Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011
Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024
Μηχανογραφικό 2011: 9+1 απαντήσεις στις απορίες σας
(1) Πόσα Επιστηµονικά Πεδία µπορώ να επιλέξω;

Ο υποψήφιος έχει δικαίωµα να επιλέξει δύοΕπιστηµονικάΠεδία.Αν θέλει πάντως,ασφαλώς καιέχει το δικαίωµα να δηλώσειµόνο ένα Επιστηµονικό Πεδίο.Hπείραωστόσο λέει ότι καλύτερα είναι για τον καθένα να εξαντλείτο δικαίωµα πουτου δίνεται και άρα να δηλώσει δύοΕπιστηµονικά Πεδία.

(2) Για πόσα τµήµατα µπορώ να δηλώσω προτίµηση;

Μπορείςναδηλώσεις προτίµηση για όλα τα τµήµατα τωνδύο Επιστηµονικών Πεδίωνπουθαεπιλέξεις. Κίνηση ηοποία σεσυµφέρει, γιατί αυξάνεις τιςπιθανότητες επιτυχίας σου σεκάποιο απότα τµήµατακαι τις σχολέςτης ΤριτοβάθµιαςΕκπαίδευσης.

(3) Με ποια σειρά µε συµφέρει να δηλώσω τις προτιµήσεις µου;

Συµφέρον σουείναι ναδηλώσεις τιςπροτιµήσειςσουµεβάσητις πραγµατικές σου επιθυµίες, ανεξάρτητα από το πού πιθανολογείς ότι θα κυµανθούν οι βάσεις.

(4) Αν έχω εξεταστεί σε περισσότερες από µία ξένες γλώσσες, ο βαθµός ποιας γλώσσας λαµβάνεται υπόψη για την εισαγωγή σετµήµατα που απαιτούν εξέταση σε µία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες;

Λαµβάνεται υπόψη η ξένη γλώσσα στηνοποίαπήρεςτονµεγαλύτερο βαθµό. Ανένας υποψήφιος,για παράδειγµα, έχειδιαγωνιστεί σετρεις ξένες γλώσσεςκαι έχειβαθµολογηθεί µε15/20 στααγγλικά, µε17/20 στα γαλλικά καιµε 9/20 σταγερµανικά και έχει δηλώσει προτίµηση για τα Τµήµατα ΜέσωνΜαζικής Ενηµέρωσης (MME), τότεγια την εισαγωγή του θα συνυπολογιστεί στο σύνολο των µορίων του ο βαθµός των γαλλικών, που είναι ο υψηλότερος.

(5) Εάν δηλώσω τµήµατα που περιλαµβάνονται και στα δύο Επιστηµονικά Πεδία που έχω επιλέξει – τα λεγόµενα κοινά τµήµατα – σε ποιο από αυτά θα πρέπει να σηµειώσω την προτίµησή µου;

Μπορείς νασηµειώσεις τηνπροτίµησή σουγιαταλεγόµενακοινά τµήµατα σεόποιο απότα δύοΕπιστηµονικά Πεδίαεπιθυµείς.Είναι το ίδιο πράγµα. Αν,για παράδειγµα, έχεις επιλέξει το 1ο Πεδίο των Νοµικών κ.λπ.Επιστηµών καιτο 2οΠεδίο των Θετικών Επιστηµών και επιθυµείς να δηλώσεις τα Παιδαγωγικά Τµήµατα, πουπεριλαµβάνονται και στα δύοΠεδία, µπορείςνα σηµειώσεις τις προτιµήσεις σου γι’αυτά σε όποιο από τα δύο επιθυµείς. Πρόσεξε όµως, πρέπεινα τα δηλώσειςµία φορά και µόνο.

(6) Εάν βγάζω διαφορετικό σύνολο µορίων στα δύο Επιστηµονικά Πεδία που έχω επιλέξει, ποιο σύνολο µορίων θα ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή για να εισαχθώ σε τµήµατα που περιλαµβάνονται και στα δύο Πεδία που έχω δηλώσει;

Θαληφθείυπόψη το µεγαλύτερο σύνολοµορίων.Συνεχίζονταςστο παραπάνω παράδειγµα, αν ο υποψήφιος που έχει δηλώσει το Παιδαγωγικό Αθήνας βγάζει µεγαλύτερο σύνολο µορίων στο 1ο Πεδίο, είναι αυτό ακριβώς το σύνολο µορίων που θα ληφθεί υπόψη για την εισαγωγή του στο τµήµα, ανεξάρτητα από το αν έχει σηµειώσει την προτίµησή του για το συγκεκριµένο τµήµα στα κουτάκια του 2ου Πεδίου. Προσοχή, όµως. Αν,για παράδειγµα, έναςυποψήφιος δηλώσει το 1ο και το3ο Πεδίο και σηµειώσει προτίµηση στο 1ο Πεδίο γιατα Παιδαγωγικά Τµήµατα, πουείναι κοινά µε το 2οΠεδίο, για την επιλογήτου θα ληφθεί υπόψητο σύνολο µορίων που συγκέντρωσε στο 1ο Πεδίο, ακόµα και αν στο 3ο συγκεντρώνει µεγαλύτερο σύνολο µορίων, γιατί τα Παιδαγωγικά δενπεριλαµβάνονται στο 3ο Πεδίο.

(7) Είµαι περσινός απόφοιτος, έδωσα Πανελλαδικές Εξετάσεις πέρυσι, έδωσα και φέτος. Μπορώ να καταθέσω Μηχανογραφικό ∆ελτίοκαι για το 90% των θέσεων µέσω των Πανελλαδικών και για το 10% των θέσεων χωρίς εξετάσεις;

Κατηγορηµατικάόχι. Καιαντο επιχειρήσεις,θασε«συλλάβει»ο υπολογιστής.Γιατίεφόσονέδωσες φέτοςεξετάσεις,όλαταπερυσινά σου δεδοµένα έχουν ακυρωθεί, κατά συνέπειαδενυπάρχεισύνολοµορίων προηγούµενηςχρονιάςµετο οποίο να µπορέσεις ναδιεκδικήσεις το 10% των θέσεων.

(8) Αν έχω 12 και δηλώσω 1η προτίµηση τη Νοµική και ένας άλλος έχει 15 αλλά τη δηλώσει 2η προτίµηση, έχω πιθανότητες να µπω εγώ ή εκείνος;

Εκείνος θα µπει και όχι εσύ. Επειδή όµως αυτό το ερώτηµα έρχεται και συνεχώς επανέρχεται, θα προσπαθήσω να το κάνω περισσότερο κατανοητό µε παράδειγµα: ο A υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 15.600 µόρια και έχει δηλώσει 1η προτίµηση το Τµήµα Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 2η το αντίστοιχο τµήµα της Αθήνας, ενώ ο B υπο ψήφιος έχει συγκεντρώσει15.580

µόρια και έχει δηλώσει ως 1η προτίµηση το τµήµα Μαθηµατικών της Αθήνας και ως 2η προτίµηση το αντίστοιχο τµήµα του Αιγαίου.

Εκδίδονται τα αποτελέσµατα και η βάση εισαγωγής είναι 15.570 για το Μαθηµατικό της Αθήνας και 14.010

για το Μαθηµατικό του Αιγαίου.

Ο A υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι µε τα 15.600 µόρια που είχε συγκεντρώσει έµπαινε στο Μαθηµατικό της Αθήνας, θα µπει τώρα στο Μαθηµατικό του Αιγαίου, γιατί αυτό είχε δηλώσει ως πρώτη προτίµηση. Ο B υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι είχε συγκεντρώσει 15.580 µόρια – λιγότερα δηλαδή από τον A υποψήφιο – θα εισαχθεί στο τµήµα της Αθήνας, γιατί το είχε δηλώσει ως 1η προτίµηση. Με άλλα λόγια, αν παροµοιάσουµε τον κάθε υποψήφιο µε ένα όχηµα, το σύνολο µορίων είναι η ποσότητα βενζίνης που κουβαλάει στο ντεπόζιτό του και η προτίµηση που θα δηλώσει είναι ο προορισµός στον οποίο επιθυµεί να σταµατήσει. Μπορεί να ξεκινήσεις από την Αθήνα και να θέλεις να πας Θεσσαλονίκη. Αν όµως η βενζίνη που έχεις στο ρεζερβουάρ φτάνει µόνο για τη διαδροµή ώς τη Λαµία, θα σταµατήσεις στη Λαµία και ας χτυπιέσαι εσύ ότι θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη. Αν πάλι η βενζίνη που έχεις σου φτάνει ώς τη Θεσσαλονίκη αλλά, επειδή εσύ φοβάσαι ότι µπορεί και να µη φτάσει, ενώ θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη, δηλώνεις ότι θέλεις να σταµατήσεις στον Βόλο, θα σταµατήσεις όντως στον Βόλο και θα σου περισσέψει βενζίνη.

Αν όµως παραµέριζες τον φόβο σου και έλεγες βάζω πλώρη για Θεσσαλονίκη ακόµα κι αν η βενζίνη έφτανε µόνο για να πας στον Βόλο, τον Βόλο δεν τον έχανες µε τίποτα, αντιθέτως τώρα έχασες τη Θεσσαλονίκη.

Με άλλα λόγια, µε τη δήλωση προτίµησης καθορίζεις πού θέλεις να σε πάνε τα µόρια πουσυγκέντρωσες. Αν δεν έχεις όµωςσυγκεντρώσει ικανή ποσότητα µορίων, όσο και να «µαγειρέψεις» την προτίµηση, δεν πρόκειται να σε «πάει» µακρύτερα από τον προορισµό για τον οποίο φτάνει η... βενζίνη.

(10) Αν συµπληρώσω Μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων, επιτύχω σε µια σχολή, αλλά τελικά αποφασίσω ότι δεν επιθυµώ να εγγραφώ και θέλω να παραµείνω στην άλλη σχολή, όπου ήδη έχω µπει, έχω αυτή τη δυνατότητα;

Ασφαλώς και έχεις αυτή τηδυνατότητα. Το γεγονός ότι καταθέτεις Μηχανογραφικό ∆ελτίο για το 10% των θέσεων δεν ακυρώνειτην εγγραφή που έχειςκάνει στο τµήµα όπου έχεις ήδη επιτύχει. Συνεχίζεις δηλαδή να είσαι κανονικά φοιτητής ή σπουδαστής. Αλλά και όταν µε το καλό βγουν τααποτελέσµατα, αν αποφασίσεις ότι δεν θα εγγραφείς στη νέα σχολή όπου πέτυχες, συνεχίζεις κανονικά τη φοίτησήσου στην παλαιά σχολή. 
 
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
website how taking viagra works viagra superactive canadian
link click married cheat
married men cheat signs of unfaithful husband read here
open open cheat on wife
free spyware apps free text spy app android top spy app for android
why some women cheat mdfoosball.com why married men cheat
cialis 20mg amoxicillin 250mg cephalexin
tretinoin amoxicillin priligy pill
is there an abortion pill go aborted fetus
abortion at home spiritocagliese.it facts about abortion
dilation and curettage definition angkortaxidriver.com how many weeks pregnant to have an abortion
amoxicillin antibiyotik fiyat americanstreethockey.com amoxicillin dermani haqqinda
abortion pill abortion pill costs pros and cons of abortion

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4706 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Διαδίκτυο: Εθισμός, πρόληψη και τρόποι αντιμετώπισης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
ΑΕΙ: Νέο σύστημα πρόσβασης στα 5 Μουσικά Τμήματα Ελλήνων του Εξωτερικού
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
ΠΟΣΔΕΠ: Απόφαση για τις οικονομικές διεκδικήσεις των πανεπιστημιακών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Σχολεία: Ποια βιβλία και σε ποιες τάξεις θα αντικατασταθούν το νέο σχολικό έτος
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Σελίδα 1 από 6188 (37126 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6186
6187
6188
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης