Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 22 Μαΐου 2012
Επαγγέλματα και Προοπτικές
ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΝΕΙ ΕΩΣ 600.000€

Νέες καινοτόμες ερευνητικές προτάσεις χρηματοδοτεί η νέα δράση Αριστεία II της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕτ).

Στόχος της Δράσης Αριστεία II είναι η άμεση ισχυροποίηση και υποστήριξα των άριστων επιστημονικών προσηαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών κατ ερευνητικών πεδίων, η ενδυνάμωση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή (investigator driven research) και π επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα. Το συνολικό κόστος της ανέρχεται στα 60.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίοιο του Επιχειρησισκού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε ΠΕΔΒΜ).

Η μέγιστη διαρκεια των ερευνητικών έργων είναι 26 μήνες, ενώ n κάθε ερευνητική πρόταση χρηματοδοτείται μέχρι το ποσό των 600.000 ευρώ. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε πρόταση, στην υποστήριξα νέων ερευνητών που βρίσκονται στα Η μέγιστη διάρκεια του έργου φτάνει τους 26 μήνες πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους για την παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου, ενώ ενισχύει την ερευνητική τους αυτονομία κατ αυτοδυναμία. Οπως αναφέρεται και στην πρόσκληση της Δράσης, μακροπρόθεαμα τέτοιου τύπου προ σηάθειες θα συμβάλλουν καθοριστικό στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας, καθώς και στην εδραίωση ενός αξιοκρατικού και σταθερού ερευνητικού περιβάλλοντος.

 

Δικαιούχοι

 Ο ενδιαφερόμενος που υποβάλλει την πρόταση θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή μέλος ΕΠ ΤΕΙ ή μέλος του Διδσκτικού Προσωπικού των φορέωντου Ν. 3432 2006 ή Ερευνητής σε ερευνητικό φορέα. Επιπλέον, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων δικαίωμα υποβολής πρότασης θα έχουν και οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (EAE) και τα συνεργαζόμενα με αυτά μέλη ΔΕΠ.

Στη δράση δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

Κύριοι Ερευνητές των οποίων πρόταση εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ι και ο ΚΕ αποδέχθηκε την υλοποίηση της.

Κύριοι Ερευνητές των οποίων πρόταση εγκρίθηκε προς χρημστοδότηση από τη ΓΓΕΤ ως επιλσχούσα στην 3η και 4η προκήρυξα Στόχος της Δράσης Αριστεία II είναι η άμεση ισχυροποίηση και υποστήριξη των άριστων επιστήμονα κών npooncr Θειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων των ERC Grant Schemes.

 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση έργου. το επιστημονικά πεδία Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα μπορούν να σχετίζονται με οποιαδήποτε πεδίο της σύγχρονης έρευνας, ενώ θα κατατσχθεί, μόνο γιαλειτουργικού5 λόγους, στις παρσκά τω επιστημονικές περιοχές:

Μαθηματικά Στατιστική Πληροφορική Επιστήμες Υπολογιστών, Φυοική κατ Αστρονομία, Χημεία και Επιστήμες Υλικών, Επιστήμες Μσχανικού Α' ( Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική) Επιστήμες Μηχανικού B' (Μηχανολογία, Κατασκευές, Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτονική, Ναυπηγική και Αεροναυπηγι κή), Ιατρικές Επιστήμες (Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής 1 και Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής 2), Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και, τέλος, Ενέργεια & Περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για την προκήρυξα στο Α 4 τοτελές Τμήμα Δισχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας και στις αρμόδιες:

Πολυτίμη Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210 7458125, 210 7458125,

Βασιλική Καραβαγγέλη, τηλέφωνο: 210 7458121, 210 7458121

Πράσινο φως για τη στήριξη νέων επιχειρηματικών προτάσεων

Την έγκριση από το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έλαβε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για το πρόγραμμα Κυψέλες Επιχειρηματικότητας . H δράση έχει ως στόχο να στηριχθούν ενεργά οι νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις, οι επιλεγέντες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους θα λαμβάνουν υποτροφία, θα φιλοξενούνται σε εξειδικευμένους χώρους συνεργασίας ( Κυψέλες ) για διάστημα τεσσάρων μηνών, όπου θα συνεργάζονται με άλλους νέους, θα ανταλλάσσουν και θα διαμορφώνουν νέες επιχειρηματικές ιδέες. το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση (πιλοτική) και στη δεύτερη φάση (επέκταση).

Για την επίβλεψη, την υποστήριξη και την αποτελεσματική λειτουργία κάθε χώρου (προσέλκυση μεντόρων, ειδικών συμβούλων και επενδυτών) θα λειτουργήσει άμισθο συμβούλιο προσωπικοτήτων. Στους χώρους αυτούς θα οργανώνονται σε εβδομαδιαία βάση ενημερωτικές εκπαιδευτικές ημερίδες, καθώς και τακτικές επισκέψεις μεντόρων καθοδηγητών. Στην πιλοτική φάση του προγράμματος Κυψέλες θα λειτουργήσουν στις πόλεις Αθήνα και θεσσαλονίκη.

H στήριξη των νέων βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Τη χορήγηση υποτροφιών ολιγό μηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να επιχειρήσουν , να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια. την παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co working spaces) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες, καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυ ξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων. Και τέλος, την παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων καθοδηγητών, σι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή απόφοιτοι μετα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που " είτε έχουν ήδη διακριθεί στο πλαίσιο διαγωνισμών επιχειρηματικότητας ή θα διακριθούν σε διαγωνισμούς που θα οργανωθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Ακόμη, στόχος του προγράμματος είναι να προσελκυσθούν νέες νέοι (υφιστάμενοι ή δυνητικοί) επιχειρηματίες που θα μπορούν να ωφεληθούν μέσω του μόνιμου μηχανισμού ανάδειξης της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, οι οποίοι επιπλέον θα μπορούν να παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες στις Κυψέλες Επιχειρηματικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται επαρκώς για το πρόγραμμα στην ηλεκτρονική σελίδα http: www.neagenia.gr

 


ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
how often do women cheat on their husbands online how many women cheat on their husbands
women who cheat on their husband cheat on wife unfaithful husband
redirect read here open
women who cheat married men cheat reasons why women cheat on their husbands
redirect why do people cheat cheaters
website infidelity why women cheat on men they love
dating for married why women cheat on their husband wifes who cheat
late term abortions abortion risks abortion clinics in san diego
how to get an abortion pill facts on abortion pill first trimester abortion pill

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4415 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Σχόλια (0)
 γεια σας, 
Είμαι ένα άτομο εταιρική διευθυντής και μέτοχος της τράπεζας προγραμματιστής και διευθυντής της εταιρείας κάνω δάνεια σε οποιονδήποτε που χρειάζονται και θα προσφέρουν επίσης υποθήκη και αυτόματη έπιπλα damerez εσάς που θέλετε μια δραστηριότητα ή με τα έργα ή για κατασκευή ενός αγαθού ή μιας πίστωσης είναι μια ευκαιρία για τους εισάγετε επειδή είμαι πολύ ανοιχτή σε αυτό το δάνειο τότε το ποσό που καταβάλλεται θα εξοφληθεί σε διάστημα 1 μηνός έως 25 ετών υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες και οι νόμοι είναι ο σεβασμός, ώστε αν είστε στο Ψάχνετε για ένα δάνειο που χορηγεί το δάνειο που κυμαίνονται από 1000 € έως 25.000.000,00 € με ποσοστό 2% έως 4% η ευκαιρία εγκάρδια Επικοινωνία 
E-mail: anakoudero@gmail.com
Υποβλήθηκε πριν από 1677 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (2)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (1)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (2)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024
Θέματα Πανελλαδικών 2024: Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Παράλληλη Στήριξη- Συνεκπαίδευση:Νέα Εφαρμογή στο gov.gr
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Πώς βρίσκω μέσο όρο βαθμών
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Στο Γραμμικό Σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι
Σχόλια (1)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ημέρες
Σελίδα 1 από 6268 (37605 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6266
6267
6268
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης