Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στη θεωρία, την ιστορία, τα δεδομένα, τις ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές της επιστήμης της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η Κοινωνική Ανθρωπολογία αποτελεί κλάδο των κοινωνικών επιστημών και πρόκειται για σχετικά πρόσφατη επιστήμη. Αντικείμενό της έχει τα κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα, τα οποία τα προσεγγίζει και προσπαθεί να τα κατανοήσει και ερμηνεύσει από συγκριτική και ολιστική σκοπιά. Η προσέγγιση των κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων από τη σκοπιά της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι διεπιστημονική, γι' αυτό στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδάσκονται και άλλες κοινωνικές επιστήμες (Κοινωνιολογία, Ανθρωπογεωγραφία, Οικονομική Επιστήμη, Εθνογραφία, Ιστορία κ.ά..
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
redirect read here why do married men cheat on their wives
women love to cheat when women cheat online
website my wife cheated why women cheat on men they love
cytotec abortion abortion pill online purchase pill abortion procedure
love affairs with married men why do married men cheat married men who have affairs
redirect click percent of women that cheat
abortion rules vacuum abortion what can terminate a pregnancy
why people cheat gerarprieto.com the unfaithful husband
how could my husband cheated on me site i told my husband i cheated
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you
wife cheaters married cheat how to cheat wife
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
 
Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις σπουδών:
1.Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
2.Ιστορίας
3.Επικοινωνίας και Πολιτισμού,οι οποίες επιτρέπουν τους φοιτητές ,με τις κατάλληλες επιλογές μαθημάτων, να διαμορφώσουν και να καλλιεργήσουν τις γνωστικές προτιμήσεις τους.
 
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι Ε. Πλεξουσάκη Εθνογραφία άλλων κοινωνιών Ε. Παπαγαρουφάλη Ιστορία Μεσαιωνικής Ευρώπης Ρ. Μπενβενίστε Εθνογραφία Άλλων Κοινωνιών Ε. Παπαγαρουφάλη Ανθρωπογεωγραφία Θ. Ιωσηφίδης Γενική Ιστορία Δυτικής Ττέχνης Τ. Παπαμαστοράκης Αγγλικά Ι Χρ. Μπαμπούρη Γαλλικά Ι Μ. Κουμαριανού
 
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ΙI Θ. Παραδέλλης Ιστορία Αρχαίου Κόσµου Ι Β. Αναστασιάδης Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Γ. Ανανιάδης Αρχές Πολιτικής Οικονοµίας Χ. Μπέλλας Εισαγωγή στην Πληροφορική (προαιρετικό σεμινάριο) Π. Κάργας Αγγλικά ΙΙ Χρ. Μπαμπούρη Γαλλικά ΙΙ Μ. Κουμαριανού
 
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Β. Μουτάφη Εθνοµουσικολογία Ι Ρ. Λουτζάκη Ελληνική Εθνογραφία Ε. Παπαταξιάρχης Ιστορία Νεώτερης Ελλάδας Χ. Εξερτζόγλου Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία Στ. Ευθυμιάδης Μειονότητες και Μετανάστες: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις Β. Χρυσανθοπούλου Αγγλικά ΙΙΙ Χρ. Μπαμπούρη
 
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Ιστορία Οθωµανικού χώρου (16-20ος αι.) Χ. Εξερτζόγλου Πολιτική Ανθρωπολογία Οικονοµική Ανθρωπολογία Β. Μουτάφη Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικών Επιστηµών Γενική Γλωσσολογία Κ. Κανάκης Αγγλικά ΙV Χρ. Μπαμπούρη
 
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
 Ιστορία οικονοµικής σκέψης Χ. Μπέλλας Φροντιστήριο: Πηγές Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας Χ Εξερτζόγλου Ανθρωπολογία της θρησκείας Θ. Παραδέλλης Ανθρωπολογία της συγγένειας Σ. Δασκαλοπούλου Ευρώπη και ιστορία λαών "Χωρίς Ιστορία" Μ. Σταματογιαννοπούλου Πρακτική άσκηση: Ζητήματα μετανάστευσης μειονοτήτων και εθνοτικής ταυτότητας Β. Χρυσανθοπούλου Ιατρική Ανθρωπολογία Ντ. Τράκα Εθνοµουσικολογία ΙΙ Ρ. Λουτζάκη
 
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ Πολιτισµός και κοινωνία στη σύγχρονη Ελλάδα Ε. Παπαταξιάρχης Πρακτική άσκηση : Πολιτισµός και κοινωνία στη σύγχρονη Ελλάδα Ε. Παπαταξιάρχης Σύγχρονη Ελληνική ιστορία Σ. Καράβας Κοινωνιολογική θεωρία Γρ. Ανανιάδης Ανθρωπολογία της Τελετουργίας & των Συμβόλων Θ. Παραδέλλης Η Βυζαντινή πόλη Στ. Ευθυμιάδης Πρακτική άσκηση : Η Βυζαντινή Μυτιλήνη Στ. Ευθυμιάδης Θέµατα θεωρίας της οικονοµικής ανάπτυξης Χ. Μπέλλας Ανθρωπολογία της Αναπαραγωγής Ντ. Τράκα Πρακτική άσκηση : Ανθρωπολογία του Τουρισμού Β. Μουτάφη Πολιτισμική Ιστορία Ευρώπης - Ιστορία νοοτροπιών Μ. Σταματογιαννοπούλου Ιστορία ιστοριογραφίας Ρ. Μπενβενίστε Ιστορική δημογραφία Σ. Καράβας
 
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ο γάμος και η οικογένεια στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 12ο αι. στον 19ο αι. Μ. Σταματογιαννοπούλου Ανθρωπολογία των Φύλων: Εθνογραφικά παραδείγματα από το χώρο της Μεσογείου Ε. Πλεξουσάκη Πολιτική Φιλοσοφία Γρ. Ανανιάδης Ιστορία Αρχαίου Κόσµου ΙΙ Β. Αναστασιάδης Πρακτική Άσκηση: Μέθοδοι Μελέτης Αστικών Προβλημάτων Σ. Χτούρης Φιλοσοφία κοινωνικών επιστηµών Γρ. Ανανιάδης Ο καθηµερινός βίος και οι αντιλήψεις του βυζαντινού ανθρώπου Στ. Ευθυμιάδης Ανάγνωση Εικόνας Τ. Παπαμαστοράκης Πρακτική Άσκηση: Ιατρική Ανθρωπολογία Ντ. Τράκα Πρακτική Άσκηση: Θέματα της οικονομικής ανάπτυξης Χ. Μπέλλας Φροντιστήριο Ρωμαϊκής Ιστορίας Β. Αναστασιάδης
 
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ Θάνατος, νοοτροπίες και τέχνη Τ. Παπαμαστοράκης Πρακτική άσκηση : Θάνατος, νοοτροπίες και τέχνη Τ. Παπαμαστοράκης Ανθρωπολογική Θεωρία Ε. Παπαγαρουφάλη Πρακτική άσκηση : Ανθρωπολογική θεωρία με έμφαση στο σώμα Ε. Παπαγαρουφάλη Πρακτική άσκηση : Εθνογραφία του σχολείου Ε. Πλεξουσάκη Κοινωνιογλωσσολογία Κ. Κανάκης Πρακτική άσκηση: Μεθοδολογία: Ο ρόλος του πληροφορητή Ρ. Λουτζάκη Ευρωπαϊκή Ιστορία του 20ου αι. Ρ. Μπενβενίστε Στοιχεία Ανθρωπολογίας του Χορού Ρ. Λουτζάκη Πρακτική άσκηση: Έθιμο και δίκαιο στις γαμήλιες πρακτικές στον Ελλαδικό χώρο (18ος - 19ος αι.) Μ. Σταματογιαννοπούλου Έθνη και Εθνικισμός στον Οθωμανικό χώρο (19ος - 20ος αι.) Χ. Εξερτζόγλου Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης Ε. Πλεξουσάκη Ανθρωπολογία του δικαίου.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Αρκετοί από τους αποφοίτους συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ίδιου Τμήματος, το οποίο διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα. Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται και για πτυχιούχους άλλων Τμημάτων Κοινωνικών Επιστημών.
how women cheat read here link
how to catch a cheat dating for married men online
click here wife cheated how to know if wife has cheated
married men cheat read here
how to know if wife has cheated husband cheated on me women who cheat on men
free spyware apps top free spy apps for android top spy app for android
cheat on my husband blog.123landlord.com women who cheat on their husbands
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως διδάσκοντες Κοινωνιολογίας στη ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αφού αποκτήσουν πτυχίο από τη ΣΕΛΕΤΕ και δώσουν εξετάσεις. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα, σε υπηρεσίες Προγραμματισμού του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ κ.ά. Επίσης, απασχόληση σε θέσεις που έχουν ως αντικείμενο τους διάγνωση κοινωνικών αναγκών, προνοιακά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα, Πνευματικά Κέντρα, Μουσεία κ.λ.π.
 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι απόφοιτοι του Τμήματος αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες με τους Κοινωνιολόγους στην αναζήτηση θέσεων εργασίας.
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
most women cheat wives that cheat
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to catch a cheat go online
viagra 100mg tablet generic no prescription viagra online
open under arm viagra read here
infidelity in marriage My girlfriend cheated on me redirect
cytotec abortion does insurance cover abortion pill abortion procedure
order abortion pill online morning after pill abortion how much for an abortion pill
go read pregnancy termination options
website go open
men and women go meet and cheat
why do men cheat on their girlfriends go did my girlfriend cheated on me
married affairs i want an affair my husband cheated with a man
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you
i had a dream that my boyfriend cheated on me gerarprieto.com i cheated on my boyfriend with a black guy
wife affair why women cheat with married men how married men cheat
percent of women that cheat open women that cheat on their husbands
why men have affairs developerstalk.com percentage of women who cheat
ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ
Ειδικά μαθήματα
(Δεν απαιτεί ειδικά μαθήματα)
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
.
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
.
 με 5 μορια εχω ελπιδες για μετεγγραφη για θεσ/νικη?
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
why do men cheat on their girlfriends click did my girlfriend cheated on me
my husband cheated site why do wifes cheat

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 71 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (2)

 με 7 μορια εχω πιθανότητες για νηπιαγωγων αθηνα??

 

Υποβλήθηκε πριν από 71 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
ΜΙΑ ΕΔΩ ΜΙΑ ΣΤΟ ISCHOOL ΜΑΣ ΕΧΕΙΣ ΚΟΥΡΑΣΕΙ ΠΙΑ!!
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 71 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 είναι πολλά τα μόρια αλλά και πάλι είναι Αθήνα και υπάρχουν πολλά τμήματα καλή επιτυχία σου εύχομαι 
Υποβλήθηκε πριν από 71 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 νομίζω πως ναι γιατί δεν είναι πολλά τα τμήματα κοινωνικής ανθρωπολογίας
Υποβλήθηκε πριν από 71 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
?
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
?
 Το εισοδημα μας ειναι 11.400 (4 μελη),ο πατερας μας μου ειναι μακροχρονια ανεργος και ο αδερφος μου εχει κανει μπαλονακι (μετριας στενωσης ισθμου  εχει και υπερταση).Μπορω να παρω μετεγγραφη στο ιστορικο αρχαιολογικο ΑΠΘ?
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 72 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
 4  μορια απο τα  οικονομικα
Υποβλήθηκε πριν από 72 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)

ΛΑΘΟΣ!

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΧΕΙ 5 ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.

ΕΑΝ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% Ή Η ΠΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΤΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΟΡΙΟ.

ΠΑΝΤΩΣ ΤΑ 5 ΜΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ. 

 

Υποβλήθηκε πριν από 72 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
??
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 Είμαι απο καστοριά και έχω 6 μόρια μπορώ να πάρω μετεγγραφή στο ιστορικό αρχαιολογικό ΑΠΘ???
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 76 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ή ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΤΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 76 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

 [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
Έχει η γιαγιά μου σπίτι εκεί και αν πάρω τη μετεγγραφή θα μένω εκεί
medical abortion procedure site illegal abortion
Υποβλήθηκε πριν από 76 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  [Κλείσιμο]
Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (1)
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ.
medical abortion procedure why abortion is wrong illegal abortion
i think my boyfriend cheated on me my boyfriend cheats would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 76 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

    
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Σχόλια (0)
 Λες ανοησιες...η ξαδερφη μου που μενει καστορια πηρε μετεγγραφη στο ΑΠΘ
Υποβλήθηκε πριν από 76 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
??
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 Με 6 μόρια έχω ελπίδες για το ιστορικό αρχαιολογικό ΑΠΘ???
free spyware apps spy program for android top spy app for android
i think my boyfriend cheated on me i think my boyfriend cheated on me would my boyfriend cheat
i cheated on my wife now what read what to do when your wife cheated on you

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 87 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 ΕΧΕΙΣ 
Υποβλήθηκε πριν από 87 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
--
Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
..
 ποσα μορια εκτηματε οτι θα ειναι περιπου η σχολη;
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 91 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
???
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
???
 Με 5 μόρια και μακροχρόνια ανεργία έχω ελπίδες για μετεγγραφή απο το τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας στο ιστορικό αρχαιολογικό ΑΠΘ?? Η ανεργία δεν παίζει ρόλο για να με βοηθήσει να πάρω τη μετεγγραφη??
what are std symptoms throat chlamydia get tested for stds
how to cheat on wife link how to know if wife has cheated

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 92 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 οχι δυστυχως δεν παιζει ρολο. 
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 92 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
??
Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 με 6 μορια μπορω να παρω μετεγγραφη στο ιστορικο αρχαιολογικο απθ?
why do men cheat on their girlfriends faithwalker.org did my girlfriend cheated on me

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 95 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 Πιθανότατα ναι
Υποβλήθηκε πριν από 95 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
??
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
??
 Απο το ειδοδημα παίρνω 5 μορια ο αδερφος μου εχει κανει μπαλονακι στην καρδια και ο πατερας μου ειναι μακροχρονια ανεργος μπορω να παρω μετεγγραφη στο ιστοριας και αρχαιολογιας απθ??
what are std symptoms throat chlamydia get tested for stds
how to cheat on wife link how to know if wife has cheated

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 99 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 18 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 εχεις 5 μορια απ τ εισοδημα..νμζ τ γεγονος οτι ο πατερας σ ειναι ανεργος δν μετραει ξεχωριστα..αν η αναπηρια τ αδερφου σ ειναι 67% κ πανω τοτε μονο παιρνεις 1 μοριο
how could my husband cheated on me read i told my husband i cheated
i think my boyfriend cheated on me blog.smartofficecloud.com would my boyfriend cheat
Υποβλήθηκε πριν από 98 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Υποψηφιος
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015
Σχολές - Τμήματα
???????
Με 8 μορια υπαρχει πιθανοτητα απο το τμημα της Κοινωνικης ανθρωπολογιας και ιστοριας της Μυτιληνης να κανω μεταγραφη για το Παντειο Πανεπιστημιο???
Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 113 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Σχόλια (1)
 Εννοείται!
Υποβλήθηκε πριν από 113 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Σχόλια (0)
 Ευχαριστω για την αμεση απαντηση σου. Να σε ρωτησω και κατι αλλο; Επειδη ισως μπορει να χασω την σχολη για λιγα μορια και θελω να ξαναδωσω, αυτο θα ισχυσει και για του χρονου? 
Υποβλήθηκε πριν από 113 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Share
Ηλιάνα
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015
Σχολές - Τμήματα
νέο σύστημα

 η μεταγραφή για πάντειο θα  ισχύει για τις παννεληνιες του χρόνου με το νέο σύστημα; ;

 

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
click read wives cheat
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
women who cheat on their husband cheat husband women affair
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
online cheat on my husband website
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
my husband cheated what makes husbands cheat why do wifes cheat

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 326 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (1)
 Πιστεύω πως ναι αλλά με άγνωστες προς το προυποθεσεις
how women cheat married men having affairs link
website how taking viagra works viagra superactive canadian
women love to cheat when women cheat online
Υποβλήθηκε πριν από 325 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

  
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)
Και κουτρουμπελη άμα αλλάξει η κυβέρνηση μπορεί να καταργηθεί το νέο λυκειο. 
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheated wifes that cheat read
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
go redirect pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 324 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως

Σελίδα 1 από 2 (13 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
Επόμενο