Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
 
 

Υποτροφία Φοίτησης

Αγγελίες

Σπουδές στην Κύπρο

Πανελλαδικές 2018 - Μηχανογραφικό 2018

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αναγνώριση προπτυχιακών μεταπτυχιακών εξωτερικού
 10 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι μονόδρομος. Κάθε χρόνο χιλιάδες νέοι οι οποίοι είτε δεν πετυχαίνουν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ- ΤΕΙ είτε πετυχαίνουν σε σχολή που δεν είναι συμβατή με τα ενδιαφέροντα τους στρέφονται σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παράλληλα χιλιάδες πτυχιούχοι ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές σε ειδικότητες που υπάρχουν μόνο σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή στρέφονται αναγκαστικά σ΄ αυτά καθώς δεν έχουν τους δίνεται η δυνατότητα να τις πραγματοποιήσουν σε Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Στα πλαίσια αυτά και για την καλύτερη ενημέρωση των χιλιάδων ενδιαφερομένων «ξετυλίγουμε το κουβάρι» της αναγνώρισης και των ισοτιμιών των τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, κοντολογίς περιγράφουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν αυτοί που ενδιαφέρονται ή ήδη κάνουν προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές εκτός Ελλάδας.

Ι. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Για την αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας).

2. Παράβολο 230,40€ (225€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011) για κάθε κρινόμενο Τίτλο σπουδών. Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595).

3. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από Αστυνομικό Τμήμα.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

i. τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

ii. δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου Τίτλου Σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη Δημόσια Αρχή και

iii. ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ............................................... , (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών και εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε ποια πόλη).

5.Απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλου ισοτίμου, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Εάν οι σπουδές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό (πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρ. Ε.Σ.Σ.Δ., Αυστραλίας, Η.Π.Α. και Καναδά) πρέπει να υποβληθεί ο καταληκτικός Τίτλος αυτού του κύκλου σπουδών, συνοδευόμενος από μία βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει εκδοθεί (π.χ. Μορφωτικός Ακόλουθος της αντίστοιχης Πρεσβείας στην Ελλάδα). Η βεβαίωση θα αναφέρει ότι ο τίτλος αυτός παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα εγγραφής σε Α.Ε.Ι. της χώρας προέλευσης.

6.Τίτλος σπουδών (πτυχίο) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών, εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος χορηγείται και ενδιάμεσος τίτλος σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται και αυτός. Ο Τίτλος σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν χρειάζονται, αν το Πανεπιστήμιο που έχει απονείμει τον τίτλο σπουδών στείλει απευθείας στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων και βεβαίωση για την απονομή του τίτλου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή τους από το Πανεπιστήμιο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

7.Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται επίσημη μετάφρασή του, εκτός αν αυτό είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. Το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να είναι θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Δεν απαιτείται θεώρηση αν το Ίδρυμα στείλει απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων.

8.Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να σταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π από το Ίδρυμα προέλευσης ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφραση της βεβαίωσης (εκτός αν είναι στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα).

9. Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν το Ίδρυμα δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι.

10. Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η επεξεργασία της αίτησης των προς αναγνώριση τίτλων διευκολύνεται από την κατάθεση του “diploma supplement”.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με συστημένη επιστολή.

1. Διευκρινίζεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία σχετικά με τις σπουδές του αιτούντος πέραν των παραπάνω αναφερομένων. Ο αιτών έχει δικαίωμα να καταθέσει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο θεωρεί υποστηρικτικό για την διεκπεραίωση της υπόθεσής του.

2. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται δεν επιστρέφονται εκτός από τις διπλωματικές εργασίες, οι οποίες επιστρέφονται ταυτόχρονα με την Πράξη αναγνώρισης.

3. Όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω και κάθε έγγραφο από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής δεν γίνονται δεκτά με FAX και E-MAIL (απόφ. Φ5/Β3/2427/ΦΕΚ 462/28-4-99 τ.Β’).

4. Κάθε στοιχείο που κατατίθεται είναι απόρρητο.

5. Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

6. Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

7. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με απόφαση της συνεδρίας 65/5.3.2010 της Ολομέλειας του Δ.Σ., στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση βασικού τίτλου σπουδών προστίθεται, από 1ης Απριλίου 2010, η υποβολή αναλυτικής περιγραφής των μαθημάτων (syllabus).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

- Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής από χώρες που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004 παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους αντίστοιχους Κλάδους προκειμένου να ενημερώνονται για το ενδεχόμενο παραπομπής σε συμπληρωματικές εξετάσεις.

- Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση τίτλων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής απο χώρες της Ε.Ε. απαιτείται η προσκόμιση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος και η επίσημη μετάφρασή της (εκτός εάν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα)

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα δικαιολογητικά η Διπλωματική Εργασία.

-Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον κλάδο των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συμπεριλαμβάνονται στα απαραίτητα δικαιολογητικά: Ντοσιέ εργασιών -Portfolio- των δύο τελευταίων ετών καθώς και η θεωρητική - ερευνητική εργασία(dissertation) σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακό μέσο αποθήκευσης π.χ. CD) και σε πλήρως ευανάγνωστη μορφή (π.χ. .pdf).

II. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ) ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση: (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα μας)

2. Παράβολο 184,32€ (180€ + 2%χαρτ. + 20%ΟΓΑ χαρτ.) (ΦΕΚ 3165/B/30-12-2011), για κάθε κρινόμενο τίτλο σπουδών. Το ποσό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595).

3. Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (συντάσσεται και σε απλό χαρτί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1068985/900 Τ & Φ/12-7-01 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 950 τ. Β΄ ) η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την κατάθεση. Σε περίπτωση που κατατίθεται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου από αρμόδιο φορέα.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι:

τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια

δεν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση για αναγνώριση του κρινόμενου τίτλου σπουδών στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή σε άλλη δημόσια αρχή και

ο τόπος παρακολούθησης των μαθημάτων ή σεμιναρίων, εκπόνησης εργασιών (εάν προβλέπονται) και εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, ήταν ………… (συμπληρώνεται ο τόπος των σπουδών. Εάν κάποιο μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ,πρέπει να δηλωθεί).

5. Επικυρωμένο αντίγραφο Βασικού Πτυχίου / Διπλώματος Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης) Αναγνώρισης του βασικού τίτλου σπουδών. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο βασικός τίτλος σπουδών, πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου.

6. Τίτλος Σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του οποίου ζητείται η αναγνώριση, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο. Ο τίτλος σπουδών πρέπει να είναι και θεωρημένος για τη γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) στη χώρα έκδοσης του τίτλου. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές. Οι θεωρήσεις αυτές δεν απαιτούνται, αν το Ίδρυμα που έχει απονείμει τον τίτλο, στείλει απευθείας στον ΔΟΑΤΑΠ το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων με την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει την αποστολή τους από το Ίδρυμα στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. . Επίσης πρέπει να κατατεθεί επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών, εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα.

7. Εργασία Μεταπτυχιακού Τίτλου / διδακτορική διατριβή, η οποία επιστρέφεται μετά την αναγνώριση.

8. Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) (εάν το πρόγραμμα σπουδών απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών, το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Το επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα προέλευσης του τίτλου ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (AROSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή του (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.

9. Α. Βεβαίωση για τον τόπο πραγματοποίησης των σπουδών, (πλην διδακτορικών τίτλων των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα προέλευσης του τίτλου ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή της (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.

Β. Επιστολή επιβεβαίωσης διδακτορικού τίτλου (μόνο για διδακτορικούς τίτλους των οποίων το πρόγραμμα δεν απαιτούσε παρακολούθηση μαθημάτων) η οποία πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να αποσταλεί απευθείας στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Ίδρυμα προέλευσης του τίτλου ή να κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο εφόσον φέρει τη σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE), μαζί με επίσημη μετάφρασή της (εκτός αν είναι στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα). Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο γι’ αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές αρχές.

Στη βεβαίωση αυτή πρέπει να αναφέρονται: τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, η διάρκεια των σπουδών, η ημερομηνία αποφοίτησης ο τρόπος παρακολούθησης του διδακτορικού προγράμματος και ο τρόπος υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής

Γ. Για διδακτορικούς τίτλους από : Ρουμανία, Σερβία και Βουλγαρία απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά (πληροφορίες στο τμήμα ενημέρωσης).

11. Σε περίπτωση σύμπραξης Ελληνικού Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι με Ίδρυμα της αλλοδαπής για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, πρέπει να κατατίθεται και το σχετικό Φ.Ε.Κ. έγκρισης λειτουργίας του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος.

12. Οδηγός σπουδών του Ιδρύματος εάν αυτό δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής. Οδηγός σπουδών απαιτείται και στην περίπτωση που το τμήμα ενός Ιδρύματος (faculty school…) δεν έχει κριθεί.

13. Βεβαίωση Υποτροφίας. Για φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του Ι.Κ.Υ. ότι είναι υπότροφοι ή βεβαίωση του Τμήματος του οικείου Πανεπιστημίου ότι έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

10 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΑΣ 1

(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας»)
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται, εφόσον η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 2
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας»)
Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Τα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής ορίζονται από την αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή.

ΚΑΝΟΝΑΣ 3
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής, όταν σημειώνεται απόκλιση στα βασικά μαθήματα κορμού μεταξύ προγράμματος σπουδών της αλλοδαπής και του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.)
Ο Οργανισμός μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής σύμφωνα με τα παρακάτω:
Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τετραετούς διάρκειας.
Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές πενταετούς διάρκειας.
Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική, ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία», εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 1.

ΚΑΝΟΝΑΣ 4
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται, μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master).

ΚΑΝΟΝΑΣ 5
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Αν μαθήματα του μεταπτυχιακού διπλώματος καλύπτουν το περιεχόμενο βασικών μαθημάτων του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, αυτά συνεκτιμώνται κατά την εφαρμογή του Κανόνα 2. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προγραμμάτων της αλλοδαπής είναι «αμιγείς», αναφορικά με τους τίτλους σπουδών του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, η αναγνώριση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» είναι αυτόματη χωρίς την εξέταση σε επιπλέον μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 6
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο, μόνον εφόσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό. Το εντατικό του προγράμματος προσδιορίζεται από τα εξής κριτήρια:
Αριθμός διδακτικών μονάδων (credits) μεγαλύτερος κατά 15% από το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής.
Πτυχία με χαρακτηριστικό Honours. Δεν συγκαταλέγονται περιπτώσεις πτυχίων με χαρακτηριστικά Pass, Ordinary ή Unclassified.
Κατάταξη του προγράμματος (τμήματος ή σχολής) της αλλοδαπής μεταξύ των 10 πρώτων αντίστοιχων προγραμμάτων (τμημάτων ή σχολών) από αναγνωρισμένους φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρισμός του Τμήματος ή της Σχολής ανά ειδικότητα ως «4* και άνω» (σχετικό link

ΚΑΝΟΝΑΣ 7
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο, μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 6 για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 8
Ως προς τα προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας της ημεδαπής εφαρμόζονται αναλογικά οι παραπάνω κανόνες. Επιπλέον, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.

ΚΑΝΟΝΑΣ 9
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και συμπληρωματικά έχει εξετασθεί επιτυχώς σε έξι το πολύ μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 10
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται, μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και συμπληρωματικά έχει εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα το πολύ βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.
Σημειώνεται ότι, εάν στο πιστοποιητικό μαθημάτων εμφανίζονται μαθήματα που έχουν χαρακτηρισμό Fail ή έχουν βαθμό χαμηλότερο της βάσης, όπως αυτή ορίζεται από το ΄Ιδρυμα, θα είναι δυνατή η παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση στα μαθήματα αυτά κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

24 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να αναγνωρίσω το Βασικό πτυχίο μου /το Μεταπτυχιακό μου / το Διδακτορικό μου;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώριση τίτλου της αλλοδαπής,
α. από το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ, Αγ. Κων/νου 54, Πλατεία Καραϊσκάκη (ΣΤΑΣΗ METΡO: ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ).

β. Από την ιστοσελίδα του οργανισμού μας www.doatap.gr (Διαδικασία Αναγνώρισης, Δικαιολογητικά.....)
γ. τηλεφωνικώς στο 210 5281000 , εσ.106,110.

2.Σπούδασα ένα χρόνο στο πανεπιστήμιο ---- και μετά πήρα μετεγγραφή στο 2ο έτος στο πανεπιστήμιο ----.Χρειάζομαι δικαιολογητικά και από τα δύο πανεπιστήμια;

Δικαιολογητικά απαιτούνται από κάθε Ίδρυμα στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των σπουδών. Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι ο Ν.3328/2005 για την διαδικασία αναγνώρισης προβλέπει ότι το ήμισυ τουλάχιστον των σπουδών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο.

3. Σε πόσο καιρό θα αναγνωριστεί το πτυχίο μου;

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΔΟΑΤΑΠ 3328/2005 η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες ελέγχου τους.

4. Θα ειδοποιηθώ όταν ολοκληρωθεί η αναγνώριση και θα μου την στείλετε στην διεύθυνση μου ;

Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του τίτλου του από την υπηρεσία μας με sms ή e-mail. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλώνεται στην On-line πορεία της ιστοσελίδας μας με το χαρακτηρισμό ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ. Ωστόσο, οι Πράξεις Αναγνώρισης και οι Βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας δεν αποστέλλονται. Παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του από το τμήμα Παραλαβής του ΔΟΑΤΑΠ.

5. Δεν μπορώ να παραλάβω ο ίδιος την πράξη αναγνώρισης μου. Μπορεί να την παραλάβει κάποιος άλλος για μένα και με ποιο τρόπο;

Παραλαβή της πράξης αναγνώρισης (ή άλλου σχετικού εγγράφου) πραγματοποιείται από άλλον με την επίδειξη σχετικής εξουσιοδότησης.

6. Χρειάζομαι την αντιστοιχία βαθμού του πτυχίου μου. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον έχει εκδοθεί Πράξη Αναγνώρισης για Ισοτιμία και Αντιστοιχία προς ελληνικά ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, η αντιστοιχία βαθμού, αν δεν αναφέρεται στην ίδια την Πράξη, εκδίδεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

7. Έχω κάνει αίτηση για αντιστοιχία βαθμού / για επανέκδοση στο ορθό. Σε πόσο καιρό θα είναι έτοιμο ; Θα ενημερωθώ από την υπηρεσία;

Η έκδοση αντιστοιχίας βαθμού οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών εφόσον αποσταλεί η βαθμολογία των συμπληρωματικών μαθημάτων από το ελληνικό Α.Ε.Ι . Η επανέκδοση στο ορθό Πράξης Αναγνώρισης πραγματοποιείται σε διάστημα 10-15 ημερών.

8. Πώς μπορώ να δω την πορεία της αίτησης μου στο site σας;

Ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης παρέχεται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού μας μέσω της On-line Πορείας. Αρκεί γι’ αυτό η χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου του ατομικού φακέλου του ενδιαφερόμενου καθώς και του αριθμού της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του που έχει δηλωθεί στην αρχική του αίτηση.

9. Έχω στείλει ένα fax στην υπηρεσία σας σχετικά με το θέμα------. Πώς θα μάθω αν το λάβατε;

Η σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται από :
Α)το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ και
Β) τηλεφωνικώς στο 210 5281000 , εσ.106, 110 ή στο 2105233312

10. Βλέπω στο site ότι υπάρχει εκκρεμότητα. Τι πρέπει να κάνω;

Η ενημέρωση σχετικά με την πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης μπορεί να γίνει από:
Α)το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ και
Β) τηλεφωνικώς στο 210 5281000 , εσ.106,110 ή στο
2105233312
Επιπλέον για θέματα που αφορούν εκκρεμότητα είναι δυνατή και η απευθείας επικοινωνία με τους Ειδ. Εισηγητές, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί :
α. κάθε Τετάρτη, ημέρα υποδοχής κοινού, στο κτίριο του Οργανισμού , Αγ. Κωνσταντίνου 54.
β. τηλεφωνικά (βλέπε Αρχική/Επικοινωνία)
γ. με e-mail (βλέπε Αρχική/Επικοινωνία)

11. Έχουν έρθει τα δικαιολογητικά από το πανεπιστήμιο απευθείας από την αλλοδαπή ; Πως θα το πληροφορηθώ; Μπορώ να κάνω την αίτηση προτού φτάσουν τα δικαιολογητικά;

Η σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται από :
α) το τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ που βρίσκεται στον 1ο όροφο του ΔΟΑΤΑΠ και
β) τηλεφωνικώς στο 210 5281000 , εσ.106,110 ή στο
2105233312

Αίτηση για την αναγνώριση τίτλου μπορεί να κατατεθεί και πριν από την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών από τον Οργανισμό μας.

12. Μπορώ να επικοινωνήσω με τον εισηγητή μέσω mail;

Είναι δυνατή η επικοινωνία με τους ειδ. εισηγητές μέσω e-mail. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις σχετικές διευθύνσεις από την ιστοσελίδα μας www.doatap.gr (link:Αρχική/Επικοινωνία).

13. Έχω πάρει απορριπτική απόφαση από το ΔΟΑΤΑΠ/ ΔΙΚΑΤΣΑ. Μπορώ να κάνω αίτηση επανεξέτασης;

Αίτηση επανεξέτασης για όλες τις περιπτώσεις μπορεί να κατατεθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αποφάσεως.

14. Ποιά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα στην__(χώρα)_στον τομέα της__(κλάδος)_ ;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, τις Σχολές και τα Τμήματά τους στο link του site μας :Ιδρύματα Αλλοδαπής-Αναγνωρισμένα.

15. Αναγνωρίζεται το πτυχίο μου που έκανα στο παράρτημα---- στην Ελλάδα, του πανεπιστημίου------του εξωτερικού;

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο 3328/2005, αρ.4, παρ.β, όλες οι σπουδές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πτυχία που προέρχονται από σπουδές ή μέρος σπουδών που έχει πραγματοποιηθεί σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά, καθώς η αναγνώρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 8 του Ελληνικού Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι : "Η σύσταση ανώτατων σχολών από Ιδιώτες απαγορεύεται".

16. Αναγνωρίζεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα/ βασικό πτυχίο ----- στο πανεπιστήμιο ----- που έγινε εξ αποστάσεως;

Η αναγνώριση πτυχίων που προέρχονται από εξ’ αποστάσεως προγράμματα σπουδών προβλέπεται απ’ τον ιδρυτικό νόμο του ΔΟΑΤΑΠ 3328/2005, (άρθρο 4, παρ 1.β) , υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.(βλέπε Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.-Νόμος 3328/2005).

17. Εάν κάνω ένα μεταπτυχιακό μέσω του Ανοικτού πανεπιστημίου, μπορώ να ζητήσω συνεκτίμηση του με το Bachelor που έχω κατόπιν 3ετούς φοίτησης με κανονική παρακολούθηση;

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ δεν προβλέπεται η δυνατότητα συνεκτίμησης συμβατικού ΒΑ και μεταπτυχιακού από Ίδρυμα τύπου «Ανοικτού Πανεπιστημίου» επειδή προέρχονται από μη ομοειδή προγράμματα σπουδών.

18. Διάβασα στα δικαιολογητικά για την σφραγίδα Apostille. Τι είναι ακριβώς αυτή η σφραγίδα; Πού μπαίνει;

Η διεθνής σφραγίδα Apostille επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος τον τίτλο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, εφόσον η χώρα αυτή έχει κυρώσει την σχετική σύμβαση.

19. Έχω την αναλυτική βαθμολογία μου και την βεβαίωση του τόπου σπουδών σε κλειστό φάκελο. Μπορώ να τα καταθέσω ο ίδιος;

Η κατάθεση διακαιολογητικών στον Οργανισμό μας που έχουν επιδοθεί στον ενδιαφερόμενο απευθείας από το Ίδρυμα που πραγματοποίησε τις σπουδές του σε κλειστό και επίσημα σφραγισμένο φάκελο ειναι αποδεκτή.
Ωστόσο αν η αρμόδια εκτελεστική επιτροπή το κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εκ νέου την απευθείας αποστολή τους από το αντίστοιχο Ίδρυμα.

20. Έχω τελειώσει Ιατρική / Οδοντιατρική στην Βουλγαρία/ Ρουμανία. Τώρα που μπήκαν οι χώρες αυτές στην Ε.Ε. το πτυχίο μου αναγνωρίζεται αυτόματα;

Η επαγγελματική αναγνώριση Τίτλων Επιστημών Υγείας που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. αποδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες ή το Υπουργείο Υγείας.
Το ΔΟΑΤΑΠ αποδίδει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων Οδοντιατρικής/Ιατρικής Βουλγαρίας και Ρουμανίας για όλους τους εγγραφέντες στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών πριν από την ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε. κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε υποχρεωτικές συμπληρωματικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό.

21. Συνεκτιμάται το μεταπτυχιακό που αποκτήθηκε μέσω προγράμματος Σύμπραξης ξένου πανεπιστημίου με ελληνικό ΑΤΕΙ ,με το Bachelor που έχω πάρει στην αλλοδαπή;

Η συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου που αποκτήθηκε μέσω προγράμματος Σύμπραξης ξένου Πανεπιστημίου με ελληνικό ΑΤΕΙ με τίτλο BACHELOR που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή δεν είναι δυνατή επειδή οι σχετικοί τίτλοι προέρχονται από μη ομοειδή προγράμματα σπουδών.

22. Έχω σπουδάσει στην σχολή------του πανεπιστημίου ------.Με ποιά σχολή στην Ελλάδα θα αντιστοιχηθεί αυτός ο τίτλος; Θα δώσω μαθήματα;

Η επιλογή του τμήματος ελληνικού ΑΕΙ/ΑΤΕΙ προς το οποίο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να αποδοθεί αντιστοιχία οφείλει να γίνεται κατά βάση με γνώμονα την σύγκριση των μαθημάτων του πτυχίου του με τα μαθήματα τμήματος της ημεδαπής.
Συνιστούμε η σύγκριση αυτή να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο και πριν από την έναρξη των σπουδών του.
Ο καθορισμός μαθημάτων στα οποία ο ενδιαφερόμενος θα οφείλει να εξετασθεί προκειμένου να του αποδοθεί «Ισοτιμία και Αντιστοιχία» καθώς και ο αριθμός τους κρίνεται από την αρμόδια εκτελεστική επιτροπή κατά περίπτωση.

23 Το Ι.Β ( International Baccalaureate) είναι ισότιμο με το απολυτήριο Λυκείου;

Η κατάθεση του ΙΒ ως απολυτηρίου Λυκείου είναι αποδεκτή από τον Οργανισμό μας.

24. Έχω σπουδάσει στο εξωτερικό. Πώς μπορώ να πάρω βεβαίωση γλωσσομάθειας για την αντίστοιχη γλώσσα;

Η βεβαίωση γλωσσομάθειας αποδίδεται από την Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, του Υπουργείου Παιδείας.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

104 37 Αθήνα (Πλ. Καραϊσκάκη)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Τηλέφωνο : (+30) 210-52 81 000

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Fax : (+30) 210-52 39 679

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Ηλ. Δ/νση : www.doatap.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο (Υπ. Μακεδονίας – Θράκης)

541 23, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα : 2310-37 93 71-3 & Fax : 2310-37 93 74


online purchase abortion pill click here pill for abortion online
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
go cheater click
website how taking viagra works viagra superactive canadian
link married cheat online
redirect read here why do married men cheat on their wives
cheater click i dream my husband cheated on me
go read pregnancy termination options
go online read here
men and women go meet and cheat
spy app android prashanthiblog.com android spy apps for texting
dating site for married people blog.sharepointgeek.nl reasons people cheat
viagra free sample coupons link free prescription cards discount
voltaren voltaren krem fiyat voltaren nedir

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1940 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
ΙΚΥ-ΕΚΟ
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 02:01
Σχόλια (0)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

ΠΡΟΣ ΚΎΡΙΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ
Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 - 01:27
Σχόλια (0)

Προς κύριο Κουτρούμπελη
Κυριακή, 22 Απριλίου 2018 - 19:59
Σχόλια (1)

Ναυτικο
Κυριακή, 22 Απριλίου 2018 - 15:44
Σχόλια (4)

Πληροφορική η ασσοε
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 - 23:45
Σχόλια (4)

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Προς τον κ.Κουτρουμπελη
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 - 22:17
Σχόλια (3)

6% ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 - 21:04
Σχόλια (9)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 - 17:51
Σχόλια (16)

ΑΕΝ
Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 - 13:38
Σχόλια (4)

Ερώτηση Βοήθεια
Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 - 23:01
Σχόλια (2)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 27 Μαΐου 2018
UNIque Days: “Ανοίγουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια για το μαθητή”
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
Πτυχές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 2018
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
ΕΟΠΠΕΠ – Πιστοποίηση επαγγελματιών: Παράταση για τις αιτήσεις 1η Εξεταστική 2018
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
2ο Επιστημονικό συνέδριο: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Σύγχρονες τάσεις & προοπτικές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Σελίδα 1 από 3768 (22603 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
3766
3767
3768
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης