Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014
e-epimorfosi.aegean.gr
 
 
Πανελλαδικές 2014 - Μηχανογραφικό 2014

edu4u.gr facebook page

 

25082011 250x250_Square_Pop-Up3

 

Animated Sale New - 200x200

Υποτροφία

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Εισαγωγή αθλητών σε Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ - Τι πρέπει να γνωρίζετε

 

 Από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου θα καταθέσουν οι υποψήφιοι με αθλητικές διακρίσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 34 του Ν.2725/1999, τα δικαιολογητικά τους για να εισαχθούν σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν ταχυδρομικώς. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του κ. Δερμεντζόπουλου τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικά οι αθλητές με διάκριση του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 στην αίτησή τους δηλώνουν και το τμήμα ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. που επιθυμούν να εισαχθούν, ενώ οι αθλητές με διάκριση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. δηλώνουν σε αυτήν το Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν.

β) Φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του αθλητή με μία εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο διακρίθηκε, αν αυτό περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, η κατηγορία και η χρονολογία της διάκρισης, καθώς και η σειρά προτεραιότητας της διάκρισης.

Ειδικά, οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν, δύο τέτοια δικαιολογητικά, ένα για κάθε διάκριση.

γ) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

δ) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014, τίτλου απόλυσης από Λύκειο.

ε) Φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 ή της πρωτότυπης βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του Ν. 3748/2009 ή πρωτότυπης βεβαίωσης βαθμολογίας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α').

Δεν υποβάλλεται από τους αθλητές με διάκριση του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 και από τους αθλητές με διάκριση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α.

στ) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, επικυρωμένης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αθλητής είναι ενεργός κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999.
Δεν υποβάλλεται, κατ’ εξαίρεση, από τους αθλητές που επιθυμούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2014−2015.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αθλητής θα δηλώνει μία εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως αθλητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικά, οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς − Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες θα δηλώνουν, εφόσον επιθυμούν, αντί της μίας εκ των διακρίσεων των παρ. 2 και 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, και τις δύο διακρίσεις.

Διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Η αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Αθλητών προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και συντάσσει καταστάσεις με τους αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτές αναφέρονται στις παρ. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 17, 18 και 21 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999.

2. Η επιλογή των αθλητών που πληρούν τις προϋποθέσεις και διεκδικούν εισαγωγή σε ποσοστό θέσεων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, μετά από προσαύξηση του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει έπειτα από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και βάσει των κριτηρίων των παρ. 8 και 11 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι εν λόγω αθλητές κρίνονται για εισαγωγή στα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. − πλην των Τ.Ε.Φ.Α.Α. στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται εισαγωγή τους σε αυτά − που έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό δελτίο το οποίο έχουν υποβάλει ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ίδιο έτος, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους.

Δεν κρίνονται για εισαγωγή σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, εκ των ανωτέρω, στο οποίο έχουν εισαχθεί με τη γενική σειρά κατά το ίδιο έτος, καθώς και στα τμήματα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που έπονται, σε σειρά προτίμησης, στο μηχανογραφικό τους δελτίο.

3. Η Επιτροπή Επιλογής Αθλητών καταρτίζει πίνακες εισαγομένων αθλητών στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και στα άλλα τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. βάσει

i) της επιλογής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

ii) των δηλωθέντων, στην αίτηση της παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. από τους αθλητές με διάκριση του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 που πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή σε αυτά και

iii) των δηλωθέντων, στην αίτηση της παρ. 1 περ. α΄ του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, Τ.Ε.Φ.Α.Α. από τους αθλητές με διάκριση του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. και πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή σε αυτά.

4. Οι πίνακες των εισαγομένων αθλητών που καταρτίζονται από την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών διαβιβάζονται στις σχολές ή τμήματα εισαγωγής τους.

Εγγραφή εισαγομένων αθλητών

1. Οι αθλητές που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. υποβάλλουν στο τμήμα εισαγωγής τους, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εγγραφής.

β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του Ν. 4250/2014, τίτλου απόλυσης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

2. Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευση τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 κεφ. Α΄ της με αριθ. Φ.252.25/Β6/200/04−04−2000 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 473/06−04−2000) διατηρούνται σε ισχύ για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. αθλητών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 12 περ. α΄ του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ περ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 περ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 και για το χρονικό διάστημα που εμπίπτουν σε αυτές. Ειδικά ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, οι αναφερόμενοι αθλητές τα υποβάλλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έκδοση της παρούσας καταργείται η με αριθμ. .151/102875/Β6/25−07−2013 υπουργική απόφαση

Καλόγηρος Βασίλειος

πηγή: news.gr

μέσω paideianews.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Στη Βουλή οι μετεγγραφές

 πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

 

 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Σχόλια (3)

 Απο το ιστολόγιο  εκπαιδευτικού -αναλυτή :

''Ο πλέον απρόβλεπτος παράγοντας της εφετινής διαδικασίας είναι οι αλλαγές στον θεσμό των μετεγγραφών, καθώς τη δυνατότητα να μετεγγραφούν από το τμήμα που αρχικά εισήχθησαν σε ένα άλλο τμήμα της επιλογής τους θα έχουν χιλιάδες άτομα. Μόνο οι τρίτεκνοι , πολύτεκνοι και οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών υπολογίζεται ότι είναι 12.000-15.000. Ο αριθμός αναμένεται να φθάσει τις 20.000 με τους δικαιούχους μετεγγραφών βάσει εισοδηματικού κριτηρίου΄΄ .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΛΕΟΣ !!!    '' Κουτσοί, στραβοί, όλοι στον Άγιο Παντελεήμονα '' Και η πολιτική ακρισία-υποκρισία ( δήθεν ευαισθησία ) ..καλά

κρατεί, καθώς << η αναμασώμενη θεωρία του κατατρεγμού ενισχύει την αυτοπεποίθηση της μετριότητας>>.


Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
Μιά χαρά τα λες, κανείς δε θα σε ακούσει, όλοι θα βολευτούν με τις ευλογίες του Συστήματος. 
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
 και γιατι ολοι αυτοι θα θελουν μετεγγραφη?????
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Σχόλια (0)
ΕΙΣΑΙ ΑΝΙΔΕΟΣ ΦΙΛΕ...ΜΗΝ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΡΙΧΝΕΙΣ ΛΑΣΠΗ....ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠ ΑΥΤΟ Π ΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟΝ ΜΑΗ ΑΝ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΣΟΥΝ ΤΟΤΕ
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Διέγραψαν την ελληνική ταυτότητα του τμήματος παρά την αντίθετη άποψη του Συμβουλίου του ιδρύματος!
πηγή:  ΤΟ ΠΑΡΟΝ
 
 

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Επικαιρότητα
Θα ιδρυθούν δίγλωσσα νηπιαγωγεία για τη μειονότητα της Θράκης;
 Μπορεί στη Θράκη να λειτουργούν δίγλωσσα δημοτικά σχολεία για τη μειονότητα όμως δεν έχουν ιδρυθεί δίγλωσσα νηπιαγωγεία παρά το γεγονός ότι η φοίτηση στα δημόσια νηπιαγωγεία είναι υποχρεωτική από το 2010-2011.

Σχετική ερώτηση κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία και τονίζουν ότι ένα νήπιο της μειονότητας είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί αποκλειστικά ελληνόφωνο πρόγραμμα νηπιαγωγείου ενώ παρακολουθεί δίγλωσσο πρόγραμμα στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο. Οι βουλευτές υπογραμμίζουν ότι το πιο πάνω γεγονός είναι αντιπαιδαγωγικό και αναμφίβολα αναποτελεσματικό για την εκμάθηση τόσο της μητρικής όσο και της ελληνικής γλώσσας.

Στην προσχολική αγωγή των μαθητών της μειονότητας της Θράκης δεν έγινε καμία σχετική μελέτη ή κίνηση για την ίδρυση δίγλωσσων νηπιαγωγείων, επισημαίνουν οι βουλευτές, ενώ θα έπρεπε με την καθιέρωση – επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στο νηπιαγωγείο το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει για την ταυτόχρονη δημιουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων στην περιοχή της Θράκης.

Οι βουλευτές ζητούν να μάθουν τους λόγους για τους οποίους δεν προχωρά η ίδρυση δίγλωσσων νηπιαγωγείων στη Θράκη καθώς και αν προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος μέσω της κατά προτεραιότητας πρόσληψης εκπαιδευτικών στη Θράκη, οι οποίοι να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και επιμόρφωση ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικοί διασύνδεσης (γνώση μητρικής, κατάλληλο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό).

πηγή:news.gr

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014
Επικαιρότητα
Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
 Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014 έως Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι αναγνωρισμένων ελληνικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/greek graduate.html
Πρόγραμμα για Επιστήμονες
Εγγραφή από Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014 έως Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές πανεπιστημίων ή πολυτεχνικών σχολών και ερευνητές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας από την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου τους. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο στον οποίο επιθυμούν να δώσουν διαλέξεις ή/και να κάνουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών με τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Οι υποτροφίες αυτές έχουν διάρκεια από τρεις έως έξι μήνες και αφορούν όλους τους επιστημονικούς κλάδους.
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/greek research.html
Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Εγγραφή από Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 έως Παρασκευή 1.3 Φεβρουαρίου 201.5
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 6 Μαρτίου 201.
Η υποτροφία αυτή αφορά καλλιτέχνες που έχουν ήδη τουλάχιστον πέντε χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας. Προορίζεται κυρίως για καλλιτέχνες οι οποίοι επιθυμούν να μελετήσουν, να βελτιώσουν την τεχνική τους, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς των καλών τεχνών, της δημιουργικής γραφής, της μουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, της φωτογραφίας, και των ψηφιακών τεχνών. Το Ίδρυμα δίνει έμφαση σε πρωτοποριακές προτάσεις οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης σε μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ της Ελλάδος και των Η.Π.Α.
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbright.gr/greek art.html
Πρόγραμμα για Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Study of the United States Institutes (SUSI)
Εγγραφή από Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 έως Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014
Το «Ινστιτούτο Αμερικανικών Σπουδών», ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας πέντε εβδομάδων, απευθύνεται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν αγγλικά, καθώς και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών, την εκπαίδευση διδασκόντων και τη συγγραφή σχολικών βιβλίων και εγχειριδίων. Πρόκειται για σεμινάριο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας και τη διεύρυνση των προγραμμάτων σπουδών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα. Τα σχετικά σεμινάρια του Ινστιτούτου σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών εστιάζουν σε θέμα ή αντικείμενο που συνδέεται με τις Αμερικανικές Σπουδές.
Αναλυτικές πληροφορίεςhttp://www.fulbright.gr/greek educators.html
Πρόγραμμα Fulbright Schuman για Επιστήμονες
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 1 Δεκεμβρίου 2014
To πρόγραμμα Fulbright-Schuman το διαχειρίζεται το Commission for Educational Exchange between the United States, Belgium and Luxembourg (Βρυξέλλες) και απευθύνεται σε πολίτες
της ΕΕ. Το Ίδρυμα Fulbright Ελλάδoς παρέχει πληροφορίες και συντονίζει τις συνεντεύξεις των Ελλήνων επιστημόνων.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν καθηγητές κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και ερευνητές/φοιτητές κατά τη διάρκεια των διδακτορικών τους σπουδών σε επιστημονικούς κλάδους που έχουν σχέση με EU affairs ή US- EU relations για διαλέξεις ή/και για να κάνουν έρευνα σε πανεπιστή μια ή ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών με τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει συνεργασία. Αίτηση μπορούν αν υποβάλουν επίσης επαγγελματίες σε διοικητικές θέσεις στο χώρο της διεθνούς εκπαίδευσης (στελέχη γραφείων διεθνών σχέσεων/προγραμμάτων ανταλλαγών, στελέχη γραφείων διασύνδεσης). Οι υποτροφίες, ανάλογα με την κατηγορία, έχουν διάρκεια από τρεις ή έξι μήνες (το λιγότερο) έως εννέα μήνες (το μέγιστο).
Αναλυτικές πληροφορίες http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
Δημοσιεύτηκε στα FoititikaNea.grΣχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014
Επικαιρότητα
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας στις 28 Ιουλίου
 Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου και καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού ώστε να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για τη διάγνωση της νόσου.
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος επισημαίνει ότι η ηπατίτιδα σπάνια εμφανίζει συμπτώματα, αλλά μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Κάθε χρόνο σχεδόν 1.5 εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη πεθαίνουν από ηπατίτιδα.
Οι ιογενείς ηπατίτιδες κατατάσσονται στην όγδοη πιο κοινή αιτία θανάτου παγκοσμίως αλλά νέα φάρμακα προσφέρουν στους ασθενείς όχι μόνο τη δυνατότητα της αντιμετώπισης αλλά και τη δυνατότητα της ολικής θεραπείας με την Ιπποκράτεια αντίληψη και θεωρία (εκρίζωση του αιτίου).
Είναι δυστυχώς σ' όλους μας γνωστό ότι οι ιογενείς ηπατίτιδες ευθύνονται για 1,5 εκατομμύρια θανάτους σε όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Περισσότερους δηλαδή από τους αντίστοιχους θανάτους που προκαλούνται από τον ιό του HIV/AIDS, την ελονοσία και τη φυματίωση. Υπολογίζεται μάλιστα ότι οι θάνατοι από τις ιογενείς ηπατίτιδες θα αυξηθούν κατά 123,5% μέχρι το 2030 (ιδιαίτερα για την ηπατίτιδα C)αν δεν υπάρξουν σημαντικές δράσεις.
Παρόλα αυτά όμως, είναι υποεκτιμημένες και χωρίς την κατάλληλη αντιμετώπιση από τις Αρχές και τον ιατρικό χώρο, όπως τόνισαν για μια ακόμα φορά τα μέλη Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος σε σχετική Συνέντευξη Τύπου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ιογενών Ηπατιτίδων στις 28 Ιουλίου 2014. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2010 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όρισε την Παγκόσμια Ημέρα κατά των ιογενών ηπατιτίδων ως μία από τις μόλις 4 επίσημες συγκεκριμένες Παγκόσμιες Ημέρες Υγείας, η οποία θα πρέπει να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Ιουλίου. Οι ιογενείς ηπατίτιδες Β και C προκαλούνται από ιούς που μολύνουν τα ηπατικά κύτταρα. Και τα δύο νοσήματα μπορεί να οδηγήσουν σε φλεγμονή, κίρρωση του ήπατος και ηπατοκυτταρικό καρκίνο, αν αφεθούν χωρίς θεραπεία, υπενθύμισε ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΕΕΜΗ κος Γεώργιος Ν. Νταλέκος, Καθηγητής Παθολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας και Δ/ντής της Παθολογικής Κλινικής και του Ομώνυμου Ερευνητικού Εργαστηρίου στο Παν/κό Νοσοκομείο Λάρισας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος είναι η 3η συχνότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, με 750.000 νέες περιπτώσεις και 650.000 θανάτους ανά έτος. Στη χώρα μας, η επίπτωση του Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη με 12.1/100.000 κατοίκους /έτος σε άνδρες & 4.6 στις γυναίκες. Οι περισσότερες δε περιπτώσεις Ηπατοκυτταρικού Καρκίνου σχετίζονται με τις Ιογενείς Ηπατίτιδες Β και C(ιδιαίτερα με την Ηπατίτιδα Β εκτός από την Κρήτη που σχετίζονται περισσότερο με την Ηπατίτιδα C). H μέση ηλικία των ασθενών με Ηπατοκυτταρικό Καρκίνο είναι τα 62±10 έτη.
Κι όμως οιΧρόνιες Ιογενείς Ηπατίτιδεςείναι νοσήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν και σε πολλές περιπτώσεις να ιαθούνπλήρως, εφόσον βέβαια υπάρξει αποτελεσματικότερος εντοπισμός των ασθενών και στη συνέχεια η χορήγηση της κατάλληλης αντιικής αγωγής.
Στη θεραπευτική προσέγγιση της Χρόνιας Ηπατίτιδας Β, βασικός στόχος είναι η επίτευξη μακροχρόνιας ιολογικής ύφεσης, ενώ στη Χρόνια Ηπατίτιδα C στόχος της θεραπείας είναι η εκρίζωση του ιούΓια την ηπατίτιδα Β οι εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές είναι δύο κυρίως κατηγοριών: α) η κλασική ιντερφερόνη-α, ή πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη-α2α που δίδονται για χρονικό διάστημα 12 μηνών υποδορίως και, β) τα από του στόματος αντιιικά φάρμακα λαμιβουδίνη, αντεφοβίρη, εντεκαβίρη, τελμπιβουδίνη και τενοφοβίρη για αρκετά χρόνια. Εξ΄αυτών η εντεκαβίρη και η τενοφοβίρη είναι τα πλέον ισχυρά και αποτελεσματικά (>95% ιολογική και βιοχημική ύφεση) και επίσης σχετιζόμενα με απουσία ανάπτυξης αντοχής (υψηλός γενετικός φραγμός) στη μακροχρόνια χρήση τους (δεδομένα 6 ετών) και αποτελούν τα φάρμακα πρώτης γραμμής για την αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας Β σύμφωνα και με τις Ελληνικές και τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C στηρίζεται στο συνδυασμό πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης-άλφα και ριμπαβιρίνης. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 6 ή 12 μήνες ανάλογα με τον γονότυπο της ηπατίτιδας C. Η πιθανότητα εκρίζωσης του ιού κυμαίνεται μεταξύ 70-85% για τους γονότυπους 2 και 3 και 40-50% για τους γονότυπους 1 και 4. Στις αρχές του 2012 κυκλοφόρησαν και είναι στη διάθεση των γιατρών νέα φάρμακα για τον γονότυπο 1 του ιού της ηπατίτιδας C που είναι αναστολείς της πρωτεάσης του ιού (Boceprevir, Telaprevir). Τα φάρμακα αυτά, σε συνδυασμό με την ήδη υπάρχουσα θεραπεία, αυξάνουν το ποσοστό εκρίζωσης στο γονότυπο 1 σε ποσοστά 70-75% για τους πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς και >80% για τους ασθενείς που υποτροπίασαν μετά από την κλασσική θεραπεία με ιντερφερόνη/ριμπαβιρίνη, ελαττώνοντας σε σημαντικό ποσοστό ασθενών και τη συνολική διάρκεια της θεραπείας από 48 σε 24 εβδομάδες.
Εντούτοις, η ιατρική κοινότητα αναμένει ότι εντός ίσως και του τρέχοντος έτους, η Ηπατίτιδα C θα μπορεί να εκριζωθεί πλήρως στο 90-95% των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία, χάρη στο συνδυασμό νέων φαρμάκων, με ή και χωρίς τη χορήγηση ιντερφερόνης, που θα είναι δραστικά έναντι όλων των γονοτύπων του ιού και θα παρουσιάζουν ελάχιστες ή καθόλου παρενέργειες. Πράγματι, ο Ευρωπαικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) έχει πρόσφατα εγκρίνει την κυκλοφορία ενός νουκλεοτιδικού αναλόγου αναστολέα της πολυμεράσης του HCV [sofosbuvir, Sovaldi®], και ενός νέου αναστολέα πρωτεάσης [simeprevir, Olysio®]. Επίσης, αίτηση στον ΕΜΑ για έγκριση με επιταχυνόμενη διαδικασία έχει υποβληθεί για έναν αναστολέα της NS5A περιοχής [daclatasvir], το συνδυασμό του sofosbuvir με έναν αναστολέα NS5A [ledipasvir] σε ένα δισκίο και έναν τριπλό ή διπλό συνδυασμό άλλων αντιικών φαρμάκων (αναστολέας πρωτεάσης ΑΒΤ-450 με ριτοναβίρη (ABT-450/r) και αναστολέας NS5A ombitasvir σε ένα δισκίο με ή χωρίς το μη νουκλεοσιδικό αναστολέα της πολυμεράσης dasabuvir. Όλα τα νέα φάρμακα θα χορηγούνται ως ένα δισκίο μία φορά ημερησίως εκτός από το dasabuvir που θα χορηγείται ένα δισκίο ανά 12 ώρες. «Οι συναρπαστικές αυτές νέες εξελίξεις σημαίνουν ότι πλέον κάθε ασθενής με ηπατίτιδα C είναι υποψήφιος να λάβει τα τελευταίας γενιάς φάρμακα, τα οποία προσφέρουν αποτελεσματική θεραπεία με σχεδόν καμία παρενέργεια», τόνισε ο κος Νταλέκος.
H πρόληψη της λοίμωξης, από τους ιούς στηρίζεται στην ενημέρωση των ομάδων αυξημένου κινδύνου σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης και κυρίως στην εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού έναντι των ιών ηπατίτιδας Α και Β, επεσήμανε ο κος Ιωάννης Βλαχογιαννάκος, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. της ΕΕΜΗ και Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας ΕΚΠΑ.
Το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β το οποίο γίνεται δωρεάν σε παιδιά σε 178 χώρες σε όλο τον κόσμο, παρέχει ένα επίπεδο προστασίας που αποτρέπει περισσότερους από 700.000 θανάτους από κίρρωση και καρκίνο του ήπατος σε κάθε νέα γενιά. Και επειδή η Ηπατίτιδα D απαιτεί την παρουσία του ιού της Ηπατίτιδας Β για να προκαλέσει μόλυνση, ο εμβολιασμός για Ηπατίτιδα Β εξαλείφει τον κίνδυνο προσβολής και από τον ιό της Ηπατίτιδας D που είναι μια από τις χειρότερες και πιο επιθετικές μορφές ιογενούς ηπατίτιδας και η οποία αντιμετωπίζεται μάλιστα πολύ δύσκολα.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει δέκα εμβόλια για την προστασία έναντι της λοίμωξης της Ηπατίτιδας Β για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Β είναι απόλυτα ασφαλές και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση του 1ου έτους της ζωής. Το εμβόλιο κατά της Ηπατίτιδας Α είναι και αυτό απόλυτα ασφαλές και χορηγείται δωρεάν.
Σε εξέλιξη είναι επίσης πολλά υποσχόμενα νέα εμβόλια κατά της Ηπατίτιδας Ε, που μεταδίδεταιμέσω της κοπρανο-στοματικής οδού με μολυσμένο νερό ή τροφές στην Ασία, Μέση Ανατολή, σε χώρες της Αφρικής και στο Μεξικό και είναι υπεύθυνη γιαδυσανάλογα μεγάλο αριθμό εγκύων γυναικών (ιδιαίτερα στο 3ο τρίμηνο). Από το 2011 κυκλοφορεί επίσημα στην Κίνα εμβόλιο κατά του ιού της Ηπατίτιδας Ε αλλά η γενικότερες συστάσεις για χρήση του αναμένεται στο τέλος του τρέχοντος έτους από την ΠΟΥ.
Δυστυχώς, το εμβόλιο κατά της λοίμωξης από τον ιό της Ηπατίτιδας C παραμένει «άπιαστο όνειρο».
Εκτός από τα αποτελεσματικά εμβόλια, συνέχισε ο κος Βλαχογιαννάκος, οι διαγνωστικές δοκιμασίες για τις ιογενείς Ηπατίτιδες έχουν κάνει την προσφορά αίματος ασφαλέστερη μειώνοντας δραματικά τον κίνδυνο μόλυνσης από τους ιούς Ηπατίτιδας B και C μετά από μετάγγιση. Βέβαια, όλα τα άτομα τα οποία γεννήθηκαν μεταξύ 1945 - 1965 και έκαναν χρήση εξαρτιογόνων ουσιών, τατουάζ, ενδορρινική χρήση κοκαΐνης, μανικιούρ, πεντικιούρ ή έλαβαν αίμα με μεταγγίσεις πριν από τον Ιούνιο του 1992, θα πρέπει να εξεταστούν για Ηπατίτιδα C καθώς μέχρι το 1992 δεν ήταν διαθέσιμοτο τεστ διάγνωσης.
Για τα άτομα που νοσούνμε Ηπατίτιδα Β και C, η βελτίωση της πρόσβασης στον προσυμπτωματικό έλεγχο και της παραπομπής για θεραπεία μπορεί να μειώσει τα κρούσματα και τους θανάτους από αυτές. Όπως αναφέρεται παραπάνω σήμερα, οι νέες αναδυόμενες θεραπείες για την Ηπατίτιδα C μπορούν να εξαλείψουν τον ιό στη συντριπτική πλειοψηφία τωνασθενών που θα λάβουν θεραπεία. Δυστυχώς όμως υπολογίζεται ότι μόλις το 10% των μολυνθέντων θεραπεύονται γεγονός που επιβάλλει καλύτερη στρατηγική τόσο στην ανεύρεση των ασθενών όσο και στην καλύτερη αντιμετώπισή τους με δυνατότητα παραπομπής τους στα κατάλληλα ηπατολογικά κέντρα και μονάδες της χώρας.
Ενώ όμως γιορτάζουμε τα οφέλη αυτά, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, επεσήμανε η κα Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Ταμίας ΔΣ της ΕΕΜΗ και ΕπίκουρηΚαθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ.
Στη χώρα μας, πολλοί, άνθρωποι που ζουν με Ηπατίτιδα, δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις αποτελεσματικές θεραπείες που είναι διαθέσιμες. Επιπλέον, η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας δυσχεραίνει την θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες γιατί αφενός μεν πολλοί ασθενείς δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη, αφετέρου δε οι απαιτούμενες μοριακές τεχνικές διάγνωσης και παρακολούθησης παραμένουν χωρίς κοστολόγηση.
Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα, ανέφερε η κα Αλεξοπούλου, είναι η αντιμετώπιση του στιγματισμού των ασθενών και η καταπολέμηση της άγνοιας.
Αυτή η άγνοια οδηγεί τους ανθρώπους να υποθέσουν ότι δεν κινδυνεύουν λόγω και της απουσίας συμπτωμάτων, τους αποτρέπει από το να υποβληθούν σε εξετάσεις και να αρχίσουν θεραπεία και αποσπά την προσοχή της κοινής γνώμης από τα μηνύματα ευαισθητοποίησης. Έτσι, αφενός μεν αυξάνεται ο κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης της λοίμωξης, λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης για τους τρόπους μετάδοσης και αντιμετώπισης, αφετέρου δε ενισχύεται ο στιγματισμός των φορέων και των πασχόντων.
Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (Ε.Ε.Μ.Η.) δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο της Ηπατίτιδας με συνεχή προσφορά στην πρόληψη, τη θεραπεία, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς, αλλά και εκείνους που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν γενικότερα, είτε ανήκουν στο χώρο της υγείας είτε όχι, αποτέλεσε και θα αποτελεί πρωταρχική μέριμνα της Ε.Ε.Μ.Η.
Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης, η ΕΕΜΗ συμμετέχει, αλλά και διενεργεί η ίδια καμπάνιες με στόχο την επαγρύπνηση του κοινού σε ό, τι αφορά τις ιογενείς ηπατίτιδες σε χώρους συγκέντρωσης πλήθους κόσμου, όπως είναι τα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου (ανάρτηση πανό με σχετικά μηνύματα) σε αγώνες με μεγάλη απήχηση, πάντα με την συνεργασία της ΕΠΟ και της ΕΣΑΚΕ.
Επιπλέον, η συνεχής ροή ειδήσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, αποτελεί μεγάλης σημασίας ενέργεια, αφού η προσβασιμότητα είναι εύκολη και άμεση για τον κάθε πολίτη. Πέραν αυτού, η ΕΕΜΗ προέβη στην παραγωγή ενημερωτικής ιατρικής εκπομπής με θέμα «ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ» στα πλαίσια της ιατρικής σειράς «ΖΩΗ & ΥΓΕΙΑ», η οποία προβάλλεται σε τηλεοπτικούς σταθμούς της ελληνικής περιφέρειας ανά τακτά διαστήματα και έχει ως στόχο την ενημέρωση του κοινού από εξειδικευμένους επιστήμονες για τις ιογενείς ηπατίτιδες, με τρόπο απολύτως κατανοητό και άμεσο, προκειμένου να αφομοιωθούν τα μηνύματα από τους τηλεθεατές.
ηπατίτιδα Β03:44reEmbedit
Δημοσιεύτηκε στα FoititikaNea.grΣχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Πάντειο Πανεπιστήμιο: Θερινό σχολείο με θέμα: Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Δράση στην ΕΕ
 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης και τη συνδρομή των εδρών UNESCO «Δημοκρατία, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ειρήνη» και Jean Monnet «Δημοκρατία και Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Ε.Ε.» διοργανώνει από τις 12 έως 25 Αυγούστου 2014 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας , στην Αρχαία Ολυμπία θερινό σχολείο με θέμα «Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»(Civil Protection and Humanitarian Action in European Union).

Πρόκειται για ένα Εντατικό Πρόγραμμα (IP), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LLP/Erasmus και με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. μέσω του Ι.Κ.Υ., που συντονίζει το Πάντειο Πανεπιστήμιο (με Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο τον καθηγητή Στ. Περράκη και συντονισμό από την επίκουρη καθηγήτρια Ντ. Μ. Μαρούδα) με εταίρους, το Πανεπιστήμιο Pierre Mendès-France Grenoble II (Νομική Σχολή) της Grenoble, το Πανεπιστήμιο της Padova (Διεπιστημονικό Κέντρο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Δικαιώματα των Λαών), το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (Ιατρική Σχολή), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Κοινωνιολογίας) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών).

Το ως άνω Εντατικό Πρόγραμμα αποτελεί συνδυασμό διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, ιατρικής, δικαίου και έχει ως βασικό του στόχο να προσφέρει στους φοιτητές μια διεπιστημονική εκπαίδευση, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις του ανθρωπισμού. Στόχος είναι η εμβάθυνση και διεύρυνση της ειδίκευσης στους τομείς της πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής δράσης ενόψει των ολοένα μεγαλύτερων κρίσεων και το υψηλό επίπεδο θεωρητικής και εμπειρικής τεχνογνωσίας σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων.

Στο εν λόγω πρόγραμμα διαλέξεων και σεμιναρίων προβλέπεται να συμμετέχουν εικοσι πέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές και δέκα (10) καθηγητές και εμπειρογνώμονες, από το Πάντειο και τα πανεπιστήμια-εταίρους. Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 10 ημέρες εντατικών μαθημάτων: διαλέξεις, εργαστήρια (workshops), field visits, ομάδες εργασίας και προσομοίωση πραγματικών καταστάσεων , πρακτική εκπαίδευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων στο πεδίο, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις . Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική όλες τις ημέρες. Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν βάσει της ενεργού συμμετοχής τους αλλά και γραπτών εργασιών που θα υποβάλλουν, ενώ μετά το πέρας του προγράμματος θα τους απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης με 6 ECTS.

Καθηγητής Στέλιος Περράκης Συντονιστής ΙP “Civil Protection and Humanitarian Action in the E.U.”

 

Δημοσιεύτηκε στα FoititikaNea.grΣχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Πρακτική άσκηση στο υπουργείο Ναυτιλίας για φοιτητές των ΤΕΙ
 Πρακτική άσκηση στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα μπορούν να κάνουν για έξι μήνες επτά σπουδαστές των ΤΕΙ.
Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών θα ανέρχεται σε 186,19 ευρώ, θα συμπεριλαμβάνεται ασφάλισή τους για επαγγελματικό κίνδυνο, ενώ οι δαπάνες θα καλύπτονται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει συνολικά πέντε χρόνια.
Η σχετική απόφαση θα καθορίζει θέσεις πρακτικής άσκησης έξι μηνών για επτά σπουδαστές Τ.Ε.Ι. στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και, ειδικότερα, των τμημάτων Ναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Δημοσιεύτηκε στα FoititikaNea.grΣχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014
Επικαιρότητα
Θανατηφόρο ατύχημα με 22χρονο φοιτητή
 Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης κοντά στον Άγιο Στέφανο Χαλκίδας, όταν ένας 22χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του, αφού πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και σκοτώθηκε.
Σύμφωνα με το eviazoom, ο 22χρονος φοιτητής βρέθηκε στην άσφαλτο από τη θέση του συνοδηγού και σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του πατέρα του που οδηγούσε το αυτοκίνητο.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο 22χρονος αποκοιμήθηκε στην θέση του συνοδηγού και ακούμπησε το κορμί του στην πόρτα, η οποία ξαφνικά άνοιξε και ο νεαρός πετάχτηκε στην άσφαλτο, μπροστά στον έντρομο πατέρα του, που προσπάθησε να σταματήσει με κάθε τρόπο το αυτοκίνητο.
Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία, ενώ δυστυχώς, ο 22χρονος έφερε θανάσιμα τραύματα και στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του.
Σύμφωνα με τις ίδια πηγές, πριν το δυστύχημα είχαν σταματήσει σε επιχείρηση έτοιμου φαγητού και όταν ξαναμπήκαν στο αυτοκίνητο, πιθανολογείται από τους αστυνομικούς, ότι η πόρτα του συνοδηγού δεν έκλεισε καλά, κάτι που κόστισε την ζωή του 22χρονου. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.
Η κηδεία του άτυχου φοιτητή πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Χαλκίδας, μέσα σε πλήθος κόσμου που τον συνόδεψε στην τελευταία του κατοικία και συμπαραστάθηκε στον αβάσταχτο πόνο των γονιών του.
Δημοσιεύτηκε στα FoititikaNea.grΣχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Π.
Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ: ΑΘΗΝΑ

 ΚΥΡΙΕ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΚΑΛΗΜΕΡΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ  ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΟ 6%; 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Σελίδα 11 από 5797 (57966 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
10
11
12
13
5795
5796
5797
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης