Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014
ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Τα τμήματα Ψυχολογίας καταρτίζουν, θεωρητικά και πρακτικά, επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και πρακτικής σε όλους τους κλάδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας (Κλινική, Κοινωνική, Εκπαιδευτική, Βιομηχανική Ψυχολ. κ.ά.). Οι καταρτιζόμενοι στα Τμήματα αυτά Ψυχολόγοι αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες τα πολυσύνθετα ψυχολογικά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Οι σπουδές Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου χαρακτηρίζονται από μία σειρά δυνατοτήτων που δίνονται στους φοιτητές για να εξοικειωθούν με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Ψυχολογικής Επιστήμης, καθώς και με τις εφαρμογές της γνώσης που η επιστήμη αυτή έχει “παράγει” και συνεχίζει να “παράγει”. Κατά κύριο λόγο, οι δυνατότητες αυτές δίνονται μέσα από το περιεχόμενο αλλά και τις μεθόδους διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, χωρίς αυτό να εξαντλεί τις πηγές μάθησης για τους φοιτητές. Τα Σεμινάρια προσφέρονται σε φοιτητές από το 5ο εξάμηνο και πάνω, είναι ολιγομελή και στόχο έχουν την εις βάθος μελέτη θεματικών που επιλέγονται από κοινού και προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εκπόνηση της διπλωματικής τους.
Τα Εργαστήρια του Τμήματος παρέχουν μία ακόμη δυνατότητα άσκησης των φοιτητών στην επιστημονική έρευνα και στην αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η Πρακτική Άσκηση με εποπτεία τόσο από στελέχη του χώρου όπου λαμβάνει χώρα, όσο και από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δίνει μία, ακόμη, δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα από την μοναδικότητα της εμπειρίας του κάθε φοιτητή.
Επιπλέον, στα Ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος δίνεται η ευκαιρία εξοικείωσης με τη διαδικασία διαμόρφωσης ερευνητικών προτάσεων, την δόμηση “εργαλείων” για την συλλογή, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων κλπ. Τέλος, η επιστημονική συνεργασία μελών ΔΕΠ του Τμήματος με διάφορους φορείς, όπως Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και η συμμετοχή τους σε Συμβούλια και Επιτροπές σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο παρέχει άλλη μία πηγή ενημέρωσης των φοιτητών για τις δυνατότητες που έχουν σήμερα οι Επιστήμες του Ανθρώπου και της Κοινωνίας να συμμετέχουν υπό διάφορες μορφές, στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι απαιτητικό διότι
α) οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν με επιτυχία 66 μαθήματα,
β) τα 42 από αυτά είναι υποχρεωτικά, και
γ) τα υπόλοιπα 24 μαθήματα επιλέγονται από τα προσφερόμενα σε καθεμία από τέσσερις θεματικές ενότητες για να συμπληρωθεί ο υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων που πρέπει να πάρουν οι φοιτητές από καθεμία θεματική ενότητα.
 
Τονίζεται ότι οι θεματικές ενότητες βασίζονται στις ίδιες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Ψυχολογικής Επιστήμης και διαφέρουν μόνον ως προς τις μεταβλητές στις οποίες η καθεμία ενότητα “ρίχνει” το κέντρο βάρους. Ο συνδυασμός των υποχρεωτικών μαθημάτων με τα μαθήματα επιλογής δημιουργούν μια ισομερή κατανομή των κύριων θεματικών ενοτήτων της Ψυχολογικής Επιστήμης. Με αυτήν την έννοια, οι θεματικές ενότητες νοούνται ως αναπόσπαστα μέρη μίας μεγαλύτερης θεματικής ενότητας που είναι η Ψυχολογική Επιστήμη. Αυτή η δομή και κατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών διασφαλίζει την ταυτότητα του γενικού πτυχίου και είναι σύμφωνη με την διεθνή πρακτική τετραετών προπτυχιακών σπουδών στην Ψυχολογία.
Ακόμη και η Πρακτική Άσκηση που υλοποιείται σε χώρους με συγκεκριμένη επαγγελματική ταυτότητα, αλλά και η Διπλωματική Εργασία που έχει συγκεκριμένη θεματική, υπό καμία έννοια δεν δηλώνουν “κατεύθυνση” ή “ειδίκευση”. Η επιλογή χώρου για Πρακτική Άσκηση και η επιλογή θέματος για την Διπλωματική Εργασία δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να εκφράσουν το ενδιαφέρον ή την περιέργειά τους για έναν από τους κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης αλλά και στην μία περίπτωση και στην άλλη η επίδοση των φοιτητών κρίνεται με βάση το επίπεδο ανάπτυξης επιστημονικής σκέψης και επαγγελματικότητας της παρουσίας τους άσχετα από τον χώρο ή το θέμα.
Η λογική της απόφασης του Τμήματος να δημιουργήσει Πρόγραμμα Σπουδών που διασφαλίζει την ταυτότητα του γενικού πτυχίου στην Ψυχολογία, παρότι είναι ανεξάρτητη από θέματα που αφορούν άμεσα την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων (με την έννοια ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι επαγγελματική σχολή) είναι σύμφωνη με την λογική της νομοθεσίας περί Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου μετά τη λήψη πτυχίου τετραετών σπουδών στην Ψυχολογία. Τα Εργαστήρια Του Τμήματος Ιδιαίτερα σημαντική για την ικανοποίηση των διδακτικών αλλά και των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, είναι η λειτουργία των Εργαστηρίων.
Η Ψυχολογική Επιστήμη είναι εργαστηριακή επιστήμη υπό την στενή και υπό την ευρεία έννοια. Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις που διαμορφώνονται με βάση τις θεωρητικές θέσεις (ή ακόμη και με την επισήμανση φαινομένων) περί της φύσης της σχέσης “Οργανισμού” και “Περιβάλλοντος” ή “Πλαισίου” δοκιμάζονται με τα διάφορα υποδείγματα και “εργαλεία” της επιστημονικής μεθόδου, δηλαδή, με την “παρέμβαση” του ψυχολόγου ερευνητή. Το 35% των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι μαθήματα εργαστηριακών ασκήσεων και μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας στην Ψυχολογία. Αλλά και το περιεχόμενο των υπολοίπων μαθημάτων (η λεγόμενη “ύλη”) αποτελείται κυρίως από σειρά άρθρων δημοσιευμένων επιστημονικών ερευνών. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου τελούν υπό ίδρυση (αναμένεται η δημοσίευση τους στο ΦΕΚ) δύο εργαστήρια: το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας (Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας) και το Εργαστήριο Κλινικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας (Τομέας Γενικής Ψυχολογίας).
Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό των Εργαστηρίων, αποστολή τους είναι:
α) η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ψυχολογίας στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε Εργαστηρίου,
β) η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και η διεξαγωγή διακλαδικής και διεπιστημονικής έρευνας από ερευνητές των κλάδων της Ψυχολογίας καθώς και ερευνητών των Κοινωνικών και των Θετικών Επιστημών,
γ) η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριών και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων για την επιστημονική πρόοδο των Εργαστηρίων,
δ) η παροχή πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο με τη μορφή σεμιναρίων ή προγραμματισμένων σε ετήσια βάση διαλέξεων συναφών προς τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε Εργαστηρίου,
ε) η συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας,
στ) η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νόμιμης μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84 (Α’ 53).Ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων (Η/Υ, λογισμικά προγράμματα, όργανα) αποτελεί προτεραιότητα για το Τμήμα.
 
Η Πρακτικη Ασκηση
Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές του τέταρτου έτους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι δηλαδή, επιδοτούμενο. Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, από την αρχή της λειτουργίας του το 1997, είναι η Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Σουλτάνα Μαντόγλου.
Τα τελευταία τρία χρόνια 270 φοιτητές του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν σε περίπου 40 διαφορετικούς φορείς δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών. Όπως προαναφέρθηκε, πρωτεύων στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να παρατηρήσουν, να επισημάνουν, να προβληματιστούν αλλά και να αμφισβητήσουν και αναθεωρήσουν θέσεις και προσεγγίσεις που διδάχτηκαν δημιουργώντας έτσι την βάση για την ανάπτυξη των δικών τους θέσεων σχετικά με την παρουσία της Ψυχολογικής Επιστήμης στην Κοινωνία.
Δευτερεύοντες, αλλά εξίσου σημαντικοί είναι οι στόχοι της ανάπτυξης επαγγελματικότητας (π.χ. συνοχή και συνέπεια), της ενημέρωσης των φορέων για τις δυνατότητες εφαρμογής των γνώσεων της Ψυχολογικής Επιστήμης, καθώς και της ενημέρωσης του Τμήματος για τις ανάγκες στον χώρο της αγοράς εργασίας που αφορούν τους ψυχολόγους και δημιουργούν δυνατότητες για επαγγελματική σταδιοδρομία. Η αμφίδρομη αυτή ενημέρωση έχει την έννοια της παρέμβασης, την έννοια της θετικής δράσης στη διαμόρφωση των αναγκών στην αγορά εργασίας που αφορούν τους ψυχολόγους. Η επίτευξη των στόχων αυτών διευκολύνεται ή / και διασφαλίζεται από το σύστημα εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης που επιτελείται από δύο επόπτες, έναν στο χώρο όπου ασκούνται οι φοιτητές και έναν στο Τμήμα, δηλαδή, ένα μέλος ΔΕΠ.
 
Η Διπλωματικη Εργασια
Υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους, η Διπλωματική Εργασία δίνει την, χρονικά τελευταία, δυνατότητα αξιολόγησης αλλά και αυτο-αξιολόγησης των φοιτητών σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν στις προπτυχιακές τους σπουδές. Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ) οι φοιτητές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό ή / και μεθοδολογικό επίπεδο Το Τμήμα αποτελείται από δύο τομείς:
α) τον τομέα Κοινωνικής Ψυχολογίας που περιλαμβάνει τα αντικείμενα κοινωνικής, πειραματικής, γνωστικής, αναπτυξιακής ψυχολογίας, ψυχοφυσιολογίας, νευροψυχολογίας (νευροεπιστήμες) και στατιστικής και συντονίζει τα θεωρητικά μαθήματα των παραπάνω κλάδων καθώς και τα μαθήματα των εφαρμογών τους,
β) τον τομέα Γενικής Ψυχολογίας που περιλαμβάνει τα αντικείμενα της κλινικής ψυχολογίας, της εγκληματολογικής ψυχολογίας και συντονίζει τα θεωρητικά μαθήματα αυτών των κλάδων καθώς και τα μαθήματα των εφαρμογών τους.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Βλέπε Φ.Π.Ψ.
 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
2. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
3. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
4. Γνωστική Ψυχολογία
 
Παν/μιο Κρήτης
1. Κλινική Ψυχολογία
 
Πάντειο Αθηνών
1. Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά. Σε δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα ψυχικής υγιεινής, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε ερευνητικά κέντρα, ως ερευνητές κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε σχολεία, οικοτροφεία, προγράμματα αλφαβητισμού, ως κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε ψυχιατρικές κλινικές, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού, ως ψυχολόγοι της εργασίας. Σε γραφεία πολιτικών δημοσκοπήσεων, ως πολιτικοί ψυχολόγοι. Σε εταιρίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, ως κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως σχολικοί ψυχολόγοι. Σε γραφεία παροχής ψυχολογικών συμβουλών.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια επιστήμη της οποίας η αξία και η λειτουργικότητα όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται και στα επόμενα χρόνια αναμένεται να πάρει τη θέση που της αρμόζει στην ελληνική κοινωνία. Οι υψηλές απαιτήσεις όμως του επαγγέλματος καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γεγονός που καθορίζεται από την ύπαρξη πολλών κλάδων της επιστήμης της Ψυχολογίας αλλά και καθορίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σύμβουλοι Αλκοολικών και Τοξικοεξαρτημένων Image Maker Ψυχολόγοι
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Κωτσοβολου Βίκη
Κυριακή, 6 Απριλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Τρόποι εισαγωγής στο τομέα της ψυχολογίας

 Καλησπέρα κύριε Κουτρουμπελη.

Αν  σας ειναι εφικτό να μου λύσετε τν εξής απορία ; Δηλαδή πως μπορεί κάποιος να καταρτησθει στο πανεπιστήμιο του Πάντειου απλα με ενα άριστο απολυτήριο; Δίνοντας κατατακτήριες εξετάσεις ; Σε αντίθεση με τους υποψήφιους των πανελληνιων θα ύπαρξη διάφορα επαγγελματικής κατάρτησεις σε αντίθεση με τους μη υποψήφιους ; Και κατι ακόμα με ποσά μόρια μπορεί να εισαχθεί κάποιος στο παντειο και αν όχι σε κάποια αντίστοιχη σχολή της ψυχολογίας στην επαρχία; 

Ευχαριστω  


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 18 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)

 Κατατκτήριες εξετάσεις σε 3 μαθήματα δίνουν μόνο όσοι κατέχουν ήδη κάποιο άλλο πτυχίο.

Οι κάτοχοι απολυτηρίο Λυκείου εισάγονται μόνο μέσω Πανελλαδικών και δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον τρόπο σπουδών ή στα επαγγλεματικά δικαιώματα.

Οι βάσεις διαμορφώνονται κατ' έτος ανάλογα με τις θέσεις, τις επιδοσεις και τον ανταγωνισμό (δες στην αρχική σελίδα μας πάνω αριστερά τις περυσινές).

Υποβλήθηκε πριν από 18 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Αλέξανδρος Σιδερής
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Εισαγωγή στον τομέα της Ψυχολογίας
Καλησπέρα σας.Το όνομα μου είναι Αλέξανδρος και θα ήθελα,εάν είναι εφικτό,να μου απαντήσετε στο παρακάτω ερώτημα μου,αν δεν επιτύχω την εισαγωγή μου στο Πανεπιστήμιο του Παντείου  στον τομέα της Ψυχολογίας μέσο Πανελλήνιων εξετάσεων με ποιόν άλλον τρόπο θα είναι δυνατή η εισαγωγή μου;
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 39 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Σχόλια (0)
 Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν του να τελειώσεις οποιοδήποτε τμήμα (κατά προτίμηση με συνάφεια στο αντικείμενο λχ ΦΠΨ) και να δώσεις κατατακτηριες εξετάσεις. Αν το προηγούμενο τμήμα έχει κοινά μαθήματα (όπως στο ΦΠΨ) τότε μπορείς να τα μεταφέρεις.
Υποβλήθηκε πριν από 39 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΓΔΙΚΙΑΝ
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
...??? ΑΠΟΓΝΩΣΗ ....
 ....Καλησπέρα .... φέτος θα δώσω πανελλήνιες και πραγματικά ενδιαφέρομαι να περάσω στο τμήμα ψυχολογίας και έπειτα να ασχοληθώ με την εγκληματολογία !!! Όμως, διχάζομαι για το πόσο θα μου προσφέρει επαγγελματική αποκατάσταση αν τελικά αποφασίσω να στοχεύσω στο συγκεκριμένο τομέα .... Πιστεύετε πως πραγματικά είναι ένας τομέας που αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τον ζήτημα  αυτό ??? 
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 104 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Σχόλια (0)

 Για την Ψυχολογία αν θες να δεις ένα σχτικό σχόλιο κάνε κλικ εδώ.

Όσον αφορά στην εγκληματολογία μιλάμε για πολύ λίγες σχετικές θέσεις που προσφέρονται στην Αστυνομία (σαν εμπειρογνώμονες στα δικαστήρια, οι δικαστικοί Ψυχολόγοι, δυστυχώς, στην Ελλάδα παρόλο που προβλέπεται, σπάνια καλούνται) και θα έλεγα πως θα πρέπει να κάνεις κινήσεις μεν προς την κατεύθυνση αυτή αλλά κατ αρχήν θα πρέπει να στοχέυσεις σε μια πιο κλασσική επιλογή (λχ Συμβουλευτική, Κλινική Ψυχολογία).

Να πούμε πως ο χώρος του εγκλήματος έχει προεκτάσεις οι οποίες είναι σε άμεση συσχέτιση με αρκετές επιστήμες (το έγκλημα έχει νομικές και κοινωνικές προεκτάσεις, μπορεί να ερμηνευθεί ή προληφθεί με γνώσεις των επιστημών της Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής αλλά και να εξιχνιασθεί με τη βοήθεια της Ιατροδικαστικής, της Πληροφορικής και της μοριακής Βιολογίας).

 
Στην πράξη, όταν ονομάζουμε κάποιον "εγκληματολόγο" εννοούμε κυρίως κάποιον πτυχιούχο της Νομικής (δικηγόρο), που έχει εντρυφήσει σε υποθέσεις σχετικές με εγκλήματα και, καμιά φορά, μη έχοντας καν μεταπτυχιακή ή άλλη σχετική εξειδίκευση (όπως βέβαια θα έπρεπε).

Υποβλήθηκε πριν από 103 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Josef K.
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Ερωτησεις, ερωτησεις...

 Γεια σας,

Ημουν θετικη κατευθυνση, εδωσα πανελληνιες, περασα σε "καλη" σχολη (ΗΜ&ΜΥ ΕΜΠ συγκεκριμενα), αλλα στο Α' εξαμηνο ηδη αποφασισα να ξαναδωσω πανελληνιες για σχολη 1ου πεδιου. Η ψυχολογια ειναι απο τις σχολες που θα ειναι σιγουρα στις πρωτες 3 επιλογες στο μηχανογραφικο.

Θα το εκτιμουσα πολυ λοιπον αν μου απαντουσατε τις εξης ερωτησεις:

- Εφοσον θα δωσω μαθηματα θετικης κατευθνσης (ειμαι σε ειδικη κατηγορια, δεν δινω μαθημα επιλογης), ποιοι ειναι οι συντελεστες; 0,7 για Μαθηματικα, Φυσικη, Χημεια, Βιολογια και 1 για Εκθεση;

- Οσο αφορα αργοτερα το επαγγελμα θα με ενδιεφερε να εργαστω σε καποιο κεντρο απεξαρτησης ή καποια ψυχιατρικη κλινικη. Χρειαζεται οπωσδηποτε μεταπτυχιακο για κατι τετοιο; Και αν ναι, ποσα χρονια θα ειναι αυτο; Ποιες ειναι οι προοπτικες προς αυτη την κατευθυνση αν τελειωσω στην Ελλαδα και θελησω να φυγω στο εξωτερικο; Σε περιπτωση που αλλαξω γνωμη οσο αφορα το επαγγελμα, υπαρχει αρκετα μεγαλο ευρος διεξοδων ετσι ωστε να βρεθει κατι που να με ενδιαφερει εξισου;

 - Θα προτεινατε να δηλωσω Ψυχολογια ή Ιατρικη και μετα να ασχοληθω με Ψυχιατρικη; Εχετε κατα νου ομως οτι ταυτοχρονα με την σχολη θα ειναι επιτακτικη αναγκη να εργαζομαι ταυτοχρονα λογω οικονομικων δυσκολιων, επομενως αν γινεται θα ηθελα να αποφυγω μια σχολη που απαιτει το 200% του χρονου του φοιτητη.

 - Και τελος: προσωπικα ξερω οτι η Ψυχολογια σαν επιστημη και σαν κλαδος μου αρεσει πολυ, επομενως οσο δυσοιωνα κι αν φαινονται τα πραγματα, απο μεριας μου υπαρχει και θα υπαρχει θεληση να παλεψω για να ασχοληθω με αυτη. ΩΣΤΟΣΟ, εχω να αντιμετωπισω ολο το σοϊ που εχει πεσει πανω μου επειδη παραταω μια "καλη" σχολη για να ξαναδωσω για μια "υποδεεστερη". Γι' αυτο σας παρακαλω αν εχετε την καλοσυνη, θα ηθελα να με "εξοπλισετε" με ορισμενα γερα επιχειρηματα για καθε φορα που η συζητηση παει στις "μηδαμινες επαγγελματικες προοπτικες" ενος "θεωρητικαριου". Το "μου αρεσει/με γεμιζει" δυστυχως σε καιρους κρισης δεν αποτελει επιχειρημα...

 

 Σας ευχαριστω παρα πολυ εκ των προτερων.


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 407 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Σχόλια (0)
ερώτηση κρίσεως, γιατί αφού πέρασες σε τέτοια σχολή την παρατάς... γιατί την στέρησες από άλλο παιδί, αφού το κριτήριο σου τουλάχιστον δεν είναι οικονομικό??  Αν του χρόνου δεις οτι ο μασερ έχει καλύτερο εργασιακό περιβάλλον και ψωμί, μετά θα ξαναδώσεις?? Θα σου έλεγα να κατασταλάξεις πρώτα και μετά.

10%?? για να πέρασες στο ΕΜΠ έχεις καλά μόρια.

Υποβλήθηκε πριν από 407 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Αναστάσης Σπ
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Κατατακτήριες

 Αγαπητέ κ. Κουτρουμπέλη,

 Είμαι απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και φέτος ολοκληρώνω το μεταπτυχιακό μου στην Ψυχολογία στο Λονδίνο (MSc conversion). Ενδιαφέρομαι να δώσω κατατακτήριες στο τμήμα Ψυχολογίας Παντείου το Δεκέμβριο αποσκοπώντας στην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για της εξετάσεις αυτές και κατα πόσο θεωρείτε οτι κάποιος με ήδη βάσεις στην ψυχολογία, αλλά που θα διαβάσει μόνος του και θα αποφύγει τα φροντιστήρια, έχει ελπίδες για εισαγωγή στο τμήμα. Σας ευχαριστώ 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 433 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
 Οι κατατκτήριες από μόνες τους αποτελούν μια αρκετά επίπονη και επισφαλή διαδικασία, διότι όταν έχουμε κάποιες εκατοντάδες υποψηφίων για 3-4 θέσεις, καταλαβαίνεις πως δεν σου χρειάζεται μόνο μια πολύ καλή προετοιμασία (δεν αμφιβάλω πως μπορείς να την κάνεις και μόνη σου) αλλά και αρκετή τύχη.
Υποβλήθηκε πριν από 432 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Τσέκα Ορκίντα
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Σχολές - Τμήματα
Άτομα με ειδικές ανάγκες
 Kαλησπέρα κύριε Κουτρουμπέλη,

Παρακολουθώ εδώ και κάποιους μήνες αυτό το site με τις ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις σας στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον κλάδο της Ψυχολογίας.Η αλήθεια είναι πως με τις πλήρεις απαντήσεις σας έχετε λύσει τις περισσότερες από τις απορίες μου. Είμαι μαθήτρια της Γ' λυκείου ,δεν θα συμμετάσχω, όμως, στην διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων ,λόγω ενός κινητικού προβλήματος που έχω.Έχω ενταχθεί στην κατηγορία του 5% και πλέον μπορώ να εισαχθώ σε σχολές της προτίμησής μου,βάσει του βαθμού του απολυτηρίου μου. Όνειρό μου είναι να γίνω ψυχολόγος και εδώ και χρόνια διαβάζω υλικό σχετικά με αυτόν τον κλάδο. Θα ήθελα να με ενημερώσετε,αν είναι εύκολο, για τις πιθανότητες που έχω να εισαχθώ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με την κατηγορία του 5% όσο και για τον βαθμό απολυτηρίου που απαιτείται.

Σας ευχαριστώ.
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 444 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)

 Μιλάμε για ένα τμήμα υψηλής ζήτησης και βέβαια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων  τι απολυτήριο θα χρειαστεί αφού οι υποψήφιοι που διεκδικούν τις 6 θέσεις αλλάζουν με τη χρονιά.

Καλή η απόφασή σου να εξετασθείς ενδοσχολικά, προσπάθησε να βγάλεις ένα απολυτήριο από 19 και πάνω.

Υποβλήθηκε πριν από 444 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)

 Καλησπέρα κύριε Κουτρουμπελη

Αν σας ειναι εφικτό  να μου λύσετε την εξής απορία, δηλαδή πως μπορεί κάποιος να καταρτησθει στο Πανεπιστήμιο τουΠαντειου απλα με ενα άριστο απολυτήριο ; Δίνοντας κατατακτήριες εξετάσεις ; Σε αντίθεση με τους υποψήφιους των πανελληνιων , θα υπαρξη διάφορα επαγγελματικής καταρτησης σε αντίθεση με τους υποψήφιους; Και κατι ακόμα με ποσά μόρια μπορεί κάποιος να εισαχθεί στο παντειο ; Και αν όχι σε κάποια αντίστοιχη σχολή της ψυχολογίας στην επαρχία ;  

Υποβλήθηκε πριν από 18 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΜΑΤΙΝΑ
Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013
Σχολές - Τμήματα
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

 Καλησπερα σας

 

Βρισκομαι στο τμημα ιστοριας και εθνολογιας Κομοτηνης και εχω τρια μαθηματα για το πτυχιο μου.Ειμαι λατρης της ψυχολογιας απλα δεν ειχα τα απαιτουμενα δυστυχως μορια για να εισαχθω στον κλαδο της.Θελω ομως μολις παρω το πτυχιο να κανω μεταπτυχιακο.Πληροφορηθηκα οτι δεν χρειαζεται προμεταπτυχιακες σπουδες αλλα δεν γνωριζω κατα ποσο αληθευει και θα ηθελα και την δικη σας απαντηση(και αν ζητουνται και αλλα πραγματα εκτος απο το πτυχιο ενημερωστε με).Επισης,διαβασα οτι το συγκεκριμενο επαγγελμα στην Ελλαδα φερει το μεγαλυτερο ποσοστο ανεργιας και ειναι ενεργο μονο το 5%,σε αντιθεση με το εξωτερικο.Οποτε ακομη μια ερωτηση..μεταπτυχιακο Ελλαδα η εξωτερικο...Ευχαριστω εκ των προτερων..


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 445 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (1)

 Ματίνα, εάν κατάλαβα καλά θέλεις να κάνεις μετατυχιακό στην Ψυχολογία.

Με μεταπτυχιακό όμως δεν αποκτάς επαγγελματικά δικαιώματα ψυχολόγου (είναι απαραίτητο το βασικό πτυχίο).

Υποβλήθηκε πριν από 445 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)
Α...Πολυ ωραια. :( Αυτο δεν το γνωριζα καθολου οφειλω να ομολογησω..Ευχαριστω πολυ για την πληρη κατατοπιση σας..
Υποβλήθηκε πριν από 444 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
βαλεντινα
Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013
Σχολές - Τμήματα
απαιτουμενα μαθηματα για εισαγωγη στο κλαδο της ψυχολογιας
καλισπερα...ειμαι μαθητρια β΄λυκειου απο την κυπρο..θα ηθελα να γνωριζω τα απιατουμενα μαθηματα που χρειαζομαι να εχς για να ενταχθω στον κλαδο της ψυχολογιας μετα την αποφοιτηση μου απο το λυκειο....η βοηθεια σασ ειναι σημαντικη 
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 456 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Σχόλια (0)

 Kαλησπέρα κύριε Κουτρουμπέλη,

Παρακολουθώ εδώ και κάποιους μήνες αυτό το site με τις ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις σας στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον κλάδο της Ψυχολογίας.Η αλήθεια είναι πως με τις πλήρεις απαντήσεις σας έχετε λύσει τις περισσότερες από τις απορίες μου. Είμαι μαθήτρια της Γ' λυκείου ,δεν θα συμμετάσχω, όμως, στην διαδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων ,λόγω ενός κινητικού προβλήματος που έχω.Έχω ενταχθεί στην κατηγορία του 5% και πλέον μπορώ να εισαχθώ σε σχολές της προτίμησής μου,βάσει του βαθμού του απολυτηρίου μου. Όνειρό μου είναι να γίνω ψυχολόγος και εδώ και χρόνια διαβάζω υλικό σχετικά με αυτόν τον κλάδο. Θα ήθελα να με ενημερώσετε,αν είναι εύκολο, για τις πιθανότητες που έχω να εισαχθώ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με την κατηγορία του 5% όσο και για τον βαθμό απολυτηρίου που απαιτείται.

Σας ευχαριστώ.

Υποβλήθηκε πριν από 453 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Σχόλια (1)

 Σϋμφωνα με το ελληνικό σύστημα μπορεί κανείς να εισαχθεί στην Ψυχολογία (ανήκει στο 1ο πεδίο από τα 5 που υπάρχουν) εάν έχει  εξετασθεί στα Αρχαία, Λατινικά, Ιστορία, Λογοτεχνία, Γλώσσα.

Εάν έχει εξετασθεί κάποιος υποψήφιος σε άσχετα μαθήματα (λχ φυσική, μαθηματικά) τότε του επιτρέπεται να διεκδικήσει την εισαγωγή του στην Ψυχολογία μετά από εξέταση και σε Γλώσσα, Ιστορία αλλά στην περίπτωση αυτή έχει απώλεια 7% στα μόριά του.

Υποβλήθηκε πριν από 456 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Σχόλια (0)
 ean stin triti likiou epile3w ma8imatika,ximia,viologia kai istoriaa . 8a e3etastw sto telos tis xronias sta nea ellinika. istoria kai ta ipolipaa.....prepi na exw i4ili va8mologia mono stis e3etaseis newn kai istorias h ena 4ilo geniko sto apolitirio?
Υποβλήθηκε πριν από 456 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΕΙΡΗΝΗ
Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012
Σχολές - Τμήματα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

καλησπέρα σας...θα ήθελα να με ενημερώσετε αν υπάρχει τομέας δικαστικής ψυχολογίας που έχω ακούσει..και τι ακριβώς γίνεται εκεί... και μετά αν μπορώ με κατατακτήριες να μεταπηδήσω στη νομική..τώρα τελείωσα τ λύκειο και όπου να'ναι πρέπει να παραδώσουμε μηχανογραφικό και ακόμα δεν έχω ενημερωθεί πλήρως...ευχαριστώ!


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 665 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Σχόλια (1)

Απο οτι γνωριζω εξειδικευμενος τομεας δικαστικης ψυχολογιας δεν υφισταται.Για να ειδικευτεις στην εγκληματικη/δικαστικη ψυχολογια θα πρεπει να ακολουθησεις καποιο μεταπτυχιακο προγραμμα στο εξωτερικο(Αγγλια)!Οσο για τις κατατακτηριες εξετασεις ειναι δυσκολη η εισαγωγη απο οτι εχω ακουσει,οχι ομως απιθανη!Οι επαγγελματιες του ειδους(δικαστικοι ψυχολογοι)ειναι ελαχιστοι στην Ελλαδα και ολοι καταρτισμενοι με σπουδες στο εξωτερικο!Καλη επιλογη

 

 

ΦΙΛΙΚΑ

 

   ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

Υποβλήθηκε πριν από 665 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Σχόλια (1)
kalisperaa...ime ma8itria b'likeiou apo tin kipro...prosfata niw8w oti me elkiei o klados tis psixologias...den gnwrizw omws ta apaitoumena ma8imata pou xreiazomai gia tin isagwgi mou sto panepistimio st klado tis psixologias...fetos exw enisximena mathimatika,fisiki,ximia...h simvuli sas 8a me voh8isei 
Υποβλήθηκε πριν από 456 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Σχόλια (0)

Καλησπέρα,

εξαρτάται σε ποια χώρα θες ν πας γι σπουδές.Αν ενιαφέρεσαι για Κύπρο, ή Ελλάδα χρειάζεσα φιλολογικά μαθήματα.

Για όπουδηποτε αλλού στο εξωτερικό δεν κάνει διαφορά.  Θα χρειαστείς στα σίγουρα μεταπτυχιακό γα να μπορείς να εργαστεί ως ψυχολόγος.  Αν έχεις την υπομονή να σπουδάσεις για αρκετά χρόνια και να δυσκολευτείς αρκετά, τότε κάντο και καλή επιτυχία με την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην Κύπρο για τους νέους ψυχολόγους, εγώ θα σου πρότεινα να επιλέξεις συμβουλευτική παρα ψυχολογία, ειναι παρεμφερή κλάδοι και το σημαντικό θα έχεις λίγο περισσότερες επιλογές για εργοδότηση.

Καλή συνέχεια σε ότι κι αν αποφασίσεις 

Υποβλήθηκε πριν από 447 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Άλλες Σχολές
Share
- -
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011
Σχολές - Τμήματα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ   ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ
ψυχολογια ΑΠΘ-εξειδικευση

 Καλησπέρα, είμαι τριτοετής φοιτήτρια ψυχολογίας στο ΑΠΘ και έχει φτάσει η ώρα να επιλέξω κατεύθυνση. Μπαίνοντας στην σχολή, πίστευα πως επιλογή μου θα ήταν η κλινική ψυχολογία. Ξέρετε, ιδιωτικό γραφείο κτλ. Ωστόσο, σιγά σιγά άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι δε θα μπορούσα να το αντέξω εύκολα αυτό, και άρχισε να με ενδιαφέρει πιο έντονα η γνωστική ψυχολογία και η νευροψυχολογία, και ιδιαίτερα ασθένειες τύπου Αlzheimer, πως επηρεάζουν ενδοκράνιοι όγκοι τη συμπεριφορά κτλ. Δε ξέρω καν αν υπάρχει τέτοιος τομέας, όμως με ενδιαφέρει. Βρήκα ένα μεταπτυχιακό κλινικής νευροψυχολογίας στην Αθήνα (1500/εξάμηνο, μου πεσαν τα μαλλιά). Μια κοπέλα που μας μίλησε, μας αποθάρρυνε και μας είπε πως υπάρχει τεράστια ανεργία σε αυτόν τον κλάδο. Σήμερα, βλέποντας άρθρα, μου άρεσε και η ψυχολογία της εργασίας/επιχειρήσεων καθώς και η δυνατότητα profiler.

Γνωρίζει κανείς να μου δώσει κάποιες πληροφορίες για τους τρεις τομείς (νευροψυχολογία-ψ.εργασίας-profiler); Υπάρχουν δυνατότητες ανάλογων μεταπτυχιακών ή και προοπτικές εξελιξης στην Ελλάδα; Δυστυχώς στα μαθήματα της σχολής δεν περιλαμβάνονται πιο "εναλλακτικές" μορφές ψυχολογίας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 864 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Σχόλια (1)

Τα διαθέσιμα μεταπτυχιακά στην Ψυχολογία που έχουμε υπόψη μας ότι γίνονται σε ελλληνικά ΑΕΙ είναι:


1.     Κλινική Ψυχολογία

2.     Μ.Δ.Ε. στις κατευθύνσεις: 1. Ψυχολογία της Υγείας, 2. Σχολική Ψυχολογία
   
3.   ΜΔΕ με κατευθύνσεις: α) Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας β) Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας Εξαρτήσεων και  Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων γ) Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας δ) Γνωστικής Ψυχολογίας

4      Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

5      Σχολική Ψυχολογία

6   Δυνητικές Κοινότητες Κοινωνιο-Ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές

7    Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων-Προωθώντας την ιδεολογία της ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία

8       Μ.Δ.Ε. στην Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους

9       Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία

10     Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία 

11      Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.

 

Σχετικά με το θέμα των προπτικών απασχόλησης να αναφέρουμε πως η εξειδίκευση στην κλινική Ψυχολογία, πιστεύουμε πως είναι αυτη που σου ανοιγει τους πιο πολλούς δρόμους στην απασχόληση, με δεδομένο όμως πως δεν θα ήθελες κάτι τέτοιο, θεωρούμε πως μπορείς να έχεις πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές μέσα από τους τομείς της Σχολικής Ψυχολογίας (εξειδίκευση σε διάγνωση - αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών) καθώς επίσης και της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της υπόθεση, πολύ φοβάμαι πως από τον επόμενο χρόνο, θα αλλάξουν άρδην τα δεδομένα και πλέον (σχεδόν) όλα τα Μεταπτυχιακά, θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και μάλιστα με πολύ περισσότερα λεφτά από αυτά που αναφέρεις.

Υποβλήθηκε πριν από 864 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

Σχόλια (0)
 Ευχαριστω πολυ για την γρηγορη απαντηση!
Υποβλήθηκε πριν από 863 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 1 από 2 (17 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
Επόμενο