Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 22 Αυγούστου 2021
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας: Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία εισαγωγής
Το Προεδρικό Διάταγμα μεταξύ άλλων ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της Σχολής, τη διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων και την φοίτηση των φοιτητών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Προεδρικό Διάταγμα 61/2021 “Oργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων”.

Το Προεδρικό Διάταγμα ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της Σχολής, τη διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων και την φοίτηση των φοιτητών.

Το Προεδρικό Διάταγμα μεταξύ άλλων ορίζει:

Μέρος Δεύτερο

Εισαγωγή στη Σχολή

Κεφάλαιο Η'

Διαγωνισμός επιλογής υποψηφίων

Άρθρο 61

Γενικά

1.Η εισαγωγή μαθητών στη Σχολή διενεργείται κατ' έτος μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, που διεξάγονται με μέριμνα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2.Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών στη Σχολή καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με βάση τις ανάγκες των ΕΔ.

Άρθρο 62

Προκήρυξη διαγωνισμού

1.Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητών της Σχολής πραγματοποιείται με προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής υποψηφίων, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κοινοποιείται προς όλες τις αρμόδιες αρχές της χώρας και αναρτάται στο διαδίκτυο.

2.Στην προκήρυξη καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :

α. Ο αριθμός των εισακτέων και η κατανομή τους στους Κλάδους των ΕΔ.

β. Ο αριθμός των εισακτέων στη γενική σειρά και ο αντίστοιχος στις ειδικές κατηγορίες.

γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων, καθώς και ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής τους.

δ. Ο χρόνος και ο τρόπος διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων.

ε. Οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Άρθρο 63

Προσόντα Υποψηφίων

1. Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες ομογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, με την εισαγωγή τους (την ημέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας

β. Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το π.δ. 11/2014 ( Α' 17).

γ. Να μην έχουν υπερβεί, το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας τους, την 31η Δεκεμβρίου του έτους που λήγει ο διαγωνισμός, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.δ. 562/1970.

δ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

ε. Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.

στ. Να μην έχουν καταδικασθεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

ζ. Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους, να μην έχουν αποβληθεί από καμία στρατιωτική Σχολή στο παρελθόν και να μην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από τη ΣΣΑΣ.

η. Οι θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους να μην παρεμποδίζουν την εκτέλεση των στρατιωτικών τους καθηκόντων.

θ. Να είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων ή στα Δημοτολόγια Θηλέων, οποιουδήποτε Δήμου ή Κοινότητας του Κράτους.

Άρθρο 64

Έλεγχος Δικαιολογητικών

1.Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, συγκροτείται από την Σχολή επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών. Η επιτροπή συντάσσει καταστάσεις υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά, οι οποίες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Σχολής. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις οφείλουν να προβούν στη συμπλήρωση των ελλιπών δικαιολογητικών, εντός ορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με την προκήρυξη.

2.Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των συμπληρωματικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και, στη συνέχεια, συ-ντάσσει και υποβάλλει στη Σχολή πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει:

α. Πίνακα δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).

β. Πίνακα απορριπτέων υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν οριστικά ως ελλιπή, με αναγραφή της αιτιολογίας αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

3.Αντίγραφα του ανωτέρω πρακτικού και των πινάκων, καθώς και το αναλυτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των ΠΚΕ, στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι που έγιναν δεκτοί, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Σχολής για την ενημέρωση των υποψηφίων

Κεφάλαιο Θ'

Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Άρθρο 65

Γενικά

1.Οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 64, υπόκεινται σε ΠΚΕ, που περιλαμβάνουν ψυχομετρική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητική δοκιμασία, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εισαγωγή στη Σχολή.

2.Οι εξετάσεις διενεργούνται με μέριμνα της Σχολής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον παρόντα Οργανισμό, στην προκήρυξη και στις διαταγές του ΓΕΕΘΑ.

3.Οι υποψήφιοι, που αποτυγχάνουν ή κρίνονται ακατάλληλοι ή διακόπτουν ή δεν παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν στα επόμενα στάδια των δοκιμασιών.

4.Κατ' εξαίρεση, όσοι υποψήφιοι δεν παρουσιάζονται στις ΠΚΕ για λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, εντάσσονται σε επόμενη ομάδα υποψηφίων, σύμφωνα με το πρόγραμμα διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Η εξέταση των λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων γίνεται κατόπιν αίτησης του υποψηφίου προς την αρμόδια επιτροπή των ΠΚΕ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν ανάλογα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 75. Σε κάθε περί-πτωση, καμία εξέταση δεν πραγματοποιείται μετά την παρέλευση της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Άρθρο 66

Ψυχομετρική δοκιμασία

1.Η ψυχομετρική δοκιμασία διεξάγεται από αρμόδια επιτροπή, που συγκροτείται με διαταγή του ΓΕΕΘΑ μετά από πρόταση της Σχολής.

2.Η ψυχομετρική δοκιμασία μπορεί να περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις - συζητήσεις, γραπτές εξετάσεις και ερωτηματολόγια.

3.Εφόσον στη δοκιμασία συμπεριλαμβάνεται και γραπτή εξέταση, απαγορεύεται κάθε συνεργασία μεταξύ των υποψηφίων, καθώς και η αναγραφή του ονόματός τους ή άλλων σημείων αναγνώρισης εκτός του ορισμένου χώρου κάτω από το αδιαφανές κάλυμμα του εντύπου επί του οποίου διαγωνίζεται ο υποψήφιος. Κάθε παράβαση με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος των εξετάσεων, την οποία διαπιστώνει η επιτροπή ψυχομετρικής δοκιμασίας, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω εξέταση και τον χαρακτηρισμό του ως ακατάλληλου.

4.Η επιτροπή ψυχομετρικής δοκιμασίας συντάσσει για κάθε υποψήφιο Φύλλο Παρατηρήσεων σε ειδικό έντυπο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του υποψήφιου, οι δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε, οι παρατηρήσεις της επιτροπής για κάθε δοκιμασία και η τελική κρίση της για την καταλληλότητα ή μη αυτού. Η τελική κρίση της επιτροπής συνάγεται με προφορική ψηφοφορία του προέδρου και των τακτικών μελών, η οποία καταγράφεται και υπογράφεται επί του Φύλλου Παρατηρήσεων. Το Φύλλο Παρατηρήσεων και το εν γένει έντυπο υλικό που αφορά στη ψυχομετρική δοκιμασία κάθε υποψήφιου χαρακτηρίζεται εμπιστευτικό-προσωπικό και τηρείται στα αρχεία της Σχολής σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα προσωπικά δεδομένα. Το υλικό αυτό εξακολουθεί να τηρείται στα αρχεία της Σχολής για όσους κατατάσσονται σε αυτήν, ενώ για τους λοιπούς καταστρέφεται, μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, από επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής.

5.Μετά το τέλος της ψυχομετρικής δοκιμασίας κάθε ομάδας υποψηφίων, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο επισυνάπτει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων. Το πρακτικό και οι πίνακες υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα τακτικά μέλη της. Αντίγραφα του πρακτικού, μετά τη θεώρησή τους από τον Διοικητή της Σχολής, υποβάλλονται στο ΓΕΕΘΑ και αναρτώνται με μέριμνα της Σχολής, τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους πίνακες ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα της Σχολής καθώς και σε άλλα σημεία και κοινοποιούνται σε φορείς που καθορίζονται στην προκήρυξη με σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων.

6.Οι αποτυχόντες υποψήφιοι δικαιούνται να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού της προηγούμενης παραγράφου μετά από αίτησή τους, το οποίο υποβάλλεται στον Πρόεδρο της επιτροπής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των σχετικών αποτελεσμάτων. Επί του πρακτικού δε γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Άρθρο 67

Υγειονομικές εξετάσεις

1.Οι υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την κρίση σωματικής ικανότητας των υποψηφίων στρατιωτικών σχολών, από την Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ).

2.Υποψήφιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την υγειονομική εξέταση θεωρείται αποτυχών.

3.Η ΑΣΥΕ μετά το πέρας της υγειονομικής εξέτασης συντάσσει πρακτικό γνωμάτευσης, το οποίο υποβάλλει στη Σχολή. Το πρακτικό αυτό περιλαμβάνει:

α. Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι.

β. Πίνακα των υποψηφίων που κρίθηκαν ακατάλληλοι, στον οποίο αναγράφεται η σχετική αιτιολογία. Απόσπασμα του ως άνω πίνακα που αφορά σε κάθε υποψήφιο που κρίθηκε ακατάλληλος, κοινοποιείται προσωπικά στον ίδιο.

4.Αντίγραφο του πρακτικού το οποίο περιλαμβάνει μόνο τον πίνακα της παραγράφου 3α αναρτάται με μέριμνα της Σχολής, τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους πίνακες ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα της Σχολής καθώς και σε άλλα σημεία και κοινοποιείται σε φορείς που καθορίζονται στην προ-κήρυξη, με σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων. Το εν λόγω πρακτικό φυλάσσεται για πέντε (5) έτη στο αρχείο της ΑΣΥΕ.

5.Επί του πρακτικού της ΑΣΥΕ δε γίνονται δεκτές εν-στάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.δ. 1327/ 1973 (Α' 16).

Άρθρο 68

Αθλητική δοκιμασία

1.Η Σχολή με ανακοίνωσή της καλεί τους υποψηφίους σε οριζόμενο τόπο και χρόνο για να υποβληθούν στην αθλητική δοκιμασία. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα της Σχολής καθώς και σε άλλα σημεία και κοινοποιείται σε φορείς που καθορίζονται στην προκήρυξη, με σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων.

2.Τα αγωνίσματα στα οποία μετέχουν οι υποψήφιοι καθώς και τα κατώτερα όρια επίδοσης ανά αγώνισμα, περιγράφονται στην προκήρυξη.

3.Υποψήφιος που δεν πέτυχε τα καθοριζόμενα όρια επίδοσης ή δεν μπόρεσε να προσέλθει ή να συνεχίσει την αθλητική δοκιμασία θεωρείται αποτυχών.

4.Μετά το τέλος της αθλητικής δοκιμασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει πίνακες με τους κριθέντες ως επιτυχόντες και ως αποτυχόντες. Το πρακτικό και οι πίνακες υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα τακτικά μέλη της επιτροπής. Αντίγραφα του πρακτικού, μετά τη θεώρησή τους από τον Διοικητή της Σχολής, υποβάλλονται στο ΓΕΕΘΑ και αναρτώνται με μέριμνα της Σχολής, τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στους πίνακες ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα της Σχολής καθώς και σε άλλα σημεία και κοινοποιούνται σε φορείς που καθορίζονται στην προκήρυξη με σκοπό την ενημέρωση των υποψηφίων.

5.Επί του πρακτικού της επιτροπής δε γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Άρθρο 69

Πίνακας αποτελεσμάτων ΠΚΕ

Μετά την ολοκλήρωση των ΠΚΕ, η Σχολή συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, τους οποίους υποβάλλει στο ΓΕΕΘΑ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την έκδοση του τελικού πίνακα επιτυχόντων.

Άρθρο 70

Κατάταξη επιτυχόντων

1.Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, που καλούνται με την εγκύκλιο διαταγή πρόσκλησης επιτυχόντων, κατατάσσονται ως μαθητές στο οικείο τμήμα της πρώτης τάξης και εγγράφονται, με μέριμνα της Σχολής, στο πρώτο εξάμηνο της αντίστοιχης Σχολής ή Τμήματος του ΑΠΘ.

2.Η πλήρωση των κενών θέσεων, λόγω μη προσέλευσης για κατάταξη των επιτυχόντων ή λόγω παραίτησης, απομάκρυνσης ή αποχώρησης των επιτυχόντων υποψηφίων, που εισήλθαν στη Σχολή, καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία με βάση τους κυρωμένους πίνακες.

Μέρος Τρίτο

Εκπαίδευση

Κεφάλαιο Ι'

Σκοπός - Είδη - Διάρκεια εκπαίδευσης

Άρθρο 71

Ακαδημαϊκή - Στρατιωτική εκπαίδευση-Πρακτική άσκηση

1.Η Σχολή παρέχει στους μαθητές ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση.

2.Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέχεται από την οικεία Σχολή - Τμήμα του ΑΠΘ, σύμφωνα με τον ετήσιο οδηγό σπουδών.

3.Η στρατιωτική εκπαίδευση διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική, προγραμματίζεται με βάση το γενικό πρόγραμμα της Σχολής και παρέχεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής ή σε λοιπές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις των ΕΔ.

4.Οι μαθητές μετά την ορκωμοσία τους στην οικεία Σχολή-Τμήμα του ΑΠΘ κάνουν πρακτική άσκηση, με μέριμνα των αντίστοιχων τμημάτων της Διεύθυνσης Σπουδών, για όσο καιρό απομένει μέχρι την ονομασία τους σε μόνιμους αξιωματικούς.

Άρθρο 72

Βασική στρατιωτική εκπαίδευση - Ορκωμοσία πρωτοετών μαθητών

1.Μετά την κατάταξή τους στη Σχολή, οι πρωτοετείς μαθητές ακολουθούν πρόγραμμα βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, διάρκειας είκοσι (20) έως σαράντα (40) ημε-ρών, η οποία αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή τους στο στρατιωτικό περιβάλλον και στην εκμάθηση και κατα-νόηση των κανόνων, που διέπουν τη στρατιωτική αγωγή και το στρατιωτικό τρόπο ζωής. Η οργάνωση, η σχεδίαση και ο προγραμματισμός της βασικής στρατιωτικής εκ-παίδευσης υλοποιούνται από τη Διοίκηση του Τάγματος Μαθητών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών.

2. Μετά το πέρας της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι μαθητές δίνουν τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο ή την προβλεπόμενη, ανάλογα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, υπόσχεση, σε ειδική τελετή. Μετά την τελετή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, που υπογράφεται από τους ορκισθέντες μαθητές, τον ιερέα και τριμελή επιτροπή που ορίζεται από την Σχολή.

Άρθρο 73

Προγράμματα εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Σπουδών με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΓΕΕΘΑ και τις αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου συντάσσει και υποβάλλει στο ΓΕΕΘΑ τα παρακάτω προγράμματα εκπαίδευσης:

α. Μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, το οποίο περιλαμβάνει, κατά τάξη και τμήμα, τα μαθήματα, που διδάσκονται στη Σχολή, το σύνολο των ωρών διδασκαλίας, τις εκπαιδευτικές διαλέξεις, που πραγματοποιούνται εντός της Σχολής, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ταξίδια - επισκέψεις - συνέδρια) και την πρακτική στρατιωτική εκπαίδευση.

β. Μέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους, το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει την κατανομή του ακαδημαϊκού έτους, τα διδασκόμενα στρατιωτικά και επιμορφωτικά μαθήματα, αναλυτικά, κατά τάξη, τμήμα και αντικείμενο, τις ώρες διδασκαλίας, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της πρακτικής στρατιωτικής εκπαίδευσης των μαθητών.

Άρθρο 74

Διάρκεια φοίτησης

1.Η κανονική διάρκεια φοίτησης των μαθητών στη ΣΣΑΣ είναι ανάλογη με τα έτη σπουδών, που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου, σύμφωνα με τους κανονισμούς προπτυχιακών σπουδών των οικείων σχολών - τμημάτων του ΑΠΘ, και δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) έτη (ν+2, όπου ν: τα ελάχιστα έτη φοίτησης της οικείας Σχολής-Τμήματος του ΑΠΘ). Υπέρβαση του χρόνου της παράτασης συνεπάγεται τη διαγραφή του μαθητή από τη Σχολή, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων.

2.Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει το μήνα Σεπτέμβριο και λήγει το μήνα Αύγουστο του επομένου ημερολογιακού έτους.

3.Η έναρξη και η λήξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης καθορίζονται στο γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

4.Η διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης καθορίζεται στο άρθρο 9 του ν.δ. 562/1970 (Α' 127).

Άρθρο 75

Λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων

1. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων θεωρείται κάθε τυχαίο, απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός, είτε αντικειμενικό, είτε σχετικό με το πρόσωπο του μαθητή, το οποίο, παρά την εξαιρετική επιμέλεια και σύνεση του μαθητή, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του προς τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις.

2.Όσοι επικαλούνται λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Σπουδών αίτηση, στην οποία αναγράφουν με σαφήνεια τους προβαλλόμενους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, το χρονικό διάστημα, που οι ως άνω λόγοι υφίσταντο, καθώς και τις συνέπειες αυτών στην εκπλήρωση των ακαδημαϊκών τους υποχρεώσεων.

3.Η αίτηση υποβάλλεται μετά την υπέρβαση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, όπως καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 74 και συνοδεύεται από οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει το τυχαίο, απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός καθώς και η διάρκειά του. Η μη κατάθεση αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη του αιτήματος εκτιμάται ανάλογα.

4.Η Σχολή υποβάλλει, με αιτιολογημένη εισήγηση, τα δικαιολογητικά στο ΓΕΕΘΑ, το οποίο αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα.

Άρθρο 76

Διδασκόμενα μαθήματα

1.Τα διδασκόμενα εντός της Σχολής μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα προαγωγής και μαθήματα αρχαιότητας. Μαθήματα προαγωγής διδάσκονται μέχρι το τέταρτο έτος για τα τμήματα Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Κτηνιατρικού, Φαρμακευτικού και μέχρι το τρίτο έτος για τα τμήματα Οικονομικού, Νομικού και Ψυχολόγων. Μαθήματα αρχαιότητας διδάσκονται μέχρι το τέταρτο έτος για όλα τα τμήματα.

2.Η Σχολή, με στόχο την πληρέστερη κατάρτιση των μαθητών, δύναται να διεξάγει επιμορφωτικά μαθήματα, που δε βαθμολογούνται.

3.Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Έγκριση για μη προσέλευση σε μάθημα, εξαιτίας σοβαρού υπηρεσιακού ή προσωπικού λόγου, παρέχεται μόνο από το Διευθυντή Σπουδών.

Πηγή: alfavita.gr


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 522 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Μια απορια
Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023 - 17:06
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 - 16:23
Σχόλια (3)

Υπάρχει εξειδικευμένο Φόρουμ για το Παιδαγωγικό Αθηνας;;
Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022 - 20:41
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Περι ανεμων και υδατων
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 - 00:25
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Θα ήθελα την γνώμη σας
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 21:39
Σχόλια (4)

Διαγωνισμος
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 20:12
Σχόλια (0)

Επιταγή ακριβείας
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022 - 06:45
Σχόλια (4)

Μόρια αίτησης ικυ Έκο 2020-21
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 - 22:26
Σχόλια (7)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΑΙΤΗΣΗ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 - 22:29
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΜΟΡΙΑ
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022 - 21:32
Σχόλια (51)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012
Περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες στο εκπαιδευτικό πάρκο του ΑΠΘ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3905 ημέρες
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012
Ομαλά θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις δηλώνει ο Γ. Μπαμπινιώτης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3906 ημέρες
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012
Η περίεργη φυσική του νερού
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3906 ημέρες
Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012
Πετώντας πάνω απο την Ελλάδα...
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3906 ημέρες
Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012
Τι είναι οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι;
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3906 ημέρες
Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012
Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων – 2η Ευκαιρία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 3906 ημέρες
Σελίδα 5778 από 5806 (34835 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5777
5778
5779
5780
5804
5805
5806
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης