Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Υποτροφίες από το κληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη - Βεκρή

Η Ακαδημία Αθηνών ανακοίνωσε ότι  προσκαλεί τους πτυχιούχους Ελληνικών Πανεπιστημίων θετικής κατεύθυνσης ή διπλωματούχους Ελληνικών Πολυτεχνείων που ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία για ειδικές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη - Βεκρή.
 
Ο αριθμός των υποτροφιών είναι δύο (2) για το εσωτερικό και δύο (2) για το εξωτερικό.
 
Οι υποτροφίες χορηγούνται εις μνήμην των γονέων της Βασιλικής Μπεκιάρη-Βεκρή, Βασιλείου και Άννας Μπεκιάρη και των αδελφών της Αλεξάνδρου και Ναπολέοντος και αποβλέπουν στην ανύψωση και τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής στάθμης της Χώρας.
 
Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι ακόλουθοι:
 
1. Οι υπότροφοι πρέπει να εκπονήσουν διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπουδές σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο ή Ερευνητικό Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 
Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται πτυχιούχοι Ελληνικών Πανεπιστημίων θετικής κατεύθυνσης ή διπλωματούχοι Ελληνικών Πολυτεχνείων με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν Καλώς", εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36o έτος της ηλικίας τους.
 
2. Οι υποτροφίες χορηγούνται για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2013-2014, και μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον οι υπότροφοι προσκομίζουν στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών τους και τη διαγωγή τους, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.
 
3. Το ποσόν κάθε υποτροφίας εσωτερικού ανέρχεται σε τετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) το μήνα και σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το μήνα για κάθε υποτροφία εξωτερικού. Επίσης, στους υποτρόφους εξωτερικού θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή και, μετά την λήξη της μετεκπαίδευσής τους, τα έξοδα επιστροφής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών.
 
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας. Προκειμένου για υποτροφία εσωτερικού, η χορήγησή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία. Προκειμένου για υποτροφία εξωτερικού η χορήγησή της αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου.
 
5. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου, αρ. 28) από την αρμόδια Επιτροπή, με κριτήρια την επίδοση του υποψηφίου στο σύνολο των σπουδών του (βαθμολογία πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων, ποιότητα και ποσότητα επιστημονικών εργασιών, κλπ) και την μετέπειτα επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητά του. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν σε πρώτη φάση από την αρμόδια Επιτροπή, βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων, σε δεύτερη φάση θα κληθούν σε συνέντευξη με την οποία θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής.
 Ημέρα έναρξης της διαδικασίας επιλογής ορίζεται η 21η Ιανουαρίου 2013.
 
6. Οι ενδιαφερόμενοι για διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό πρέπει να κατέχουν τίτλο που να αποδεικνύει τουλάχιστον την "Πολύ Καλή" γνώση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο ή στο Ερευνητικό Ίδρυμα που θα μετεκπαιδευτούν, άλλως προς διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων στην αντίστοιχη γλώσσα, η Ακαδημία Αθηνών επιφυλάσσεται να τους υποβάλει σε δοκιμασία πριν από την δεύτερη φάση της επιλογής.
 
7. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης της διαδικασίας επιλογής, αίτηση, στην οποία πρέπει να δηλώνουν τον κλάδο και τη χώρα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου θετικής κατεύθυνσης ή δίπλωμα Ελληνικού Πολυτεχνείου με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "Λίαν Καλώς" (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), καθώς και άλλοι επικυρωμένοι τίτλοι σπουδών που επιθυμεί να προσκομίσει ο υποψήφιος προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς του.
 β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 γ) Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
 δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος.
 στ) Βιογραφικό σημείωμα εις τετραπλούν, στο οποίο να περιγράφονται αναλυτικά οι σπουδές του υποψηφίου.
 ζ) Τίτλος που να αποδεικνύει τουλάχιστον την "Πολύ Καλή" γνώση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στο Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο ή στο Ερευνητικό Ίδρυμα μετεκπαίδευσης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)(εφόσον πρόκειται για υποψηφιότητα προς χορήγηση υποτροφίας εξωτερικού (βλ. άρθρο 6)).

Σημ.: Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά: 
α) Πιστοποιητικό Ελληνικής Ιθαγένειας ή Ελληνικής καταγωγής.
 β) Πιστοποιητικό ηλικίας όχι μεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
 γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
 
Τα της παροχής της υποτροφίας κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 108 του Α.Ν. 2039/1939 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους της υπ' αριθ. 18047/26.8.1985 Δημόσιας Διαθήκης της Βασιλικής Μπεκιάρη - Βεκρή, η οποία δημοσιεύθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση του της 25.9.1992, με το υπ' αριθ. 2807 πρακτικό του.
 Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών - Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, τηλ.: 210.3664736).

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 04.01.2013 
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
women who cheated online read
how women cheat married men having affairs link
redirect read here why do married men cheat on their wives
click here when married men cheat catch a cheat
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
redirect why do people cheat cheaters
women love to cheat click here online
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
my ex cheated on me link my husband cheated on me blog
dating for married read wifes who cheat
spy app android prashanthiblog.com android spy apps for texting
canada pharmacy coupons blog.phormtastic.com free manufacturer coupons
android spy sms site spyware cell phone
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin endikasyonlar
free abortion pill abortions facts early abortion pill options
end pregnancy aloeveraindia.com ways to terminate an early pregnancy
get free voucher strattera voucher strattera discounts
vacuum aspiration cost alsarayabahrain.bh how to end a pregnancy
prescription coupon cialis coupon coupon for cialis

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3513 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ ΕΚΟ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 10:45
Σχόλια (5)

μηχανογραφικο
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 - 00:37
Σχόλια (1)

Βάσεις
Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 - 00:25
Σχόλια (4)

10% Πιθανότητες
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 - 01:18
Σχόλια (1)

την τριτη τα αποτελεσματα πανελληνιων 2022
Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 - 14:02
Σχόλια (1)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022 - 15:01
Σχόλια (1)

Κωδικός μηχανογραφικου
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022 - 14:03
Σχόλια (0)

Βάσεις ιατρικής
Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 - 10:19
Σχόλια (15)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 23:17
Σχόλια (2)

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σάββατο, 11 Ιουνίου 2022 - 10:08
Σχόλια (9)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022
Πανελλαδικές 2022: Μαθήτρια από την Άνδρο αρίστευσε με εξ αποστάσεως μαθήματα!
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 53 λεπτά
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022
Βιοχημικός & Βιοτεχνολόγος: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα επαγγέλματα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 57 λεπτά
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022
Πανελλαδικές 2022: Πτώση «ρετιρέ», άνοδος χαμηλόβαθμων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022
Πως θα κινηθούν οι βάσεις στις υψηλόβαθμες και περιζήτητες σχολές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022
Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ποιοι φοιτητές δικαιούνται 1.000 ευρώ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Σελίδα 1 από 5646 (33872 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5644
5645
5646
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης