Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015
ΚΕΡΚΥΡΑ
Άλλα τμήματα της πόλης...
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και είναι το μοναδικό πανεπιστημιακού επιπέδου Τμήμα κατάρτισης ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων συνεδρίων. Η ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός και διδακτική της ως ξένης, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας συγχωνεύεται με τις ειδικεύσεις ‘Μετάφρασης’ και ‘ Διερμηνείας’ του ιδίου Τμήματος και από τη συγχώνευση των τριών παραπάνω ειδικεύσεων δημιουργείται στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, η ειδίκευση ‘Μετάφραση και Διερμηνείας’. Γενική αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής του Τμήματος είναι η διδασκαλία των μεταφράσεων και της διερμηνείας προς τη γλώσσα-στόχος να γίνεται από διδάσκοντες που έχουν μητρική τη συγκεκριμένη γλώσσα. Οι γλώσσες εργασίας, που διδάσκονται στο επίπεδο της μετάφρασης και της διερμηνείας από και προς την Ελληνική, είναι σήμερα τρεις: η Αγγλική, η Γαλλική και η Γερμανική. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν, επίσης, ενσωματωθεί η Τουρκική, η Ιταλική , η Ολλανδική και η Ισπανική.
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
how women cheat married men having affairs link
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
online married men and affairs read here
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
abortion pill bleeding website abortion paperwork
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ:
8 ΕΞΑΜΗΝΑ
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος είναι οργανωμένο σε 2 μεγάλους κύκλους σπουδών. Στη διάρκεια των 4 πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας στο πλαίσιο του θεωρητικού μαθήματος Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης και των εργαστηριακών μαθημάτων Μετάφρασης. Ο δεύτερος κύκλος είναι σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένος στις Ειδικές Μεταφράσεις, δηλαδή στην Οικονομική -Πολιτική, την Τεχνική και τη Λογοτεχνική, οι οποίες αποσκοπούν στη προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας. Το Ζ' εξάμηνο φοίτησης γίνεται υποχρεωτικά σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού σε μία από τις εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, με έξοδα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος είναι οργανωμένο σε δύο μεγάλους κύκλους σπουδών. Στη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την πράξη της μεταφραστικής διαδικασίας στο πλαίσιο του θεωρητικού μαθήματος Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης και των εργαστηριακών μαθημάτων Μετάφρασης.
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επιστήμη της Μετάφρασης". Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος η οποία διήρκεσε μέχρι το Φεβρουάριο του 2000, χρηματοδοτήθηκε απο πόρους του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Έκτοτε χρηματοδοτείται απο πόρους του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σκοπός του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη της Μετάφρασης είναι η παραγωγή και η ανάπτυξη της έρευνας στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης της Μετάφρασης μέσω της έκθεσης των μεταπτυχιακών φοιτητών στις σύγρονες απόψεις και προηγμένες τεχνικές σχετικές με τη θεωρία, τη διδακτική και την πράξη της Μετάφρασης, καθώς και μέσω της έμπρακτης μύησής τους στην επιστημονική έρευνα. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής. Τέλος, το Τμήμα έχει καταθέσει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς έγκριση πρόταση για λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Μετάφρασης, το οποίο προβλέπει τρεις ειδικεύσεις: Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης. Θεωρία και Διδακτική της Διερμηνείας. Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής στη Μετάφραση
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
cytotec abortion open abortion pill online purchase
read women cheat husband website
click here women that cheat on their husbands women cheat on their husbands
most women cheat wives that cheat
redirect read why do married men cheat on their wives
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
online why most women cheat website
open open cheat on wife
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 
Στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ανωτέρω τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012.13 απονέμεται τίτλος σπουδών σύμφωνα με τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο της εισαγωγής τύπο. Τα λοιπά ζητήματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση ειδικεύσεων ρυθμίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ξένων Γλωσσών , Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση τη μετάφραση ή τη διερμηνεία, το οποίο ορίζονται αντιστοίχως και ως "πτυχιούχοι μεταφραστές" ή "πτυχιούχοι διερμηνείς", έχουν ως εξειδικευμένοι επιστήμονες όλα τα εδάφια και τη δυνατότητα
(1) της μεταφοράς, μέσω της τεχνικής της μετάφρασης ή της διερμηνείας, κάθε είδους κειμένων ή ομιλιών, ιδίως δε απο άποψη τεχνικής, νομικής, οικονομικής ή πολιτικής απο την ελληνική γλώσσα προς μία ή περισσότερες απο τις άλλες γλώσσες τις οποίες διδάχτηκαν υποχρεωτικώς κατά τη φοίτησή τους ή και αντιστρόφως και
(2) της αντιμετώπισης ταχύτατα και αποτελεσματικά προβλημάτων τεκμηρίωσης αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν κάθε φορά. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι μεταφραστές έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση σε όλα τα διαδικαστικά στάδια αυτής ή και έκδοση οποιωνδήποτε εγγράφων ή άλλων κειμένων για λογαριασμό οποιασδήποτε δημόσιας αρχής ή τρίτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ευθυνόμενοι για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη μετάφραση, είτε ως νοηματική διαδικασία, είτε ως τελικό αποτέλεσμα. Αντιστοίχως, οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη διερμηνεία και τη συμμετοχή τους σε ερευνητικές ομάδες για τη μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη διερμηνεία, είτε ως νοηματική διαδικασία, είτε ως αποτέλεσμα.
Α) Οι πτυχιούχοι μεταφραστές και οι πτυχιούχοι διερμηνείς έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Β) Ειδικότερα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, ο ΟΟΣΑ, το ΝΑΤΟ, σε εθνικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ΕΟΤ, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, οι εκδοτικοί οίκοι και οι διεθνείς συνεδριακές οργανώσεις.
pill for abortion online ordering abortion pills to be shipped to house abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
women who cheated online read
how often do women cheat on their husbands when a husband cheats how many women cheat on their husbands
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
married men cheat wife cheat read here
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
abortion pill bleeding website abortion paperwork
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ
Ειδικά μαθήματα
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης
Share
Μαρια Γιαννοπουλου
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
ερωτηση
 Γεια σας, θα πρεπει να δωσω αναγκαστικα 2 ειδικα μαθηματα για να περασω στο τμημα ξενων γλωσσων μεταφρασης και διερμινειας? Και αν δεν γνωριζω 2η γλωσσα?
read website how to catch a cheater
open buy generic viagra viagra soft how to take
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman women affairs women who cheat on husbands
infidelity in marriage why people cheat redirect

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 135 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Είναι υποχρεωτική η εξέταση σε δύο ξένες γλώσσες. Επομένως, αν γνωρίζεις μόνο μία, τότε υπάρχει πρόβλημα.
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill buy online
read click here how to catch a cheater
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 135 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 ΣΩΣΤΑ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ. 
cytotec abortion open abortion pill online purchase
redirect catch a cheat dating for married men
generic mexico pharmacy viagra open link
how to know if wife has cheated online women who cheat on men
Υποβλήθηκε πριν από 135 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 ... και μάλιστα να έχεις επίδοση τουλάχιστον 10
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
Υποβλήθηκε πριν από 133 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Σχόλια (0)
 Γεια σας ,θα μπουρουσατε να μου πειτε τι επιπεδο ειναι τα γαλλικα; με ενδιαφερει αυτη η σχολη αλλα με τα γαλλικα δεν εχω ασχοληθει πολυ! Ειναι δυσκολο το 10;  σε αυτο το μαθημα;
how to catch a cheat cheat on my wife online
generic mexico pharmacy viagra open link
link married cheat online
how to cheat with a married woman women cheat husband women who cheat on husbands
Υποβλήθηκε πριν από 63 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Λιαροπούλου Θεοδώρα
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014
Σχολές - Τμήματα
Ερώτηση
 Γεια σας! Είμαι μαθήτρια της Β' Λυκείου και θα ήθελα να μάθω αν για να περάσω σε αυτό το τμήμα είναι απαραίτητο το πτυχίο από δεύτερη ξένη γλώσσα.
how to cheat on husband click find an affair
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
how women cheat married men having affairs link
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
infidelity in marriage why people cheat redirect
open wife cheaters cheat on wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 142 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)

ΠΤΥΧΙΟ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ. ΕΞΕΤΑΖΕΣΑΙ ΟΜΩΣ ΣΕ 2 ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 3.

1. ΑΓΓΛΙΚΑ

2. ΓΑΛΛΙΚΑ

3. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheated wifes that cheat read
go cheater click
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
generic mexico pharmacy viagra go link
Υποβλήθηκε πριν από 141 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (1)
 Δεν είναι απαραίτητο να έχεις τπυχίο σε καμία  ξένη γλώσσα.
read click here how to catch a cheater
link what is infidelity married cheat
go read pregnancy termination options
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 142 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Σχόλια (0)
σας ευχαριστω πολυ!! 
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
women who cheat on their husband click unfaithful husband
how to catch a cheat cheat on my wife online
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
website infidelity why women cheat on men they love
go read pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 142 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
γρηγορης γεωργακης
Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012
Σχολές - Τμήματα
γρηγορης
γεια σας.ειμαι μαθητης λυκειου και θα η8ελα να γνωριζω πωσ ειναι εφικτο να δουλεψεισ στο ευρωπαικο κοινοβουλειο.ευχαριστω εκ των προτερων.!!
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
go link click
read website how to catch a cheater
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 941 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Σχόλια (1)

 Οι θέσεις που αφορούν σε φορείς της ΕΕ άρα και στο Κοινοβούλιο προκηρύσσονται κατ΄ έτος και ανά ειδικότητα μέσω του διαγωνισμού EPSO, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τα κριτήρια είναι το πτυχίο (ποικίλλουν λχ μπορεί να ζητούν από οικονομολόγους μέχρι πληροφορικούς και νομικούς. Συχνά είναι και γενικών καθηκόντων οπότε αναφέρονται σε όλους), μεταπτυχιακά (βοηθούν περισσότερο όσα αναφέρονται στη διεθνολογία, και τους ευρωπαΪκούς θεσμούς), η γνώση ξένων γλωσσών και η επίδοση σε σχετικό ηλεκτρονικό test ( (κατανόηση κειμένου, ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και κατανόηση αφηρημένων εννοιών).

Για να δεις αναλυτικά τη διαδικασία και να δεις τις λεπτομέρειες κάνε κλικ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

redirect catch a cheat dating for married men
how women cheat married men having affairs link
click here click percent of women that cheat
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 941 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
σασ ευχαριστω παρα πολυ για την απαντηση σας...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 
Υποβλήθηκε πριν από 933 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Μαρία
Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011
Σχολές - Τμήματα
Μεταπτυχιακο ΕΑΠ
Γειά σας! Είμαι απόφοιτη του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας. Η απορία μου έχει ως εξής: η απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου: ''Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής'' από το ΕΑΠ μπορεί να μου επιτρέψει να ''ενταχθώ'' στον κλάδο ΠΕ 07 (Καθηγητών γερμανικής γλώσσας); (Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι εφικτό, αν και θεωρητικά θα μπορούσε, καθώς πρόκειται για μεταπτυχιακό πάνω στη διδακτική της γερμανικής ως ξένης γλώσσας). Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων Μαρία
online purchase abortion pill where can i get the abortion pill online pill for abortion online
ordering abortion pills to be shipped to house link where can i get the abortion pill online
cytotec abortion abortion pill abortion pill online purchase
read click here how to catch a cheater
will my husband cheat online women who want to cheat
women who cheat on their husband cheat husband women affair
cheater why women cheat on their husband i dream my husband cheated on me
online beautiful women cheat read here
redirect married men that cheat cheaters
infidelity in marriage infidelity in marriage redirect
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1272 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Σχόλια (1)
 Όχι Μαρία, δυστυχώς για να ενταχθείς στο ΠΕ 7 χρειάζεται βασικό Πτυχίο Γερμανικής Φιλολογίας.
most women cheat married men dating wives that cheat
link husband watches wife cheat married cheat
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
website my wife cheated why women cheat on men they love
Υποβλήθηκε πριν από 1272 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

Σχόλια (0)
καλημέρα,ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση που δεν γράψει κάποιος πολυ καλά στην δεύτερη γλώσσα έχει ελπίδες για την σχολή; 
cytotec abortion open abortion pill online purchase
how to catch a cheat go online
viagra vs cialis real life comparisons generic viagra sales click here
Υποβλήθηκε πριν από 281 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
Τσιλιπάκου Μαριλένα
Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011
Σχολές - Τμήματα
Μεταφραστικό
Καλημέρα σε όλους .Επειδή φέτος είμαι Γ λυκείου και σκέφτομαι να δηλώσω ως 1η ή 2η επιλογή το Μεταφραστικό στην Κέρκυρα ,Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες από παιδιά που σπουδάζουν ήδη εκεί ή που έχουν τελειώσει, σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση, αν μπορεί κάποιος που έχει τελειώσει τη σχολή αυτή να μπει στο δημόσιο ,αν είναι ενδιαφέρουσα ως σχολή ,αν είναι εύκολο να βρει κανείς δουλειά και αν χρειάζονται πέρα και μετά από τη σχολή περαιτέρω πτυχία και σπουδές .Ευχαριστώ πολύ .
women who cheated online read
click here signs of infidelity catch a cheat
online married men and affairs read here
redirect why do people cheat cheaters
open open cheat on wife

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1304 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Σχόλια (0)
Μαριλένα, ως απόφοιτη του Τμήματος μπορώ να σου πω ότι το συγκεκριμένο Τμήμα είναι μάλλον υπερεκτιμημένο τόσο ως προς το επίπεδο σπουδών του, όσο και ως προς τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει. Οι μεταφραστές των γλωσσών που προσφέρονται στο Τμήμα δεν αμείβονται καλά και επιπλέον το επάγγελμα δεν είναι ''αρκετά'' κατοχυρωμένο ( δεν είναι απαραίτητο να είσαι απόφοιτος/η του Τμήματος για να εργαστείς ως μεταφραστής) ουτε μπορείς να εργαστείς ως εκπαιδευτικός στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ για παράδειγμα ο απόφοιτος της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής φιλολογίας έχει ιδιότητα καθηγητή αλλά μπορεί να εργαστεί και ως μεταφραστής (σε θέσεις του δημοσίου προηγούνται, βέβαια οι απόφοιτοι του ΤΞΓΜΔ, αλλά ούτως ή άλλως αυτές οι θέσεις είναι ελάχιστες). Όσο για τον ιδιωτικό τομέα τα κριτήρια επιλογής προσωπικού είναι διαφορετικά και δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία τι πτυχίο έχεις. Τέλος, θα ήθελα να σου πω ότι μεγάλο ποσοστό αποφοίτων ασχολείται με τη διδασκαλια ξένων γλωσσών σε φροντιστήρια ή σε ιδιαίτερα μαθήματα (κάτι που μπορεί να κάνει και ένας κάτοχος Proficiency...)
most women cheat wives that cheat
women who cheat on their husband signs of infidelity unfaithful husband
how women cheat married men having affairs link
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
link husband watches wife cheat married cheat
Υποβλήθηκε πριν από 1272 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
Share
ΑΝΝΑ ΖΑΦ.
Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011
Διάφορα Θέματα
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ.ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ - ΙΟΝΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Ή ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ/ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ?? ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ??
pill for abortion online abortion pill abortion pills
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill abortion pill online purchase
read women cheat husband website
read click here how to catch a cheater
link husband watches wife cheat married cheat
how to cheat with a married woman how can people cheat women who cheat on husbands
how to know if wife has cheated why do husbands cheat women who cheat on men
online cheat on my husband website
website is there a abortion pill how abortion pill works
go redirect pregnancy termination options

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 1381 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
[Κλείσιμο]
Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

Σχόλια (2)
Δυστυχώς όχι, απαιτείται να έχεις εξεταστεί σε δύο γλώσσες ανάμεσα από Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
open go viagra soft how to take
affairs with married men women cheat because go
Υποβλήθηκε πριν από 1380 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  
Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Σχόλια (0)
συμψηφίζονται;;;;γιατί εγώ ξέρω καλά αγγλικά αλλά γαλλικά ζήτημα είναι να γράψω κανα 5-6 
viagra vs cialis real life comparisons go click here
link married cheat online
go online read here
Υποβλήθηκε πριν από 413 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Σχόλια (1)
και ποσο πρεπει να εχεις γραψει στο καθε μαθημα.
εγω πχ ξερω ελαχιστα γαλλικα, με το ζορι να γραψω 7-8 στισ πανελληνιες,
ενω αγγλικα αριστα; συμπψηφιζονται;
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
viagra vs cialis real life comparisons go click here
Υποβλήθηκε πριν από 1133 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
  [Κλείσιμο]
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Σχόλια (1)
 καλησπερα..8α ηθελα να ενημερωθω για την επαγγελματικη αποκατασταση στο εξωτερικο ως αποφοιτη της συγκεκριμενης σχολης...ευχαριστω!
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
click here redirect women cheat on their husbands
reasons married men cheat wife affair I cheated on my boyfriend
most women cheat wives that cheat
women who cheated wifes that cheat read
link husband watches wife cheat married cheat
go abortion in canada read here
Υποβλήθηκε πριν από 748 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
    
Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Σχόλια (0)
 μολις τελειωσα τη γ λυκειου και δεν γνωριζω ξεκαθαρα τι να δηλωσω το μεταφραστικο ή των διεθνων και ευρωπα'ι'κων σπουδων??????????εχω δωσει ειδικα μαθηματα αγγλικα κ γερμανικα με αξιωση πανω απο 13!!!!τι ειναι καλυτερο???????με περισσοτερες επαγγελματικες δυνατοτητες??????????(εγω θα ηθελα πολυ το τμημα διεθνων κ ευρ. σπουδων στο παντειο αλλα δεν εχω κατασταλαξει...... :( )
online purchase abortion pill click here pill for abortion online
website how taking viagra works viagra superactive canadian
open buy generic viagra viagra soft how to take
go abortion in canada read here
Υποβλήθηκε πριν από 638 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας