Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://secondment.eservices.iep.edu.gr/home για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, για να αποσπασθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να απασχοληθούν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο, στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα η σημερινή απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία υποβολής αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ και ΔΕ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), με σκοπό την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων σε πραγματικό χρόνο για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 2
Λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.), με σκοπό την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
απόσπαση στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών ΠΕ και ΔΕ για το σχολικό έτος 2024-2025. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

2. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο/χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα της παρ. 1, κατόπιν αυθεντικοποίησής του, με τη χρήση προσωπικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν στην πλατφόρμα της παρ. 1 τα ακόλουθα:

α. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ), στο οποίο μεταξύ των άλλων βεβαιώνεται η μη ύπαρξη κωλυμάτων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στοιχείο Δ του προοιμίου της παρούσας).

β. Βιογραφικό σημείωμα.

γ. Δύο (2) σχέδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα IV.Α 2-3 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στοιχείο Δ του προοιμίου της παρούσας).

δ. Ένα (1) Βιντεοσκοπημένο μάθημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα IV.Α 4. της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στοιχείο Δ του προοιμίου της παρούσας).

Άρθρο 3
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, τον ν. 4624/2019 (Α’ 134), και επιτελεί ρόλο υπεύθυνου επεξεργασίας.

2. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) επιτελεί το ρόλο του εκτελούντος την επεξεργασία για λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

3. Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και το Ι.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων, τα οποία καταγράφονται υποχρεωτικά στις σχετικές πολιτικές του, και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019.

4. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως (αυτοτελώς) υπεύθυνος επεξεργασίας για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με σκοπό την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

5. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων. Τα τεχνικά και οργανωτικά αυτά μέτρα καταγράφονται υποχρεωτικά στις σχετικές πολιτικές της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνουν την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

πηγη:www.esos.gr