Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015
Άλλα τμήματα της πόλης...
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015
Επικαιρότητα
Απόφαση του ΣτΕ για διορισμούς εκπαιδευτικών
 Αναρτήθηκε και επισήμως στο δικτυακό τόπο του Συμβουλίου της Επικρατείας η απόφαση υπ’ αριθμόν 527/2015 όπως είχε αποκαλύψει τοnews.gr

Η απόφαση αποτελεί συνέχεια αυτής του Γ Τμήματος που είχε κρίνει ότι αντίκεινται στις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας οι ρυθμίσεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, καθώς και οι ειδικότερες σχετικές ρυθμίσεις των παρ. 8 και 9 του ίδιου άρθρου.

Συγκεκριμένα αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι «επειδή, όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, κατά τα εκτεθέντα στη δέκατη τρίτη σκέψη, η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, καθώς και οι ειδικότερες σχετικές ρυθμίσεις των παρ. 8 και 9 του ίδιου άρθρου, αντίκεινται στις κατοχυρούμενες από τα άρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγματος αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες».

Τι ορίζουν οι παράγραφοι 1,8,9 του Ν3848/2010

1.       Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011−2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παρατείνεται η μεταβατική περίοδος του προηγούμενου εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

8.       Μέχρι και το σχολικό έτος 2014-2015 όσοι εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν την 30ή Ιουνίου 2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, διορίζονται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες και δεν έχουν διοριστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9.        Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3687/2008 καταργείται. Η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου ισχύει μέχρι την κατάρτιση του πρώτου πίνακα του άρθρου 3 του παρόντος νόμου

Παράγραφος 2 του ν.3687/2008:

Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., διορίζονται από το σχολικό έτος 2008−2009 και εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παραγράφου 2α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 και μετά τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου πέραν των οριζόμενων ποσοστών με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΤΕ01 και ΔΕ01, για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του Α.Σ.Ε.Π., δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό.

 

Καλόγηρος Βασίλειος

πηγή: news.gr
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
go cheater click
affairs with married men women who like to cheat go
link click married cheat
redirect married men that cheat cheaters
open wife cheaters cheat on wife
website abortion clinic chicago how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα
Υπουργείο Παιδείας: Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών, τους πίνακες αναπληρωτών και τις αμοιβές των αξιολογητών

 Σχετικά με ζητήματα υπηρεσιακών μεταβολών και αμοιβών που έχουν έλθει στη δημοσιότητα την εβδομάδα αυτή, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει:

1.ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Αναφορικά με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της μη ικανοποίησης των αιτημάτων τους για απόσπαση. Ωστόσο, η παρούσα χρονική περίοδος είναι πολύ δύσκολη για την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά κενά. Ελάχιστες εξαιρέσεις μπορούν να υπάρξουν μόνον για πολύ σοβαρούς λόγους υγείας

2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Σύμφωνα με τις προγραμματικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, οι τρέχουσες διαδικασίες αξιολόγησης στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση αναστέλλονται, καθώς και οι όποιες πειθαρχικές ή προαγωγικές συνέπειές τους, προκειμένου να μελετηθούν σε βάθος όλοι οι συναφείς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Παιδείας έκλεισε την Παρασκευή 14/2/2014 τη διαδικτυακή πύλη ανάρτησης των εκθέσεων αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Στο ίδιο πλαίσιο η Υπουργική Απόφαση της 26/1/2015 (ΑΔΑ: Ω4Π89-8ΑΘ (Φ354.11/18/13595/Ε3) με θέμα «Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη και υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης ‘Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης’ με Κωδικό ΟΠΣ 453588 – Οριζόντια Πράξη» ανακαλείται.

Οι αμοιβές των εκπαιδευτικών που παρείχαν αποδεδειγμένα υπηρεσίες στο πλαίσιο της Πράξης ‘Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης’ με Κωδικό ΟΠΣ 453588 – Οριζόντια Πράξη, εκτός του ωραρίου εργασίας τους, θα διασφαλιστούν, κατόπιν διερεύνησης, με νέα υπουργική απόφαση και για το διάστημα από 15/3/2014 έως 25/1/2015.

3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Η ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης που περιγράφεται στο άρθρο 72 του νόμου 4316/2014, σύμφωνα με την οποία μεταξύ εκπαιδευτικών που απέκτησαν το πτυχίο τους στην ίδια εξεταστική περίοδο προηγούνται, στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών, όσοι έχουν υψηλότερο βαθμό πτυχίου, δεν βρίσκει σύμφωνη τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία και προτίθεται να την καταργήσει, μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικότερης επανεξέτασης του τρόπου πρόσληψης αναπληρωτών.

Εντούτοις, επειδή η αναίρεση της παραπάνω ρύθμισης απαιτεί, για νομοτεχνικούς λόγους, ένα εύλογο χρονικό διάστημα που μπορεί και να υπερβαίνει το δίμηνο, το Υπουργείο Παιδείας προέβη άμεσα στο διορισμό αναπληρωτών από τον πρόσφατα αναμορφωμένο πίνακα κατ’ εξαίρεση και μόνον για την τρέχουσα σχολική χρονιά, προκρίνοντας ως κατεπείγουσες τις ανάγκες κάλυψης των κενών στα σχολεία. 4.Για όλα τα συναφή θέματα θα αποσταλούν πολύ σύντομα διευκρινιστικές εγκύκλιοι.

alfavita.gr


redirect catch a cheat dating for married men
how to catch a cheat cheat on my wife online
wife cheat how many people cheat go
affairs with married men women who like to cheat go
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
open open cheat on wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015
Διάφορα Θέματα
10 τεχνικές για εμπέδωση & απομνημόνευση στη μελέτη!
 Η μελέτη κάποιες φορές μπορεί να γίνει πολύ κουραστική και να μην αποδώσει καρπούς. Είτε κάνουμε λόγο για τις πανελλαδικές είτε για τις εξεταστικές των φοιτητών, η ύλη είναι μεγάλη και οι λεπτομέρειες απαραίτητες. Προσπαθώντας τόσα χρόνια να κάνω το διάβασμα (αλλά και τη ζωή μου) ευκολότερο, δοκίμασα διάφορους τρόπους μελέτης και απομνημόνευσης μεγάλου όγκου πληροφοριών και τους παρουσιάζω τώρα εδώ ελπίζοντας να βοηθήσω:
 
1) Μια επισήμανση! Συνήθως υπογραμμίζουμε μ' ένα φωσφορούχο μαρκαδόρο τα σημαντικά ενός κειμένου. Όμως μια ποικιλία χρωμάτων μπορεί να φέρει περισσότερα αποτελέσματα και να οργανώσει τις πληροφορίες με καλύτερο τρόπο στο μυαλό. Εγώ συνήθιζα, για παράδειγμα, να υπογραμμίζω με κίτρινο χρώμα τις ημερομηνίες, με πράσινο τα σημαντικά γεγονότα, με πορτοκαλί τους ορισμούς, με μπλε τα ονόματα. Έτσι, ήξερα ανάλογα με το χρώμα που ν' ανατρέξω όταν έψαχνα κάτι, χωρίς να χάνω χρόνο. Αυτός ο διαχωρισμός με τα χρώματα, βοηθάει πολύ τους οπτικούς τύπους.
 
2) Post-it! Σε περιόδους εξετάσεων γέμιζα τα βιβλία μου μ' αυτά τα κλασικά κίτρινα αυτοκόλλητα χαρτάκια και πάνω τους συνήθως σημείωνα κάποιες πληροφορίες με τη μορφή σχεδιαγράμματος ή έγραφα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να θυμηθώ εύκολα, ώστε βλέποντας τα χαρτάκια συνέχεια να μην υπάρχει περίπτωση να τα ξεχάσω. Στις πανελλαδικές μάλιστα, θυμάμαι πως για το μάθημα της ιστορίας δεν περιορίστηκα στο να κολλάω τέτοια χαρτάκια μόνο στο βιβλίο αλλά τα κολλούσα και σε τοίχο του δωματίου μου που έβλεπα κάθε πρωί όταν ξυπνούσα, έπειτα όταν γύριζα σπίτι και πριν κοιμηθώ. Μιλάμε για κανονική πλύση εγκεφάλου, αλλά ο βαθμός στο τέλος έδειξε πως τουλάχιστον άξιζε τον κόπο!
 
3) Σχεδιαγράμματα και πίνακες! Όπως ανέφερα και παραπάνω, έκανα πολύ συχνά σχεδιαγράμματα με βελάκια, καθώς με βοηθούσαν να ρίχνω μια γρήγορη και συνοπτική ματιά στα γεγονότα, κάτι που λειτουργούσε σαν μια μικρή υπενθύμιση, για να φέρω στο μυαλό μου όλο το κείμενο με τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Ήταν σαν μια μικρή εισαγωγή χωρίς πολλά λόγια που τα σημαντικά παρουσιάζονταν σχηματικά. Επίσης, έφτιαχνα πίνακες με ημερομηνίες, ορισμούς και γεγονότα, για να έχω όλα τα σημαντικά συγκεντρωμένα και οργανωμένα, σε στυλ καταλόγων.
 
4) Λέξεις - κλειδιά! Σ' ένα κείμενο συνήθως υπάρχουν λέξεις χαρακτηριστικές και αντιπροσωπευτικές των γεγονότων που παρουσιάζονται. Λέξεις στις οποίες θα σταθεί κανείς και που τραβούν περισσότερο τη προσοχή, είτε γιατί είναι ασυνήθιστες είτε γιατί είναι μεγάλες/δύσκολες/δυσνόητες. Αυτές τις λέξεις τις σημείωνα συνήθως στην αρχή της ενότητας, τις μάθαινα πολύ καλά και καμιά φορά, όταν δεν ήταν απαραίτητη η αυστηρή αποστήθιση της ύλης, μάθαινα μόνο αυτές και μετά τις συνέδεα με τα γεγονότα.
 
5) Ερωτήσεις σε κάθε παράγραφο! Κλασική μέθοδος και πράγματι βοηθάει πολύ. Απλά σημειώνεις μια ερώτηση σε κάθε παράγραφο σχετικά με το περιεχόμενο της και διαβάζοντας το κείμενο, απαντάς. Το κακό είναι πως καμιά φορά χάνεις τον ειρμό και τη συνοχή ολόκληρου του κειμένου όταν προχωράς παράγραφο-παράγραφο. Μια παραλλαγή αυτής της τεχνικής είναι αντί για ερωτήσεις, να γράφεις σε κάθε παράγραφο τίτλο.
 
6) Ερωτήσεις γενικά! Κάποιες φορές, όταν η ύλη ήταν μεγάλη και δύσκολη, έγραφα σ' ένα χαρτί ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και κάθε βράδυ φρόντιζα να τις απαντώ. Όταν δεν ήξερα κάποια γυρνούσα στο κείμενο και μετά πάλι απ' την αρχή.
 
7) Περίληψη! Είναι γεγονός ότι πολλοί μαθαίνουν καλύτερα κάτι όταν το γράφουν! Στην ουσία κρατάς σημειώσεις. Προσωπικά με βοηθούσε πολύ να σημειώνω σ' ένα τετράδιο τα πιο σημαντικά σε στυλ περίληψης και στο τέλος να διαβάζω μόνο αυτήν την περίληψη που βέβαια ήταν πολλών σελίδων αλλά συνολικά έβγαινε το μισό της ύλης.
 
8) Πόση φαντασία διαθέτεις; Μην αντιμετωπίζεις το κείμενο με τόσο αυστηρό τρόπο, δες το σαν ένα μυθιστόρημα ή μια ταινία. Πολλές φορές όταν διαβάζω, ακόμα και κάτι επιστημονικό, το πλάθω σαν εικόνα ή σενάριο στο μυαλό μου, όσο βέβαια το επιτρέπει το κείμενο.
 
9) Δες κάποιο ντοκιμαντέρ! Αν στην ύλη που έχεις να μάθεις προσθέσεις και το ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό, τότε το διάβασμα θα γίνει πολύ πιο ευχάριστο, ενώ εμπεδώνεις κάτι καλύτερα όταν υπάρχει η αλληλεπίδραση με τόσους τρόπους.
 
10) Συζήτα το! Συζήτα αυτά που έχεις διαβάσει με τους φίλους σου ή ακόμα και σε σχετικές κοινότητες στο διαδίκτυο. Συζητώντας για κάτι, το ξεχνάς πολύ πιο δύσκολα καθώς δημιουργούνται περισσότερες εντυπώσεις γύρω απ' αυτό, ενώ δείχνει και μια άνεση που συνδέεται με την κατάκτηση της γνώσης. Βέβαια δεν είναι όλα για όλους και δεν εφαρμόζονται όλα μαζί γιατί τότε το πράγμα μπερδεύεται περισσότερο.
 
Μπορούμε να εφαρμόσουμε αναλόγως τη δυσκολία και το μέγεθος της ύλης 2-3 μεθόδους και οπωσδήποτε αυτές τις μεθόδους που κρίνουμε πως ταιριάζουν καλύτερα στο είδος των εξετάσεων που θα δώσουμε. Στις πανελλαδικές είναι δυστυχώς απαραίτητη η αποστήθιση όλων των πληροφοριών και ενθαρρύνεται η παπαγαλία, ενώ στις εξεταστικές του πανεπιστημίου υπάρχει μια σχετική ελευθερία στην οργάνωση και την απόδοση των απαντήσεων. Επίσης άλλοι τύποι είναι περισσότερο οπτικοί ή ακουστικοί, άλλοι έχουν πιο ανεπτυγμένη τη φαντασία τους. Όταν καλείται κανείς να μάθει κάτι, τελικά μαζί με αυτό μαθαίνει και τον εαυτό του. Όποια μέθοδος από τις παραπάνω κι αν σου ταιριάζει.. μην ξεχνάς: επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως. Καλή επιτυχία..!

 

πηγή: ipaideia.gr

how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
go read pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα
Ο 1 στους 10 αναπληρωτές δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται
 Στο 11% ανέρχεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται όπως προκύπτει από στοιχεία του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ κ. Κορδή. Συνολικά οι προσλήψεις στη Β/θμια Εκπαίδευσης ανέρχονται σε 3955 ενώ οι ανακλήσεις σε 429.

Πιο μικρό είναι το ποσοστό της ανάκλησης πρόσληψης στην Ειδική αγωγή καθώς αυτό διαμορφώνεται στο 4,71%. Στην Α/θμια Εκπαίδευση τα ποσοστά είναι συνήθως πιο χαμηλά στις ειδικότητες δασκάλων και νηπιαγωγών αν κρίνουμε και από το περσινό σχολικό έτος όπου διαμορφώθηκαν στο 1,52% για τους δασκάλους και στο 2,5% για τους νηπιαγωγούς.

Όπως αναφέρει ο κ. Κορδής σε σύνολο 5620 προσλήψεων οι ανακλήσεις φθάνουν τις 507 με αποτέλεσμα να υπηρετούν αυτή τη στιγμή 5.113 αναπληρωτές.

Το 2013-14 ο αριθμός των αναπληρωτών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν πριν το Μάρτιο, οπότε και τους επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από τους πίνακες του σχολικού έτους 2014-15 ήταν συνολικά 537 για τη Γενική Εκπαίδευση με τους 449 να αφορούν τη Β/θμια και τους 88 δασκάλους και νηπιαγωγούς.

Στην Ειδική Εκπαίδευση ο αριθμός όσων δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν το 2013-14 ανέρχονταν στους 105 και για τις δυο βαθμίδες.

Ελάχιστες οι πιστώσεις

Όπως έχει γράψει και το news.gr οι πιστώσεις για τις προσλήψεις των αναπληρωτών είναι ελάχιστες γεγονός που το επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία του κ. Κορδή σύμφωνα με τα οποία έχουν απομείνει 22 πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού και 200 πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ.

Αυτή τη στιγμή τα κενά στη Γενική Εκπαίδευση είναι 270 με τα 160 εξ αυτών να αφορούν αναπληρωτές πλήρους ωραρίου και 110 μειωμένου ωραρίου. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι προσλήψεις στη Β/θμια πραγματοποιούνται μόνο με πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού, από τις οποίες έχουν απομείνει μόνο 22, γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να καλυφθούν τα κενά που όσο περνά ο καιρός θα αυξάνονται περαιτέρω αφού βρισκόμαστε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Φυσικά κενά δεν έχει μόνο η Γενική Εκπαίδευση καθώς, όπως γράφει ο κ. Κορδής, αρκετά κενά παραμένουν και στις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης και των Μουσικών σχολείων.

Καλόγηρος Βασίλειος

πηγή: news.gr 

most women cheat married men dating wives that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
open types of women who cheat cheat on wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Α. παπα
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015
Πανελλαδικές 2014 - Μηχανογραφικό 2014
μεταγραφη ορφανου απο ενα γονεα

 κ.Κουτρουμπελη σας παρακαλω απαντηστε μου.

ΤΟ 2014 περασα και φοιτω σε σχολη σα Ιωαννινα που δεν ειναι αντιστοιχη με αλλα σχολη. Προσφατα εχασα τον ενα μου γονεα.Μπορω να κανω καποιες ενεργειες για να ερθω στον τοπο μονιμης κατοικιας μου που ειναι η θεσσαλονικη;  Θα  κανω την διαδικαδια του 10% .Μηπως μπορω με αυτο τον τροπο ;και αν ναι ποτε δηλωνω τον θανατο του γονεα; Σας ευχαριστω.

click will my husband cheat again wives cheat
click here click percent of women that cheat
generic mexico pharmacy viagra go link
link husband watches wife cheat married cheat
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
women love to cheat click here online
website is there a abortion pill how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)

Έτσι κι αλλιώς αναμένουμε το νέο καθεστώς μετεγγραφών να ανακοινωθεί μέχρι τον Ιούνιο που θα συμπληρώσεις το μηχανογραφικό σου με το 10%.

Τότε μόνο θα ξέρουμε εάν θα υπάρξει  ΕΚ που να σε καλύπτει.

Πάντως η μόνη λύση είναι να περάσεις με το 10% σε σχολή με έδρα τη Θεσ/νίκη ή σε αντίστοιχη άλλης πόλης αλλά να είσαι δικαιούχος μετεγγραφής με το νέο σύστημα. 

women who cheated signs of unfaithful husband read
go cheater click
how to catch a cheat dating for married men online
Υποβλήθηκε πριν από 37 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
αναστασια
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα
φπψ εκπα σοσ
 μπορει να με εχετε βαρεθει αλλα πραγματικα σας εκπληπαρω για λογους υγειας κρισημους θα ηθελα να σας παρακαλεσω να μην δηλωσετε το φπψ εκπα στο 10% και ειδικα για αποφοιτους 2014  καθως ειναι παρα πολυ μεγαλη αναγκη να ειμαι πρωτευουσα του χρονου σας παρακαλω δεν μπορω να σας πω τι ακριβως ετσι ανοιχτα σε ολο τον κοσμο ευχαριστω πολυ για την κατανοηση σας αναστασια
click here redirect women cheat on their husbands
married men cheat read here
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
redirect married men that cheat cheaters

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (1)
και σε εμενα το ιδιο για φπψ ιωαννινων παρακαλω και εκλιπαρω.. αποφοιτος 2014 παρακαλωω τοσο πολυ
link click married cheat
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Γενικά, καλό θα ήταν να μην κάνουν δήλωση κάποιοι για πλάκα χωρίς να έχουν σκοπό να αλλάξουν σχολή....το μόνο που καταφέρνουν είναι να αφήνουν άλλα παιδιά εκτός στόχων τους....Υπάρχει ανάγκη ενός νέου μέτρου ή μία μορφοποίηση, όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές, για να είναι το 10% χρήσιμο και δίκαιο....
how women cheat read here link
open buy generic viagra viagra soft how to take
Υποβλήθηκε πριν από 37 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Θ
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Πανελλαδικές 2014 - Μηχανογραφικό 2014
Προς Κυριο Κουτρουμπελη

 Κυριε Κουτρουμπελη,πλεον που τελειωσαμε με την πολυταραχη φετινη πορεια με τις εκτιμησεις βασεων απο παιδια που εκαναν πλακα το καλοκαιρι,απο τα βρισιδια και τις μετεγγραφες,μπορειτε να κανετε ενα αρθρο στη σελιδα σας,εκφραζοντας την αποψη σας για το μετρο της διευρυνσης των μετεγγραφων και ως εκπαιδευτικος αναλυτης να δωσετε το αντικτυπο που ειχε στη λειτουργια των πανεπιστημιακων ιδρυματων,στις υποσχεσεις που ακολουθουσαν τις μετεγγραφες και δεν εφαρμοστηκαν παρα μονο στα λογια(π.χ. αξιοποιηση ομοτιμων καθηγτων,αναδιαταξη χρηματικων πορων ενισχυοντας τα κεντρικα πανεπιστημιακα ιδρυματα και κοβοντας απο τα περιφερειακα,μαθηματα εξ' αποστασεως),τους πιθανους κινδυνους εαν υπαρχουν(Αθηνα 2) και οποια αλλη αποψη εχετε για τις μετεγγραφες;

 

Ευχαριστω 

how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
link married cheat online

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)

Είχαμε μπει στη διαδικασία αυτή και μάλιστα είχαμε δημοσιοποιήσει μέσα από την ιστοσελίδα μας την πρόταση που είχαμε υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας.

Στην πράξη όμως είδαμε πως ότι τελικά γίνεται, αποφασίζεται στο πόδι και τα κριτήρια είναι προτίστως πολιτικά και όχι εκπαιδευτικά.

Εάν μας δοθεί η ευκαιρία θα παρέμβουμε και προς τη νέα ηγεσία εφόσον ανοίξει ο σχετικός διάλογος. 

redirect why people cheat dating for married men
read click here how to catch a cheater
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
..
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα   Πανελλαδικές 2014 - Μηχανογραφικό 2014
παπακληση 4% μονο οσοι το εχετε αναγκηηηη

 οσοι θελετε 4% μην κανετε αδικα αν δεν εχετε σκοπο να πατεεε 

μια κοπελα που παλευει για παιδαγωγικο,ονειρο ζωης 

how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
read website how to catch a cheater
open buy generic viagra viagra soft how to take
online cheat on my husband website
infidelity in marriage why people cheat redirect
abortion pill bleeding misoprostol for abortion abortion paperwork

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 ακριβως φιλε  , οποιος το εχει αναγκη !!
most women cheat wives that cheat
redirect catch a cheat dating for married men
open go viagra soft how to take
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα   Επαγγέλματα και Προοπτικές
Ποιο τμήμα να επιλέξω;
Καλησπέρα,

Ενδιαφέρομαι στο μέλλον να πραγματοποιήσω έρευνα πάνω στο νευρικό σύστημα, όχι μόνο του ανθρώπου αλλά και άλλων ζώων. Ποιο τμήμα ταιριάζει καλύτερα σ αυτόν τον στόχο;
women who cheated online read
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
click here click percent of women that cheat
viagra 100mg tablet redirect online
viagra vs cialis real life comparisons go click here
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
click here wife cheated how to know if wife has cheated
redirect read here why do married men cheat on their wives
women who cheat on their husband open women affair
cheater click i dream my husband cheated on me
infidelity in marriage why people cheat redirect
open wife cheaters cheat on wife
website what to expect when taking abortion pill how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Ιατρική, Κτηνιατρική και Βιολογικό.
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how women cheat married men having affairs link
open under arm viagra read here
generic mexico pharmacy viagra open link
link buy viagra online legitimate pharmacy viagra uk cheap purchase buy
link what is infidelity married cheat
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Στον Υπουργό για το «Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης» του ΤΕΙ Κρήτης
 Στον Υπουργό για το «Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης» του ΤΕΙ Κρήτης.

Ακόμα το περιμένου στην Ιεράπετρα

Συνάντηση πραγματοποίησε σήμερα ο Κωστής Δερμιτζάκης στο Υπουργείο Παιδείας με τον Υπουργό κ. Μπαλτά, με θέμα την επαναλειτουργία και την επανένταξη στα μηχανογραφικά, του «Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης» του ΤΕΙ Κρήτης στην πόλη της Ιεράπετρας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Θεοδόσης Καλαϊτζάκης, ο καθηγητής πανεπιστημίου Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχάλης Δερμιτζάκης και ο γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ.Χασάπης, σημειώνει το cretalive.

Ο Κωστής Δερμιτζάκης ανέλυσε εκτενώς τους λόγους για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η επαναλειτουργία, του επιτυχημένου κατά γενική ομολογία τμήματος στην Ιεράπετρα. Επισήμανε επίσης ότι το νέο τμήμα «Τεχνολογίας Τροφίμων», το οποίο είχε προαναγγελθεί, παραμένει στις καλένδες, αφού καμιά ενέργεια δεν είχε γίνει από την προηγούμενη μνημονιακή συγκυβέρνηση για την πραγματοποίηση του.

Ο κ. Μπαλτάς άκουσε προσεκτικά και με κατανόηση τους σημαντικούς λόγους οι οποίοι συντρέχουν για τη συνέχιση της λειτουργίας του υφιστάμενου τμήματος στην πόλη της Ιεράπετρας. Στην συνέχεια δήλωσε ότι στα πλαίσια ενός γενικού επανασχεδιασμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα εξεταστεί η επαναλειτουργία και η συνέχιση του τμήματος «Εμπορίας και Διαφήμισης» στην πόλη της Ιεράπετρας. Ο Κωστής Δερμιτζάκης τόνισε ότι πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν στο νέο σχεδιασμό η αγροτική φυσιογνωμία της περιοχής και οι δυνατότητες για ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα στην Ιεράπετρα, για την δημιουργία τμήματος ΤΕΙ γεωπονικού χαρακτήρα καθώς και το ότι στο προηγούμενο καταμερισμό των τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Κρήτη, ο νομός Λασιθίου είχε καταφανώς παραμεληθεί. Προτάθηκε από το Υπουργείο η σύσταση Παγκρήτιας Επιτροπής με τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών για τον επανασχεδιασμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Κρήτη.
how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
read click here how to catch a cheater
viagra vs cialis real life comparisons go click here
affairs with married men women who like to cheat go
link husband watches wife cheat married cheat
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
why husband cheat click here cheat wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 38 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 110 από 6821 (68202 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
109
110
111
112
6819
6820
6821
Επόμενο