Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2020 - Μηχανογραφικό 2020

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Δωρεάν κουπόνια σε 14000 φοιτητές ΙΕΚ

Οικονομική ανάσα για 14.000 φοιτητές που θα σπουδάσουν φέτος σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ δίνει το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, καθώς θα χορηγήσει κουπόνια αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. To κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε 734 ευρώ, με το οποίο μπορούν να καλυφθούν οι σπουδές ενός ολόκληρου χρόνου για τα δημόσια ΙΕΚ και μέρος των διδάκτρων για όσους έχουν Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε 734 ευρώ επιλέξει ιδιωτικά ΙΕΚ. Η επιταγή θα χορηγηθεί με βάση κριτήρια κοινωνικά, εισοδηματικά και γεωγραφικά αλλά και βάσει της ειδικότητας πσυ έχει επιλέξει σ υποψήφιος. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις έως τις 23 Ε9 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα (www.inedivim. gr).

Κατά τα λοιπά, δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης έχουν όλοι οι καταρτιζόμενοι, Ελληνες και αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της EE καθώς και νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εγγραφεί σε οποιοδήποτε από τα εξάμηνα κατάρτισης για τις ειδικότητες τεσσάρων (4) και δύσ (2) εξαμήνων σε όλα τα Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.I.E.K, της χώρας. Διευκρινίζεται ότι κάθε κύκλος υλοποίησης έχει διακριτή διαδικασία ανάδειξας ωφελουμένων από τους προ ηγούμενους και τους επόμενους κύκλους υλοποίησης. Ως εκ τούτου, όσοι σπουδαστές παρακολουθούν ειδικότητες τεσσάρων (4) εξαμήνων και  εντάχθηκαν στους Οριστικούς Πίνακες Ωφελουμένων του προηγούμενου εκπαιδευτικού έτους (2011 2012), οφείλουν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους κατά το εκπαιδευτικό έτος 2012 2013 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον νέο κύκλο ανάδειξης ωφελουμένων.

Τα δικαιολογητικά και Όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισημαίνονται τα εξής:

ΑΝΕΡΓΙΑ ΓΟΝΕΑ ( ΩΝ) ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: Η ανεργία των γονέων των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπλρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες όταν είναι άνεργοι και οι δύο γονείς και με δεκαπέντε (15) μονάδες όταν είναι άνεργος μόνο ο ένας γο νέας. Προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο μοριοδότησης της ανεργίας του γονέα (ή των γονέων) απαιτείται n ύπαρξη κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Η κατάταξη του καταρτιζομένου στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία, με συνολικό ποσο στό αναπηρίας από 67% και άνω, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες. Η κατάταξη του γονέα ή του τέκνου ή του συζύγου του καταρτιζομένου, στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες. Προκειμένου να προσμετρηθούν οι ανωτέρω μονάδες στους υποψήφιους ωφελούμενους, αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν Γνωματεύσεις Πιστοποίησης Αναπηρίας από την αρμόδια Υγειονομική Επι τροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ ETAM (πρωτότυπα και όχι παλαιότερα των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), με τις οποί ες αποδεικνύεται ότι ανήκουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή τα Τι ισχύει για τα τέκνα τρίτεκνων, μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών Προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο μόριοδότησης της ανεργίας του γονέα (ή των γονέων) απαιτείται η ύπαρξη κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. τα κριτήρια μοριοδότησης τέκνα τους ή οι σύζυγοί τους στις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία.

Ειδικότερα για τη Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας επισημαίνονται τα εξής: Από In Σεπτεμβρίου 2011 καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητες τους. Συμφώνα με τον Νόμο 3863 2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ ETAM, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό τσυ βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται n πιστοποίηση της αναπηρίας.

Εργο των Υγειονομικών Επιτροπών (του ΚΕ.Π.Α.) είναι: Ο καθορισμός τσυ ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας. Ο χαρακτηρισμός ατόμων ως ΑΜεΑ. Ο καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας και τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία. Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος πολίτης να εξετασθεί από Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α., πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες. Το έντυπο αίτησης, άλλες συμπληρωματικές οδηγίες για τη διαδικασία κατάθεσης αίτησης, (απαιτούμενα δικαιολογητικά και άλλες γενικές πληροφορίες) καθώς και τις διευθύνσεις που βρίσκονται οι γραμματείες ΚΕ.Π.Α. που λειτουργούν σε όλη τη χώρα θα βρείτε εδώ: http: www.ika. gr gr infopages kepa home. cfm

ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΟΝΕΑ ( ΩΝ) ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ: Η έλλειψη ενός γονέα λόγω θανάτου των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, μοριοδοτείται με δεκαπέντε (15) μονάδες.Η έλλειψη και των δύο γονέων λόγω θανάτου των καταρτιζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, μοριοδοτείται με τριάντα (30) μονάδες. Απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου του γονέα ( ων). 0 καταρτιζόμενος που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή μονο γονείκής ή πολύτεκνης οικογένειας μοριοδοτείται με πέντε (5) μονάδες.

ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ: Ως τέκνα τρίτεκνης οικογένειας ορίζονται τα παιδιά από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία: α) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας τους ή β) φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Προκειμένου να προσμετρηθεί η μοριοδότηση της τριτεκνίας, απαιτείται Πιστοποιητικό Δήμου πρόσφατης έκδοσης (μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης), στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, από το οποίο να προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των γονέων και των τέκνων, κατά πόσον τα τέκνα αυτά βρίσκονται στη ζωή και αν είναι άγαμα.

ΤΕΚΝΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ: Τέκνο μονογσνεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Στην περίπτωση θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων ή του μονογονέα, απαιτούνται αθροιστικά:

Πιστοποιητικά δήμου ή κοινότητας, ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής της πατρικής του οικογένειας από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι να ενηλικιωθεί στερήθηκε παντελώς του ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων (ή του μονογονέα του)λόγω θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει ο θάνατος ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων (ή του μονογονέα του), τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ένας μόνο γονέας.

Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας και των δύο γονέων, υπεύθυνη δήλωση άτι στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του. Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου, ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης, ή διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως (διάστασης) των γονέων, απαιτούνται αθροιστικά: Πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας, ή αρμόδιας αλλοδαπής αρχής στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή κατάσταση της πατρικής του οικογένειας. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής του μέριμνας σε ένα μόνο γονέα ή τρίτο πρόσωπο ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα εκ των δύο, σύμφωνα με το άρθρο 1513ΑΚ, ή για την περίπτωση της διάστασης σύμφωνα με το άρθρο 1514ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ. Υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση ένας μόνο γονέας ή τρίτο πρόσωπο. Σημείωση: Ειδικώς στην περίπτωση διάστασης των γονέων, αν δεν υπάρχει η ανωτέρω δικαστική απόφαση ή το πρακτικό κοινής συμφωνίας (υπό στοιχείο β), αρκεί η υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης(υπό στοιχείο γ).

ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ: Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων (άρθρ. 1 παρ. 21 Ν. 2247 1994 ΦΕΚ.182 31.10.1994 τ.Α' 2771 2006 απόφαση ΣτΕ). Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους όμως προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα. Τα τέκνα πολυτέκνων οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ 

ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
redirect why people cheat dating for married men
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
open go viagra soft how to take
what are std symptoms chlamydia symptoms in throat get tested for stds
canada pharmacy coupons site free manufacturer coupons
bentelan fiale click bentelan in gravidanza
voltaren voltaren gel voltaren nedir
late term abortion clinics abortion laws by state national abortion federation
amoxicillin 1000 mg amoxicillin amoxicillin 500 mg
free abortion pill abortions facts early abortion pill options
prescription coupon free prescription discount cards coupon for cialis
pramipexol kaufen opskriftbehandling.site pramipexol precio

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3109 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιων Τρίπολη
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 - 05:49
Σχόλια (1)

Εργοθεραπεία
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 - 19:46
Σχόλια (6)

ΙΚΥ ΕΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021 - 15:58
Σχόλια (10)

ικυ εκο
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 - 22:43
Σχόλια (8)

Επιλογη σχολης sos
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 - 18:32
Σχόλια (0)

ΚΑΤΑΤΑΚΤΉΡΙΕΣ ΣΟΣ ΣΟΣ ΣΟΣ
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 - 17:15
Σχόλια (1)

Άνοιξε το απογραφικο δελτίο εξόδου Sos
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021 - 14:23
Σχόλια (15)

Sos βρεφφονηπιοκομια
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 - 22:12
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Παιδαγωγικά;
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 - 21:41
Σχόλια (5)

ΙΚΥ ΕΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ
Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 - 21:33
Σχόλια (5)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
Κλείστα σχολεία λογω κορωνοιου σημερα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 11 ώρες
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
Ψαλίδι στις αποδοχές εκπαιδευτιικών που δεν κανουν το self test
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
Στις 11 π.μ. οι ανακοινώσεις Κεραμέως για προαγωγικές και παράταση σχολικού έτους
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
Οι μαθητές καινοτομούν και δημιουργούν ένα διαφορετικό παγκάκι με πολλαπλά οφέλη
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021
Πανελλαδικές: Μετατίθεται για τις 15 Μαίου η ανακοίνωση του αριθμού εισακτέων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 4958 (29746 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
4956
4957
4958
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης