Η εισαγωγή στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση καθορίζεται από τους βαθμούς πρόσβασης σε 6 ή 7 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (και τούς βαθμούς στα ειδικά μαθήματα σε σχολές που τα απαιτούν π.χ ξένες γλώσσες , Σχέδιο, Αρμονία, Αθλήματα κλπ.)


Ο Βαθμός Πρόσβασης (Β.Π) είναι από 1 μέχρι 20 , εκφράζεται με ένα δεκαδικό ψηφίο και προκύπτει από το 70% του γραπτού και το 30% του προσαρμοσμένου προφορικού.Ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού µόνο κατά δύο(2) μονάδες.

Επομένως η μέγιστη συνεισφορά του προφορικού βαθμού στο βαθμό πρόσβασης είναι 30%*2=0,6 βαθμοί. π.χ με γραπτά 10 και προφορικά 20 προκύπτει  Β.Π που  είναι: 70%*10+30%*(10+2)=10,6.  Στη γενική περίπτωση ισχύει:
γ-0,6<=Β.Π=<γ+0,6 όπου γ ο γραπτός βαθμός. Η πιο διαδεδομένη περίπτωση είναι ο προσαρμοσμένος προφορικός να  προκύπτει από τον γραπτό +2 (όπως στο παράδειγμα που αναφέρθηκε) .

 Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής του γραπτού στο Β.Π είναι από γ/γ+0,6 έως γ/γ-0,6. Στη συνηθισμένη περίπτωση όπου Β.Π=γ+0,6 τότε για γ>=5 το ποσοστό συμμετοχής του γραπτού στο Β.Π είναι από 90% έως 97% ανάλογα με τον γραπτό  βαθμό.

Για γραπτό με γ=10 το ποσοστό είναι 94%.  Πολλαπλασιάστε τα προηγούμενα ποσοστά με τα μόρια που δίνει μια μονάδα του βαθμού πρόσβασης και υπολογίστε πόσο «μετράει» μια μονάδα του κάθε μαθήματος στα γραπτά στις πανελλήνιες εξετάσεις .


Τα μόρια , στη περίπτωση που δεν έχουμε ειδικά μαθήματα ,προκύπτουν ως εξής:


[Ι]800*(Γενικός Βαθμός Πρόσβασης)+ 130*(1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας)+70*(2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας)  ή
[ΙΙ]800*(Γενικός Βαθμός Πρόσβασης)+ 90*(1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας)+40*(2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας)

Τα μόρια που δίνει μια μονάδα του βαθμού πρόσβασης .


pe-moria-ana-bathmo

 

 

 

 

 

 

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας