρτημάτων της Σχολής, ή ειδικών Σχολείων,

ζ. οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής της Σ.Α.Ε.Α. στα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 25, καθώς και τα όργανα της Σ.Α.Ε.Α. που έχουν την αρμοδιότητα οργάνωσης, έγκρισης και εποπτείας των προγραμμάτων αυτών,

η. τα ειδικότερα καθήκοντα σε σχέση με το διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και διοικητικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις τους, ειδικότερα ζητήματα αξιολόγησής τους, καθώς και ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στις θέσεις, τις βαθμίδες, τις προϋποθέσεις, τα προσόντα και τη διαδικασία εκλογής και επιλογής, την υπηρεσιακή κατάσταση, την παραίτηση, την παύση, την πειθαρχική διαδικασία, τις άδειες και την εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. της Σ.Α.Ε.Α.,

θ. οι κανόνες δεοντολογίας και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών,

ι. η διαδικασία προκήρυξης θέσεων και επιλογής του διδακτικού προσωπικού της αστυνομικής εκπαίδευσης,

ια. η κατανομή του χρόνου εκπαίδευσης, μεταξύ ακαδημαϊκής και αστυνομικής εκπαίδευσης, ιβ. η οργάνωση της φοίτησης και διαμονής,

ιγ. τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των σπουδαστών και ο τρόπος ελέγχου της άσκησης και εκπλήρωσης αυτών,

ιδ. τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι κυρώσεις και η πειθαρχική διαδικασία, καθώς και τα όργανα πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,

ιε. ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής στο Σώμα των εκπαιδευομένων και μετεκπαιδευομένων σπουδαστών, ύστερα από την ολοκλήρωση της φοίτησής τους,

ιστ. η διαδικασία υποβολής αιτήματος για παροχή αναστολής σπουδών και έγκρισης αυτού, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

ιζ. η σύσταση ή κατάργηση οργανικών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π..

Ειδικώς για την εφαρμογή της περ. ιζ’, το προεδρικό διάταγμα του παρόντος προτείνεται και από τον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 28

Κανονισμός Σπουδών

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, εγκρίνεται ο Κανονισμός Σπουδών της Σ.Α.Ε.Α..

2. Ο Κανονισμός Σπουδών καταρτίζεται από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α., σε συνεργασία με τον Κοσμήτορα και τον Διευθυντή Αστυνομικής Εκπαίδευσης.

3. Με τον Κανονισμό Σπουδών καθορίζονται, ιδίως:

α. οι βασικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση και λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών και την εκπαίδευση στη Σ.Α.Ε.Α.,

β. η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών, κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων και η μεταξύ τους ποσοστιαία αναλογία,

γ. η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα ή άλλες προβλεπόμενες διδακτικές περιόδους, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος, η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και η βαρύτητα κάθε μαθήματος (διδακτικές και πιστωτικές μονάδες - ECTS),

δ. οι απαραίτητες διδακτικές και πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών, ε. ο τύπος του τίτλου σπουδών,

στ. το είδος, η διάρκεια και ειδικότερα ζητήματα της πρακτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23,

ζ. ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών,

η. οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των σπουδαστών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των σπουδαστών,

θ. οι προϋποθέσεις συμμετοχής των σπουδαστών στις εξεταστικές περιόδους, ο αριθμός αυτών κατ’ έτος, καθώς και

ι. το χρονικό διάστημα διενέργειας και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των σπουδαστών.

Άρθρο 29

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κοσμήτορα της Σ.Α.Ε.Α., εγκρίνεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών ρυθμίζει:

α. το αντικείμενο, τον σκοπό και τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, καθώς και το είδος των μεταπτυχιακών τίτλων που απονέμονται,

β. τις κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί, το ποσοστό αυτών που προέρχονται από πτυχιούχους της Σ.Α.Ε.Α., της Σχολής Αστυφυλάκων και των λοιπών κατηγοριών, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εισαγωγής τους, τα διδασκόμενα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις, τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών και τη διδακτική και ερευνητική απασχόλησή τους,

γ. τις ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος, το συνολικό κόστος υλοποίησής του, καθώς και τις πηγές και το ύψος χρηματοδότησής του,

δ. την αναθεώρηση επιμέρους παραμέτρων του σχετικού προγράμματος σπουδών και

ε. την κατανομή διδακτικών και πιστωτικών μονάδων (ECTS), που οδηγεί στην ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, και

στ. κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 30

Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού

1. Το διδακτικό προσωπικό για τα ακαδημαϊκά μαθήματα της Σ.Α.Ε.Α. είναι πλήρους απασχόλησης και αποτελείται από:

α. το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) και

β. το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.).

2. Στη Σ.Α.Ε.Α. δύνανται να διδάσκουν και μέλη των κάτωθι περιπτώσεων :

α. Επισκέπτες Καθηγητές, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές Α.Ε.Ι. ή A.Σ.E.Ι., ή Καθηγητές άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχων προσόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου,

β. Επιστημονικό προσωπικό και δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί με αποδεδειγμένη επιστημονική και εκπαιδευτική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της Σ.Α.Ε.Α., οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία αναλόγως του διδακτικού αντικειμένου. Η απασχόληση διαρκεί έως και δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και στη συνέχεια ανανεώνεται ανά ακαδημαϊκό έτος, χωρίς η συνολική της διάρκεια να δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

3. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σ.Α.Ε.Α., ύστερα από πρόταση του Κοσμήτορα, δύναται να απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή σε όσα μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους. Οι Ομότιμοι Καθηγητές της Σ.Α.Ε.Α. μπορούν να διατηρούν την ιδιότητα του μέλους συμβουλευτικής επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδών και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Οι Ομότιμοι Καθηγητές συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από την αποχώρησή τους, μπορούν να ορίζονται ως μέλη εισηγητικών επιτροπών για την κρίση μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. και δύνανται να διδάσκουν έως δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως χωρίς αμοιβή, μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα και απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σ.Α.Ε.Α..

Άρθρο 31

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) – Θέσεις και βαθμίδες

1. Το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) αποτελείται από Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (Καθηγητές), Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές.

2. Οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται με τριετή θητεία.

3. Οι θέσεις των μελών Δ.Ε.Π. είναι ενιαίες, ανήκουν στη Σ.Α.Ε.Α. και κατανέμονται στους Τομείς.

4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που χρησιμοποιούν τον καθηγητικό τους τίτλο υποχρεούνται σε ακριβή και πλήρη χρησιμοποίησή του.

Άρθρο 32

Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.).

1. Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν ειδικό ή εργαστηριακό διδακτικό έργο στη Σ.Α.Ε.Α., συνεπικουρούν τα μέλη Δ.Ε.Π. στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου και διακρίνονται σε δύο κλάδους:

α. στον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Κλάδος I), τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, ιδίως στους τομείς της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, της διδασκαλίας χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και της διδασκαλίας φυσικής αγωγής, καθώς και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και της επιστημονικής ορολογίας στους φοιτούντες αλλοδαπούς και

β. στον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Κλάδος II), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό διδακτικό έργο, που συνίσταται ιδίως στη διεξαγωγή φροντιστηρίων, την προετοιμασία και διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων.

2. Οι θέσεις των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. είναι ενιαίες, ανήκουν στη Σ.Α.Ε.Α. και κατανέμονται στους Τομείς.

3. Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν στα μέλη του Ε.Ε.ΔΙ.Π., εκτός από την επιλογήτους,είναιτοΕκπαιδευτικόΣυμβούλιο.

4. Η προκήρυξη των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α., ύστερα από έγκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και στη προκήρυξη αναφέρονται ο κλάδος στον οποίο ανήκει η θέση και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψή της.

5. Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Κλάδου Ι απαιτούνται: (α) η κατοχή πτυxίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής, σχετικού με το αντικείμενο της θέσης και (β) η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο ή τρεις (3) συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία.

6. Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. του Κλάδου ΙΙ απαιτείται η κατοχή πτυxίου Α.Ε.Ι. της χώρας ή αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σχετικού με το αντικείμενο της θέσης. Επιπλέον απαιτείται τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.

7. Οι θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κατατάσσονται σε τέσσερις (4) βαθμίδες, ως ακολούθως: α) Βαθμίδα Δ, 

β) Βαθμίδα Γ, γ) Βαθμίδα Β, δ) Βαθμίδα Α.

8. Εισαγωγική βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες και για όλους τους Κλάδους είναι η βαθμίδα Δ και καταληκτική η βαθμίδα Α. Οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες από την εισαγωγική μέχρι την καταληκτική βαθμίδα. Στις εισαγωγικές βαθμίδες οι θέσεις είναι με τριετή θητεία, ενώ στις λοιπές βαθμίδες οι θέσεις είναι μόνιμες. Για την εξέλιξη μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. από βαθμίδα σε βαθμίδα, απαιτείται συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα, εκτός από την εξέλιξη από την εισαγωγική βαθμίδα Δ προς την επόμενη, όπου απαιτείται τριετής υπηρεσία.

Στην περίπτωση αυτή, η θετική κρίση για εξέλιξη προς τη βαθμίδα Γ συνεπάγεται τη μονιμοποίησή των μελών του Ε.Ε.ΔΙ.Π., ενώ τυχόν αρνητική κρίση τερματίζει την υπηρεσία τους.

9. Τα μέλη του Ε.Ε.ΔΙ.Π. δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια, σύμφωνα με τα άρθρα 58 έως 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α` 26).

10. Η πειθαρχική διαδικασία για τα μέλη του Ε.Ε.ΔΙ.Π. διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 106 έως 146Β του ν. 3528/2007.

Άρθρο 33

Προγραμματισμός, προκήρυξη, εκλογή μελών Δ.Ε.Π. και επιλογή μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.

1. Ο προγραμματισμός νέων θέσεων Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. στη Σ.Α.Ε.Α. γίνεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

2. Η προκήρυξη των κενών θέσεων Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. γίνεται από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α., μετά από έγκριση του Επιτελείου του Αρχηγείου του Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Στην προκήρυξη αναφέρονται η βαθμίδα, ο τομέας και το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει έναν κλάδο της οικείας επιστήμης, μιας (1) τουλάχιστον αναγνωρισμένης ειδικότητας.

3. Οι θέσεις Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. όλων των βαθμίδων που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία επαναπροκηρύσσονται εκτός του ετήσιου προγραμματισμού.

4. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση του αντίστοιχου αριθμού φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στη Σ.Α.Ε.Α., ο Διοικητής της Σ.Α.Ε.Α. ανακοινώνει στον ημερήσιο τύπο τη δημοσίευση της προκήρυξης, τον αριθμό του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Η προθεσμία αυτή ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης. 

Η ανακοίνωση γίνεται σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες της Αθήνας και σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και ταυτοχρόνως κοινοποιείται σε όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Αστυνομίας και της Σ.Α.Ε.Α..

5. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, υποβάλλονται, μέσω του ιστοτόπου ΑΠΕΛΛΑ, στη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Α. οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Αναγκαία δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο των πτυxίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και τόσα αντίτυπά τους, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος.

Άρθρο 34

Προϋποθέσεις εκλογής σε θέση Δ.Ε.Π.

1. Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, με την επιφύλαξη της παρ. 9. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή και το εκλεκτορικό σώμα διαπιστώνουν τη συνάφεια της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού ή επιστημονικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π..

2. Για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται:

α. Δύο (2) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή δύο (2) τουλάχιστον έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετής εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνδυασμός των παραπάνω.

β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εκτός από τη διδακτορική διατριβή. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξής του.

3. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται:

α. Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.

β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τη διδακτορική διατριβή.

Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

4. Για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας (Καθηγητή) απαιτούνται:

α. Έξι (6) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο (2) τουλάχιστον μαθημάτων ή τουλάχιστον έξι (6) έτη σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων ή εκτεταμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.

β. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά από τις οποίες ορισμένες πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τη διδακτορική διατριβή.

γ. Τρία (3) τουλάχιστον έτη διδασκαλίας ή εποπτείας ερευνητικού έργου σε μεταπτυxιακό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές.

5. Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινόμενων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή.

6. Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. είναι το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά.

7. Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία αξιωματικών, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, οι οποίοι καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, αφού προηγουμένως παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία μετά την εκλογή τους.

8. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν απαιτείται κατ` εξαίρεση, για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 35

Εκλογή και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π.

1. Η εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται με προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης και με ανοικτή διαδικασία. Η προκήρυξη αφορά είτε πλήρωση νέων θέσεων Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού είτε πλήρωση θέσεων, ύστερα από αίτηση μέλους Δ.Ε.Π. για εξέλιξη, είτε πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. που κενώνονται, εκτός ετήσιου προγραμματισμού. Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στην αμέσως επόμενη βαθμίδα μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών παραμονής στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν.

2. Εκλογή και εξέλιξη Επίκουρων Καθηγητών:

α. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται με τριετή θητεία. Με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών παραμονής στη βαθμίδα αυτή και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριετίας, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν. Σε αντίθετη περίπτωση λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους.

β. Αν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, οι Επίκουροι Καθηγητές μονιμοποιούνται στη θέση που κατέχουν.

γ. Αν η κρίση για μονιμοποίηση είναι αρνητική, λήγει η θητεία τους.

δ. Η κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο των κρινομένων, αφού ληφθεί υπόψη και το διοικητικό τους έργο.

ε. Μετά τη μονιμοποίησή τους, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μέχρι δύο (2) φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη μεταξύ τους.

3. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στη συγκεκριμένη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Καθηγητή μέχρι δύο (2) φορές, που απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη μεταξύ τους.

4. Το χρονικό διάστημα της τριετίας για τη δεύτερη κρίση εξέλιξης των Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών υπολογίζεται από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την πρώτη κρίση.

5. Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Σ.Α.Ε.Α., καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης «ΑΠΕΛΛΑ» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 36

Εκλεκτορικό Σώμα μελών Δ.Ε.Π.

1. Αρμόδιο όργανο για την κρίση εκλογής ή εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. και για την κρίση μονιμοποίησης των Επίκουρων Καθηγητών είναι το Εκλεκτορικό Σώμα.

2. Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

3. Το Εκλεκτορικό Σώμα αποτελείται από πέντε (5) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι ανήκουν στην Σ.Α.Ε.Α. και έξι (6) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους που προέρχονται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

4. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από τη Σ.Α.Ε.Α. και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την παρ. 3, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από καθηγητές, με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο που προέρχονται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στην παρ. 3 αριθμητική αναλογία.

5. Αν ο αριθμός των προτεινομένων καθηγητών με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του εκλεκτορικού σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση της Σ.Α.Ε.Α. με ευθύνη του Κοσμήτορα.

6. Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Εκλεκτορικό Σώμα καθηγητής, ο οποίος είναι σύζυγος ή συμβίος του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξαίματος ή αγχιστείας με υποψήφιο.

7. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος, στον συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Ακαδημαϊκή Συνέλευση της Σ.Α.Ε.Α. με πλήρως αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας, απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέλος της Σ.Α.Ε.Α. ή το εξωτερικό μέλος αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου καταλόγου αναπληρωματικών μελών που ορίστηκε κατά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος.

Άρθρο 37

Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π.

1. Ο Κοσμήτορας της Σ.Α.Ε.Α. συγκαλεί το εκλεκτορικό σώμα για την πρώτη συνεδρίασή του εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του, προκειμένου να ορισθεί τριμελής εισηγητική επιτροπή.

2. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή αποτελείται από τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος, που έχουν ίδιο γνωστικό αντικείμενο με τη θέση που προκηρύχθηκε. Από αυτά, ένας (1) εκλέκτορας ανήκει στη Σ.Α.Ε.Α. και δύο (2) ανήκουν σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή είναι Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

3. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες, να καταθέσει εισηγητική έκθεση, η οποία:

α) αναλύει και αξιολογεί το έργο και την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης,

β) διατυπώνει την άποψή της εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα προσόντα που απαιτούνται από τον νόμο και ειδικότερα ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, καθώς και τη συνάφεια του επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης,

γ) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, προβαίνει στη συγκριτική και αξιολογική κατάταξή τους.

4. Η επιτροπή, για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου, οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Για την υποβοήθηση του έργου της, η επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από καθηγητές αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.

5. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Κοσμήτορα.

6. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναμία σύνταξης εισηγητικής έκθεσης, τα μέλη της τριμελούς επιτροπής δύνανται να υποβάλουν εντός της ίδιας προθεσμίας υπομνήματα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επέχουν θέση εισηγητικής έκθεσης.

7. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκαλείται, ενώπιον της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια της εκλογής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Κοσμήτορας του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων.

8. Ο Κοσμήτορας συντάσσει και γνωστοποιεί στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης, καθώς και στους υποψηφίους τη σχετική ημερήσια διάταξη, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης για τη διενέργεια της εκλογής ή μονιμοποίησης.

9. Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας με τη συμμετοχή του ενός τρίτου (1/3) του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος.

10. Το Εκλεκτορικό Σώμα συνεδριάζει νομίμως ακόμα και αν η Ακαδημαϊκή Συνέλευση της Σ.Α.Ε.Α. δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εκπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών της Ακαδημαϊκής Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής.

11. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο κοινοποιείται άμεσα στα μέλη του.

12. Εάν παρέλθουν άπρακτες, με ευθύνη του Κοσμήτορα, οι προθεσμίες του παρόντος, το Εκλεκτορικό Σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον αρμόδιο Διευθυντή Τομέα της θέσης που προκηρύχθηκε, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Κοσμήτορας όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος προεδρεύει ο αρμόδιος Διευθυντής Τομέα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διενεργεί δε όλες τις πράξεις που έχουν ανατεθεί με τις διατάξεις του παρόντος στον Κοσμήτορα και αφορούν στις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π..

13. Οι συνεδριάσεις των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος δύνανται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφάλιση της εμπιστευτικότητας της συνεδρίασης, της πιστοποίησης της ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, της ασφάλειας της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και της ακεραιότητας της διακινούμενης πληροφορίας. Εάν η συνεδρίαση πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, γίνεται υποχρεωτικά σχετική αναφορά στα πρακτικά της συνεδρίασης.

14. Στην αρχή της συνεδρίασης, οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, καθώς και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και εν συνεχεία αποχωρούν. Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου.

15. Ειδικότερα, η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα Καθηγητή καθορίζεται ως εξής:

α. Εάν στη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μετέχει μόνο ένας (1) υποψήφιος, η εκλογή του υποψηφίου πραγματοποιείται μόνο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

β. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι και κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2) υποψηφίων, στη δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι όσοι ισοψήφησαν. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

Άρθρο 38

Έλεγχος νομιμότητας από τον Διοικητή και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

1. Ο Κοσμήτορας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής, διαβιβάζει το πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους Δ.Ε.Π. στον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α. για τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α. ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη του πρακτικού και των σχετικών εγγράφων.

2. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε πράξης εκλογής ή εξέλιξης ή αναπομπής φακέλου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιόν του από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή ασκείται, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση του Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α. για την εκλογή, μονιμοποίηση ή την εξέλιξη, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Αν η εκλογή αποβεί άγονη, η προσφυγή ασκείται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α.. Σε περίπτωση αναπομπής η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α..

3. Με τον έλεγχο νομιμότητας ελέγχονται και πλημμέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο αυτό και εφόσον ο φάκελος της επιλογής δεν αναπεμφθεί στον Κοσμήτορα της Σ.Α.Ε.Α. για επανάληψη της διαδικασίας, η πράξη διορισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 39

Διορισμός

1. Ο διορισμός και η μονιμοποίηση των μελών Δ.Ε.Π. γίνονται με απόφαση του Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου και ύστερα από έλεγχο της νομιμότητας της εκλογής ή της εξέλιξης. Η εργασιακή σχέση των μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. λύεται, ανεξαρτήτως λόγου, με απόφαση του Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α..

2. Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α., να αναλάβουν τα καθήκοντα τους. Με απόφαση του Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α. είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας ανάληψης καθηκόντων για έξι (6) ακόμα μήνες, εφόσον ο συγκεκριμένος καθηγητής κατοικεί μόνιμα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία διορισμού του.

3. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την ανάληψη καθηκόντων, θεωρείται ότι οι ανωτέρω δεν έχουν αποδεχθεί τον διορισμό τους, οπότε και ανακαλείται η σχετική πράξη.

Άρθρο 40

Έργο των μελών Δ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό επιστημονικό και διοικητικό έργο.

2. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

α. Διδασκαλία προπτυxιακών και μεταπτυxιακών μαθημάτων.

β. Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων, εργαστηριακών πρακτικών ασκήσεων και εργασιών.

γ. Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια. δ. Συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

ε. Συνεργασία με προπτυxιακούς και μεταπτυxιακούς σπουδαστές.

στ. Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φoιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.

3. Το ερευνητικό επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

α. Βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα.

β. Καθοδήγηση των σπουδαστών κατά την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών. γ. Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια.

4. Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

α. Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης της Σ.Α.Ε.Α..

β. Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια της Σ.Α.Ε.Α..

γ. Κατοχή θέσης Διευθυντή Τομέα και Κοσμήτορα της Σ.Α.Ε.Α..

δ. Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές.

Άρθρο 41

Υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών Δ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. υποχρεούνται:

α. Να εγκαθίστανται και να διαμένουν στην Περιφέρεια όπου εδρεύει η Σ.Α.Ε.Α.,

β. να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών της Σ.Α.Ε.Α. κατ` ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως,

γ. να τηρούν το ωράριο του εκπαιδευτικού προγράμματος, να παρευρίσκονται στους χώρους της Σ.Α.Ε.Α. δεκατέσσερις ώρες (14) εβδομαδιαίως κατ` ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας,

δ. να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό επιστημονικό, καθώς και διοικητικό έργο, το οποίο προκύπτει από τη συμμετοχή τους στα διοικητικά όργανα της Σ.Α.Ε.Α..

2. Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας των μελών Δ.Ε.Π. στους χώρους της Σ.Α.Ε.Α. δεν μπορεί να πραγματοποιούνται σε λιγότερο από τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως. Ο έλεγχος γίνεται από τον Διευθυντή του οικείου Τομέα της Σ.Α.Ε.Α..

3. Ο Κοσμήτορας μπορεί να απαλλάσσεται μερικώς ή ολικώς από τα διδακτικά του καθήκοντα με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

4. Όποιος κατέχει θέση Διευθυντή Τομέα μπορεί να έχει μειωμένη διδακτική απασχόληση, μεαπόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, όχι όμως μικρότερη από δύο (2) ώρες διδασκαλίας τηνεβδομάδα.

5. Στα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. επιτρέπεται: 

α. να αμείβονται για κάθε είδους έργο που εκτελούν από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων,

β. να απασχολούνται πέραν του ωραρίου εργασίας τους εκτός της Σ.Α.Ε.Α., χωρίς αμοιβή, γ. να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα,

δ. να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,.

ε. να διδάσκουν σε Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης,

στ. να τοποθετούνται επ’ αμοιβή και με αποζημίωση κατ’ αποκοπήν, σε θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διοικητή, Υποδιοικητή και των αναπληρωτών τους σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο δημόσιο τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τράπεζες, οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και κερδοσκοπικά ιδρύματα,

ζ. να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο (2) κατ` ανώτατο όριο επιτροπές και Διοικητικά Συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικά από τον νόμο η συμμετοχή τους, καθώς και ως μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, καθώς και ως μέλη σε ομάδες εργασίας του δημόσιου τομέα και των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, εξαιρουμένων των Προέδρων τους.

6. Οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. για της περιπτώσεις της παρ. 5, εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω του Ειδικού Φορέα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Το ποσοστό που περιέρχεται στη Σ.Α.Ε.Α. από τις αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. για τις περ. α`, β΄ και δ΄, ορίζεται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) ανά αμοιβή που καλύπτεται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από ερευνητικά ινστιτούτα ή κέντρα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή άλλων Υπουργείων. Το ποσοστό αυτό ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) ανά αμοιβή για την εκτέλεση κάθε είδους έργου και σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.

7. Η εκτός της Σ.Α.Ε.Α. δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. κατά την περ. γ` της παρ. 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται σε δύο (2) ημέρες κατ` ανώτατο όριο.

Άρθρο 42

Άδειες μελών Δ.Ε.Π.

1. Ο Διοικητής της Σ.Α.Ε.Α. χορηγεί στα μέλη Δ.Ε.Π. τις άδειες που προβλέπονται στα άρθρα 52 έως 55 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

2. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου χορηγούνται άδειες ως εξής:

α. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. δικαιούται εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις αποδοχές μέχρι δώδεκα (12) μήνες, μετά τη συμπλήρωση έξι (6) χρόνων υπηρεσίας στη Σ.Α.Ε.Α. ή μέχρι έξι (6) μήνες, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων υπηρεσίας. Η εκπαιδευτική άδεια δεν χρειάζεται έγκριση όταν περιορίζεται στο διάστημα των θερινών ή άλλων διακοπών.

β. Μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν συμπληρώσει τριετή υπηρεσία στη Σ.Α.Ε.Α. δικαιούνται άδεια απουσίας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για διδακτικούς ή ερευνητικούς λόγους, συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να διαρκεί περισσότερο από τρεις (3) μήνες για κάθε τρία (3) χρόνια συνολικής υπηρεσίας στη Σ.Α.Ε.Α., χορηγείται δε με απλές αποδοχές για τον ένα μήνα και χωρίς αποδοχές για τους άλλους δύο.

γ. Μέλη Δ.Ε.Π. που καλούνται να διδάξουν ως επισκέπτες καθηγητές σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων υπηρεσίας στη Σ.Α.Ε.Α. ή από τη χορήγηση της προηγούμενης όμοιας άδειας. Η άδεια αυτή δεν ταυτίζεται με την εκπαιδευτική άδεια της περ. α΄. δ. Μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να λάβει άδεια με αποδοχές μέχρι δύο (2) μήνες  για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, διαπανεπιστημιακές ανταλλαγές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία προτείνεται ο αντικαταστάτης του στο διδακτικό έργο.

ε. Ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και εισήγηση του Κοσμήτορα είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια με αποδοχές μέχρι δύο (2) εβδομάδες ανά εξάμηνο σε μέλη Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια ή βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων του εξωτερικού.

3. Οι άδειες της παρ. 2 χορηγούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, που συνοδεύεται από το πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας, κατόπιν στάθμισης των υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων ως προς τη χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις. Τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να γίνει από τον αδειούχο μόνο μετά από άδεια του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Με αιτιολογημένη απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καθορίζεται ο τρόπος αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας.

4. Ειδικώς τις άδειες των περ. β΄ και δ΄ της παρ. 2, όταν αφορούν απουσία στο εξωτερικό, τις χορηγεί το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή όργανο που εξουσιοδοτείται από αυτόν ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από το πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας, κατόπιν στάθμισης των υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων ως προς τη χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση άδειας με αποδοχές δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α. και μέχρι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο σε μέλος Δ.Ε.Π. για προσωπικούς λόγους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.

6. Επιτρέπεται στα μέλη Δ.Ε.Π. να απουσιάζουν κατά τη διάρκεια της διακοπής των μαθημάτων, αφού ενημερώσουν σχετικά τον Κοσμήτορα και τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α..

7. Σε μέλος Δ.Ε.Π. που καλείται από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα να προσφέρει τις υπηρεσίες του με πλήρη απασχόληση, χορηγείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη άδεια απουσίας από τα διδακτικά και ερευνητικά του καθήκοντα.

8. Το μέλος Δ.Ε.Π. που συμμετέχει σε συλλογικό όργανο της Σ.Α.Ε.Α. και απουσιάζει χωρίς άδεια του προεδρεύοντος από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις ή τρεις (3) μη συνεχόμενες μέσα στο ίδιο εξάμηνο καλείται από τον προεδρεύοντα να δικαιολογήσει τις απουσίες του και εφόσον οι λόγοι δεν κριθούν επαρκείς από τον προεδρεύοντα, κινούνται οι πειθαρχικές διαδικασίες κατά το άρθρο 48.

9. Υπηρεσία μέλους Δ.Ε.Π. σε δημόσια θέση με πλήρη απασχόληση θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία ως προς τη μισθολογική κατάσταση και τη συνταξιοδότησή του.

10. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε μέλος του Δ.Ε.Π. για μερική παροχή υπηρεσιών ή για εκπλήρωση υποχρεώσεων ως αιρετού μέλους διοίκησης αναγνωρισμένου επιστημονικού φορέα για ορισμένο αριθμό ημερών κατά εβδομάδα, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τρεις (3).

11. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη χορηγείται άδεια απουσίας από τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα σε μέλη Δ.Ε.Π. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συμμετέχοντας με πλήρη απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 43

Αναστολή καθηκόντων μελών Δ.Ε.Π.

1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, εάν αναλάβουν καθήκοντα:

α) μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού, β) βουλευτή ή ευρωβουλευτή,

γ) περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη ή δημάρχου,

δ) γενικού γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019 (A’ 133) και ειδικού γραμματέα του άρθρου 42 του ν. 4622/2019,

ε) γενικού ή ειδικού γραμματέα ή συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης, στ) επικεφαλής σε διεθνείς οργανισμούς,

ζ) προέδρου ή επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών,

η) Επισκόπου ή Αρχιεπισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας,

θ) προέδρου, αντιπροέδρου, διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, υποδιοικητή, διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που υπάγονται στον δημόσιο τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β` του ν. 3429/2005 (Α` 314).

2. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη συνολικά. Τα μέλη Δ.Ε.Π., κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, δύνανται να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο προς την Σ.Α.Ε.Α..

3. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος, καθώς και για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκλεγεί βουλευτές.

4. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. που παρέχουν αμισθί διδακτικό έργο κατ’ ελάχιστον έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως προς την Σ.Α.Ε.Α., ενώ βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των οκτώ (8) ετών. Η διάρκεια του χρόνου αναστολής των μελών Δ.Ε.Π. που τελούν σε αναστολή καθηκόντων συνυπολογίζεται ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα για την εξέλιξή τους, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν αμισθί τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα προς το Τμήμα όπου υπηρετούν.

5. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής καθηκόντων, τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνουν αποδοχές από τη Σ.Α.Ε.Α. και υποχρεούνται τα ίδια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, αν δεν καταβάλλονται ήδη ασφαλιστικές εισφορές λόγω της ανάληψης καθηκόντων σε άλλη θέση. 

6. Για την ένταξη σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 

7. Κατ’ εξαίρεση μέλη Δ.Ε.Π. που διορίζονται σε θέσεις της περ. θ) της παρ. 1 εξαιρούνται της υποχρεωτικής ένταξης σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αν δηλώσουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα λήψης οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή παροχής για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν στα νομικά πρόσωπα ή τους φορείς αυτούς.

8. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως στα μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), της Σ.Α.Ε.Α..

Άρθρο 44

Ασυμβίβαστα μελών Δ.Ε.Π.

1. Στα μέλη Δ.Ε.Π. απαγορεύεται:

α. Να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικό ή διδακτικό έργο ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια σε ιδιωτικό φορέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που δεν υπάγεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143).

β. Να ιδρύουν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών προς τη Σ.Α.Ε.Α..

γ. Να κατέχουν αμειβόμενη θέση ως μέλη σε περισσότερες από δύο (2) επιτροπές ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

δ. Να κατέχουν άλλη μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

2. Αν υπάρχουν ενδείξεις παράβασης της παρ. 1, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σ.Α.Ε.Α., είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, υποχρεούται με αιτιολογημένη απόφασή του εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, να ενεργοποιήσει την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 48.

3. Η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός της Σ.Α.Ε.Α., καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, εκτός από την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας. Σε περίπτωση παράβασης, παραπέμπεται μέσω του Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α. και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την ενεργοποίηση της πειθαρχικής διαδικασίας του άρθρου 48.

Άρθρο 45

Αποχώρηση μελών Δ.Ε.Π. λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας

1. Μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την πρώτη Σεπτεμβρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Αυγούστου.

2. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. αποδεικνύεται αποκλειστικά, βάσει των ακόλουθων στοιχείων:

α. από ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον αυτή έχει συνταxθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία γέννησης που αναφέρεται σε αυτή ή

β. από την πράξη εγγραφής στα μητρώα δήμων και κοινοτήτων, εφόσον η πράξη αυτή έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία γέννησης που αναφέρεται σε αυτή.

3. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που διορθώνουν την ηλικία ή την εγγραφή στο μητρώο δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Η διαπιστωτική πράξη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας εκδίδεται από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α. με αποκλειστική του ευθύνη, εντός του πρώτου τριμήνου του ακαδημαϊκού έτους που προηγείται του έτους συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, επιδίδεται στους ενδιαφερόμενους και γνωστοποιείται στον Τομέα του αποχωρούντος μέλους Δ.Ε.Π. και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

5. Η κάθε είδους λύση της εργασιακής σχέσης των μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

6. Μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α., που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, διατηρούν για ένα τρίμηνο την ιδιότητα του μέλους συμβουλευτικής επιτροπής μεταπτυχιακών σπουδαστών και την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, τις οποίες έχουν πριν την αποχώρησή τους. Διατηρούν επίσης για ένα τρίμηνο τις θέσεις σε διοικητικά συμβούλια ν.π.δ.δ. στις οποίες είχαν διορισθεί ως μέλη Δ.Ε.Π. πριν από την αποχώρησή τους και συνεχίζουν να συμμετέχουν σε όσα ερευνητικά προγράμματα συμμετείχαν πριν από αυτήν.

Άρθρο 46

Παραίτηση μελών Δ.Ε.Π.

1. Το μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να παραιτηθεί εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσμία, που τέθηκαν στο έγγραφο της παραίτησης, θεωρούνται ότι δεν γράφτηκαν. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

2. Η αποδοχή της παραίτησης γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία αυτός που υπέβαλε την παραίτησή του έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον η απόφαση αποδοχής δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.

3. Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η αποδοχή της παραίτησης, εάν κατά τον χρόνο υποβολής της παραίτησης είναι εκκρεμής σε βάρος του παραιτουμένου: α) ποινική δίωξη για κακούργημα ή για πλημμέλημα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 48 ή β) πειθαρχική δίωξη.

4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από τον χρόνο που κοινοποιείται σε αυτόν που παραιτήθηκε η απόφαση αποδοχής της παραίτησής του.

5. Θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση ενενήντα (90) ημέρες μετά την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει δημοσιευτεί και κοινοποιηθεί η απόφαση αποδοχής της παραίτησης. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της παρ. 3.

Άρθρο 47

Παύση εξαιτίας νόσου η αναπηρίας

Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. παύονται αν, εξαιτίας νόσου ή αναπηρίας, δεν μπορούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς το

αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η παύση ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 48

Πειθαρχικές διατάξεις

1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. παύονται εξαιτίας ποινικής καταδίκης ή σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, ύστερα από απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.

2. Πειθαρχικά παραπτώματα μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. είναι:

(α) η παράβαση των υποχρεώσεών της παρ. 1 του άρθρου 41,

(β) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συνεχώς ή διακεκομμένα,

(γ) η επίδειξη διαγωγής που δεν αρμόζει στην αξιοπρέπεια του διδακτικού προσωπικού της Σ.Α.Ε.Α., (δ) η ανακριβής ή μη πλήρης χρήση του καθηγητικού τίτλου των μελών Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α. από τα ίδια τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σ.Α.Ε.Α.,

(ε) η υπαίτια απουσία μέλους Δ.Ε.Π. πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους χωρίς την άδεια του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, (στ) η παράβαση των ασυμβιβάστων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 44,

(ζ) η δημοσίευση, μετάδοση και με κάθε τρόπο γνωστοποίηση σε τρίτο ή στο κοινό απορρήτων πληροφοριών που αφορούν στη Σ.Α.Ε.Α. ή την Ελληνική Αστυνομία.

3. Στα μέλη Δ.Ε.Π. επιβάλλονται οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

(α) έγγραφη επίπληξη,

(β) πρόστιμο, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) ούτε ανώτερο ολόκληρου του μηνιαίου μισθού,

(γ) προσωρινή παύση διάρκειας ενός μηνός μέχρις ενός έτους, (δ) οριστική παύση.

Οι ανωτέρω πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος. Είναι δυνατόν να επιβάλλονται και σωρευτικά, πλην της ποινής της οριστικής παύσης. Η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται σε ιδιαιτέρως σοβαρές περιπτώσεις, όπως η παράβαση των ασυμβιβάστων των περ. α΄, β΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 2, ή εφόσον διαπιστώνεται έλλειψη συνείδησης των βασικών υποχρεώσεων του μέλους Δ.Ε.Π. ή η τέλεση πράξεων που πλήττουν σοβαρά το κύρος των καθηγητών. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται μετά από προηγούμενη έγγραφη απολογία. Η οριστική παύση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

4. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από της γνώσεως της καταγγελλόμενης πράξης από τον Διοικητή ή τον Κοσμήτορα της Σ.Α.Ε.Α.. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μετά από γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σ.Α.Ε.Α.. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται πενταμελής και συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ως πρόεδρο, β. τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου,

γ. τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δ. τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

ε. Τον Διευθυντή των Πειθαρχικών Συμβουλίων Ελληνικής Αστυνομίας,

οι οποίοι, εάν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους τους.

Χρέη γραμματέα του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

5. Η παράλειψη άσκησης πειθαρχικής δίωξης από τα αρμόδια όργανα της Σ.Α.Ε.Α. αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

6. Η πειθαρχική δίωξη δεν αναστέλλεται από την άσκηση ποινικής δίωξης, εκτός εάν το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να απέχει ο εγκαλούμενος από την άσκηση των καθηκόντων του. Το μέλος Δ.Ε.Π. υποχρεούται να απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του εάν εκδοθεί κατ` αυτού αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα προβλεπόμενα στην περ. ε΄ του άρθρου 44 του ν. 4938/2022 (Α΄ 109) ή ένταλμα προσωρινής κράτησης και του καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του. Η αποχή από την άσκηση των καθηκόντων παύει είτε με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είτε με αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου είτε με βούλευμα με το οποίο αποφασίζεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατόν να αποδοθεί στο μέλος Δ.Ε.Π., το υπόλοιπο ήμισυ των αποδοχών του ή μέρος αυτού, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

7. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από τότε που τελέσθηκαν, εκτός εάν αποτελούν και αξιόποινες πράξεις, οπότε παραγράφονται, με τη συμπλήρωση των χρονικών ορίων παραγραφής που ορίζει ο Ποινικός Κώδικας.

Άρθρο 49

Διδακτικό προσωπικό αστυνομικής εκπαίδευσης

1. Το διδακτικό προσωπικό για την αστυνομική εκπαίδευση της Σ.Α.Ε.Α. αποτελείται από:

α. Αστυνομικούς Εκπαιδευτές, που προέρχονται από ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των Ενόπλων Δυνάμεων, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, με απόσπαση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έργου ή ανάθεση καθηκόντων κατά περίπτωση,

β. δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι και υπάλληλοι ν.π.δ.δ., με απόσπαση ή ανάθεση καθηκόντων, και

γ. δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, με καταβολή ωριαίας αποζημίωσης.

2. Οι Αστυνομικοί Εκπαιδευτές της Σ.Α.Ε.Α. είναι εν ενεργεία και εν αποστρατεία ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ή των Σωμάτων Ασφαλείας, που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε αντικείμενα της αστυνομικής εκπαίδευσης και αμείβονται, με την επιφύλαξη της παρ. 3, με ωριαία αντιμισθία.

3. Οι εν ενεργεία αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν στην Σ.Α.Ε.Α. οργανικά, με απόσπαση, προσωρινή μετακίνηση ή διάθεση, δεν δικαιούνται αποζημίωση για το εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν σε αντικείμενα της αστυνομικής εκπαίδευσης.

Άρθρο 50

Προγραμματισμός, προκήρυξη και επιλογή διδακτικού προσωπικού αστυνομικής εκπαίδευσης

1. Ο προγραμματισμός θέσεων διδακτικού προσωπικού αστυνομικής εκπαίδευσης στη Σ.Α.Ε.Α. γίνεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133). 

2. Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού αστυνομικής εκπαίδευσης απαιτείται η δημοσίευση προηγούμενης προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται το γνωστικό αντικείμενο, τα προσόντα που απαιτούνται, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς πιστοποίηση των προσόντων των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής, καθώς επίσης η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Η προκήρυξη εκδίδεται κάθε χρόνο από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α., μετά από έγκριση του Επιτελείου του Αρχηγείου του Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

3. Το διδακτικό προσωπικό αστυνομικής εκπαίδευσης διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν πρότασης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου επί των αιτήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Άρθρο 51

Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης

1. Στη Σ.Α.Ε.Α. λειτουργεί Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Διοικητικού, και

β) Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού.

2. Το Τμήμα Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

α. τη μέριμνα για τη διεξαγωγή όλων των εισαγωγικών και προαγωγικών εξετάσεων της Σ.Α.Ε.Α.,

β. την εκπόνηση σχεδίων διαταγών για την εύρυθμη λειτουργία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της Σ.Α.Ε.Α.,

γ. τον χειρισμό θεμάτων προσωπικού των οργάνων και υπηρεσιών της Σ.Α.Ε.Α., εκτός από εκείνα που έχουν ανατεθεί, στα όργανα και τις υπηρεσίες αυτές,

δ. τον χειρισμό των θεμάτων αλληλογραφίας της Σ.Α.Ε.Α.,

ε. τον χειρισμό των θεμάτων δημόσιων σχέσεων και εθιμοτυπίας, στ. την οργάνωση και λειτουργία μουσείου και βιβλιοθήκης, και

ζ. τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων της Σ.Α.Ε.Α..

3. το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού είναι αρμόδιο για:

α. τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν τη Σ.Α.Ε.Α.,

β. τον χειρισμό θεμάτων χρηματικού, διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής και τη μέριμνα για τη μισθοδοσία του προσωπικού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου αυτό απαιτείται,

γ. την αποστολή αιτημάτων για δαπάνες πάσης φύσεως στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

δ. τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, οχήματα, μηχανήματα και υλικά και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους,

ε. την προμήθεια και διανομή των εφοδίων και των υλικών στο προσωπικό και στις υπηρεσίες της Σ.Α.Ε.Α.,

στ. τον εφοδιασμό και την προμήθεια των απαραίτητων για τη λειτουργία του μουσείου και της βιβλιοθήκης της Σ.Α.Ε.Α., βιβλίων, εγχειριδίων, υλικών και μέσων, καθώς και για τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και διαχείρισή τους, και

ζ. τη μέριμνα για την καθαριότητα, την ευταξία και τη συντήρηση του οικήματος όπου στεγάζεται η Υπηρεσία.

Άρθρο 52

Δαπάνες της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Οι δαπάνες που αφορούν στη μισθοδοσία, την αποζημίωση του προσωπικού και σε λειτουργικά και πάσης φύσεως έξοδα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας βαρύνουν τον ανεξάρτητο και διακριτό από τις λοιπές δομές και Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ειδικό Φορέα της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 53

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού, καθορίζονται η διαδικασία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή στους σπουδαστές της Σ.Α.Ε.Α. διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία, σύμφωνα με το άρθρο 5.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων στη Σ.Α.Ε.Α., αφού ληφθούν υπόψη οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων και οι θέσεις που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της ΜΟ.ΔΙ.Π., δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στον ιστότοπο της Σ.Α.Ε.Α., καθορίζονται το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της Σ.Α.Ε.Α. και οι διαδικασίες υλοποίησής του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να ιδρύονται, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Τομείς της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 22.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύνανται να οργανώνονται και να υλοποιούνται, αυτοδυνάμως ή σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. της χώρας ή ανάλογου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται αντίστοιχοι τίτλοι , καθώς και να διεξάγεται επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός της Σ.Α.Ε.Α. του άρθρου 27, ύστερα από πρόταση του Διοικητή και γνώμη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της. Ειδικώς για την εφαρμογή της περ. ιζ’ του άρθρου 27, το προεδρικό διάταγμα της παρούσας προτείνεται και από τον Υπουργό Οικονομικών.

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται ο Κανονισμός Σπουδών της Σ.Α.Ε.Α. του άρθρου 28, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

8. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κοσμήτορα της Σ.Α.Ε.Α., εγκρίνεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του άρθρου 29.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στο διδακτικό προσωπικό που δεν είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Ε.ΔΙ.Π., στο πλαίσιο σύμβασης, για κάθε ώρα διδασκαλίας, προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 30.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εσωτερικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι διαδικασίες και οι σχετικές λεπτομέρειες, που αναφέρονται στον προγραμματισμό νέων θέσεων Δ.Ε.Π. και διδακτικού προσωπικού αστυνομικής εκπαίδευσης στη Σ.Α.Ε.Α. και την υλοποίησή του σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 50.

11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σ.Α.Ε.Α., δύναται να καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα, τα προσόντα και οι προϋποθέσεις εκλογής ή εξέλιξης, που μπορούν να υποκαθιστούν το διδακτορικό δίπλωμα, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 34.

12. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζεται ο έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους Δ.Ε.Π. του άρθρου 38.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται η κατάρτιση και τήρηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και ο τρόπος χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης «ΑΠΕΛΛΑ».

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά της παρ. 6 του άρθρου 41.

15. Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του ακαδημαϊκού έτους της Σ.Α.Ε.Α..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών των παρ. 1 του άρθρου 27 και της παρ. 1 του άρθρου 28, η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με το π.δ. 319/1995 (Α΄174).

2. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προβαίνει σε υπολογισμό των αναγκαίων θέσεων Δ.Ε.Π. ανά τομέα και των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα μαθήματα της Σ.Α.Ε.Α. και τις επιχειρησιακές ανάγκες και προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, τις ανάγκες ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και τις γενικότερες εξελίξεις. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι οργανικές θέσεις των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. της Σ.Α.Ε.Α., μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού.

3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2, εκδίδεται προκήρυξη από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α. για την πρόσληψη των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π..

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η εκλογική διαδικασία των μελών Δ.Ε.Π. γίνεται, από εκλεκτορικό σώμα που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη και αποτελείται αποκλειστικά από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα λοιπά αρμόδια όργανα κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) για την εύρυθμη ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα οποία δύνανται κατ’ εξαίρεση να αποτελούνται από όργανα άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας. Η απόφαση διορισμού εκδίδεται από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α. και οι προσφυγές της παρ. 2 του άρθρου 38, ασκούνται ενώπιον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού, ορίζεται ο Διευθυντής Αστυνομικής Εκπαίδευσης και οι δύο (2) αξιωματικοί της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9. Η διετής θητεία θεωρείται ότι μετρά από την πρώτη συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

5. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, συγκαλείται η Ακαδημαϊκή Συνέλευση. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η Ακαδημαϊκή Συνέλευση συγκαλείται από τον Διοικητή της Σ.Α.Ε.Α., ο οποίος διευθύνει την συζήτηση για την εκλογή του Κοσμήτορα και των Διευθυντών Τομέων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή Κοσμήτορα και Διευθυντών Τομέων συγκαλείται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, για την οργάνωση των εργασιών του και την έναρξη των διαδικασιών κατάρτισης Εσωτερικού Κανονισμού και Κανονισμού Σπουδών.

7. Από την έναρξη ισχύος των κανονισμών της παρ. 1 του άρθρου 27 και της παρ. 1 του άρθρου 28 οι σπουδαστές της Σ.Α.Ε.Α. εντάσσονται αυτοδικαίως στο αντίστοιχο έτος σπουδών φοίτησης και παρακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55

Αστυνομική Ακαδημία

Η Αστυνομική Ακαδημία αποτελεί αυτοτελή κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας που εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 56

Αποστολή της Αστυνομικής Ακαδημίας

1. Η Αστυνομική Ακαδημία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, όλων των κατηγοριών και βαθμών, και την παροχή των εφοδίων για άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση και δυνατότητα προσαρμογής στις νέες εξελίξεις.

2. Ειδικότερα, αποστολή της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε αυτό να αποκτά:

α. γνώσεις, δεξιότητες και επιχειρησιακές ικανότητες που απαιτούνται για να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του υπό τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις,

β. κατάρτιση σε τομείς του δικαίου και των κοινωνικών επιστημών, καθώς και σε γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούν την κατανόηση του κανονιστικού και κοινωνικού πλαισίου και του περιβάλλοντος, στο οποίο ασκεί τα καθήκοντά του,

γ. γνώση των νέων τεχνολογιών και εξοικείωση με αυτές, με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και ιδίως στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του,

δ. αναλυτική και κριτική ικανότητα και αίσθημα κοινωνικής και επαγγελματικής ευθύνης με προσήλωση σε αρχές και κανόνες που διέπουν την άσκηση των καθηκόντων τους,

ε. ικανότητα και αντίληψη ένταξης σε ένα υπερεθνικό και πολυεθνικό περιβάλλον συνεργασίας και δραστηριοτήτων,

στ. κατάλληλη κατάρτιση και ικανότητες μέσω και της διαρκούς επιμόρφωσης στελεχών με σκοπό την κάλυψη νέων επιχειρησιακών αναγκών και απαιτήσεων.

3. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 2 και στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της η Αστυνομική Ακαδημία:

α. καταρτίζει προγράμματα σπουδών και εκπαίδευσης που εξασφαλίζουν επαρκές γνωστικό υπόβαθρο, δεξιότητες και ικανότητες,

β. αξιολογεί και αναθεωρεί τα προγράμματα σπουδών και εκπαίδευσης ώστε να προσαρμόζονται στις κοινωνικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,

γ. αναπτύσσει συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του εσωτερικού και του εξωτερικού και συμμετέχει σε προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού ή ερευνητικού χαρακτήρα που συμβάλλουν γενικά στην αναβάθμιση της παρεχόμενης από αυτήν επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

δ. αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με κοινωνικούς ή συλλογικούς φορείς,

ε. αναπτύσσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (EUROPOL), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στ. ενθαρρύνει και αξιοποιεί προγράμματα διεθνούς ανταλλαγής και κινητικότητας σπουδαστών των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ιδίως αυτών που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ιδίως το πρόγραμμα Erasmus,

ζ. εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και διεξάγει έρευνες σε αντικείμενα και πεδία που σχετίζονται με την αποστολή της,

η. συμμετέχει σε επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα δράσεων, που εμπίπτουν στην αποστολή της,

θ. υποβάλλει πορίσματα ερευνών και μελετών στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εισηγήσεις για οργανωτικές αλλαγές,

ι. παρέχει συμβουλευτικές ή άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Αστυνομία σε θέματα αρμοδιότητάς της, ιδίως σε ό,τι αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκπαίδευση των αστυνομικών, και

ια. συνάπτει Πρωτόκολλα Συνεργασίας στο πλαίσιο των διακρατικών και διμερών συμφωνιών με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση σπουδαστών ξένων κρατών στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Άρθρο 57

Όργανα διοίκησης της Αστυνομικής Ακαδημίας

Όργανα διοίκησης της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι:

α) Ο Διοικητής, και β) ο Υποδιοικητής.

Άρθρο 58

Τοποθέτηση, αρμοδιότητες και αναπλήρωση του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας

1. Ως προϊστάμενος της Αστυνομικής Ακαδημίας, τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιωματικός με τον βαθμό του Υποστράτηγου ή του Ταξίαρχου, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Διοικητή.

2. Ο Διοικητής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, καθώς και τις ακόλουθες:

α. κατευθύνει, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις Υπηρεσίες της Αστυνομικής Ακαδημίας ως προς την εκπλήρωση της αποστολής τους,

β. ενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις των Σχολών και των Τμημάτων τους μια (1) τουλάχιστον φορά κάθε εκπαιδευτική περίοδο και έκτακτες, όταν κρίνει τούτο σκόπιμο ή δοθεί διαταγή από ιεραρχικά ανώτερο όργανο και επιθεωρεί τις λοιπές Υπηρεσίες της Αστυνομικής Ακαδημίας,

γ. μεριμνά για την επαγγελματική επάρκεια και διοικητική ικανότητα των διοικητών των Σχολών και των λοιπών υφιστάμενων Υπηρεσιών της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και για την εκπαιδευτική ικανότητα των λοιπών αξιωματικών που υπηρετούν στις Σχολές,

δ. διατάσσει τη διενέργεια μελετών και άλλων εργασιών για θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και την εν γένει λειτουργία των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ορίζοντας τις αντίστοιχες επιτροπές διεξαγωγής αυτών, όπου, κατά την κρίση του, απαιτείται,

ε. διατάσσει αποσπάσεις και προσωρινές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού μέχρι του βαθμού του Αστυνόμου Α` μεταξύ των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του, σύμφωνα με το π.δ. 100/2003 (Α΄ 94) περί τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών μετακινήσεων, και

στ. εκδίδει διαταγές για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολών.

Άρθρο 59

Τοποθέτηση και αρμοδιότητες του Υποδιοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας

1. Ως Υποδιοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, τοποθετείται, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με τον βαθμό του Ταξίαρχου ή του Αστυνομικού Διευθυντή.

2. Ο Υποδιοικητής συνεπικουρεί τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του ή άλλου νομίμου κωλύματός του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΣΧΟΛΕΣ

Άρθρο 60

Επιτελείο και Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας

Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο και τις ακόλουθες Σχολές: α. Σχολή Αστυφυλάκων,

β. Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, γ. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.

Άρθρο 61

Διάρκεια σπουδών - Εκπαιδευτική βαθμίδα-Συνεργασία Σχολών

1. Η φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων διαρκεί έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η Σχολή Αστυφυλάκων ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 352/1995 (Α’ 187), παρέχει ισότιμη εκπαίδευση και χορηγεί ισότιμα πτυχία, προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα.

2. Η Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο της επαγγελματικής μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

3. Η φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας διαρκεί δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας παρέχει μετεκπαίδευση και επιμόρφωση σε ανώτερα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, σε αυτά των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και σε πολιτικούς υπαλλήλους Υπουργείων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με βαθμό Α΄ κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.).

Άρθρο 62

Εκπαίδευση και επιμόρφωση σπουδαστών ξένων κρατών

Οι Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας συνάπτουν πρωτόκολλα συνεργασίας στο πλαίσιο των διακρατικών και διμερών συμφωνιών με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την εκπαίδευση και επιμόρφωση σπουδαστών ξένων κρατών στις εν λόγω Σχολές.

Άρθρο 63

Εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας

1. Η εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων γίνεται με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2226/1994 (Α΄122).

2. Η εισαγωγή στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών της Σχολής και τις επιμέρους διαταγές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 

3. Η εισαγωγή στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας καθορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών της Σχολής.

Άρθρο 64

Όργανα των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας

1. 1. Όργανα των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι α. ο Διοικητής της Σχολής,

β. ο Υποδιοικητής της Σχολής,

γ. το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και δ. ο Διευθυντής Σπουδών.

Άρθρο 65

Ορισμός, αρμοδιότητες και αναπλήρωση Διοικητή

1. Ο Διοικητής της Σχολής ορίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας. Ως Διοικητής της κάθε Σχολής ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με τον βαθμό του Ταξιάρχου ή Αστυνομικού Διευθυντή.

2. Ο Διοικητής της Σχολής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, καθώς και τις ακόλουθες:

α. προΐσταται των Υπηρεσιών της Σχολής, εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της και επιβλέπει την εφαρμογή του κανονισμού σπουδών της Σχολής και του Εσωτερικού Κανονισμού,

β. συγκαλεί το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων, μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, προεδρεύει των εργασιών του και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος του Συμβουλίου,

γ. μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου,

δ. μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,

ε. εισηγείται στον διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας τη συγκρότηση και σύνθεση της επιτροπής επιλογής των μελών του διδακτικού προσωπικού στα μαθήματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα της παρ. 2 του άρθρου 70, και

στ. συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

3. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του ή άλλου νόμιμου κωλύματός του, ο Διοικητής αναπληρώνεται από τον Υποδιοικητή.

Άρθρο 66

Ορισμός και αρμοδιότητες Υποδιοικητή

1. Ο Υποδιοικητής ορίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας. Ως Υποδιοικητής ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας με τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή Αστυνομικού Υποδιευθυντή.

2. Ο Υποδιοικητής της Σχολής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, καθώς και τις ακόλουθες:

α. επικουρεί τον Διοικητή σε θέματα σχετικά με τη διοίκηση της Σχολής,

β. μεριμνά για την έκδοση των αναγκαίων διαταγών σχετικά με την πρακτική εκπαίδευση και επιβλέπει την εκτέλεσή τους σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή,

γ. επιβλέπει τη συμπεριφορά των σπουδαστών και μεριμνά για την γενικότερη πρόοδο της Σχολής, δ. ενεργεί επιθεωρήσεις σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής, συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών διδασκαλίας και της βιβλιοθήκης, και διαπιστώνει την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους, και

ε. παρακολουθεί τις ανάγκες της Σχολής σε μέσα, αίθουσες και λοιπούς χώρους εκπαίδευσης και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στον Διοικητή της Σχολής.

Άρθρο 67

Συγκρότηση, σύνθεση και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Συμβουλίου

1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας και αποτελείται από τον Διοικητή της οικείας Σχολής, τον Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής και έναν (1) εκπρόσωπο του διδακτικού προσωπικού της οικείας Σχολής, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

2. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος από το προσωπικό της οικείας Σχολής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας και τηρεί τα πρακτικά και το βιβλίο αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

3. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, καθώς και τις ακόλουθες:

α. καταρτίζει το Πρόγραμμα Σπουδών και εισηγείται την έγκρισή του στον διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 75,

β. ασκεί τη γενική εποπτεία της εκπαιδευτικής λειτουργίας της Σχολής και των προγραμμάτων σπουδών,

γ. εξειδικεύει και υλοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική της Σχολής στο πλαίσιο της πολιτικής και των αποφάσεων της Αστυνομικής Ακαδημίας και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της,

δ. προγραμματίζει την προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού,

ε. μεριμνά για την απονομή τίτλων σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει η Σχολή, στ. εισηγείται την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και

ζ.  ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των Υπηρεσιών της Σχολής.

Άρθρο 68

Ορισμός και αρμοδιότητες Διευθυντή Σπουδών

Ως Διευθυντής Σπουδών ορίζεται ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο Διευθυντής Σπουδών έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, καθώς και τις ακόλουθες:

α. επιβλέπει την ακριβή εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών,

β. επιβλέπει την εξαγωγή αποτελεσμάτων και την καταχώριση βαθμολογιών και

γ. λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ σπουδαστών, διδασκόντων και της Διοίκησης της Σχολής.

Άρθρο 69

Κατηγορίες και αμοιβή διδακτικού προσωπικού

1. Το διδακτικό προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας ανήκει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής με ανάθεση καθηκόντων,

β. ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, και, αν δεν υπάρχουν, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, με αποδεδειγμένη επιστημονική και εκπαιδευτική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου,

γ. ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, εν ενεργεία ή εν αποστρατεία, με απόσπαση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έργου ή ανάθεση καθηκόντων κατά περίπτωση.

δ. δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι ν.π.δ.δ., με απόσπαση ή ανάθεση καθηκόντων και ε. δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί.

2. Στο διδακτικό προσωπικό καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας, προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης συναφούς απασχόλησης.

Άρθρο 70

Επιλογή και προσόντα διδακτικού προσωπικού

1. Για την επιλογή του διδακτικού προσωπικού των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας απαιτείται η δημοσίευση προκήρυξης, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα που απαιτούνται, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς πιστοποίηση των προσόντων των υποψηφίων, καθώς επίσης η διάρκεια και οι λοιποί όροι εργασίας. Για τη διδασκαλία, στην Αστυνομική Ακαδημία, μαθήματος του οποίου το γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται σε Α.Ε.Ι., απαιτείται η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στο ίδιο ή σε συναφές αντικείμενο και μόνον εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος για το μάθημα αυτό επιτρέπεται η διδασκαλία του από κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Σχολής μετά από γνώμη του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η οποία υποβάλλεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να διορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της εκάστοτε Σχολής, διδακτικό προσωπικό, για διενέργεια ολιγόωρων διαλέξεων ή βραχυχρόνιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας και αποτελείται:

α) για τα μαθήματα ακαδημαϊκού χαρακτήρα, από τον Διοικητή της οικείας Σχολής, ως πρόεδρο, τον Διευθυντή Σπουδών και έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση.

β) για τα μη ακαδημαϊκά μαθήματα από τον Διοικητή της οικείας Σχολής, ως πρόεδρο, τον Διευθυντή Σπουδών και ένα μέλος του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της.

Χρέη προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο Διοικητής της Σχολής, ή σε περίπτωση απουσίας του, ο κατά βαθμό ανώτερος ή αρχαιότερος μεταξύ του αναπληρωτή του και του Διευθυντή Σπουδών.

4.3. Η τριμελής επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση προς το οικείο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο υποβάλλει την εισήγησή του στον Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας. Ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, υποβάλλει ιεραρχικά την εισήγηση του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. 

4. Το διδακτικό προσωπικό των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΣΠΟΥΔΕΣ

Άρθρο 71

Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

1. Η εκπαίδευση στη Σχολή Αστυφυλάκων διακρίνεται στους ακόλουθους κύκλους:

α. κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει ιδίως μαθήματα κοινωνιολογίας, εγκληματολογίας, ψυχολογίας και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων,

β. μαθήματα δικαίου, που περιλαμβάνει ιδίως επιμέρους κλάδους της νομικής επιστήμης, με έμφαση στο συνταγματικό δίκαιο και τα ατομικά δικαιώματα, το διοικητικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων στοιχείων του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου,

γ. η λειτουργία της Αστυνομίας στο σημερινό περιβάλλον,

δ. θεωρητική αστυνομική εκπαίδευση, που περιλαμβάνει ιδίως την ανάπτυξη θεωρητικού υποβάθρου σε τομείς όπως η αυτοάμυνα, η αυτοπροστασία, η οπλοτεχνική και η σκοποβολή και

ε. πρακτική αστυνομική εκπαίδευση, που περιλαμβάνει ιδίως την πρακτική εφαρμογή των αντικειμένων που διδάχτηκαν στο πλαίσιο της θεωρητικής αστυνομικής εκπαίδευσης της περ. δ’.

2. Το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο κάθε έτους σπουδών στη Σχολή Αστυφυλάκων πραγματοποιούνται μαθήματα των α΄, β΄, γ΄ και δ΄ κύκλων σπουδών της παρ. 1 και το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο εκάστου έτους σπουδών πραγματοποιούνται σε αυτήν μαθήματα του ε΄ κύκλου σπουδών της παρ. 1, κατά τη διάρκεια του οποίου οι σπουδαστές της Σχολής Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας διατίθενται στο πλαίσιο της πρακτικής αστυνομικής εκπαίδευσης και στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Σπουδών της και στις επιμέρους διαταγές που εκδίδονται από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας προς τον σκοπό αυτό.

3. Η Σχολή Αστυφυλάκων συγκροτείται από:

α. Το Επιτελείο,

β. Τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων.

Άρθρο 72

Ομάδα Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών Σχολής Αστυφυλάκων

1. Στην Έδρα της Σχολής Αστυφυλάκων λειτουργεί Ομάδα Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τον οικείο κανονισμό της Σχολής Αστυφυλάκων και υποστηρίζεται διοικητικά από το Επιτελείο της.

2. Η Ομάδα Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών έχει ως αρμοδιότητες:

α. την εσωτερική αξιολόγηση, τη συνεχή εποπτεία της υλοποίησης και τη βελτίωση του προγράμματος σπουδών της Σχολής Αστυφυλάκων,

β. την εναρμόνιση του προγράμματος σπουδών με τα πρότυπα εκπαίδευσης που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις εγχώριες και διεθνείς καλές πρακτικές,

γ. την ανάπτυξη συνεργασίας με εγχώριους και διεθνείς φορείς για την εξωτερική αξιολόγηση της Σχολής Αστυφυλάκων,

δ. την κατάρτιση και υποβολή ετήσιας έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης σπουδών στον Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της, πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.

3. Η Ομάδα Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών συγκροτείται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Αστυφυλάκων και αποτελείται από:

α. τον Διευθυντή Σπουδών της Σχολής Αστυφυλάκων,

β. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, και

γ. τρία (3) μέλη του Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Αστυφυλάκων, που επιλέγονται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Επιτελείο της Σχολής Αστυφυλάκων.

Άρθρο 73

Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας

1. 1. Η εκπαίδευση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης αποβλέπει στη μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο:

α. την εξοικείωση με ένα κοινό πρότυπο άσκησης των επιχειρησιακών καθηκόντων,

β. την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας μέσω της προσαρμογής της στα νέα δεδομένα του εγκλήματος και της εξέλιξης των απειλών και των κινδύνων ασφάλειας και

γ. τη βέλτιστη αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών ασφάλειας και αστυνόμευσης. 

2. Τα προγράμματα της Σχολής μπορεί να παρακολουθήσει και το προσωπικό άλλων σωμάτων και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.

3. Για την καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αξιοποιούνται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασύγχρονη εκπαίδευση, στις προσομοιώσεις, στα ηλεκτρονικά μαθήματα, στα βιωματικά σεμινάρια και στις εκπαιδευτικές ασκήσεις. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, η Σχολή διοργανώνει και διευκολύνει τη συμμετοχή Αστυνομικών σε προγράμματα μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με το αντικείμενό τους, ποικίλλουν σε χρονική διάρκεια και δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

4. Η Σχολή διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α. Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης,

β. Διαρκούς Επιμόρφωσης Στελεχών, γ. Ασκήσεων,

δ. Ειδικών Σχολείων,

ε. Ειδικών Αστυνομικών Εκπαιδεύσεων και στ. Ξένων Γλωσσών.

Άρθρο 74

Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

1. Η εκπαίδευση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας συνίσταται στη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα σχετικά με τη στρατηγική και την πολιτική της εθνικής και της εσωτερικής ασφάλειας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του ανώτατου κρατικού λειτουργού.

2. Το πρόγραμμα της Σχολής μπορεί να παρακολουθήσουν και ανώτερα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και πολιτικοί υπάλληλοι υπουργείων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) με βαθμό Α΄ κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.).

3. Η φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας διαρκεί δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με παράλληλη εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

4. Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας παρέχει δύο (2) Προγράμματα Σπουδών Μετεκπαίδευσης στα ακόλουθα αντικείμενα:

α. Πολιτική και Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας και

β. Πολιτική Εσωτερικής Ασφάλειας και Σύγχρονης Αστυνόμευσης.

5. Στους σπουδαστές που αποφοιτούν επιτυχώς απονέμεται Δίπλωμα Εξειδίκευσης στις Σπουδές της Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας.

6. Η Σχολή Εθνικής Ασφαλείας μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Α.Ε.Ι. και με τη Σ.Α.Ε.Α., για τη διοργάνωση κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.), σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. Την ευθύνη της διοργάνωσης και ακαδημαϊκής επιμέλειας των Π.Μ.Σ., καθώς και την αρμοδιότητα χορήγησης των μεταπτυχιακών τίτλων στην περίπτωση των Π.Μ.Σ. έχουν τα Πανεπιστήμια.

Άρθρο 75

Πρόγραμμα Σπουδών

1. Το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε Σχολής περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το είδος και το περιεχόμενο αυτών, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

2. Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών καταρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της οικείας Σχολής και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα συγγράμματα και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό που θεωρείται αναγκαίο για την εκπαίδευση των σπουδαστών της κάθε Σχολής.

3. Το Πρόγραμμα Σπουδών, τα μαθήματα και το περιεχόμενό τους, αξιολογούνται και επανεξετάζονται περιοδικά και σε κάθε περίπτωση ανά πενταετία ώστε να προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές ανάγκες και τις γενικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Άρθρο 76

Παρακολούθηση - Πιστωτικές μονάδες - Εξετάσεις

1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε όλες τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

2. Το πρόγραμμα μαθημάτων των Σχολών Αστυφυλάκων και Εθνικής Ασφάλειας είναι διαρθρωμένο βάσει του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και κατανέμει τις ακαδημαϊκές μονάδες ανά μάθημα. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στις Σχολές Αστυφυλάκων και Εθνικής Ασφάλειας, οισπουδαστέςτουςσυσσωρεύουνπιστωτικέςμονάδες,κατάτα οριζόμενα στον ν. 3374/2005 (Α΄ 189). Το σύστημα πιστωτικών μονάδων αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της οικείας Σχολής, που πρέπει να ολοκληρώσει ο σπουδαστής της οικείας Σχολής, προκειμένουναεπιτύχειτουςαντικειμενικούςστόχουςτουπρογράμματοςσπουδών, αποκτώντας τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες.Η συσσώρευση του απαιτούμενου αριθμού πιστωτικών μονάδων που ορίζεται στον Κανονισμό Σπουδών της οικείας Σχολής οδηγεί στην ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών. 

3. Η επίδοση σε όλα τα μαθήματα αξιολογείται με εξετάσεις.

4. Στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας η προαγωγή στο επόμενο έτος ή εξάμηνο εκπαίδευσης γίνεται εφόσον οι σπουδαστές λαμβάνουν βαθμό πάνω από τη βάση στο σύνολο των μαθημάτων κάθε έτους. Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνεται εφόσον οι σπουδαστές λαμβάνουν βαθμό πάνω από τη βάση σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και στη διπλωματική εργασία που εκπονούν. Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης οι σπουδαστές ολοκληρώνουν τα Σχολεία εφόσον λαμβάνουν βαθμό πάνω από τη βάση σε όλα τα μαθήματα.

5. Η κατανομή των σπουδαστών της Σχολής Μετεκπαίδευσης-Επιμόρφωσης στα Τμήματα γίνεται με τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Σπουδών της Αστυνομικής Ακαδημίας.

6. Οι σπουδαστές της Σχολής Αστυφυλάκων εκπονούν πτυχιακή εργασία σε εξειδικευμένο θέμα που σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα και τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και συνδέεται με τις στρατηγικές και επιχειρησιακές προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας.

7. Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας. Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί έως δύο (2) εξάμηνα φοίτησης με απόφαση του Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα σπουδαστή, εφόσον υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας.

Άρθρο 77

Προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών

1. Η Σχολή Αστυφυλάκων και η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας μπορούν να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών από κοινού ή σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., Α.Σ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων χωρών.

2. Για τα προγράμματα της παρ. 1 καταρτίζεται πρωτόκολλο συνεργασίας, στο οποίο καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο του προγράμματος και, κατά περίπτωση, τα επιστημονικά πεδία, ο τρόπος εισαγωγής των σπουδαστών, προκειμένου για προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, η μετακίνηση του διδακτικού προσωπικού, η ανταλλαγή σπουδαστών, η χορήγηση ενιαίου ή χωριστού από κάθε ίδρυμα τίτλου σπουδών, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου, η συγκρότηση επιτροπών για την κατάρτιση του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, η συγκρότηση οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη,ύστερα από πρόταση του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύνανται να οργανώνονται και ναυλοποιούνται, σε συνεργασία με τη Σ.Α.Ε.Α., με Α.Ε.Ι. της χώρας ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικάιδρύματα άλλων χωρών, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να απονέμονται αντίστοιχοιτίτλοι σπουδών. Για τα εν λόγω μεταπτυχιακά προγράμματα, την αρμοδιότητα χορήγησης τωνμεταπτυχιακώντίτλωνέχουν ηΣ.Α.Ε.Α.ήτα Α.Ε.Ι..

Άρθρο 78

Εσωτερικός Κανονισμός της Αστυνομικής Ακαδημίας

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ιεραρχικώς, δια του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται, ιδίως:

α) τα καθήκοντα, δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των σπουδαστών και ο τρόπος ελέγχου της άσκησης και εκπλήρωσής τους,

β) ο υποχρεωτικός χρόνος παραμονής στο Σώμα των εκπαιδευόμενων και μετεκπαιδευόμενων σπουδαστών, ύστερα από την ολοκλήρωση της φοίτησής τους,

γ) οι κανόνες δεοντολογίας και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών,

δ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων και επιλογής του διδακτικού προσωπικού, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης διδακτικού έργου,

ε) τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού,

στ) πειθαρχικά παραπτώματα, κυρώσεις και πειθαρχική διαδικασία και όργανα πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων,

ζ) η οργάνωση της φοίτησης και της διαμονής, η) η κατανομή του χρόνου εκπαίδευσης,

θ) η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήματος για παροχή αναστολής σπουδών και η διαδικασία έγκρισής του αιτήματος,

ι) η κατάργηση ή λειτουργία και άλλων σχολών ή τμημάτων ή παραρτημάτων των σχολών, μέσα στο πλαίσιο της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση, τη στελέχωση και λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών της,

ια) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής της Αστυνομικής Ακαδημίας στα προγράμματα συνεργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 77, καθώς και τα όργανα της Αστυνομικής Ακαδημίας που έχουν την αρμοδιότητα οργάνωσης, έγκρισης και εποπτείας των προγραμμάτων αυτών.

Ειδικώς για την εφαρμογή της περ. ι), το προεδρικό διάταγμα του παρόντος προτείνεται και από τον Υπουργό Οικονομικών.

Άρθρο 79

Κανονισμός Σπουδών

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίνεται ο Κανονισμός Σπουδών των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, την οποία υποβάλλει ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ιεραρχικώς, δια του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Με τον Κανονισμό Σπουδών καθορίζονται, ιδίως:

α) οι βασικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση και λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών και την εκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας,

β) τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των σπουδαστών σε κύκλους, κατευθύνσεις ή Τμήματα, γ) η δυνατότητα διάκρισης μεταξύ υποχρεωτικών, κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων, καθώς και η μεταξύ τους ποσοστιαία αναλογία,

δ) η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα ή άλλες προβλεπόμενες διδακτικές περιόδους, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος, η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και η βαρύτητα κάθε μαθήματος (πιστωτικές μονάδες),

ε) ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών,

στ) οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των σπουδαστών, ο ειδικότερος τρόπος, η διαδικασία και το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των σπουδαστών, ζ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των σπουδαστών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των σπουδαστών,

η) οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών, θ) ο τύπος του τίτλου σπουδών,

ι) ο τρόπος επιλογής των σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, και

ια) το είδος, η διάρκεια και τα ειδικότερα ζητήματα της πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστών της Σχολής Αστυφυλάκων, τα οποία συναρτώνται με τον κύκλο σπουδών και τις επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 80

Διάρθρωση Επιτελείου της Αστυνομικής Ακαδημίας

1. 1. Το Επιτελείο της Αστυνομικής Ακαδημίας διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικού,

β) Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού – Υλικού και γ) Τμήμα CEPOL.

Άρθρο 81

Τμήμα Διοικητικού

Το Τμήμα Διοικητικού είναι αρμόδιο για:

α. τη μέριμνα για τη διεξαγωγή όλων των εισαγωγικών και προαγωγικών εξετάσεων, σε συνεργασία με τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας,

β. την εκπόνηση διαταγών για την εύρυθμη λειτουργία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Αστυνομικών Σχολών,

γ. τον χειρισμό θεμάτων προσωπικού των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Ακαδημίας, εκτός από εκείνα που έχουν ανατεθεί στις Υπηρεσίες αυτές,

δ. τον χειρισμό των θεμάτων αλληλογραφίας της Αστυνομικής Ακαδημίας, ε. τον χειρισμό των θεμάτων δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας,

στ. την οργάνωση και λειτουργία μουσείου και

ζ. τη γραμματειακή υποστήριξη όλων των συλλογικών οργάνων της Αστυνομικής Ακαδημίας και των Σχολών της.

Άρθρο 82

Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού

Το Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού - Υλικού είναι αρμόδιο για:

α. τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά, καθώς και τη μέριμνα για την καλή λειτουργία και συντήρησή τους,

β. την προμήθεια και διανομή των εφοδίων στο προσωπικό και στις Υπηρεσίες της Αστυνομικής Ακαδημίας,

γ. τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και τη φροντίδα για τη μισθοδοσία του προσωπικού, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, όπου απαιτείται,

δ. την εξυπηρέτηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των επτά (7) μερικών διαχειρίσεων που λειτουργούν στις Υπηρεσίες που υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 60, στην Αστυνομική Ακαδημία.

Άρθρο 83

Τμήμα CEPOL

Το Τμήμα CEPOL αποτελεί εθνικό σημείο επαφής με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL), καθώς και με τα αντίστοιχα σημεία επαφής των Αστυνομιών άλλων χωρών και είναι αρμόδιο, ιδίως, για:

α. την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (CEPOL) και την υποβολή προτάσεων συμμετοχής αστυνομικού προσωπικού σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, που συγκροτούνται στο πλαίσιο αυτής, καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της CEPOL,

β. την εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL,

γ. την παρακολούθηση, σε συνεργασία με το Τμήμα EUROPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, των εξελίξεων επί θεμάτων αρμοδιότητας της CEPOL, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μέριμνα για προώθηση και αξιοποίησή τους σε εθνικό επίπεδο,

δ. τη διοργάνωση σεμιναρίων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της CEPOL,

ε. την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή αστυνομικού προσωπικού ως εκπαιδευτών σε εκπαιδευτικά προγράμματα που εποπτεύονται από την CEPOL,

στ. την ενημέρωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις δραστηριότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της CEPOL, ζ. την ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών και γνώσεων με τις Αστυνομικές Ακαδημίες ξένων κρατών και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ τους επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους, καθώς και τη μέριμνα για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βάσει των σχετικών συμφωνιών, και

η. την επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλονται από το αστυνομικό προσωπικό στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις δραστηριότητες της CEPOL και την εξαγωγή σχετικών πορισμάτων προς το σκοπό αξιοποίησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 84

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στις Σχολές Αστυφυλάκων, αφού ληφθούν υπόψη οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων και οι θέσεις που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63.

2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις εισαγωγής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 74.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στο διδακτικό προσωπικό, για κάθε ώρα διδασκαλίας, προφορικών ή γραπτών εξετάσεων ή άλλης συναφούς απασχόλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 69.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στο διδακτικό προσωπικό που συμμετέχει στις τριμελείς επιτροπές του άρθρου 69.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα σχετικά με την πιστοποίηση ή οργάνωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, των σεμιναρίων, των ανταλλαγών φοιτητών και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, που διοργανώνονται στο πλαίσιο των προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας με Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 77.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, δύνανται να οργανώνονται και να υλοποιούνται, σε συνεργασία με τη Σ.Α.Ε.Α., με Α.Ε.Ι. της χώρας ή αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται αντίστοιχοι τίτλοι σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 77.

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από εισήγηση του διοικητή της, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ιεραρχικώς, δια του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το άρθρο 78. Ειδικώς για την εφαρμογή της περ. ι) του άρθρου 78, το προεδρικό διάταγμα της παρούσας προτείνεται και από τον Υπουργό Οικονομικών.

8. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίνεται ο Κανονισμός Σπουδών των σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, την οποία υποβάλλει ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ιεραρχικώς, δια του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το άρθρο 79. 

Άρθρο 85

Μεταβατική διάταξη

Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων των άρθρων 78 και 79 η Αστυνομική Ακαδημία και οι Σχολές που υπάγονται σε αυτή εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα π.δ. 585/1985 (Α’ 205), 352/1995 (Α΄187), 190/1996 (Α’ 153) και 380/1996 (Α’ 251).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄

Άρθρο 86

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 38 και 40 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) που αφορούν στη λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Άρθρο 91

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

 

Πηγή: foititikanea.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 431 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας