Πέμπτη, 08 Δεκεμβρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2022
Επικαιρότητα
Αναπληρωτές: Αύριο τα ονόματα των (άνω των 30.000) προσληφθέντων

Αύριο  θα ανακοινωθούν τα ονόματα  άνω των 30.000   εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα προσληφθούν ως αναπληρωτές στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφεται το ρεπορτάζ   δεν έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών οι οποίοι θα προσληφθούν ως αναπληρωτές, καθώς συνεχίζεται και σήμρα  ο έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείων τα οποία εισηγήθηκαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με έγκριση των Περιφερειακών Διευθυντών.

Το esos βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Παιδείας και μόλις λάβει τη σχετική πληροφορία θα τη δημοσιεύσει.

Πάντως με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι προλήψεις αναπληρωτών θα καλύψουν το 90% των κενών που δηλώθηκαν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Στις 31 Αυγούστου  Θα εκδοθούν οι αποφάσεις προσλήψεων των αναπληρωτών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Την 1η Σεπτεμβρίου  οι  προσληφθέντες αναπληρωτές θα κληθούν να δηλώσουν τα σχολεία που προτιμούν να διδάξουν.

Προσοχή: θα δοθεί μόνο μία ημέρα για τις δηλώσεις προτίμησης.

Στις 2 Σεπτεμβρίου , ημέρα Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, τα σχολεία  στα οποία τοποθετούνται οι αναπληρωτές.

Στις  5 Σεπτεμβρίου  οι ι προσληφθέντες αναπληρωτές υποχρεούνται  να πρέπει να παρουσιαστούν στα σχολεία τα οποία προσλήφθηκαν.

Ως ημέρα έναρξης μισθοδοσίας ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων

Σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. - Υποβλητέα δικαιολογητικά.

1. Οι προσληφθέντες προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης.

Εάν ο αναπληρωτής ή ωρομίσθιος τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης.

Κατ’ εξαίρεση - για λόγους ανωτέρας βίας - δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της.

2. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτή συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ του ιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αναπτύσσει τα έννομα αποτελέσματά της από την κατάρτισή της, και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη του οικείου διδακτικού έτους.

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας   το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας.

Για τη λήξη της σύμβασης εργασίας δεν απαιτείται η έκδοση κανενός είδους διαπιστωτικής διοικητικής πράξης.

Προσμέτρηση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης

Αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) η απόφαση πρόσληψης έχει εκδοθεί εντός του οικείου διδακτικού έτους. Εάν έχει εκδοθεί πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ως εκδοθείσα κατά την εναρκτήρια ημερομηνία αυτού,

β) η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του οριζόμενου στην απόφαση πρόσληψης χρονικού διαστήματος.

Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν ισχύουν για την τοποθέτηση σε δυσπρόσιτη σχολική μονάδα. Στην περίπτωση αυτή ο διπλασιασμός της μοριοδότησης   υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη δυσπρόσιτη σχολική μονάδα και για τις συγκεκριμένες ώρες απασχόλησης σε αυτό.

Καταγγελία σύμβασης

Η σύμβαση εργασίας   λύεται και πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους με καταγγελία αυτής για σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 53 του π.δ. 410/1988 (Α’ 191) σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4057/2012 (Α’ 54).

Ωρομίσθιοι

Κατά την ανάληψη υπηρεσίας ωρομίσθιου εκπαιδευτικού συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μεταξύ του ιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου, με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε ένα ή περισσότερα σχολεία.

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του οποίου προσελήφθηκαν και στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας του ωρομισθίου.

Η σύμβαση εργασίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λύεται αυτοδικαίως:

α) όταν πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψη και ιδίως με την ανάληψη υπηρεσίας μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών,

β) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί,

γ) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο και

δ) εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, την 21η Ιουνίου.

Απαγορεύεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων

Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στο πλαίσιο αρμοδιότητας της ίδιας ή διαφορετικής υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Το ανωτέρω  κώλυμα     αίρεται στην περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης υποψηφίων εκπαιδευτικών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσονται από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

Δικαιολογητικά

Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους:

αα) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.

ββ1) Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα και

ββ2) γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

γγ) Υπεύθυνη δήλωση περί:

γγ1) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

γγ2) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,

γγ3) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.

β. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης επιπρόσθετα των ανωτέρω δικαιολογητικών που κατατίθενται από τον ίδιο τον αναπληρωτή, οφείλει να αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους προσληφθέντες αρμοδιότητάς της:

αα) αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007,

ββ) από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 και

γγ) (για τους άρρενες εκπαιδευτικούς) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

 

Πηγή: esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 104 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΑΙΤΗΣΗ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 - 22:29
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΜΟΡΙΑ
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022 - 21:32
Σχόλια (49)

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου
Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 - 17:42
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 - 11:59
Σχόλια (26)

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2022 - 17:42
Σχόλια (3)

Προστάτης Οικογένειας Βοηθεια
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 - 03:34
Σχόλια (1)

ΙΚΥ ΕΚΟ επόμενο μέιλ Β φάση επιλεγέντων
Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022 - 10:24
Σχόλια (17)

γραπτες εξετασεις
Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022 - 17:55
Σχόλια (1)

ΙΚΥ
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2022 - 12:28
Σχόλια (3)

Παράνομη Συγκρότηση
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 - 00:56
Σχόλια (2)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022
Κβαντοφυσική: το φάντασμα μέσα μας
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 21 ώρες
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022
Ιδρύονται δύο νέες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού στην Πελοπόννησο
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022
Πανελλήνιες: Μαθητές με αυτισμό χωρίς εξετάσεις στις Πανελλήνιες 2023
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022
Πιλότος με υποτροφία από την AEGEAN
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022
ΑΠΘ: Απόφαση για κατάργηση Τομέων και σε 2ο Τμήμα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022
Οι top 11 Έλληνες πανεπιστημιακοί με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Σελίδα 1 από 5783 (34695 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5781
5782
5783
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης