Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  απόφαση για το Ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την απόφαση καθορίζονται τα   ειδικότερα ζητήματα  που αναφύονται κατά την ψηφιακή τήρηση του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Δημιουργείται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της ΕΨΠ με την επωνυμία edudocs.services.gov.gr, μέσω της οποίας ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) δύναται να τηρεί ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων με τις αποφάσεις του.

Το ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών παραμένει αποθηκευμένο στις θυρίδες των οργανικών μονάδων του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Οι θυρίδες   λειτουργούν ως «ψηφιακά αποθετήρια» με τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα,

β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του φορέα, διαβαθμισμένη πρόσβαση με ρόλους μέσω εφαρμογής και διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πληροφορικά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής,

γ) οι διαχειριστές/Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των θυρίδων, λαμβάνουν κατά περίπτωση ενημερώσεις για την υπογραφή του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων εκ μέρους των χρηστών ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email).

Το Βιβλίο Πράξεων που καταχωρίζεται στη θυρίδα των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δύναται να αποθηκευτεί σε μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου.

Οι διαχειριστές εισέρχονται στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής εφαρμογής και επιλέγουν το πεδίο που τιτλοφορείται «νέο πρακτικό».

Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουν μέσω της απόφασης/ του πρακτικού που συντάχθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση στην οποία εξεδόθη η ως άνω απόφαση/το πρακτικό, την/το μετατρέπουν σε αρχεία pdf και την/το υπογράφουν ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την/το στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή , προκειμένου τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών να την/το εγκρίνουν κατά περιεχόμενο και ύστερα να εναποθέσουν υποχρεωτικά και αμελλητί την ηλεκτρονική υπογραφή τους.

Αν κάποιο εκ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών δεν υπογράψει ηλεκτρονικά την απόφαση/πρακτικό, τότε θεωρείται ότι δεν έχει καταρτισθεί και δεν απορρέουν έννομες συνέπειες, ενώ εμφανίζεται ως εκκρεμότητα η οποία έρχεται σε γνώση του/ της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης, εάν και εφόσον ο/η τελευταίος/α επιλέξει το πεδίο που τιτλοφορείται ως «εκκρεμότητες».

Τόσο η μη εναπόθεση της υπογραφής από το σύνολο ή μέρος των μελών που απαρτίζουν τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, όσο και η εναπόθεση της υπογραφής, αποτυπώνεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή προς διευκόλυνση του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 97 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και της υπό στοιχεία 108906/Δ4/ 7-9-2021 (Β’4189) υπουργικής απόφασης ο/η Διευθυντής/ ντρια της σχολικής μονάδας, αφού συντάξει ο/η ίδιος/α την απόφαση/το πρακτικό, την/το μετατρέπει σε αρχείο pdf και την/το υπογράφει ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την/το στην ειδική πλατφόρμα, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τα αναφερόμενα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για το περιεχόμενο της απόφασης/του πρακτικού, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση/το ως άνω πρακτικό είναι υποχρεωτική/ο για τους εκεί οριζόμενους εκπαιδευτικούς.

Με κάθε πρόσφορο τρόπο ενημερώνεται και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της οικείας σχολικής μονάδας.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων που αναφύονται κατά την ψηφιακή τήρηση του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). Η ως άνω ψηφιακή τήρηση επιτυγχάνεται με τη χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) εφεξής ΕΨΠ, στην οποία τηρούνται οι Θυ- ρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.).

Άρθρο 2
Ειδική Ηλεκτρονική Εφαρμογή τήρησης Βιβλίου Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας, δημιουργείται και λειτουργεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της ΕΨΠ με την επωνυμία edudocs.services.gov.gr, και σύμφωνα με τους όρους του ν. 4624/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019, μέσω της οποίας ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) δύναται να τηρεί ψηφιακό Βιβλίο Πρά- ξεων με τις αποφάσεις του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 της υπό στοιχεία Φ.353..1/324/105657/ Δ1/8-10-2002 (Β’ 1340) υπουργικής απόφασης. Η ψηφιακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία, δύναται δε να λειτουργεί σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού [Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)].

2. Το ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών παραμένει αποθηκευμένο στις θυρίδες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

3. Οι θυρίδες της παρ. 2 λειτουργούν ως «ψηφιακά αποθετήρια» με τα εξής χαρακτηριστικά: α) Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα, β) παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκ- παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) του φορέα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3, διαβαθμισμένη πρόσβαση με ρόλους μέσω εφαρμογής και διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πληροφορικά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής, γ) οι διαχειριστές/Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των θυρίδων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3, λαμβά- νουν κατά περίπτωση ενημερώσεις για την υπογραφή του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων εκ μέρους των χρηστών ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί- ου - email). Το Βιβλίο Πράξεων που καταχωρίζεται στη θυρίδα των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. δύναται να αποθηκευτεί σε μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου.

4. Οι διαχειριστές εισέρχονται στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής εφαρμογής  και επιλέγουν το πεδίο που τιτλοφορείται «νέο πρακτικό». Στη συνέχεια, αφού επιβεβαιώσουν μέσω της απόφασης/ του πρακτικού που συντάχθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση στην οποία εξεδόθη η ως άνω απόφαση/το πρακτικό, την/το μετατρέπουν σε αρχεία pdf και την/το υπογράφουν ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την/το στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1, προκειμένου τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών να την/το εγκρίνουν κατά περιεχόμενο και ύστερα να ενα- ποθέσουν υποχρεωτικά και αμελλητί την ηλεκτρονική υπογραφή τους. Αν κάποιο εκ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών δεν υπογράψει ηλεκτρονικά την απόφαση/πρακτικό, τότε θεωρείται ότι δεν έχει καταρτισθεί και δεν απορρέουν έννομες συνέπειες, ενώ εμφανίζεται ως εκκρεμότητα η οποία έρχεται σε γνώση του/ της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης, εάν και εφόσον ο/η τελευταίος/α επιλέξει το πεδίο που τιτλοφορείται ως «εκκρεμότητες». Τόσο η μη εναπόθεση της υπογραφής από το σύνολο ή μέρος των μελών που απαρτίζουν τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, όσο και η εναπόθεση της υπογραφής, αποτυπώνεται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 προς διευκόλυνση του/της Διευθυντή/ντριας-Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

5. Στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 97 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) και της υπό στοιχεία 108906/Δ4/ 7-9-2021 (Β’4189) υπουργικής απόφασης ο/η Διευθυντής/ ντρια της σχολικής μονάδας, αφού συντάξει ο/η ίδιος/α την απόφαση/το πρακτικό, την/το μετατρέπει σε αρχείο pdf και την/το υπογράφει ηλεκτρονικά επισυνάπτοντάς την/το στην ειδική πλατφόρμα της παρ. 1, ενημερώνοντας με κάθε πρόσφορο τρόπο τα αναφερόμενα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για το περιεχόμενο της απόφασης/του πρακτικού, δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση/το ως άνω πρακτικό είναι υποχρεωτική/ο για τους εκεί οριζόμενους εκπαιδευτικούς. Με κάθε πρόσφο- ρο τρόπο ενημερώνεται και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της οικείας σχολικής μονάδας.

6. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας τήρησης του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές επιλογές διαχείρισης εκ μέρους των Διαχειριστών.

Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδω

1. Στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εντεταλμένους υπαλλήλους των εκπαιδευτικών δομών:

α) Χρήστες/Εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.: Υπογράφουν αμελλητί και μετά τον Διαχειριστή την απόφαση/το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών που τηρείται ψηφιακά στο Ψηφιακό Βιβλίων Πράξεών του, εφόσον έχει αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του άρθρου 2 η σχετική απόφαση.

β) Διαχειριστές/Διευθυντές-ντριες/Προϊστάμενοι-ες: Ορίζουν και διαγράφουν χειριστές, αναθέτουν στον νόμιμο αναπληρωτή του τη διαδικασία τήρησης του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων, αναρτούν και υπογράφουν ηλεκτρονικά την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών στην ειδική πλατφόρμα του άρθρου 

2. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) είναι υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Οι διαχειριστές αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητας με τη χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες»(Β’ 4798).

4. Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 μέσω της ΕΨΠ, αφότου προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

5. Οι παραπάνω αποφάσεις που υπογράφονται ηλεκτρονικά και τηρούνται στο ψηφιακό Βιβλίο Πράξεων γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

6. Οι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα δύνανται, βάσει του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στις αποφάσεις που τηρούνται στο ψηφιακό Βιβλίων Πράξεων.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας/εφαρμογής

1. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 2 δια- λειτουργεί με:
Το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. σε κάθε  σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet (oAuth 2.0) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να υλοποιηθεί η διαδικασία της τήρησης του ψηφιακού Βιβλίου Πράξεων σύμφωνα με το παρόν, για τον λόγο ότι δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ανά σχολική μονάδα από το Π.Σ. «myschool», τότε η απόφαση/το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων καταγράφεται χειρόγραφα και τηρείται στο Βιβλίο Πράξεων.

Άρθρο 5
Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με την περ. 7 του άρθρου 4 και το άρθρο 26 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), (Γ.Κ.Π.Δ.)] και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), για τις διενεργούμενες μέσω της πλατφόρμας του άρθρου 2 επεξεργασίες, καθώς και για εκείνες στις οποίες προβαίνουν οι δημόσιες εκπαιδευτικές δομές (οργανικές τους μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ.) κατά τη διαχείριση της παρεχόμενης πληροφορίας από κοινού με το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Η ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. για λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Το Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» επέχει θέση εκτελούντος την επεξεργασία για λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool, και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και οπωσδήποτε, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. διέπεται από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και της «ΕΔΥΤΕ ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί κατά τα ανωτέρω 

2. Στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. λειτουργεί υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης (helpdesk), με σκοπό την παροχή πάσης φύσεως βοήθειας στους διαχειριστές και χρήστες της ειδικής πλατφόρμας του άρθρου 2 για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφιακής τήρησης του Βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Τα αρμό- δια, κάθε φορά, τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. επεξεργάζονται εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. φέρει την ιδιότητα του ανεξάρτητου Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Το «ΕΔΥΤΕ ΑΕ» παρέχει υπηρεσία απομακρυσμένης υποστήριξης (helpdesk) δευτέρου επιπέδου, με σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης αποκλειστικά για προβλήματα τεχνικής φύσεως, προς το πρώτο επίπεδο υποστήριξης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ.), για τους σκοπούς της αυθεντικοποίησης.

3. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμε- νων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

4. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας.

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους διαχειριστές και τους χρήστες είναι: α) Το όνομα, β) επώνυμο, γ) ο Αριθμός Μητρώου εκπαιδευτικού, δ) η θέση/ιδιότητα, ε) η βαθμίδα εκπαίδευσης, στ) ο κλάδος εκπαιδευτικού/μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., ζ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) και η σχολική μονάδα υπηρέτησης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους/τις μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι: α) Το όνομα, β)το επώνυμο, γ) ο Αριθμός Μητρώου μαθητή, δ) η σχολική μονάδα, ε) τα ειδικά δεδομένα που σχετίζονται με τυχόν αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και αφορούν στην έκδοση αξιολογικών εκθέσεων ως προς τη φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, στ) η επιβολή του παιδαγωγικού μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 31 της υπό στοιχεία 79942//ΓΔ4//21-5-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005), ζ) ο χαρακτηρισμός της διαγωγής του/της μαθητή/τριας και οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο που μπορεί να σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β’ 1340) υπουργικής απόφασης.

6. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υλοποίηση της διαδικασίας τήρησης των αποφάσεων/πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο ψηφιακό Βιβλίο Πράξεών του.

7. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (άρθρο 35 Γ.Κ.Π.Δ.), άλλως τεκμηριώνει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους η εκπόνηση σχετικής μελέτης δεν κρίθηκε αναγκαία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας θυρίδων

Η έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας του άρθρου 2 εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των δε θυρίδων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) με την έκδοση κοινής διαπιστωτικής πράξης των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Mε απόφαση/πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), που λαμβάνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση από την δημοσίευση της παρούσας, αποφασίζεται ο τρόπος τήρησης του Βιβλίου Πράξεών του.

Έναρξη Ισχύος

Με την επιφύλαξης του άρθρου 6, η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

πηγη:www.esos.gr