Σάββατο, 01 Απριλίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2023 - Μηχανογραφικό 2023

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα
Η νέα διαδικασία εξετάσεων για την αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από ξένα ΑΕΙ , εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τη νέα  διαδικασία εξετάσεων για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Πρόγραμμα εξετάσεων - δικαίωμα συμμετοχής - δικαιολογητικά

1. Οι εξετάσεις για την αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγονται με σύστημα που διασφαλίζει το αδιάβλητο και διενεργούνται σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύο φορές τον χρόνο. Οι εξετάσεις γίνονται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, γραπτά ή ηλεκτρονικά, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι ημερομηνίες των εξετάσεων ορίζονται από το Δ.Σ. του Οργανισμού και δημοσιοποιούνται εγκαίρως από το ίδιο.

2. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών Ιατρικής ή Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα, υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τα εξής δικαιολογητικά

α) Αίτηση αναγνώρισης με πλήρη φάκελο, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

β) Δήλωση συμμετοχής για κάθε ενότητα/μάθημα μαζί με την απόδειξη καταβολής του αντιστοίχου παραβόλου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τις εξετάσεις.

Άρθρο 2
Τόπος εξέτασης - υποψήφιοι - εξεταστικά κέντρα

1. Οι εξετάσεις για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεξάγονται σε χώρους που παραχωρούνται από Α.Ε.Ι. της Αττικής κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού. Οι εξετάσεις μπορούν να διεξάγονται δια ζώσης σε πιστοποιημένες νησίδες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. της Αττικής, μέσω ψηφιακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από τα ημεδαπά Α.Ε.Ι. για ηλεκτρονικές εξετάσεις των ημεδαπών φοιτητών. Η ημερομηνία, ο τρόπος και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων σε κάθε μάθημα, κάθε εξεταστικής περιόδου ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

2. Τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε εξεταστική περίοδο ανακοινώνονται στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τις εξετάσεις. Σχετικοί πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αναρτώνται, επίσης, στα εξεταστικά κέντρα την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με απόφαση του Δ.Σ. ορίζει τις Επιτροπές Εξετάσεων υπεύθυνες για την οργάνωση και διεξαγωγή τους. Οι Επιτροπές Εξετάσεων απαρτίζονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., έναν Καθηγητή από τις Σχολές Ιατρικής/Οδοντιατρικής της χώρας ως Συντονιστή, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης και υπαλλήλους του Οργανισμού για την διοικητική υποστήριξη/επιτήρηση των εξετάσεων. Οι Επιτροπές Εξετάσεων ορίζουν τους Θεματοδότες και τους Βαθμολογητές, που είναι Καθηγητές από τις Σχολές Ιατρικής/Οδοντιατρικής της χώρας.

4. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι του Οργανισμού, με βάση τον ονομαστικό κατά αλφαβητική σειρά πίνακα των εξεταζομένων, κατανέμουν τους υποψηφίους ανά αίθουσα.

5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις αίθουσες γίνεται από τους επιτηρητές έλεγχος της ταυτότητάς τους. Η ταυτότητα των εξεταζομένων ελέγχεται με το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους ή άλλο επίσημο για την ταυτότητά τους έγγραφο που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία τους ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από αρμόδια αρχή (Δήμος κ.λ.π.) στις περιπτώσεις αλλαγής ονοματοδοσίας ή απόδοσης στην Ελληνική ξενόγλωσσων ονομάτων.

Άρθρο 3
Φύλλο εξετάσεων

Τα θέματα δίνονται σε ομοιόμορφα φύλλα γραπτά ή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, ανάλογα με τον τρόπο εξετάσεων, που χορηγούνται με ευθύνη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στους εξεταζόμενους. Οι εξεταζόμενοι αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχουν υποβάλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του τίτλου.

Άρθρο 4
Διενέργεια των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε χρόνο και με τρόπο που καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

2. Τα θέματα είναι ενιαία, σε επίπεδο τελειόφοιτων φοιτητών, και επιλέγονται από αρμόδιους θεματοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 312 παρ. 2, 3, 4 του ν. 4957/2022, από την Τράπεζα Ερωτήσεων που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η βαθμολόγηση των γραπτών των υποψηφίων γίνεται ηλεκτρονικά και ελέγχεται από αρμόδιους βαθμολογητές.

3. Οι θεματοδότες προσέρχονται την ημέρα των εξετάσεων της συγκεκριμένης ενότητας στο εξεταστικό κέντρο, παρουσία της Επιτροπής Εξετάσεων. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με κλήρωση από τις κατά ενότητα/μάθημα τράπεζες ερωτήσεων, που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Παρουσία των θεματοδοτών και του Συντονιστή, κληρώνονται οι ερωτήσεις από την ενιαία δεξαμενή. Η Εξεταστική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της επεξεργασίας και βελτίωσης των ήδη κατατεθεισών και κληρωθεισών ερωτήσεων, καθώς επίσης και το δικαίωμα αλλαγής της σειράς των απαντήσεων στις ερωτήσεις. Ειδικότερα, τα θέματα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και καταχωρίζονται αμέσως με συνεχόμενη αρίθμηση, αποτελώντας το εξεταστικό φύλλο του διαγωνιζομένου. Τα θέματα που κληρώνονται για τους υποψηφίους, και μετά την επεξεργασία τους από τους θεματοδότες, καταγράφονται σε ενιαίο κείμενο και
διανέμονται στους εξεταζόμενους.

4. Οι εξετάσεις διενεργούνται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Ο υπεύθυνος κατά αίθουσα παραλαμβάνει τα θέματα και τα διανέμει στους εξεταζόμενους.

5. Οι θεματοδότες και ο Συντονιστής παραμένουν μία ώρα τουλάχιστον μετά το χρόνο έναρξης των εξετάσεων, για να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.

Άρθρο 5
Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων - διάρκεια εξέτασης

1. Στους χώρους, όπου διενεργούνται οι εξετάσεις, λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Σε κάθε αίθουσα γίνεται ο έλεγχος της ταυτότητας όσων προσέρχονται στις εξετάσεις και σημειώνεται η παρουσία ή η απουσία κάθε υποψηφίου σε κάθε μάθημα, με βάση τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αποσταλεί.

2. Οι επιτηρητές παραδίδουν στους εξεταζόμενους ειδικό φυλλάδιο με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής απαντήσεων για κάθε μάθημα, γραπτά ή ηλεκτρονικά. Το φυλλάδιο με τις ερωτήσεις αποτελεί δοκίμιο του εξεταζόμενου, από τη στιγμή που θα τεθούν σε αυτό οι ορισμένες ακριβείς ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του. Οι ενδείξεις αυτές ελέγχονται από τους επιτηρητές.

Κατά την παράδοση του δοκιμίου οι εξεταζόμενοι υπογράφουν στην αντίστοιχη θέση του καταλόγου των εξεταζομένων.

Κατά την παράδοση κάθε γραπτού δοκιμίου ή την υποβολή κάθε ηλεκτρονικού δοκιμίου διασφαλίζεται απολύτως το ανώνυμο του δοκιμίου για τη βαθμολόγησή του.

3. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε συνεχόμενες ημέρες. Στις εξετάσεις Ιατρικής την 1η ημέρα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ενότητα «Προκλινικές Επιστήμες» (μαθήματα: Ανατομία, Φυσιολογία, Φαρμακολογία) και την 2η ημέρα στην ενότητα «Κλινικές Επιστήμες» (μαθήματα: Παιδιατρική, Παθολογία, Χειρουργική, Μαιευτική/Γυναικολογία).

Τα θέματα είναι Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής από την Τράπεζα Ερωτήσεων ως εξής: 50 ερωτήσεις ανά μάθημα με έμφαση στις βασικές- απαραίτητες γνώσεις και διάρκεια 1,5 λεπτό ανά ερώτηση.

Συνολικά, τίθενται 150 ερωτήσεις για την ενότητα «Προκλινικές Επιστήμες» με διάρκεια 3 ώρες και 45 λεπτά και 200 ερωτήσεις για την ενότητα «Κλινικές Επιστήμες» με διάρκεια 5 ώρες.

Στις εξετάσεις Οδοντιατρικής την 1η ημέρα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ενότητα «Προσθετική» (μαθήματα: Ακίνητη Προσθετική και Κινητή Προσθετική).

Την 2η ημέρα οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ενότητα «Παθολογία και Χειρουργική Στόματος» (μαθήματα: Ακτινοδιαγνωστική, Εξακτική, Στοματολογία) και την 3η ημέρα στην ενότητα «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» (μαθήματα: Οδοντική Χειρουργική, Ενδοδοντολογία και Περιοδοντολογία).

Τα θέματα είναι Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής από την Τράπεζα Ερωτήσεων ως εξής: 50 ερωτήσεις ανά μάθημα με έμφαση στις βασικές-απαραίτητες γνώσεις και διάρκεια 1,5 λεπτό ανά ερώτηση.

Συνολικά, τίθενται 100 ερωτήσεις για την ενότητα «Προσθετική» με διάρκεια 2 ώρες και 30 λεπτά, 150 ερωτήσεις για την ενότητα «Παθολογία και Χειρουργική Στόματος» με διάρκεια 3 ώρες και 45 λεπτά, και 150 ερωτήσεις για την ενότητα Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» με διάρκεια 3 ώρες και 45 λεπτά.

Σε κανένα υποψήφιο δεν επιτρέπεται η έξοδος από την αίθουσα, αν δεν έχει περάσει μία (1) τουλάχιστον ώρα από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων της συγκεκριμένης ενότητας. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα για οποιοδήποτε λόγο παραδίδει το δοκίμιό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.

4. Στην περίπτωση γραπτών εξετάσεων, χρωματιστά μελάνια και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο δοκίμιο, αποκλείουν το δοκίμιο από την εξέταση. Επιτρέπεται το μπλε και το μαύρο χρώμα.

5. Μετά το τέλος της εξέτασης κάθε ενότητας τα δοκίμια παραδίδονται στους υπεύθυνους βαθμολογητές, προς έκδοση αποτελεσμάτων, τα οποία και αναρτώνται στον ιστότοπο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Άρθρο 6
Πειθαρχία διαγωνιζομένων

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικά με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή αναγράφει πάνω στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξτάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος ή για ορισμένες εξεταστικές περιόδους ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που λαμβάνεται μετά από προηγούμενη απολογία του εξεταζόμενου. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονική συσκευή. Ο εξεταζόμενος που δολιεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τις εξετάσεις ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή τους αποκλείεται από την παραπέρα εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Άρθρο 7
Βαθμολόγηση δοκιμίων υποψηφίων

1. Κάθε δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) ορισθέντες βαθμολογητές. Η αξιολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με βάση τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Από τις πέντε (5) προσφερόμενες επιλογές η ορθή απάντηση είναι μόνο μία (1). Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται το ένα πέμπτο (%) της μονάδας από την αντίστοιχη ερώτηση. ή σε περίπτωση άγνοιας δίνεται η επιλογή της απάντησης «δεν γνωρίζω/ δεν απαντώ» χωρίς θετική ή αρνητική συνέπεια.

2. Οι βαθμολογητές των δοκιμίων ανά μάθημα και τα προσωπικά τους στοιχεία δεν δημοσιεύονται σε καμία περίπτωση.

3. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του δοκιμίου τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την αναβαθμολόγηση του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση, όπως ορίζεται με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μετά την διεξαγωγή των εξετάσεων. Οι ερωτήσεις με τη σωστή απάντηση ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Άρθρο 8
Πληρωμή Παραβόλου

Για να καλυφθούν τα διάφορα έξοδα διεξαγωγής των εξετάσεων, ο κάθε εξεταζόμενος καταβάλλει παράβολο στο λογαριασμό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Τράπεζα Ελλάδος, αριθμ. λογαριασμού 26072595) που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση συμμετοχής του για το κάθε μάθημα κάθε εξεταστικής περιόδου χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή χρήσης του σε άλλη εξεταστική περίοδο. Το ύψος του παραβόλου ορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 312 του ν. 4957/2022.

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς της υπό στοιχεία Φ.6/50296/Β3/28.4.2011 (Β’ 1040) υπουργικής απόφασης.

 

Πηγή: alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 77 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2023

Σχόλια (0)

γεια
Είμαστε ένας οργανισμός που προσφέρει δάνεια σε άτομα που χρειάζονται προσωπική επένδυση με ποσοστό 2%. Το ποσό κυμαίνεται από 2000 Ευρώ έως 800.000 Ευρώ Είμαι γρήγορος και δίκαιος.
E-mail επικοινωνίας: thristinatsonkova@gmail.com

Email: thristinatsonkova@gmail.com
Υποβλήθηκε πριν από 32 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 - 11:59
Σχόλια (1)

ΕΚΟ μόνο στον τίτλο
Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023 - 12:04
Σχόλια (15)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 - 17:59
Σχόλια (4)


Σημαντική ερώτηση
Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 - 18:17
Σχόλια (1)

Αποφοιτηση
Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 - 18:09
Σχόλια (1)

Ερώτηση
Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2023 - 13:23
Σχόλια (1)

Μια απορια
Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023 - 17:06
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 - 16:23
Σχόλια (3)

Υπάρχει εξειδικευμένο Φόρουμ για το Παιδαγωγικό Αθηνας;;
Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022 - 20:41
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023
Γυμνάσια - Λύκεια: Αλλαγές στην ημερομηνία λήξης των μαθημάτων (ΦΕΚ)
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023
Μέσα Απριλίου τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ - Αφορά περίπου 12.000 προσλήψεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023
Ο νέος τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023
Πανελλήνιες 2023: Εξαιρετικά πολύπλοκο το σύστημα υπολογισμού μορίων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σελίδα 1 από 5853 (35113 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5851
5852
5853
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης