Κυριακή, 05 Ιουλίου 2015
ΑΘΗΝΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Τα τμήματα Ψυχολογίας καταρτίζουν, θεωρητικά και πρακτικά, επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχολογικής γνώσης και πρακτικής σε όλους τους κλάδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας (Κλινική, Κοινωνική, Εκπαιδευτική, Βιομηχανική Ψυχολ. κ.ά.). Οι καταρτιζόμενοι στα Τμήματα αυτά Ψυχολόγοι αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις για να αντιμετωπίσουν ως επαγγελματίες τα πολυσύνθετα ψυχολογικά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.
pill for abortion online abortion pill abortion pills
open read here viagra soft how to take
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
click here signs of infidelity catch a cheat
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Οι σπουδές Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου χαρακτηρίζονται από μία σειρά δυνατοτήτων που δίνονται στους φοιτητές για να εξοικειωθούν με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της Ψυχολογικής Επιστήμης, καθώς και με τις εφαρμογές της γνώσης που η επιστήμη αυτή έχει “παράγει” και συνεχίζει να “παράγει”. Κατά κύριο λόγο, οι δυνατότητες αυτές δίνονται μέσα από το περιεχόμενο αλλά και τις μεθόδους διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, χωρίς αυτό να εξαντλεί τις πηγές μάθησης για τους φοιτητές. Τα Σεμινάρια προσφέρονται σε φοιτητές από το 5ο εξάμηνο και πάνω, είναι ολιγομελή και στόχο έχουν την εις βάθος μελέτη θεματικών που επιλέγονται από κοινού και προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εκπόνηση της διπλωματικής τους.
Τα Εργαστήρια του Τμήματος παρέχουν μία ακόμη δυνατότητα άσκησης των φοιτητών στην επιστημονική έρευνα και στην αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η Πρακτική Άσκηση με εποπτεία τόσο από στελέχη του χώρου όπου λαμβάνει χώρα, όσο και από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δίνει μία, ακόμη, δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα από την μοναδικότητα της εμπειρίας του κάθε φοιτητή.
Επιπλέον, στα Ερευνητικά Κέντρα του Τμήματος δίνεται η ευκαιρία εξοικείωσης με τη διαδικασία διαμόρφωσης ερευνητικών προτάσεων, την δόμηση “εργαλείων” για την συλλογή, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων κλπ. Τέλος, η επιστημονική συνεργασία μελών ΔΕΠ του Τμήματος με διάφορους φορείς, όπως Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και η συμμετοχή τους σε Συμβούλια και Επιτροπές σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο παρέχει άλλη μία πηγή ενημέρωσης των φοιτητών για τις δυνατότητες που έχουν σήμερα οι Επιστήμες του Ανθρώπου και της Κοινωνίας να συμμετέχουν υπό διάφορες μορφές, στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι απαιτητικό διότι
α) οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν με επιτυχία 66 μαθήματα,
β) τα 42 από αυτά είναι υποχρεωτικά, και
γ) τα υπόλοιπα 24 μαθήματα επιλέγονται από τα προσφερόμενα σε καθεμία από τέσσερις θεματικές ενότητες για να συμπληρωθεί ο υποχρεωτικός αριθμός μαθημάτων που πρέπει να πάρουν οι φοιτητές από καθεμία θεματική ενότητα.
 
Τονίζεται ότι οι θεματικές ενότητες βασίζονται στις ίδιες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Ψυχολογικής Επιστήμης και διαφέρουν μόνον ως προς τις μεταβλητές στις οποίες η καθεμία ενότητα “ρίχνει” το κέντρο βάρους. Ο συνδυασμός των υποχρεωτικών μαθημάτων με τα μαθήματα επιλογής δημιουργούν μια ισομερή κατανομή των κύριων θεματικών ενοτήτων της Ψυχολογικής Επιστήμης. Με αυτήν την έννοια, οι θεματικές ενότητες νοούνται ως αναπόσπαστα μέρη μίας μεγαλύτερης θεματικής ενότητας που είναι η Ψυχολογική Επιστήμη. Αυτή η δομή και κατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών διασφαλίζει την ταυτότητα του γενικού πτυχίου και είναι σύμφωνη με την διεθνή πρακτική τετραετών προπτυχιακών σπουδών στην Ψυχολογία.
Ακόμη και η Πρακτική Άσκηση που υλοποιείται σε χώρους με συγκεκριμένη επαγγελματική ταυτότητα, αλλά και η Διπλωματική Εργασία που έχει συγκεκριμένη θεματική, υπό καμία έννοια δεν δηλώνουν “κατεύθυνση” ή “ειδίκευση”. Η επιλογή χώρου για Πρακτική Άσκηση και η επιλογή θέματος για την Διπλωματική Εργασία δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να εκφράσουν το ενδιαφέρον ή την περιέργειά τους για έναν από τους κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης αλλά και στην μία περίπτωση και στην άλλη η επίδοση των φοιτητών κρίνεται με βάση το επίπεδο ανάπτυξης επιστημονικής σκέψης και επαγγελματικότητας της παρουσίας τους άσχετα από τον χώρο ή το θέμα.
Η λογική της απόφασης του Τμήματος να δημιουργήσει Πρόγραμμα Σπουδών που διασφαλίζει την ταυτότητα του γενικού πτυχίου στην Ψυχολογία, παρότι είναι ανεξάρτητη από θέματα που αφορούν άμεσα την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων (με την έννοια ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι επαγγελματική σχολή) είναι σύμφωνη με την λογική της νομοθεσίας περί Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου μετά τη λήψη πτυχίου τετραετών σπουδών στην Ψυχολογία. Τα Εργαστήρια Του Τμήματος Ιδιαίτερα σημαντική για την ικανοποίηση των διδακτικών αλλά και των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, είναι η λειτουργία των Εργαστηρίων.
Η Ψυχολογική Επιστήμη είναι εργαστηριακή επιστήμη υπό την στενή και υπό την ευρεία έννοια. Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις που διαμορφώνονται με βάση τις θεωρητικές θέσεις (ή ακόμη και με την επισήμανση φαινομένων) περί της φύσης της σχέσης “Οργανισμού” και “Περιβάλλοντος” ή “Πλαισίου” δοκιμάζονται με τα διάφορα υποδείγματα και “εργαλεία” της επιστημονικής μεθόδου, δηλαδή, με την “παρέμβαση” του ψυχολόγου ερευνητή. Το 35% των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι μαθήματα εργαστηριακών ασκήσεων και μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας στην Ψυχολογία. Αλλά και το περιεχόμενο των υπολοίπων μαθημάτων (η λεγόμενη “ύλη”) αποτελείται κυρίως από σειρά άρθρων δημοσιευμένων επιστημονικών ερευνών. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου τελούν υπό ίδρυση (αναμένεται η δημοσίευση τους στο ΦΕΚ) δύο εργαστήρια: το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πειραματικής Ψυχολογίας (Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας) και το Εργαστήριο Κλινικής και Εγκληματολογικής Ψυχολογίας (Τομέας Γενικής Ψυχολογίας).
Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό των Εργαστηρίων, αποστολή τους είναι:
α) η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ψυχολογίας στα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε Εργαστηρίου,
β) η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και η διεξαγωγή διακλαδικής και διεπιστημονικής έρευνας από ερευνητές των κλάδων της Ψυχολογίας καθώς και ερευνητών των Κοινωνικών και των Θετικών Επιστημών,
γ) η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριών και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων για την επιστημονική πρόοδο των Εργαστηρίων,
δ) η παροχή πληροφοριών στο κοινωνικό σύνολο με τη μορφή σεμιναρίων ή προγραμματισμένων σε ετήσια βάση διαλέξεων συναφών προς τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του κάθε Εργαστηρίου,
ε) η συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των Εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας,
στ) η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νόμιμης μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84 (Α’ 53).Ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων (Η/Υ, λογισμικά προγράμματα, όργανα) αποτελεί προτεραιότητα για το Τμήμα.
 
Η Πρακτικη Ασκηση
Η Πρακτική Άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα για τους φοιτητές του τέταρτου έτους και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι δηλαδή, επιδοτούμενο. Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, από την αρχή της λειτουργίας του το 1997, είναι η Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Σουλτάνα Μαντόγλου.
Τα τελευταία τρία χρόνια 270 φοιτητές του Τμήματος είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν σε περίπου 40 διαφορετικούς φορείς δημοσίων ή ιδιωτικών υπηρεσιών. Όπως προαναφέρθηκε, πρωτεύων στόχος της Πρακτικής Άσκησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να παρατηρήσουν, να επισημάνουν, να προβληματιστούν αλλά και να αμφισβητήσουν και αναθεωρήσουν θέσεις και προσεγγίσεις που διδάχτηκαν δημιουργώντας έτσι την βάση για την ανάπτυξη των δικών τους θέσεων σχετικά με την παρουσία της Ψυχολογικής Επιστήμης στην Κοινωνία.
Δευτερεύοντες, αλλά εξίσου σημαντικοί είναι οι στόχοι της ανάπτυξης επαγγελματικότητας (π.χ. συνοχή και συνέπεια), της ενημέρωσης των φορέων για τις δυνατότητες εφαρμογής των γνώσεων της Ψυχολογικής Επιστήμης, καθώς και της ενημέρωσης του Τμήματος για τις ανάγκες στον χώρο της αγοράς εργασίας που αφορούν τους ψυχολόγους και δημιουργούν δυνατότητες για επαγγελματική σταδιοδρομία. Η αμφίδρομη αυτή ενημέρωση έχει την έννοια της παρέμβασης, την έννοια της θετικής δράσης στη διαμόρφωση των αναγκών στην αγορά εργασίας που αφορούν τους ψυχολόγους. Η επίτευξη των στόχων αυτών διευκολύνεται ή / και διασφαλίζεται από το σύστημα εποπτείας της Πρακτικής Άσκησης που επιτελείται από δύο επόπτες, έναν στο χώρο όπου ασκούνται οι φοιτητές και έναν στο Τμήμα, δηλαδή, ένα μέλος ΔΕΠ.
 
Η Διπλωματικη Εργασια
Υποχρεωτικό μάθημα για τους τελειόφοιτους, η Διπλωματική Εργασία δίνει την, χρονικά τελευταία, δυνατότητα αξιολόγησης αλλά και αυτο-αξιολόγησης των φοιτητών σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που ανέπτυξαν στις προπτυχιακές τους σπουδές. Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ) οι φοιτητές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό ή / και μεθοδολογικό επίπεδο Το Τμήμα αποτελείται από δύο τομείς:
α) τον τομέα Κοινωνικής Ψυχολογίας που περιλαμβάνει τα αντικείμενα κοινωνικής, πειραματικής, γνωστικής, αναπτυξιακής ψυχολογίας, ψυχοφυσιολογίας, νευροψυχολογίας (νευροεπιστήμες) και στατιστικής και συντονίζει τα θεωρητικά μαθήματα των παραπάνω κλάδων καθώς και τα μαθήματα των εφαρμογών τους,
β) τον τομέα Γενικής Ψυχολογίας που περιλαμβάνει τα αντικείμενα της κλινικής ψυχολογίας, της εγκληματολογικής ψυχολογίας και συντονίζει τα θεωρητικά μαθήματα αυτών των κλάδων καθώς και τα μαθήματα των εφαρμογών τους.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Παν/μιο Αθήνας
1. Βλέπε Φ.Π.Ψ.
 
Παν/μιο Θεσσαλονίκης
1. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία
2. Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων
3. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία
4. Γνωστική Ψυχολογία
 
Παν/μιο Κρήτης
1. Κλινική Ψυχολογία
 
Πάντειο Αθηνών
1. Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία
online purchase abortion pill abortion pill pill for abortion online
click here redirect women cheat on their husbands
women who cheated signs of unfaithful husband read
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how to catch a cheat go online
click here i dream my husband cheated on me percent of women that cheat
women love to cheat when women cheat online
abortion pill bleeding misoprostol for abortion abortion paperwork
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν:
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: Σε Υπηρεσίες του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά. Σε δημόσιες ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα ψυχικής υγιεινής, θεραπευτικές κοινότητες απεξάρτησης τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε ερευνητικά κέντρα, ως ερευνητές κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε σχολεία, οικοτροφεία, προγράμματα αλφαβητισμού, ως κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι.
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Σε ψυχιατρικές κλινικές, ως κλινικοί ψυχολόγοι. Σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό προσωπικού, ως ψυχολόγοι της εργασίας. Σε γραφεία πολιτικών δημοσκοπήσεων, ως πολιτικοί ψυχολόγοι. Σε εταιρίες διαφήμισης και μάρκετινγκ, ως κοινωνικοί ψυχολόγοι. Σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ως σχολικοί ψυχολόγοι. Σε γραφεία παροχής ψυχολογικών συμβουλών.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια επιστήμη της οποίας η αξία και η λειτουργικότητα όλο και περισσότερο αναγνωρίζονται και στα επόμενα χρόνια αναμένεται να πάρει τη θέση που της αρμόζει στην ελληνική κοινωνία. Οι υψηλές απαιτήσεις όμως του επαγγέλματος καθιστούν αναγκαία την εξειδίκευση των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γεγονός που καθορίζεται από την ύπαρξη πολλών κλάδων της επιστήμης της Ψυχολογίας αλλά και καθορίζει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
 
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Σύμβουλοι Αλκοολικών και Τοξικοεξαρτημένων Image Maker Ψυχολόγοι
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
website viagra softgels viagra superactive canadian
link husband watches wife cheat married cheat
women who cheat on their husband cheat husband women affair
cheater all wives cheat i dream my husband cheated on me
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
website open why women cheat on men they love
medication abortion procedure abortion in first trimester abortion methods
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Ριζ.
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Αφροδιτη
Γεια σας!Φετος τελειωσα τις πανελληνιες και ηρθε η στιγμη που θα πρεπει να συμπληρωσω το μηχανογραφικο μου....αλλα εχω ενδοιασμους.....τα μορια μου ειναι 17.800 που σημαινει οτι απο τις σχολες που ενδιαφερομαι πιανω παιδαγωγικο δημοτικης αθηνας,εργοθεραπεια αθηνας και ψυχολογια αθηνας(με τη προοπτικη να κατεβει 400 μορια).Το ερωτημα μου ειναι τι να βαλω πρωτη επιλογη; δασκαλα ειναι αυτο που μου αρεσει περισσοτερο απ'ολα και παντα ηθελα αλλα με το μεγαλυερο αγχος για μετεπειτα απορροφηση,και μετα ψυχολογια-εργοθεραπεια τα οποια απο οσο γνωριζω εχουν πολυ καλη αποκατασταση και με εμδιαφερουν μεν,λιγοτερο δε! εσεις τι λετε να επιλεξω πρωτο; μηπως θα μπορουσα με καποιο τροπο να συνδυασω καποιες απο αυτες τις σχολες με μεταπτυχιακο; Ευχαριστω εκ των προτερων!
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 5 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
athens
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
Katatakthries

 Geia saas tha ithela na dokimasw na dsw katatakthries ton dekemvrio kai eida ta mathimata kai th vivliografia pou ta sunodevoun

kai tha ithela na sws rwthsw ean tha prepei ola ayta ta vivlia na ta agorasw gia na diavasw monh mou h ean

me symferei kalutera na paw se kapoio frontisthrio 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 66 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Σχόλια (0)
 Να τα βρεις και να τα διαβάσεις μόνη σου (υπάρχουν και στη βιβλιοθήκη) και στη συνέχεια να κάνεις κάποια συμπληρωματικά μαθήματα με καθηγητές για επίλυση αποριών και επανάληψη.
Υποβλήθηκε πριν από 66 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Φαιη
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015
Σχολές - Τμήματα
ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΛΛΗΜΑ

 Ειμαι μαθητρια της Β Λυκειου και προκειται να δωσω Πανελληνιες σε ενα χρονο.Θελω οσο τιποτα αλλο να γινω ψυχολογος ομως οι συγγενεις μου κανουν τα αδυνατα  δυνατα για να με αποτρεψουν.Mου λενε οτι πρεπει να παω στην Νομικη γιατι εχει σιγουρη επαγγελματικη αποκατασταση αλλα και επειδη ειμαι πολυ καλη μαθητρια.Η ψυχολογια για μενα ειναι ονειρο ζωης και οχι μοδα.Ομως η επιθυμια μου αυτη δεν ειναι αρκετη για να τους αλλαξει γνωμη.Πιστευουν οτι δεν εχει  επαγγελματικη αποκατασταση η ψυχολογια.Εγω ομως ειμαι της αποψης οτι αν καποιος θελει κατι πολυ θα τα καταφερει.Ειμαι απελπισμενη και δεν ξερω τι να κανω....Θα το εκτιμουσα αν καποιος μου εδινε καποια ικανοποιητικη απαντηση...Ευχαριστω εκ των προτερων..... 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 80 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Σχόλια (0)
Επίσης αυτό περι "σίγουρης επαγγελματικής αποκατάστασης" από τη Νομική είναι επιχείρημα άλλων εποχών.
Όσοι πηγαίνουν Ιατρικές/Νομικές/Πολυτεχνεία με την προοπτική της σίγουρης αποκατάστασης και με κοσμοθεωρία που ταιριάζει στην Ελλάδα των 90's θα τα βρουν σκούρα.

Κάνε αυτό που σου αρέσει. Μην αφήσεις τρίτους με επιχειρήματα άλλων εποχών να επηρεάσουν το μέλλον σου. Η Νομική είναι μια σχολή που προβληματίζει ακόμα και παιδιά που την έβαλαν πρώτη επιλογή, από άποψη ενδιαφέροντος. Αν δε σου κάνει "κλικ" θα την βαρεθείς πολύ γρήγορα και θα σου μείνει μονάχα η παρηγοριά μιας δήθεν σίγουρης αποκατάστασης απο τους γονείς σου.
Υποβλήθηκε πριν από 80 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Σχόλια (0)
Θα συμφωνησω με τα 2 προηγουμενα σχολια.Πρεπει να ακολουθησεις αυτο που αγαπας.Ποιος σου ειπε οτι δεν μπορεις να εχεις μια σωστη επαγγελματικη αποκατασταση με την δουλεια που αγαπας;το ακριβως αντιθετο!Εγω προσωπικα πιστευω οτι οσο σου τα λενε τοσο πρεπει να πεισμωνεις και να μην ξεχνας ποτε ποσο αγαπας αυτο που θες να ξεκινησεις.
Υποβλήθηκε πριν από 80 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Σχόλια (0)
 Προσωπικα να κανεις αυτο που θελεις εσυ αν σου αρεσει τοσο πολυ η ψυχολογια. Αν επιλεξεις νομικη πιστευω αργα η γρηγορα θα το μετανιωσεις απο την στιγμη που δεν σου αρεσει,οποτε ειμαι της αποψης ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ !!!!
Υποβλήθηκε πριν από 80 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Σχόλια (0)

 Φαίη, προοπτική έχει αυτό που σου αρέσει και σου ταιριάζει και σε καμιά περίπτωση δεν συσχετίζεται με "μαγικές" λύσεις έξω από εμάς (εκτός και αν υπάρχει κάτι έτοιμο από πλευράς απασχόλησης, οπότε το σταθμίζεις ανάλογα).

Ο τρόπος που μιλάς δείχνει πως είσαι συνειδητοποιημένη, ωστόσο μελέτησε αν θέλεις τα προγράμματα σπουδών των σχετικών σχολών, διάβασε και τη μονογραφία επαγγέλματος στο edu4u και αν δεν έχεις αλλάξει γνώμη, τότε νομίζω πως θα πρέπει να επιμείνεις στο δρόμο που χάραξες, μέχρι να τα καταφέρεις. 

Υποβλήθηκε πριν από 80 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Ανδρικοπουλου Ειρηνη
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Μεταπτυχιακο στην ψυχολογια

 

Γεια σας... ειμαι αποφοιτη της φιλοσοφικης σχολης Ιωαννινων του τμηματος ΦΠΨ  με  κατευθυνση ψυχολογιας ..θελω πολυ να ασχοληθω μ αυτο το κομματι... αλλα δυστιχως λογω της σχολης μου τα πραγματα ειναι αρκετα δυσκολα...θεωρουμε λιγο απο ολα..σιγουρα αμεσος στοχος μου ειναι  ενα μεταπτυχιακο....αλλα δεν ξερω τι ακριβως..ποια θα ηταν η καλυτερη λυση ωστε να  αναγνωριζομαι κ εγω ως κατι συγκεκριμενο....? ωστε να ερθω σε αμεση επαφη τηεωριτικα κ πρακτικα μ αυτο που αγαπω....

ευχαριστω εκ των προτερων..!

ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
how to cheat on husband dating for married people find an affair
women who cheated wifes that cheat read
how women cheat married men having affairs link
open read here viagra soft how to take
click here when married men cheat catch a cheat
open types of women who cheat cheat on wife
website abortion clinic chicago how abortion pill works

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 268 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Σχόλια (0)

 Ψυχολόγος δεν μπορείς να γίνεις μέσω οποιοδήποτε μεταπτυχιακού.

Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ενισχύσεις σχετικές προς την κατεύθυνση σου δεξιότητες και να κάνεις πράγματα τα οποία συνδυάζουν την εκπαίδευση με την ψυχολογία.

Οι μαθησιακές δυσκολίες, η συμβουλευτική, η λογοθεραπεία και η σχολική ψυχολογία είναι ίσως οι τομείς που συνδυάζουν καλύτερα από τους υπόλοιπους τα δυο αυτά γνωστικά πεδία.

redirect why women cheat on their husband dating for married men
Υποβλήθηκε πριν από 267 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
σταθης
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
κατατακτηριες

 Γεια σας, ήθελα να ρωτήσω τι θεωρείτε ότι ειναι πιο εφικτό,

Να περάσει κανείς με κατατακτήριες στο τμήμα ψυχολογίας παντείου η καποδιστριακού?

Εύκολο εγχείρημα δεν είναι κανένα, αλλά αν τα συγκρίναμε? 

where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
how to cheat on husband signs of unfaithful husband find an affair
redirect why people cheat dating for married men
read click here how to catch a cheater
website viagra softgels viagra superactive canadian
open open cheat on wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 268 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
αννα μπακα
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ψυχολογια
 καλησπερα! θα ηθελα να μαθω για τις προοπτικες της ψυχολογιας στην ελλαδα,κατα ποσο ισχυει το μεγαλο προβλημα ανεργιας το οποιο λενε οτι αντιμετωπιζει και πιο μεταπτυχιακο εχει τις σοβαροτερες προοπτικες στη χωρα.
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
how to catch a cheat cheat on my wife online
link cheater online
click here wife cheated how to know if wife has cheated
redirect why do people cheat cheaters
go redirect pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 276 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
SIWNA MARIA
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
PSIXOLOGIA
kalispera sas!eimai 29 xronwn skeftomai na dwsw katatakthries apofasiswntas na kinigisw to oneiro mou pou einai i paidopsixologia alla o provlimatismos mou einai o eksis...epeidi douleuw se mia etairia apo tis 7 kai misi mexri tis 2 kai misi tha mporesw na ta kataferw an fisika perasw na antapokrithw stis apaithseis twn mathimatwn logo wrariou?
women who cheated wifes that cheat read
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
women love to cheat click here online

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 307 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
Να δεις το ωρολόγιο πρόγραμμα από τα site των σχολών. Πάντως στο τμήμα της ψυχολογίας Παντείου στο πρώτο έτος, όλα τα μαθήματα τη χρονιά που πέρασε ήταν το απόγευμα. Καλή επιτυχία! 
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
most women cheat what makes husbands cheat wives that cheat
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
generic mexico pharmacy viagra go link
Υποβλήθηκε πριν από 307 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Αγγελική Καραγιάννη
Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014
Σχολές - Τμήματα
Δικαστική Ψυχολογία
 Γειά σας! Κύριε Κουτρούμπελη ειμαι φοιτητρια στο τμημα ψυχολογιας του Παντειου και θα ηθελα να ρωτησω αν  η δικαστικη ψυχολογια διαθετει επαγγελματικη αποκατασταση στις μερες μας!
where can i get the abortion pill online click buy cytotec for 24 week abortion
click here wife cheated how to know if wife has cheated
link what is infidelity married cheat
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 310 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Αλεξάνδρα
Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Ψυχολογια

 Γειά σας! Φέτος θα δώσω πανελλήνιες και στοχεύω στον κλάδο της Ψυχολογίας.Θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ μεταπτυχιακά με την εγκληματοτογία αλλά με ενδιαφέρει επίσης και η σχολική ψυχολογία.Αλλά αυτό είναι κάτι που ίσως θα το δω στο μέλλον.Το ερώτημά μου ,που με απασχολεί αρκετά,είναι το εξής : Αν περάσω στο Καποδιστριακό μπορώ να ασχοληθώ μετέπειτα με την εγκληματολογία (forensic psycology) ,ίσως και στο εξωτερικό, ή μόνο η Πάντειος Αθηνών εχει προοπτικές για εγκληματολογια μεταπτυχιακά ? Το ίδιο ερώτημα ισχύει και για τη σχολή στη Θεσσαλονίκη.Επίσης όποια σχολή ψυχολογίας κι αν τελιώσει κάποιος θα αντιμετωπίζεται ισάξια το πτυχίο του στο εξωτερικό?

Θα το εκτιμούσα ιδιαιτέρως αν με βοηθούσατε με την απορία μου, ώστε να έχω κάποια πράγματα ξεκάθαρα στο μυαλό μου και να αφοσιωθώ στο διάβασμα :P

click will my husband cheat again wives cheat
viagra 100mg tablet redirect online
open buy generic viagra viagra soft how to take
redirect read here why do married men cheat on their wives
online beautiful women cheat read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 357 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)

λοιπον, η παντειος εχει πιο κοινωνικοκεντρικα μαθηματα αρα και εγγληματολογια. επισης εχει και μεταπτυχιακο εγκληματολογιας. ίσως σε βολεψει ο συνδυασμος, χωρις αυτο να ειναι απολυτο. προσωπικα με ενδιαφερι η κλινικη, ωστοσο θα επιλεξω κρητη, παρα το οτι το εκπα εχει σχετικο μεταπτυχιακο. ωστοσο αν πας παντειο ισως κανεις τα καταλληλα κονε. να ξερεις παντως οτι η εγκληματολογια δεν εχει μελλον. αντιθετα η σχολικη ειμαι της αποψης οτι εχει.

δες οικονομικα που μπορεις να ανταπεξελθεις, καθως το μεταπτυχιακο και γενικοτερα η μετεκπαιδευση σιγουρα θα σου κοστισει.

reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
read click here how to catch a cheater
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 357 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Σχόλια (1)

 σχετικα με το εξωτερικο πιο ψηλα στις αξιολογησεις ειναι η κρητη. αυτο δεν σημαινει κατι απολυτο για την αντιμετωπιση που θα εχεις. αν το πτυχιο ενος ειναι 6 απο κρητη ενω ενος αλλου 9 απο παντειο, ποιος θα εχει καλυτερη αντιμετωπιση; σημασια εχει το μεταπτυχιακο θα ελεγα, ο βαθμος πτυχιου αν δεν εχεις μεταπτυχιακο και σε "ισοβαθμια" το πανεπιστημιο. βεβαια για το εξωτερικο παιζουν ρολο δημοσιευσεις, συνεδρια κλπ κλπ οποτε οπως και να χει θα πρεπει να εισαι ενεργος φοιτητης.

 

καλη επιτυχια

open buy generic viagra viagra soft how to take
link click married cheat
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 357 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
   
Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 Σ' ευχαριστω πολυ, νομιζω πως ισως προτιμω την Παντειο και θα δω πως θα παει και που θα με βγαλει στην τελικη!
most women cheat married men dating wives that cheat
read click here how to catch a cheater
link what is infidelity married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 356 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Παναγιωτης Καστουλας
Τρίτη, 29 Απριλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ποια βιβλια χρειαζονται

καλησπερα σας...συμφωνα με τα παρακατω...μπορειτε να με βοηθησετε να βρω τα βιβλια που χρειαζονται???

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2014-15

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εξεταζόμενα Μαθήματα

Α) ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Έννοια και έργο της εξελικτικής ψυχολογίας. Εξέλιξη, ανάπτυξη. Αρχές της ανάπτυξης. Θεωρητικές κατευθύνσεις στην εξελικτική Ψυχολογία . Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και πορεία της βιοσωματικής – Ψυχοκινητικής – νοητικής – γλωσσικής – συναισθηματικής – κοινωνικής ανάπτυξης. Αναλυτική περιγραφή της ανάπτυξης στις διάφορες φάσεις της ζωής του ατόμου: Προγεννητική περίοδος, βρεφική ηλικία, νηπιακή ηλικία, σχολική ηλικία, εφηβική ηλικία.

Β) ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Αντικείμενο, ιστορία και ερευνητικές μέθοδοι της Γνωστικής Ψυχολογίας. Φυσιολογία των Γνωστικών Διεργασιών. Προσοχή, Αντίληψη, Νοερή Απεικόνιση, Μνήμη, Γλώσσα, Σκέψη (Λύση Προβλημάτων και Συλλογιστική), Γνωστική Ανάπτυξη.

Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ α) Σκοπός και έργο της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Μέθοδοι της κοινωνικο-ψυχολογικής έρευνας, Ερευνητική δεοντολογία. β) Στάσεις, θεμελιώδεις κλίμακες μέτρησης των στάσεων, δομή και λειτουργία των στάσεων, ανακολουθία στάσεων-συμπεριφοράς, θεωρίες για τη σχέση στάσεων και πρόβλεψης της συμπεριφοράς, διαμόρφωση των στάσεων, άλλες έννοιες που σχετίζονται με τις στάσεις, όπως αξίες, ιδεολογία, κοινωνικές αναπαραστάσεις. γ) Πειθώ και αλλαγή των στάσεων, στάσεις και επιχειρήματα, πειστική επικοινωνία, ενδοτικότητα, γνωστική ασυμφωνία, αντίσταση στην πειθώ. δ) Τι είναι ομάδα, η επίδραση της ομάδας στην ατομική απόδοση, ομαδική συνεκτικότητα, ομαδική κοινωνικοποίηση, νόρμες, δομή της ομάδας, λόγοι που εντασσόμαστε/ δεν εντασσόμαστε σε ομάδες. ε) Διαπροσωπικές σχέσεις σε διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, τύποι σχέσεων και μορφές αλληλεπίδρασης (αδελφική σχέση, φιλία, συναδελφική σχέση), άγραφοι κανόνες, κοινωνικοί ρόλοι, θεωρία του Bales για την κοινωνική αλληλεπίδραση σε ομάδες, η γλώσσα στην αλληλεπίδραση και μεταβλητές του κοινωνικού πλαισίου (φύλο, κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο κ.ά.), μη λεκτική συμπεριφορά και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, στ) Λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά και η άσκηση ελέγχου στην αλληλεπίδραση, Μοντέλα αλληλεπίδρασης με κριτήριο τη γλώσσα (προσέγγιση του D. Graddol), η ασάφεια της κοινωνικής ζωής και η θεωρία του Goffman, ζ) Διαπροσωπικές σχέσεις και πρότυπα αλληλεπίδρασης με έμφαση στις πρώιμες σχέσεις, Θεωρία των Προσωπικών Νοητικών Κατασκευών του G. Kelly, Αιτιακές αποδόσεις στις στενές-οικείες σχέσεις και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, Συστημικές προσεγγίσεις και αρχές για τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, και η) Δίκτυα σχέσεων και οι επιδράσεις τους στις σχέσεις, η κοινωνική συμμετοχή, οι αρχές της συναλλαγής, θεωρίες της αλληλεξάρτησης και της ισότητας.

ordering abortion pills to be shipped to house go abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
click will my husband cheat again wives cheat
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
why husband cheat click here cheat wife
open open cheat on wife
go abortion in canada read here

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 431 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Σχόλια (1)
 Γεια σας.  Τελείωσα τώρα το τμήμα φιλολογίας του Καποδιστριακού και με ενδιαφέρει πολύ η ψυχολογία. Τι μου προτείνετε; Κάποιο μεταπτυχιακό σχετικό με ψυχολογία , ή να επιχειρήσω να δώσω κατατακτήριες στην Πάντειο;
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
how women cheat read here link
Υποβλήθηκε πριν από 396 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Σχόλια (0)
 καλυτερα κανε καποιο μετ.με τις κατακτηριες ειναι δυσκολο να μπεις.κ αφου εχεις ηδη τελειωσει μια σχολη ψυχολογιας,γ ποιο λογο να παιδευεσαι?
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
read click here how to catch a cheater
Υποβλήθηκε πριν από 392 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Σχόλια (0)

 Μπορείς να απευθυνθείς στη βιβλιοθήκη της σχολής ή σε παλαιότερους φοιτητές.

Καλή Δϋναμη!

viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
affairs with married men what makes married men cheat go
Υποβλήθηκε πριν από 431 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 1 από 3 (27 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
Επόμενο