Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στη θεωρία, την ιστορία, τα δεδομένα, τις ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές της επιστήμης της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η Κοινωνική Ανθρωπολογία αποτελεί κλάδο των κοινωνικών επιστημών και πρόκειται για σχετικά πρόσφατη επιστήμη. Αντικείμενό της έχει τα κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα, τα οποία τα προσεγγίζει και προσπαθεί να τα κατανοήσει και ερμηνεύσει από συγκριτική και ολιστική σκοπιά. Η προσέγγιση των κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων από τη σκοπιά της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι διεπιστημονική, γι' αυτό στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδάσκονται και άλλες κοινωνικές επιστήμες (Κοινωνιολογία, Ανθρωπογεωγραφία, Οικονομική Επιστήμη, Εθνογραφία, Ιστορία κ.ά..
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
redirect read here why do married men cheat on their wives
women love to cheat when women cheat online
website my wife cheated why women cheat on men they love
cytotec abortion abortion pill online purchase pill abortion procedure
love affairs with married men why do married men cheat married men who have affairs
redirect click percent of women that cheat
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις σπουδών:
1.Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
2.Ιστορίας
3.Επικοινωνίας και Πολιτισμού,οι οποίες επιτρέπουν τους φοιτητές ,με τις κατάλληλες επιλογές μαθημάτων, να διαμορφώσουν και να καλλιεργήσουν τις γνωστικές προτιμήσεις τους.
 
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι Ε. Πλεξουσάκη Εθνογραφία άλλων κοινωνιών Ε. Παπαγαρουφάλη Ιστορία Μεσαιωνικής Ευρώπης Ρ. Μπενβενίστε Εθνογραφία Άλλων Κοινωνιών Ε. Παπαγαρουφάλη Ανθρωπογεωγραφία Θ. Ιωσηφίδης Γενική Ιστορία Δυτικής Ττέχνης Τ. Παπαμαστοράκης Αγγλικά Ι Χρ. Μπαμπούρη Γαλλικά Ι Μ. Κουμαριανού
 
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙI Θ. Παραδέλλης Ιστορία Αρχαίου Κόσµου Ι Β. Αναστασιάδης Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Γ. Ανανιάδης Αρχές Πολιτικής Οικονοµίας Χ. Μπέλλας Εισαγωγή στην Πληροφορική (προαιρετικό σεμινάριο) Π. Κάργας Αγγλικά ΙΙ Χρ. Μπαμπούρη Γαλλικά ΙΙ Μ. Κουμαριανού
 
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Β. Μουτάφη Εθνοµουσικολογία Ι Ρ. Λουτζάκη Ελληνική Εθνογραφία Ε. Παπαταξιάρχης Ιστορία Νεώτερης Ελλάδας Χ. Εξερτζόγλου Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία Στ. Ευθυμιάδης Μειονότητες και Μετανάστες: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις Β. Χρυσανθοπούλου Αγγλικά ΙΙΙ Χρ. Μπαμπούρη
 
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Ιστορία Οθωµανικού χώρου (16-20ος αι.) Χ. Εξερτζόγλου Πολιτική Ανθρωπολογία Οικονοµική Ανθρωπολογία Β. Μουτάφη Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικών Επιστηµών Γενική Γλωσσολογία Κ. Κανάκης Αγγλικά ΙV Χρ. Μπαμπούρη
 
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 Ιστορία οικονοµικής σκέψης Χ. Μπέλλας Φροντιστήριο: Πηγές Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας Χ Εξερτζόγλου Ανθρωπολογία της θρησκείας Θ. Παραδέλλης Ανθρωπολογία της συγγένειας Σ. Δασκαλοπούλου Ευρώπη και ιστορία λαών "Χωρίς Ιστορία" Μ. Σταματογιαννοπούλου Πρακτική άσκηση: Ζητήματα μετανάστευσης μειονοτήτων και εθνοτικής ταυτότητας Β. Χρυσανθοπούλου Ιατρική Ανθρωπολογία Ντ. Τράκα Εθνοµουσικολογία ΙΙ Ρ. Λουτζάκη
 
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Πολιτισµός και κοινωνία στη σύγχρονη Ελλάδα Ε. Παπαταξιάρχης Πρακτική άσκηση : Πολιτισµός και κοινωνία στη σύγχρονη Ελλάδα Ε. Παπαταξιάρχης Σύγχρονη Ελληνική ιστορία Σ. Καράβας Κοινωνιολογική θεωρία Γρ. Ανανιάδης Ανθρωπολογία της Τελετουργίας & των Συμβόλων Θ. Παραδέλλης Η Βυζαντινή πόλη Στ. Ευθυμιάδης Πρακτική άσκηση : Η Βυζαντινή Μυτιλήνη Στ. Ευθυμιάδης Θέµατα θεωρίας της οικονοµικής ανάπτυξης Χ. Μπέλλας Ανθρωπολογία της Αναπαραγωγής Ντ. Τράκα Πρακτική άσκηση : Ανθρωπολογία του Τουρισμού Β. Μουτάφη Πολιτισμική Ιστορία Ευρώπης - Ιστορία νοοτροπιών Μ. Σταματογιαννοπούλου Ιστορία ιστοριογραφίας Ρ. Μπενβενίστε Ιστορική δημογραφία Σ. Καράβας
 
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ο γάμος και η οικογένεια στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 12ο αι. στον 19ο αι. Μ. Σταματογιαννοπούλου Ανθρωπολογία των Φύλων: Εθνογραφικά παραδείγματα από το χώρο της Μεσογείου Ε. Πλεξουσάκη Πολιτική Φιλοσοφία Γρ. Ανανιάδης Ιστορία Αρχαίου Κόσµου ΙΙ Β. Αναστασιάδης Πρακτική Άσκηση: Μέθοδοι Μελέτης Αστικών Προβλημάτων Σ. Χτούρης Φιλοσοφία κοινωνικών επιστηµών Γρ. Ανανιάδης Ο καθηµερινός βίος και οι αντιλήψεις του βυζαντινού ανθρώπου Στ. Ευθυμιάδης Ανάγνωση Εικόνας Τ. Παπαμαστοράκης Πρακτική Άσκηση: Ιατρική Ανθρωπολογία Ντ. Τράκα Πρακτική Άσκηση: Θέματα της οικονομικής ανάπτυξης Χ. Μπέλλας Φροντιστήριο Ρωμαϊκής Ιστορίας Β. Αναστασιάδης
 
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Θάνατος, νοοτροπίες και τέχνη Τ. Παπαμαστοράκης Πρακτική άσκηση : Θάνατος, νοοτροπίες και τέχνη Τ. Παπαμαστοράκης Ανθρωπολογική Θεωρία Ε. Παπαγαρουφάλη Πρακτική άσκηση : Ανθρωπολογική θεωρία με έμφαση στο σώμα Ε. Παπαγαρουφάλη Πρακτική άσκηση : Εθνογραφία του σχολείου Ε. Πλεξουσάκη Κοινωνιογλωσσολογία Κ. Κανάκης Πρακτική άσκηση: Μεθοδολογία: Ο ρόλος του πληροφορητή Ρ. Λουτζάκη Ευρωπαϊκή Ιστορία του 20ου αι. Ρ. Μπενβενίστε Στοιχεία Ανθρωπολογίας του Χορού Ρ. Λουτζάκη Πρακτική άσκηση: Έθιμο και δίκαιο στις γαμήλιες πρακτικές στον Ελλαδικό χώρο (18ος - 19ος αι.) Μ. Σταματογιαννοπούλου Έθνη και Εθνικισμός στον Οθωμανικό χώρο (19ος - 20ος αι.) Χ. Εξερτζόγλου Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης Ε. Πλεξουσάκη Ανθρωπολογία του δικαίου.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αρκετοί από τους αποφοίτους συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ίδιου Τμήματος, το οποίο διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται και για πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών.
how women cheat read here link
how to catch a cheat dating for married men online
click here wife cheated how to know if wife has cheated
married men cheat read here
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως διδάσκοντες Κοινωνιολογίας στη ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αφού αποκτήσουν πτυχίο από τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα, σε υπηρεσίες Προγραμματισμού του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ κ.ά. Επίσης, απασχόληση σε θέσεις που έχουν ως αντικείμενο τους διάγνωση κοινωνικών αναγκών, προνοιακά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα, Πνευματικά Κέντρα, Μουσεία κ.λ.π.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες με τους Κοινωνιολόγους στην αναζήτηση θέσεων εργασίας.
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
most women cheat wives that cheat
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to catch a cheat go online
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
open under arm viagra read here
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
cytotec abortion does insurance cover abortion pill abortion procedure
order abortion pill online morning after pill abortion how much for an abortion pill
go read pregnancy termination options
website go open
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
??
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 Με 6 μόρια έχω ελπίδες για το ιστορικό αρχαιολογικό ΑΠΘ???
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 ΕΧΕΙΣ 
Υποβλήθηκε πριν από 3 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
--
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
..
 ποσα μορια εκτηματε οτι θα ειναι περιπου η σχολη;
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 7 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
???
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
???
 Με 5 μόρια και μακροχρόνια ανεργία έχω ελπίδες για μετεγγραφή απο το τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας στο ιστορικό αρχαιολογικό ΑΠΘ?? Η ανεργία δεν παίζει ρόλο για να με βοηθήσει να πάρω τη μετεγγραφη??
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 8 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 οχι δυστυχως δεν παιζει ρολο. 
Υποβλήθηκε πριν από 8 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
??
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 με 6 μορια μπορω να παρω μετεγγραφη στο ιστορικο αρχαιολογικο απθ?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 Πιθανότατα ναι
Υποβλήθηκε πριν από 11 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
??
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 Απο το ειδοδημα παίρνω 5 μορια ο αδερφος μου εχει κανει μπαλονακι στην καρδια και ο πατερας μου ειναι μακροχρονια ανεργος μπορω να παρω μετεγγραφη στο ιστοριας και αρχαιολογιας απθ??
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 14 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 εχεις 5 μορια απ τ εισοδημα..νμζ τ γεγονος οτι ο πατερας σ ειναι ανεργος δν μετραει ξεχωριστα..αν η αναπηρια τ αδερφου σ ειναι 67% κ πανω τοτε μονο παιρνεις 1 μοριο
Υποβλήθηκε πριν από 14 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Υποψηφιος
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
???????
Με 8 μορια υπαρχει πιθανοτητα απο το τμημα της Κοινωνικης ανθρωπολογιας και ιστοριας της Μυτιληνης να κανω μεταγραφη για το Παντειο Πανεπιστημιο???
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 29 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Σχόλια (1)
 Εννοείται!
Υποβλήθηκε πριν από 29 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 Ευχαριστω για την αμεση απαντηση σου. Να σε ρωτησω και κατι αλλο; Επειδη ισως μπορει να χασω την σχολη για λιγα μορια και θελω να ξαναδωσω, αυτο θα ισχυσει και για του χρονου? 
Υποβλήθηκε πριν από 29 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Ηλιάνα
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
νέο σύστημα

 η μεταγραφή για πάντειο θα  ισχύει για τις παννεληνιες του χρόνου με το νέο σύστημα; ;

 

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
click read wives cheat
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
women who cheat on their husband cheat husband women affair
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
online cheat on my husband website

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 241 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (1)
 Πιστεύω πως ναι αλλά με άγνωστες προς το προυποθεσεις
how women cheat married men having affairs link
website how taking viagra works viagra superactive canadian
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 240 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)
Και κουτρουμπελη άμα αλλάξει η κυβέρνηση μπορεί να καταργηθεί το νέο λυκειο. 
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheated wifes that cheat read
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 239 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
Μαρία
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
;;;
Αν περάσεις κοινωνική ανθρωπολογία και ιστορία μπορείς να πάρεις μεταγραφή; αν ναι που; 
most women cheat wives that cheat
read click here how to catch a cheater
click here click percent of women that cheat
website buy discreet medical viagra viagra superactive canadian
how to cheat with a married woman redirect
redirect read why do married men cheat on their wives
married men cheat read here
online why most women cheat website

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 259 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (2)
ναι στην ιστορια και αρχαιολογια εκπα, απθ, του ιωαννινων, κρητης, ιστοριας αρχαιολογιας και κοινωνικης ανθρωπολογιας θεσσαλιας, ιστοριας και εθνολογιας του δπθ. απο το αιγαιο ομως μονο στην κατευθυνση ιστοριας
read click here how to catch a cheater
Υποβλήθηκε πριν από 259 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  
Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Σχόλια (0)
και ιστορια αρχαιολογια καλαματα..
Υποβλήθηκε πριν από 116 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 [Κλείσιμο]
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
Σωστά, αλλά αυτό ισχύει για τα τρία τελευταία χρόνια. Στο πρώτο έτος που δεν υπάρχουν ακόμα οι κατευθύνσεις, δικαιούσαι μετεγγραφή στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
redirect catch a cheat dating for married men
open buy generic viagra viagra soft how to take
Υποβλήθηκε πριν από 259 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

  [Κλείσιμο]
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Δηλαδή κανονικά δικαιούσαι μετεγγραφή για το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου. Αν όμως έχεις πάρει κατεύθυνση ιστορίας μετά το δεύτερο έτος και κάνεις αίτηση μετεγγραφής, δικαιούσαι μετεγγραφή στα παραπάνω τμήματα που αναφέρθηκαν!! 
most women cheat married men dating wives that cheat
open go viagra soft how to take
Υποβλήθηκε πριν από 259 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

    
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
 
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
Υποβλήθηκε πριν από 259 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

Share
μαρια
Σάββατο, 31 Μαΐου 2014
Σχολές - Τμήματα
σχολες
 Yπάρχει αντίστοιχη σχολή ώστε να μπορεί να γίνει μετεγγραφή (εφόσον ισχύει φέτος) στην Αθήνα;
redirect why women cheat on their husband dating for married men
how women cheat married men having affairs link
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
click here open how to know if wife has cheated
cheater click i dream my husband cheated on me
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 458 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

Καλησπερα σας,

θα ηθελα να μ απαντησετε στα εξης ερωτηματα:

1) Ποια η διαφορα του τμηματος Κοινωνικης ανθρωπολογιας και Ιστοριας στη Μυτιληνη με το Κοινωνιολογιας στη Μυτιληνη?

2) Μπορειτε να μ εξηγησετε ποσο διαρκει το προγραμμα Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε  και τι χαρτια χρειαζεται?

3) Για τη μεταγραφη απαιτειται το οικογενιακο εισοδημα  ή το τερκματο?  

4) Γνωριζω οτι μπορω να παρω μεταγραφη σε ολα τα τμηματα ιστοριας,ισχυει?  

ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
women who cheated signs of unfaithful husband read
how women cheat married men having affairs link
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 363 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Υποτροφία Φοίτησης

 
Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Σχόλια (0)

 Στην αριστερή στήλη του edu4u --> Αντιστοιχίες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ 2014