Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
Πανεπιστήμια: Τι αλλάζει στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών από το εξωτερικό
 

Ιδρύεται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, στο οποίο και θα τηρείται κατάλογος αξιολογητών κατά επιστημονικό κλάδο

Αλλάζει η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το εξωτερικό με τον νέο Νόμο Πλαίσιο του υπουργείου Παιδείας, ενώ όπως είναι γνωστό, η διαδικασία αυτοματοποιείται και δεν θα περνάει πλέον μέσα από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Έτσι προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Μητρώου που θα περιλαμβάνει τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ του εξωτερικού, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Αυτό θα καταστήσει την αναγνώριση πτυχίων των υποψηφίων αυτόματη, καθώς όποιος απόφοιτος ζητήσει να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ελλάδα σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, θα ελέγχεται άμεσα.

Η νέα διαδικασία που προβλέπεται όμως έχει διάφορα στάδια και εισάγει νέες μεθόδους λειτουργίας του Οργανισμού σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας του.Συγκεκριμένα ιδρύεται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, στο οποίο και θα τηρείται κατάλογος αξιολογητών κατά επιστημονικό κλάδο.Για να γραφτεί κάποιος στο Μητρώο αυτό θα πρέπει να έχει πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου πτυχίου από το εξωτερικό που να καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο, επιστημονική εξειδίκευση στον επιστημονικό κλάδο της θέσης (που αποδεικνύεται με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών) και άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.Για την εγγραφή στο Μητρώο βέβαια θα προηγείται δημόσια πρόσκληση από την πλευρά του ΔΟΑΤΑΠ η η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Η επιλογή των αξιολογητών αυτών, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Οργανισμού, θα γίνεται με βάση τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του προέδρου του.

Εθνικό Μητρώο

Παράλληλα όμως, η ουσιαστική αλλαγή στη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων είναι η θέσπιση Εθνικού Μητρώου αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από χώρες του εξωτερικού και Εθνικού Μητρώου τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων. Σ αυτά θα εντάσσονται τα Ιδρύματα από χώρες του εξωτερικού και οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Θα εντάσσονται επίσης αυτοδικαίως και τα ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού  και οι τίτλοι σπουδών που απονέμουν κατόπιν διακρατικής συμφωνίας.

Τα Ιδρύματα που θα εντάσσονται σ αυτό το Μητρώο, όπως είναι φυσικό, θα πρέπει απονέμουν τίτλους Σπουδών τουλάχιστον 3 ετών που αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα πιστωτικές μονάδες (ECTS) για το προπτυχιακό πρόγραμμα, και ενός έτους και αντιστοιχεί σε εξήντα πιστωτικές μονάδες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Εάν ένα ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα μητρώα που θα φτιαχτούν, τότε ο Οργανισμός θα εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων τις περιπτώσεις αυτές.

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση συνίσταται στην πιστοποίηση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών από το εξωτερικό η οποία είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας της χώρας μας.

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από το εξωτερικό θα αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ όταν το σύνολο των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί εκτός ελληνικής Επικράτειας ή μέρος αυτού έχει πραγματοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας σε δημόσιο ίδρυμα ως εξης:

-Είναι ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο έξι  του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών.

  • Είναι ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο επτά του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα  μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων.
  • Είναι ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών τρίτου κύκλου εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο οκτώ του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πότε θα γίνονται στην Ελλάδα εξετάσεις

Όπως αναφέρεται στον νέο νόμο, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου, μπορεί να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να δώσουν γραπτές δοκιμασίες ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό αυτών, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της χώρας μας.

Οι εξετάσεις αυτές θα γίνονται (όπως και σήμερα) για λόγους ακαδημαϊκής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα – μαθήματα που καθορίζει ο Οργανισμός και θα γίνεται σε κάθε εξεταστική περίοδο, που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο σε τμήμα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το τμήμα  όπου επιθυμεί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο και θα υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος. Η αίτηση αυτή βέβαια θα συνοδεύεται από την σχετική απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Στις περιπτώσεις σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής ισχύουν τα εξής:

– Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γίνεται ύστερα από εξετάσεις σε μαθήματα όπως ορίζεται από την σχετική διαδικασία.

Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, που ελήφθησαν από χώρες του εξωτερικού μετά την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

πηγή:in.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 722 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Τεστ
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 - 13:59
Σχόλια (0)

Έτοιμο γρήγορα
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 16:14
Σχόλια (0)

Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (0)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Οι Πορτογάλοι δάσκαλοι αντιδρούν
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4148 ημέρες
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Συγκρίνοντας τα αλλότρια
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4148 ημέρες
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Στη λακωνική πρωτεύουσα παραμένουν και τα τρία Τμήματα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4148 ημέρες
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Πελλοπόννησος: Ισχυρότερες οι σχολές Πανεπιστημίου ΤΕΙ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4148 ημέρες
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Ζεστό χρήμα σε γυμναστήρια και παιδότοπους
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4148 ημέρες
Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Οι πρώτες αλλαγές στο σχέδιο Αθηνά
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4148 ημέρες
Σελίδα 5806 από 6260 (37560 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
5805
5806
5807
5808
6258
6259
6260
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης