Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023

Voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Ελαχιστοποίηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα:
Voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

 

Αντικείμενο κατάρτισης:


Αντικείμενο της δράσης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής», αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών σε τομείς τεχνικών επαγγελμάτων

 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 • μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών
 • υγείας – πρόνοιας
 • τουρισμού και επισιτισμού

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 

 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής», έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.
2. Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990*.
3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδων τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2019.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ότι:

 • 1. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης
  2. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχή
 • Εάν έχετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας δικαιολογητικά που να το αποδεικνύουν.
 • Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης όπου είστε πρώτο όνομα και να φαίνεται ο ΙΒΑΝ.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ 26/2/2021

Περισσότερες πληροφορίες στο www.voucher.gov.gr

Voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

 

 

 

 

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

Ελαχιστοποίηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 2.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

 

 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 • πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής», έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
2. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989
3. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής),
4. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2019.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ότι:

 • 1. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης
  2. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχή
 • Εάν έχετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας δικαιολογητικά που να το αποδεικνύουν.
 • Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης όπου είστε πρώτο όνομα και να φαίνεται ο ΙΒΑΝ.

 

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.voucher.gov.gr

Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων

 

 

 

 

Voucher 600 ευρώ για 166.000 επιστήμονες

Ελαχιστοποίηση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα:
«Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Ειδικότητες που αφορά:


1. δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
2. μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
3. οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
4. εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
5. ιατροί όλων των ειδικοτήτων
6. ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

 

Οικονομικό όφελος επιδότησης:


600€ (επίδομα 6€/ ώρα κατάρτισης), το οποίο αντιστοιχεί σε 100 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (400€ κατά την είσοδο του ωφελούμενου στο πρόγραμμα ανεξάρτητα αν παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα και 200€ με την ολοκλήρωση ανεξαρτήτως συμμετοχής σε εξετάσεις)

 

Αντικείμενα κατάρτισης:


1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή - Ψηφιακά πιστοποιητικά - Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές
(εάν θέλετε να δείτε αναλυτικά την ύλη του κάθε αντικειμένου ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

 

To Κε.Δι.Βι.Μ.2 προσφέρει τηλεκατάρτιση και στα 10 παραπάνω αντικείμενα με τις 3 πλατφόρμες που χρησιμοποιεί:
iclasscloud elearningclass edimitra

 

Διαδικασία


Το Κε.Δι.Βι.Μ. EDU4U ως δικαιούχος Πάροχος Τηλεκατάρτισης ζητά την εξουσιοδότησή σας, προκειμένου να συμμετάσχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher Επιστημόνων με κέρδος 600 ευρώ.

Προκειμένου να προβούμε κατ΄ εντολή σας με υπευθυνότητα και εγκυρότητα στην ορθή συμπλήρωση της Αίτησής σας για να εγκριθείτε στο πρόγραμμα, θα πρέπει να μας αποστείλετε στο email edu4ukdbm@gmail.com τα παρακάτω έγγραφα :

α) εκτύπωση από το TAXIS NET, στην οποία αποτυπώνεται ο ενεργός ΚΑΔ, κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης
(για να δείτε όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ κάνετε ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
β) εκτύπωση από e-banking/ φωτοτυπία βιβλιαρίου, στην οποία αποτυπώνεται το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού και το ονοματεπώνυμό μου ως Δικαιούχου του Λογαριασμού
γ) αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
δ) συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση και την Εξουσιοδότηση Ωφελούμενου
(για να κατεβάσετε την Αίτηση κάνετε ΚΛΙΚ ΕΔΩ)
(για να κατεβάσετε την Εξουσιοδότηση Ωφελούμενου κάνετε ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Voucher 600 ευρώ για επιστήμονες

Voucher 600 ευρώ για επιστήμονες

 

 

 

 

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ

Ελαχιστοποίηση
Ανακοινώθηκε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης !!!

Οι αιτήσεις ξεκινήσανε !!

Επικοινώνησε ΤΩΡΑ μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες !!!
 

Αντικείμενο της δράσης
«Κατάρτιση Και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 Ετών σε Κλάδους Αιχμής» αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους (2065 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας), ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
-             Συμβουλευτική καθοδήγηση - υποστήριξη
-             Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών.
-             Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
-             Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Δυνατότητα μόνιμης πρόσληψης με επιδότηση.
ΚΛΑΔΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 
 Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα voucher σε 10 αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι 10 κλάδοι είναι οι εξής:
1.      Εμπόριο 
2.      Logistics
3.      Έργα υποδομής και Τεχνικά Επαγγέλματα
4.      Τουρισμός
5.      ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών)
6.      Περιβάλλον – Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
7.      Τρόφιμα – Ποτά
8.      Ενέργεια
9.      Βιομηχανία
10.   Αγροτικός Τομέας (Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.)
 
 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
·         Να είναι κάτοχοι είτεκάτοχοι απολυτήριου τίτλου Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)/Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών, είτενα είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή  ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
·         Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 μέχρι και 31.12.1987.
·         Να έχουν κάρτα ανεργίας (ανεξαρτήτως επιδόματος ή όχι).
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών (φωτοαντίγραφα):
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (δημοτικό εάν έχει ληφθεί έως το 1980. Διαφορετικά από γυμνάσιο και πάνω).
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2015.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (προϋπηρεσίας).
 • Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης όπου είστε πρώτο όνομα και να φαίνεται ο ΙΒΑΝ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που θα δηλώνεται ότι
  • α) Τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
  • β) Ότι δεν παρακολουθώ ή έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση.
  • γ) Δεν είμαι μαθητής/φοιτητής/σπουδαστής.
 • Για όσους έχουν αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) οφείλουν να προσκομίσουν: κάρτα του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπήρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.
 • Για Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑμεΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω οφείλουν να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.
 • Εάν είστε ωφελούμενος του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ έγγραφο που αναφέρεται ως <<ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ>>, εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη.

 

 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΩΣ 30/12/2016
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
       
 
        Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
        Προηγούμενη Επαγγελμ. Εμπειρία
        Ατομικό/Οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015
        Ηλικία υποψήφιου
        Αναπηρία από 50% και άνω
        Προστατευόμενο τέκνο/α ΑΜΕΑ 67% και άνω
        Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)
Η μέγιστη μοριοδότηση 120 μόρια
 
-             Θεωρία: 600
-             Πρακτική: 2000

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher για ανέργους αποφοίτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ως 29 ετών

Ελαχιστοποίηση
 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 
Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
 
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.
Πότε ξεκινάει το Πρόγραμμα και πόσο θα διαρκέσει;
Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 11/03/2016 και λήγει την 10/04/2016 και ώρα 24:00.
Εκπαιδευτικό επίδομα:
α) απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 2.458€ εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.058€ αντιστοιχούν στο επίδομα πρακτικής άσκησης
β) απόφοιτοι Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας/Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.248 € εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 1.848 € στο επίδομα πρακτικής άσκησης
Στο ως άνω εκπαιδευτικό επίδομα έχει ληφθεί υπόψη και η κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
Πρακτική άσκηση διάρ­κειας 420 ωρών σε δυο φάσεις (α’ φάση 200 ωρών και β’ φάση 220 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες

Οι 7 ειδικότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν συνολικά είναι τα κάτωθι εκ των οποίων θα επιλέξετε ένα:
1.       Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων
2.       Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)
3.       E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing
4.       Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού
5.       Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών
6.       Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης
7.       Τουριστικός Αντιπρόσωπος
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ:
1. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2015 για εισοδήματα 2014).
2. Βαθμός πτυχίου
3. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο στον τουρισμό
4. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας
5. Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας
6. Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».
7. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.


Για αποφοίτους δευτεροβάθμιας / μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
1. Ηλικία υποψηφίου.
2. Κατοχή τίτλου σπουδών.
3. Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας
4.Κατοχή πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας
5. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
6. Συμμετοχή στην αντίστοιχη προηγούμενη δράση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας με αντικείμενο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
7. Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2015 για εισοδήματα 2014).

 

 

Voucher 18-29

Ελαχιστοποίηση

Υπολόγισε τα Μόρια σου >>

VOUCHER ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 35.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Στόχος του προγράμματος είναι:

Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Ωφελούμενοι είναι:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως είκοσι εννέα (29) ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησης τους στο πρόγραμμα.
 • Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών.

Περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:

 • Κατάρτιση έως 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.
 • Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών.
 • Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Μέσω του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα:

Α) στο νέο:

 • Να αποκτήσει εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιοτήτες μέσω επιδοτούμενης κατάρτισης 80 ωρών με 5 €/ώρα (σύνολο 400€)
 • Να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία μέσω αμειβόμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα για τους πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ με 460€/μήνα (σύνολο 2300€) ενώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 400€/μήνα σύνολο 2000€)
 • Να έχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.
 • Να έχει επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήματος κλπ. για όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης.

Β) στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση:

 • Να αξιοποιήσουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό εντελώς δωρεάν μέσω της επιδοτούμενης πεντάμηνης πρακτικής άσκησης. Ο αριθμός των ανέργων που θα μπορεί κάποια εταιρεία να προσλάβει για πρακτική άσκηση θα είναι συνάρτηση του προσωπικού της.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

0 – 4

Εώς 1 άτομο

Από 5 και πάνω

Ίσος με το 30% του Αριθμού των Απασχολουμένων

 • Να αξιολογήσουν τους καταρτιζόμενους και να έχουν ως κίνητρο για την πρόσληψη όσων από αυτούς επιθυμούν την πλήρη επιδότηση όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ενός έτους με τη λήξη της δωρεάν 5μηνης πρακτικής τους. Διευκρινίζεται ότι καμία δέσμευση δεν υπάρχει για την οποιαδήποτε πρόσληψη.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους κάτωθι τομείς:

 • Αγροτικά
 • Οικονομικά – Διοίκηση
 • Παιδαγωγικά
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια
 • Μεταποίηση – Εμπόριο
 • Πολιτισμός – Αθλητισμός – Επικοινωνίες
 • Τεχνικά – Μεταφορές
 • Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική φροντίδα

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μην έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού, ενώ αναλαμβάνουν παράλληλα τη δέσμευση να μην απολύσουν προσωπικό καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης και της επιχορήγησης.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΤΕ.

Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:

 • 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ
 • 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 163.450.000€ εκ των οποίων το ποσό των 87.473.756€ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 71.607.719€ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 4.368.525€ θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

Υπολόγισε τα Μόρια σου >>

Υπολογίζεται πως οι υποψήφιοι θα είναι διαθέσιμοι για πρακτική άσκηση από τα μέσα Ιουλίου.

Κατεβάστε ολόκληρο το σχέδιο
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Συμμετοχής

ft

edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Ενημέρωση - Σχόλια - Απορίες

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023
Κακοκαιρία: Τι θα κάνουν αύριο τα Πανεπιστήμια, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023
Ιστορία: Το νέο πρόγραμμα σπουδών για το δημοτικό σχολείο
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023
Εθνικό Θέατρο: Κατάληψη από σπουδαστές όλων των δραματικών σχολών
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2023
Κλειστά σχολεία αύριο Δευτέρα 6/2 λόγω κακοκαιρίας – Σε ποιες περιοχές
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα