Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
Άλλα τμήματα της πόλης...
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Πανελλαδικές 2014 - Μηχανογραφικό 2014
Υποβολή Δικαιολογητικών για τις Μετεγγραφές Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών
  (Πηγή minedu.gr)

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 17 Οκτωβρίου 2014 βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014(ΦΕΚ 118/τεύχος Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τεύχος Α’/2014) και της υπ’ αριθμ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» να εισέρχονται από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 στο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Μεταφοράς Θέσεων Εισαγωγής 2014» (https://solon.it.minedu.gov.gr/) προκειμένου να ενημερώνονται για το Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση/Σχολή/Πρόγραμμα Σπουδών υποδοχής στο οποίο οφείλουν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

(ΣΣ edu4u: στην ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου αναφέρεται πως Τα αποτελέσματα για το οικονομικό κριτήριο θα ανακοινωθούν μετά τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών πράγμα που σημαίνει πως οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα χρειαστεί να περιμένουν αρκετό διάστημα ακόμη).

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες όσων αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής ανά κατηγορία θα αποσταλούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα Ιδρύματα στις 23/10/2014, και ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που τα Τμήματα παραλάβουν τους ανωτέρω πίνακες υποχρεούνται να ανακοινώσουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων.

Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Α) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014

2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

4) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Β) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

4) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Γ.α) ΜΕ ΑΔΕΛΦΟ Η ΑΔΕΛΦΗ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΣΥΜΦΩ− ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1γα) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 του Ν. 4264/2014

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄) ή τη Βεβαίωση μόνιμης κατοι− κίας των γονέων του σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η Περιφέρεια μόνιμης κατοικίας γονέων.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που είναι ενεργός φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

5) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

6) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Γ.β) ΟΡΦΑΝΟΙ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που να έχει εκδοθεί εντός του 2014, από το οποίο να προκύπτει: i) ο θάνατος του/των γονέων και ii) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα.

2) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του αιτούντα σε περίπτωση που είναι ορφανός και από τους δυο γονείς.

4) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης

Γ.γ) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΟΝΕΙΣ Η ΤΕΚΝΑ Η ΑΔΕ ΦΙΑ Η ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 γγ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4264/2014

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που να έχει εκδοθεί εντός του 2014, από το οποίο να προκύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

2) Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πι− στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυ− νομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειο− νομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.

3) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής. 4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

5) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Γ.δ) ΤΕΚΝΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος.

3) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

5) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.

Γ.ε) ΠΟΛΥΔΥΜΑ ΤΕΚΝΑ Ή ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ Ή ΜΕ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚ− ΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του 2014.

2) Αντίγραφο της Αίτησης−Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γ.Ε.Λ. ή των ΕΠΑ.Λ. του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/ των άλλου/άλλων αδελφού/αδελφών.

3) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημε− ρομηνία υποβολής της αίτησης, ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, στην περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί τη μεταφορά θέσης εισαγωγής του στην πόλη που φοιτά ο αδελφός.

4) Βεβαίωση εγγραφής του αδελφού από το Τμήμα φοίτησής του ότι έχει εισαχθεί λόγω διάκρισης στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας.

5) Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής.

6) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων.

7) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης. 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)
Η αναμονή και για τα οικονομικά κριτήρια δεν θα είναι μεγάλη. Σίγουρα θα καταβληθεί προσπάθεια για επίσπευση. 
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  ΙΣΩΣ ΔΕ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ,αυτοματα θα γινει υπηρεσιακα/
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)

 ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΟ, ΚΑΘΩΣ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 100% ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΓΡΦΞ.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.

Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
   [Κλείσιμο]
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (1)
ΠΡΟΦΑΝΩΣ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
     
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
 ΕΤΣΙ ΕΝΤΑΞΕΙ.
Υποβλήθηκε πριν από 45 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
αγγελικη
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
νεοτερο?
 για μετεγγραφες τριτεκνων πολυτεκνων του ΄13, υπαρχει τιποτα νεοτερο?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 21 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
anna
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
Επικαιρότητα
POSO NA KA8USTERHSOUN TA OIK KRIT GNWRIZEI KANEIS?
 exei milhsei kaneis me to upourgeio??mexri pote 8a paei h diadikasia?mporei na exoume teleiwsei kai mexri ta xristoygenna?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
ΠΙΣΤΕΎΩ ΠΩΣ ΝΑΙ.
Υποβλήθηκε πριν από 45 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Επικαιρότητα
Ρομποτική για μαθητές
 πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
 
 

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
Επικαιρότητα
Αρβελέρ:Στην Αμφίπολη είναι θαμμένος ο Κάσσανδρος
 Η διακεκριμένη βυζαντινολόγος ιστορικός, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ εκτιμά ότι «ένοικος» του μεγαλοπρεπούς τάφου της Αμφίπολης είναι ο Κάσσανδρος. Σε μελέτη της με τον τίτλο «Εικασίες, Βεργίνα-Αμφίπολη» η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υποστηρίζει ότι η μεγαλοπρέπεια του μνημείου, αλλά και οι ενδείξεις σε συνδυασμό με τις ιστορικές πηγές συνάδουν στο ότι ο «ένοικος» του τάφου είναι ο Κάσσανδρος. Ο Κάσσανδρος ήταν ένας από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και βασιλιάς της Μακεδονίας, ενώ ήταν εκείνος που δολοφόνησε τη σύζυγο του μεγάλου στρατηλάτη, Ρωξάνη, και τον γιο τους Αλέξανδρο Δ'.

image
Σύμφωνα με την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ο Κάσσανδρος, δεδομένου και του χαρακτήρα του, θα μπορούσε να είχε οραματιστεί και παραγγείλει ένα ταφικό μνημείο ανάλογης μεγαλοπρέπειας με αυτό που αποκαλύπτεται στην Αμφίπολη. «Πιστεύω ότι η μεγαλοπρέπεια του μνημείου συνάδει με το χαρακτήρα του Κασσάνδρου, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, διακρινόταν για την ευρυμάθειά του, αλλά και για την εχθρότητά του απέναντι στον Μεγάλο Αλέξανδρο, με τον οποίο είχε έρθει σε σύγκρουση στη Βαβυλώνα. Να ονομάσω, λοιπόν, Κασσάνδρειον το μνημείο της Αμφίπολης;», επισημαίνει η κ. Ελένη Αρβελέρ.

Η ιστορικός αναφέρεται σε έναν πιθανό σενάριο που προκύπτει από τα όσα συνέβαιναν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο. «Η πολιτική του Δημήτριου Φαληρέα, ενάντια στην επίδειξη πλούτου και στην πολυτέλεια, θα στέρησε πολλούς Αθηναίους καλλιτέχνες από τους οικονομικά εύπορους πελάτες τους. Πράγμα που εξανάγκασε ίσως πολλούς καλλιτέχνες να εκπατριστούν και προς την ακμάζουσα τότε Μακεδονία. Μήπως ο Κάσσανδρος, που είχε τοποθετήσει τον Φαληρέα κυβερνήτη της Αθήνας, δέχτηκε στην αυλή του καλλιτέχνες Αθηναίους, όπως είχε συμβεί παλαιότερα, ας πούμε με τον Ευριπίδη;» αναφέρεται στο κείμενο.

Σημαντικό, επίσης, στοιχείο στο σύγγραμμα της Ελένης Αρβελέρ είναι η αναφορά της στο ενδεχόμενο του πολυάνδριου τάφου: «Μνημείο, πιθανώς, επιφανών νεκρών, δηλαδή ένα νεκροταφικό πολυάνδριο, που ίσως σχετίζεται ιδιαίτερα με τους ναυάρχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεδομένου ότι από εκεί ξεκίνησε ο στόλος του στρατηλάτη, ή μάλλον ταφικό βασιλικό συγκρότημα; Το μνημείο της Αμφίπολης αποτελεί, αναμφισβήτητα, πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο για τη μελέτη της Μακεδονίας, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα εποχή».

πηγή:athensvoice.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)

 ΑΝΑΛΟΙΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ DNA->ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!

Μαντεψιά Αρβελέρ: Στην Αμφίπολη είναι θαμμένος ο Κάσσανδρος -Τι αναφέρει στη μελέτη της

 

Διαψεύσθηκαν και οι ελπίδες ότι η Αρβελέρ έχει ξεφύγει από το ελληνικό "όλα τα μαστορεύω" και λόγω Γαλλίας θα ήταν πιο προσεκτική. Αν η ιστορικός και βυζαντινολόγος Αρβελέρ γράφει μελέτη για την ανασκαφή στην Αμφίπολη... δεν πρέπει να εκπλησσόμαστε που η "φιλόλογος" Ρεπούση έχει άποψη για τη Μικρασιατική καταστροφή... αντίθετα να λέμε και ευχαριστώ που δεν έχει πει ότι στην Αμφίπολη είναι θαμμένος κανας Τούρκος μπέης...
 
 η πνευματική ελίτ δεν πρέπει να αναλώνεται σε μαντεψιές αλλά ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ...
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα
Αλλαγή στον αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών

 Μετά από νέα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, άλλαξε ο προγραμματισμός προσλήψεων αναπληρωτών. Με βάση τα νέα δεδομένα, σήμερα θα προσληφθούν 262 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για σχολεία ΕΑΕΠ και 15 εκπαιδευτικοί για ΖΕΠ. Αύριο Παρασκευή θα προσληφθούν 800 εκπαιδευτικοί ΠΕ71 και ΠΕ70.50 για την παράλληλη στήριξη. Επίσης θα προσληφθούν 131 ΠΕ70 και ΠΕ60 για την κάλυψη αναγκών στα ολοήμερα, οι οποίοι θα παρουσιαστούν μέχρι τις 29/10/2014. Όλες αυτές οι αλλαγές αποδεικνύουν αυτό που κατ’ επανάληψη έχω τονίσει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μου, πως η κάλυψη των κενών θα πραγματοποιείται με δυσκολία.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλειος

πηγή::ipaideia.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΑΞΙΟΤΙΜΟ Κο ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ

 ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. ΕΙΜΑΙ ΓΙΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΑ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΗ. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ??

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ. 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)
 ΝΑΙ, ΣΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ. ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ.
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα
Καταγγελίες για «παρεμβάσεις» στο έργο των καθηγητών

 Μετά τις καταγγελίες για τα «μαγειρέματα» βαθμών και προγραμμάτων σε ιδιωτικά σχολεία, από το Ρέθυμνο καταφθάνουν πληροφορίες για «παρεμβάσεις» στα όρια του εκβιασμού προς καθηγητές να βελτιώσουν βαθμολογίες μαθητών. Ας όψεται η «μεταρρύθμιση» και ο «ανταγωνισμός» στην εκπαίδευση… . Κατ’ αρχάς, παρουσιάστηκε το φαινόμενο σε αναβαθμολογήσεις μετεξεταστέων του Σεπτεμβρίου τα γραπτά να επιστρέφουν με αδικαιολόγητα υψηλότερες βαθμολογίες, ανεξάρτητα από την επίδοση των μαθητών. Το γεγονός αυτό, από τη μια πλευρά, δείχνει την πρόθεση να μπει προβιβάσιμη βαθμολογία σε συγκεκριμένα γραπτά και, από την άλλη, αφήνει εκτεθειμένους τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς απέναντι στους μαθητές και τους γονείς τους, δημιουργώντας κακό προηγούμενο για τα επόμενα σχολικά έτη. Επιπλέον, όπως καταγγέλλει σε επιστολή της η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) του νομού Ρεθύμνου, ακόμα και σήμερα, σχεδόν δυο μήνες μετά τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και ενώ έχουν συνταχθεί τα πρακτικά των αποτελεσμάτων και οι βαθμοί έχουν περαστεί στο MySchool, «εκπαιδευτικοί δέχονται ασφυκτικές πιέσεις να αλλάξουν τους βαθμούς της προφορικής εξέτασης σε συγκεκριμένους μαθητές. Μέσα στα άλλα, δέχτηκαν και την απειλή αρνητικής αξιολόγησής τους από τον σύμβουλο της ειδικότητάς τους». Τα παραπάνω γεγονότα, πέρα από το ότι κινούνται στα όρια ή και πέρα από τα όρια του νομοθετικού πλαισίου, αποτελούν μια ευθεία παρέμβαση στο έργο του εκπαιδευτικού, «ακυρώνοντάς» τον. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι κατάλληλος, για να παίρνει παιδαγωγικές αποφάσεις για τη φοίτηση των μαθητών, είναι ο σύλλογος καθηγητών κάθε σχολείου, που είναι και ο μόνος που μπορεί να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά και μαθησιακά κριτήρια για κάθε μαθητή.

Του Χ. Κάτσικα

efsyn.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)

 

 ΑΝ ΟΜΩΣ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΑΔΙΚΗΣΑΝ ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ 5 ΜΟΡΙΑ,,ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΠΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΩΝ  ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝΕ/

 ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ  ΝΑ ΒΡΟΥΝΕ  ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ   ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ  ΤΗΝ ΕΛΕΕΙΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΑΚΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ.ΟΧΙ ΜΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΛΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙΟΝΕΙΡΑ 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΤΗΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΑΠΑΙΔΙΑ ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ   ...........

 ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ,ΑΣ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 

ΤΟ ΨΑΡΙ ΒΡΩΜΑΕΙ ΑΠΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΛΕΝΕ,ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ Η ΜΥΡΩΔΙΑ   ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΓΡΗΓΟΡΑ 

Υποβλήθηκε πριν από 59 λεπτά
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Μετεγγραφές 2014: «Παράθυρο» για μετεγγραφές κατ εξαίρεση
 Συνολικά 10.000 φοιτητές θα πάρουν μετεγγραφή, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, καθώς οι αιτήσεις περίπου 3.000 πρωτοετών, που έγιναν για οικονομικούς λόγους ,θα απορριφθούν.

Παράλληλα ο υπουργός Παιδείας με σημερινές του δηλώσεις άνοιξε «παράθυρο» για μετεγγραφές ειδικών περιπτώσεων που δεν μπορεί ο νόμος να τις προβλέψει, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ειδικότερα ο κ. Λοβέρδος μιλώντας σήμερα στον 9,84 είπε τα εξής:

Στέλνουμε το απόγευμα στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ τους σχετικούς καταλόγους των αιτουμένων, αυτοί είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που περιμέναμε κι εμείς και τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και τρέμαμε, γιατί δε θα μπορούσαμε ν’ αντιμετωπίσουμε λόγω ποσότητας το πρόβλημα.

Είναι περίπου 13.000, ούτε καν 13.000, απ’ αυτούς 3.500 είναι οι έχοντες χρησιμοποιήσει ως βάση το οικονομικό κριτήριο, ότι έχουν οικονομικές δυσκολίες, απ’ αυτούς όμως τους φοιτητές, τους 3.500 περίπου 500 θα πάρουν μετεγγραφή γιατί ο σχετικός νόμος, είναι δική μου νομοθετική πρωτοβουλία αυτή, έχει ένα όριο 10% για κάθε τμήμα. Είναι το οικονομικό κριτήριο. Επειδή ήταν πολύ γενναιόδωρη η άλλη διάταξη, εγώ που πρόσθεσα αυτή για τους φτωχούς, γιατί ακούστε τώρα, προέβλεπαν για κάθε τρίτεκνο αλλά όχι για το φτωχό. Δηλαδή ένας που έχει ένα παιδί αλλά δεν έχει λεφτά, αυτός δε μπορούσε να κάνει μετεγγραφή, έπρεπε να έχει δυο σπίτια. Ενώ ένας πλούσιος τρίτεκνος μπορούσε να κάνει μετεγγραφή. Δεν είναι αντίφαση;

Και προσέθεσα εγώ τον Ιούλιο κατ” αρχήν για τους αναπήρους το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, έτσι πολύ λιγότερες αιτήσεις κατατέθηκαν γιατί με γιατρό δημοσίου νοσοκομείου θα είχαμε όποιον ήθελε με πιστοποιητικό δήθεν περί μετεγγραφής και έβαλα και το κριτήριο του 10% ώστε τα τμήματα να παίρνουν τους φοιτητές που μπορούν να τους κάνουν μάθημα, έχουν δηλαδή τους τεχνικούς όρους. Άρα, από τις περίπου 13.000 αφαιρέστε 3.000, πάμε στις 10.000. Είναι αντιμετωπίσιμος ο αριθμός.

Θα το κάνω και μ’ επιστολή μου το απόγευμα, παρακαλώ τους Προέδρους των τμημάτων, τους Πρυτάνεις, τους Προέδρους των ΤΕΙ, γρήγορα να κάνουν τις σχετικές διαδικασίες. Ειδικά εκείνοι που έχουν πολύ μικρό αριθμό. Υπάρχει τμήμα που έχει 5 φοιτητές. Μην τους καθυστερεί. Θα μου πείτε, είναι 5. Ναι, είναι 5 αλλά είναι 5 φαμίλιες που έχουν πρόβλημα. Να το κάνουν γρήγορα γιατί υπάρχουν παιδιά που μένουν σε ξενοδοχεία. Θα καταλάβω τώρα ας πούμε το Πολυτεχνείο, τους μηχανολόγους ν’ αργήσουν, που έχουν το μεγαλύτερο αριθμό. Αλλά δε μπορώ να καταλάβω ένα τμήμα που έχει 30 φοιτητές γιατί να μην πάει γρήγορα.

Άρα να πούμε κι εσείς κι εγώ ότι γι’ αυτά τα παιδιά που είναι σε τμήματα που έχουν λίγους, μπορεί η διαδικασία να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και μέσα στο Νοέμβριο τα παιδιά να πάνε στο τμήμα τους, να βρουν τους καθηγητές τους, να πάρουν τα βιβλία τους, να μπουν στις αίθουσές τους και να μην έχουμε το φαινόμενο αυτά να γίνονται το Φλεβάρη, ενώ μια οικογένεια έχει καταξοδευτεί. Κάναμε που κάναμε τη ρύθμιση αυτή τη γενναιόδωρη, ας την εφαρμόσουμε και σωστά.

Την Παρασκευή το βράδυ τελείωσε η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων. Εμείς σήμερα, Πέμπτη, το απόγευμα στέλνουμε σε κάθε τμήμα τους φοιτητές που έχουν αιτηθεί. Δηλαδή μέσα σε 5 μέρες το κάναμε. Παρακαλούμε τώρα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ να πάνε γρήγορα.

Για το ενδεχόμενο αλλαγών στο νόμο για μετεγγραφών:

Δεν έχω σκεφτεί κάτι τέτοιο, στο μυαλό μου είναι μόνο το οικονομικό κριτήριο αλλά και το κριτήριο των προσωπικών δυνατοτήτων, αναπηρίας δηλαδή. Υπάρχουν και ορισμένες άλλες περιπτώσεις που είναι τραγικές, της ζωής. Αυτές δε μπορείς να τις καλύψεις με νόμο. Έχω περίπτωση παιδιού που ο πατέρας δολοφόνησε τη μητέρα και το παιδί θέλει να γυρίσει στην πόλη να μείνει με τη γιαγιά. Και δεν είναι πρωτοετής.

Αυτό πώς να το ρυθμίσει ο νόμος; «Όποιος δολοφόνησε»; Τι να πει ο νόμος; Για φανταστείτε ένα νόμο τέτοιον, δε βγαίνει πέρα. Εδώ έχει διακριτική ευχέρεια το Υπουργείο Παιδείας, ο Υπουργός δηλαδή, να κάνει τη μετεγγραφή μεμονωμένα. Μου έθεσε προχθές το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών το εξής: Ένα ζευγάρι Πατρινών σκοτώθηκε στην εθνική οδό, πατέρας μάνα στον τόπο. Το παιδί είναι φοιτητής. Να το φέρουν στην Πάτρα. Θα το κάνω. Κατ’ εξαίρεση θα το κάνω. Αλλά αυτό δε μπορεί να γίνει κατηγορία με νομοθετικό κριτήριο. Θα σου πει ο άλλος, «τότε αφού το κάνεις αυτό, κάνε και το δικό μου που το πρωί που ξυπνάει βγάζει ένα σπυράκι στο μέτωπο» ή έχει αναφυλαξία ή σου φέρνω πιστοποιητικά ότι είναι ταραγμένο διανοητικά. Όχι φίλε, άστο. Δηλαδή άμα πάμε θα το ξεχειλώσουμε. Θα πάμε μόνο σε περιπτώσεις τέτοιες, κραυγαλέες που σε όποιον και να το πεις καταλαβαίνει. Αλλά αυτές τις κατηγοριοποιείς; Δε μπορώ να το κάνω. Δηλαδή τι να γράψει ο νόμος; Τι να προβλέψει; Αφού η ζωή φέρνει τ’ απροσδόκητα.πηγή:neolaia.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Αύξηση παρουσιάζει ο αριθμός των φοιτητών ΑΤΕΙ
 Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αύξηση 1,3% παρουσίασε ο αριθμός των φοιτητών της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης το ακαδημαϊκό έτος 2012/2013, σε σχέση με το 2011/2012 (από 106.104 σε 107.519) όπως και ο αριθμός των σπουδαστών της ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά 13,5%.

Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές πέραν των κανονικών εξαμήνων δηλ. αυτοί που τελείωσαν τα προβλεπόμενα από το νόμο εξάμηνα σπουδών, αλλά οφείλουν μαθήματα ανέρχονται σε 117.938, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4%, σε σχέση με το 2011/12. Το εκπαιδευτικό προσωπικό στην ανώτατη τεχνολογική και εκκλησιαστική εκπαίδευση παρουσίασε μείωση κατά 14,4%, σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2011/12, ενώ στην ανώτερη επαγγελματική παρουσίασε αύξηση κατά 4,8%. 

Εντύπωση προκαλεί ότι παρά την αύξηση των φοιτητών το εκπαιδευτικό προσωπικό μειώθηκε στα 14 από τα 15 ιδρύματα.

Τέλος, οι πτυχιούχοι της ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης παρουσίασαν μείωση κατά 2,8% σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2011/12, με εξαίρεση τους πτυχιούχους των ΤΕΙ στα οποία παρατηρείται αύξηση όπως: το ΤΕΙ Μεσολογγίου (16,6%), το ΤΕΙ Κρήτης (8,3%) και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (8%).

πηγή:neolaia.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 1 από 6338 (63374 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6336
6337
6338
Επόμενο