Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021
 
 

Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011
Σχολές - Τμήματα
Ευκαιρίες για Σπουδές στην Κύπρο
 

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων

συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς

και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο

αριθμό ατόμων, αλλά και στην εγκαθίδρυση της Κύπρου ως διεθνούς και

περιφερειακού κέντρου ανώτερης εκπαίδευσης και έρευνας.

Στο παρόν στάδιο, λειτουργούν στην Κύπρο δημόσια και ιδιωτικά ιδρύ-

ματα ανώτερης εκπαίδευσης σε πανεπιστημιακό και μη-πανεπιστημιακό

επίπεδο.

 

Δημόσια Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ucy.ac.cy)

Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες

μορφωτικές ανάγκες του κυπριακού λαού και για να εκπληρώσει τους

κοινωνικούς, οικονομικούς και άλλους στόχους της Δημοκρατίας. Η

επιστημονική έρευνα προωθείται και χρηματοδοτείται σε όλες τις σχολές

με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη και στην

αντιμετώπιση τόσο των τοπικών όσο και των διεθνών αναγκών και απαι-

τήσεων.

Ο Νόμος που διέπει την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1989. Το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου δέχτηκε τους πρώτους του φοιτητές το 1992. Σήμερα

προσφέρει προγράμματα σπουδών σε τρεις κύκλους: «Πτυχίο» (πρώτος

κύκλος), «Μάστερ» (δεύτερος κύκλος) και «Διδακτορικό» (τρίτος κύ-

κλος).

 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ouc.ac.cy)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε με Νόμο που ψηφίστηκε

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2002 και δέχτηκε τους πρώτους

του φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2006 σε δύο μεταπτυχιακά προγράμ-

ματα σπουδών μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: «Σπουδές στην

Εκπαίδευση» και «Διοίκηση Μονάδων Υγείας». Σήμερα προσφέρονται,

επιπρόσθετα, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στον Ελλη-

νικό Πολιτισμό» και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Ειδίκευση στα

Πληροφορικά Συστήματα».


Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.cut.ac.cy)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε βάσει Νόμου που

ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2003, και δέχτηκε τους

πρώτους του φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2007. Το Τεχνολογικό Πανεπι-

στήμιο Κύπρου είναι ένα συμβατικού τύπου Πανεπιστήμιο το οποίο προ-

σφέρει προγράμματα σπουδών τα οποία προσανατολίζονται κυρίως στις

εφαρμοσμένες επιστήμες.

 

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το Νόμο 109 (Ι)/2005 ο οποίος

διέπει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Κύπρο.

Ο Νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιουλίου 2005. Τα πρώτα ιδιωτικά πανε-

πιστήμια άρχισαν να λειτουργούν στη Κύπρο μετά από σχετική απόφαση

του Υπουργικού Συμβουλίου στις 12 Σεπτεμβρίου 2007. Αυτά είναι τα

ακόλουθα:

1.Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (www.unic.ac.cy) 

2. European University Cyprus (www.euc.ac.cy)

3. Frederick University (www.frederick.ac.cy)


Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο προσφέρεται επίσης από αριθ-

μό Δημόσιων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καμία από τις οποίες

δεν έχει καθεστώς πανεπιστημίου. Σήμερα λειτουργούν οι ακόλουθες

δημόσιες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

• Δασικό Κολέγιο Κύπρου - Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων

και Περιβάλλοντος (Τηλ. +357-25 813606, www.moa.gov.cy/fc)

• Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο - Υπουργείο Εργασίας και Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων (Τηλ. +357-22 404800, hhic@cytanet.com.cy)

• Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΜ) - Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τηλ. +357-22 806000, www.kepa.gov.cy)

• Αστυνομική Ακαδημία - Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας

Τάξης (Τηλ. +357-22 808030, www.police.gov.cy)

Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στο παρόν στάδιο λειτουργούν στη Κύπρο 25 Ιδιωτικές Σχολές Τριτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) κάποιες εκ των οποίων διατηρούν και πα-

ραρτήματα σε άλλες πόλεις της Κύπρου εκτός από τη Λευκωσία. Οι ΙΣΤΕ

δεν έχουν καθεστώς πανεπιστημίου, αλλά προσφέρουν τόσο ακαδημα-

ϊκούς όσο και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε προπτυχιακό και

μεταπτυχιακό επίπεδο.

Αρμόδιο σώμα για την διασφάλιση της ποιότητας και της αξιολόγησης-

πιστοποίησης των προγραμμάτων που προσφέρονται από τις ΙΣΤΕ είναι

το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

το οποίο είναι μέλος του ENQA (the European Association for Quality

Assurance in Higher Education). Στο παρόν στάδιο ένας μεγάλος αριθ-

μός προγραμμάτων των ΙΣΤΕ έχουν τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης-

πιστοποίησης από το Σ.Ε.Κ.Α.Π. Αυτά τα προγράμματα εμπίπτουν στις

ακόλουθες κατηγορίες:

• Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά προγράμματα σπουδών τα οποία

οδηγούν στους ακόλουθους τίτλους: Πιστοποιητικό (1 έτος), Δίπλω-

μα (2 έτη), και Ανώτερο Δίπλωμα (3 έτη). Για πρόσβαση στα προ-

γράμματα είναι απαραίτητο το Απολυτήριο ή ισότιμο προσόν.


• Προγράμματα πρώτου κύκλου, με διάρκεια 4 ακαδημαϊκών ετών

τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Πτυχίου και Bachelor. Για πρό-

σβαση στα προγράμματα είναι απαραίτητο το Απολυτήριο ή ισότιμο

προσόν.

• Προγράμματα δευτέρου κύκλου, των οποίων η διάρκεια είναι 2 ακα-

δημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης και τα οποία οδηγούν στην απόκτη-

ση Μάστερ. Απαραίτητο προσόν για πρόσβαση στα προγράμματα

αυτά είναι το Πτυχίο ή Bachelor ή άλλο ισότιμο προσόν.

 

Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Προσόντων

(www.kysats.ac.cy)

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λισσαβόνας του 1997 όλα τα κράτη –

μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν συστήσει Εθνικά Συμβούλια των

οποίων έργο είναι η αναγνώριση τίτλων σπουδών οι οποίοι απονέμονται

από ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η Κυπριακή Δη-

μοκρατία ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως προσχωρήσασα στη

Σύμβαση της Λισσαβόνας έχει συστήσει το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώ-

ρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία που ρυθμίζει τη λειτουργία του, το

ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. εξετάζει τίτλους σπουδών -

α) που απονέμονται από αναγνωρισμένα ιδρύματα ή


β) που αφορούν εκπαιδευτικά αξιολογημένους – πιστοποιημένους

κλάδους σπουδών.

 

«Τίτλος σπουδών» σύμφωνα με το σχετικό Νόμο είναι οποιοδήποτε

πτυχίο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτο-

χος του έχει συμπληρώσει επιτυχώς ένα πρόγραμμα σπουδών ανώτερης

ή ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Διαδικασίες πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Ιδρύματα της Κύπρου

Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου

 

Η πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Κύπρου και Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου γίνεται:

(α) Με βάση το βαθμό πρόσβασης που εξασφαλίζει ο κάθε υποψήφιος

μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων, πραγματοποιείται η κατανομή

των θέσεων αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας. Οι υπο-

ψήφιοι εξασφαλίζουν θέση με βάση τη δήλωση προτίμησής τους

ικανοποιώντας την καλύτερη στη σειρά προτίμηση των υποψηφίων,

όπως τους επιτρέπει η σειρά επιτυχίας τους. Δικαίωμα συμμετοχής

στις Παγκύπριες Εξετάσεις έχουν:

• Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν ένα από τους γονείς τους κυ-

πριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι μαθητές της τελευταί-

ας τάξης ή απόφοιτοι, λυκειακού κύκλου δημοσίων σχολείων

μέσης εκπαίδευσης ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας που

λειτουργεί με βάση τους περί Αγγλικής Σχολής (Διοίκηση και

Έλεγχος) Νόμου και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους ή των

ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφω-

να με τους περί ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων νό-

μους και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

• Κύπριοι υπήκοοι μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι

σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λυκεια-

κού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την

προϋπόθεση ότι προσκομίζουν πιστοποιητικό της αρμόδιας

εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής που

 να βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο απολυτήριο που κατέχει ή

πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του δίνει το δικαίωμα

εισαγωγής στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης

Εκπαίδευσης της χώρας αυτής


• Κοινοτικοί υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν

στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου, όπως περι-

γράφεται πιο πάνω.

(β) Με βάση το κριτήριο των εξετάσεων GCE’s ή άλλων αναγνωρισμέ-

νων εξετάσεων (μόνο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολο-

γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

(γ) Με ειδικά κριτήρια όπως ορίζονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η πρόσβαση στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται με μοριοδότη-

ση πάνω σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία καθορίζουν και την κατάταξη

των υποψηφίων.

 

Ιδιωτικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Η πρόσβαση στα ιδιωτικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-

ματα της Κύπρου γίνεται μέσω του βαθμού απολυτηρίου ως το ελάχιστο

κριτήριο ενώ ενδέχεται να ζητηθεί και πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής

γλώσσας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης:

Ιστοσελίδες: www.highereducation.ac.cy

www.moec.gov.cy

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: daae@moec.gov.cy

Τηλέφωνα: 22 800616/617

Τηλεομοιότυπο: 22 427560

Υπηρεσία Εξετάσεων:

Ιστοσελίδα: www.moec.gov.cy

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: yp_exetaseon@moec.gov.cy

Τηλέφωνα: 22 800626/763

Τηλεομοιότυπο: 22 427562__

ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
how to cheat with a married woman read here redirect
link what is infidelity married cheat
redirect why do people cheat cheaters
online why most women cheat website
abortion pill prices wrightcontractingsi.com hysteroscopy dilatation and curettage
tretinoin open priligy pill
voltaren nedir charamin.com voltaren gel
voltaren voltaren nedir voltaren nedir
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicilline amoxicillin dermani haqqinda
free abortion pill how to get an abortion pill early abortion pill options
pharmacy discount code pharmacy discount discount rx pharmacy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3699 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Τμήμα Χημείας - Σχολή Θετικών Επιστημών - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Γνωρίζει κάποιος
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 - 13:04
Σχόλια (2)

ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ!!!!!!!
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 - 11:47
Σχόλια (4)

Πρακτική
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 - 19:03
Σχόλια (4)

απορία μετεγγραφής
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 - 11:39
Σχόλια (4)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 - 09:56
Σχόλια (0)

ΙΚΥ-ΕΚΟ
Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 - 16:03
Σχόλια (3)

Μηχανογραφικο 2021
Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 - 12:37
Σχόλια (2)

Αναγνωριση μαθηματων
Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021 - 11:54
Σχόλια (2)

10% ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021 - 11:38
Σχόλια (3)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Δια ζωσης
Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021 - 08:13
Σχόλια (8)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021
Πανεπιστήμια: Σε ποια τμήματα θα μείνουν κενές θέσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021
Αγανάκτηση για τα παράδοξα της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021
12-27/7 Μηχανογραφικό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021
Μηχανογραφικά 2021: Νέα εγκύκλιος με οδηγίες για τους διευθυντές Λυκείων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021
Teaching Factory: Ένα Κέντρο Ικανοτήτων δημιουργείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Σελίδα 1 από 5043 (30256 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5041
5042
5043
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης