Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2024
Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα
Ακαδημαϊκές ταυτότητες:Ποιοι τις δικαιούνται και ποια η διαδικασία έκδοσής των

Καθορίστηκαν, με  Κοινή Υπουργική Απόφαση,η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι κατηγορίες   δικαιούχων, και  η διαδικασία  υποβολής αίτησης για την  έκδοση και παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας:

  • οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.),
  • οι μεταδιδάκτορες,
  • τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
  • το μόνιμο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.,
  • οι Ομότιμοι Καθηγητές και τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. που διεξάγουν εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο σε Α.Ε.Ι., καθώς και
  • το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε χώρους των Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. ή για τις ανάγκες των Εταιρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι.,
  • το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και το προσωπικό των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας των Α.Ε.Ι.

εκδίδουν υποχρεωτικά ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία παρέχεται σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας: Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται ηλεκτρονικά στα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα για την άφιξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας στο επιλεγμένο σημείο παράδοσης. Για τους φοιτητές, η ταυτότητα πρέπει να βρίσκεται στο σημείο παράδοσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου και εντός επτά (7) εργασίμων ημερών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου. Αντίστοιχα, για τις ταυτότητες του προσωπικού των Ιδρυμάτων και φορέων, η ταυτότητα θα πρέπει να βρίσκεται στο επιλεγμένο σημείο παράδοσης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα παραμένει στο σημείο παράδοσης για έξι (6) μήνες από την ημέρα της αποστολής της σχετικής ειδοποίησης προς τον δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η ταυτότητα ακυρώνεται.  

Απώλεια της ιδιότητας: Με την απώλεια της ιδιότητάς του, ο κάτοχος της ακαδημαϊκής ταυτότητας υποχρεούται να την παραδώσει αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα του, η οποία προβαίνει σε ακύρωσή της

Φοιτητές: Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), η ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ενσωματώνει το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου που τους χορηγείται στο πλαίσιο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών και οι οποίες ορίζουν σαφώς τους δικαιούχους, τα ανώτατα όρια των κομίστρων και τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου.

Η απόφαση

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), οι μεταδιδάκτορες, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργα- στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνι- κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), το μόνιμο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι Ομότιμοι Καθηγητές και τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. που διεξάγουν εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο σε Α.Ε.Ι., καθώς και το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε χώρους των Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. ή για τις ανάγκες των Εταιρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και το προσωπικό των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας των Α.Ε.Ι. εκδίδουν υποχρεωτικά ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία παρέχεται σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 2
Στοιχεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας - Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

1. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα αποτελεί μέσο φυσικής ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του δικαιούχου και για την έκδοσή της συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) ακαδημαϊκή ιδιότητα του κατόχου, ε) φορέας, στ) μονάδα ή διοικητική δομή του φορέα όπου υπηρετεί ή φοιτά ο κάτοχός της, ζ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), η) πρόσφατη φωτογραφία, θ) τόπος μόνιμης κατοικίας, ι) ημερομηνία γέννησης του κατόχου ια) αριθμός μητρώου, όπου υφίσταται, του κατόχου και ιβ) διάρκεια ισχύος της ταυτότητας. Τα στοιχεία των περ. ζ) θ) και ι) συλλέγονται μόνο εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων ανά κατηγορία δικαιούχων σύμφωνα με το άρθρο 7.

2. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), η ακαδημαϊκή τους ταυτότητα ενσωματώνει το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου που τους χορηγείται στο πλαίσιο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Υποδομών και Μεταφορών και οι οποίες ορίζουν σαφώς τους δικαιούχους, τα ανώτατα όρια των κομίστρων και τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου.

Άρθρο 3
Χρονική διάρκεια και διακοπή ισχύος της ακαδημαϊκής ταυτότητας

1. Στους δικαιούχους του άρθρου 1 της παρούσας, η ακαδημαϊκή ταυτότητα χορηγείται οποτεδήποτε το αιτηθούν. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα βρίσκεται σε ισχύ έως το χρονικό σημείο που ο κάτοχός της θα απωλέσει την ιδιότητά του με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο. Με την απώλεια της ιδιότητάς του, ο κάτοχος της ακαδημαϊκής ταυτότητας υποχρεούται να την παραδώσει αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα του, η οποία προβαίνει σε ακύρωσή της κατά το άρθρο 6 της παρούσας.

Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας

1. Η διαδικασία αίτησης και έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας γίνεται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, μέσω υπηρεσίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, η οποία παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την τεχνική υποστήριξη της Ανώνυμης Εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)» και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr)).

2. Οι δικαιούχοι πιστοποιούνται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας, ακολουθώντας την προβλεπόμενη στην ηλεκτρονική υπηρεσία διαδικασία. Η πιστοποίηση πραγματοποιείται με τα ιδρυματικά διαπιστευτήρια των δικαιούχων μέσω της υποδομής ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., όπου αυτό είναι δυνατό. Αν οι δικαιούχοι παρατηρήσουν οποιοδήποτε σφάλμα στα στοιχεία που παρέχονται από τον οικείο φορέα μέσω αυτής της διαδικασίας πιστοποίησης, οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα τους προκειμένου να προχωρήσει στη σχετική διόρθωση. Εάν δεν παρέχεται πιστοποίηση μέσω του οικείου φορέα, ο δικαιούχος πιστοποιείται ακολουθώντας τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήματος.

3. Επιπλέον των στοιχείων που παρέχονται από τον οικείο φορέα μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης που περιγράφεται στην παρ. 2 ή εφόσον η πιστοποίηση μέσω του οικείου φορέα δεν είναι εφικτή, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα αναγκαία για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας στοιχεία τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα, δηλώνοντας υπεύθυνα και καταχωρίζοντας μόνον αληθή, επίκαιρα και ορθά στοιχεία. Ειδικότερα, η φωτογραφία που οφείλουν να μεταφορτώσουν οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, ιδίως ως προς την ανάλυση, τις διαστάσεις και το περιεχόμενό της.

4. Στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της ακαδημαϊκής ταυτότητας, εκτός των στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας, συλλέγονται επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου (ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου) αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της αίτησής του.

5. Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων, οι αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων φορέων ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων των αιτήσεων και εγκρίνουν, απορρίπτουν ή ζητούν τη διόρθωσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

6. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής, σφάλματος ή μεταβολής των δηλωθέντων για τους σκοπούς έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας στοιχείων, οι δικαιούχοι δύνανται να αιτούνται την επανέκδοσή της από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα τους. Μετά την ακύρωση της ταυτότητας από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου φορέα, η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας πραγματοποιείται εξ αρχής όπως περιγράφεται ανωτέρω. Για την παραλαβή της επανεκδοθείσας ταυτότητας ο δικαιούχος φοιτητής οφείλει να καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο, το οποίο καθορίζεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σύμφωνα με το ισχύον κόστος της κάρτας.

Άρθρο 5
Εκτύπωση και παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να επιλέξουν ηλεκτρονικά ένα από τα διατιθέμενα στο πληροφοριακό σύστημα σημεία από όπου επιθυμούν να παραλάβουν αυτοπροσώπως την ακαδημαϊκή ταυτότητα. Σημεία παράδοσης υπάρχουν σε όλους τους δήμους της Ελλάδας, στους οποίους λειτουργεί εμπλεκόμενος φορέας.

2. Με την κατά την παρ. 5 του άρθρου 4 ηλεκτρονική και σε πραγματικό χρόνο έγκριση των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων φορέων, προχωράει η διαδικασία εκτύπωσης των αντίστοιχων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων των δικαιούχων.

3. Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται ηλεκτρονικά στα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα για την άφιξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας στο επιλεγμένο σημείο παράδοσης. Για τους φοιτητές, η ταυτότητα πρέπει να βρίσκεται στο σημείο παράδοσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου και εντός επτά (7) εργασίμων ημερών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου. Αντίστοιχα, για τις ταυτότητες του προσωπικού των Ιδρυμάτων και φορέων, η ταυτότητα θα πρέπει να βρίσκεται στο επιλεγμένο σημείο παράδοσης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους. Οι κατά τα ανωτέρω προθεσμίες παράδοσης των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων εκκινούν από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του δικαιούχου από την αρμόδια υπηρεσία του εκάστοτε φορέα, και υπολογίζονται μέχρι τη μεταφορά-άφιξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο επιλεγμένο σημείο παράδοσης και την ειδοποίηση του ΚΠΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

4. Κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης, ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο σημείο παράδοσης και παραλαμβάνει την ακαδημαϊκή ταυτότητα επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το ισχύον διαβατήριο ή την ισχύουσα άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο, θα απαιτείται να επιδεικνύεται σχετική ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του δικαιούχου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) ή εναλλακτικά νόμιμη εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

5. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα παραμένει στο σημείο παράδοσης για έξι (6) μήνες από την ημέρα της αποστολής της σχετικής ειδοποίησης προς τον δικαιούχο. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν προσέλθει για την παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η ταυτότητα ακυρώνεται. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να υποβάλει εκ νέου αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα.

6. Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), λειτουργώντας ως εκτελούσα την επεξεργασία, διαχειρίζεται εξολοκλήρου τη διαδικασία εκτύπωσης και διανομής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, την οποία δύναται, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις καταγεγραμμένες εντολές του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού που λειτουργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ανάδοχο ή χορηγό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 6
Καθήκοντα Γραμματειών και Διευθύνσεων Διοικητικού Φορέων

1. Ως αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων για τη διαχείριση των αιτήσεων των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων ορίζονται οι Γραμματείες των Τμημάτων για τους φοιτητές και οι Διευθύνσεις Διοικητικού για το ακαδημαϊκό και λοιπό προσωπικό.

2. Οι Γραμματείες και οι Διευθύνσεις Διοικητικού εγγράφονται και πιστοποιούνται στο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα βάσει των προδιαγραφών που ορίζονται σε αυτό. Με τη σύνδεσή τους, οι διαπιστευμένοι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στις αιτήσεις των δικαιούχων και ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει οι δικαιούχοι και εγκρίνουν, ζητούν τη διόρθωση ή απορρίπτουν τις αιτήσεις τους κατά τις διατάξεις της παρούσας.

 

3. Κάθε αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα για ενδεχόμενη συνδρομή των προβλεπόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας περιπτώσεων.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δέχονται δηλώσεις απώλειας, κλοπής, καταστροφής, σφάλματος στα στοιχεία της εκ- δοθείσας ακαδημαϊκής ταυτότητας, καθώς και αιτήσεις επανέκδοσης λόγω επικαιροποίησης των στοιχείων της ακαδημαϊκής ταυτότητας, με την υποβολή των οποίων υποχρεούνται να την ακυρώσουν ώστε να δύναται ο δικαιούχος να αιτηθεί έκδοση νέας.Άρθρο

Άρθρο 7
Ειδική Διαδικτυακή Υπηρεσία

1. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα δύνανται να ενσωματώνονται εγκεκριμένα ψηφιακά πιστοποιητικά και πάσης φύσεως λειτουργίες προηγμένης τεχνολογίας που σχετίζονται με την παροχή ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων ανά κατηγορία δικαιούχων, όπως δικαιώματα πρόσβασης σε χώρους διαβαθμισμένης πρόσβασης των φορέων, εξουσιοδοτημένης χρήσης εξοπλισμού του φορέα, μετακίνησης με τα μέσα μεταφοράς με μειωμένο κόμιστρο, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης και κάθε άλλη δραστηριότητα, παροχή ή διευκόλυνση που απορρέει από την ιδιότητα του κατόχου, σύμφωνα με το άρθρο 287 του ν. 4957/2022, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η ειδική διαδικτυακή υπηρεσία (Web Service) της παρ. 4Α του άρθρου 287 του ν. 4957/2022, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, αναπτύσσεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και διακρίνεται με βάση την παράμετρο κλήσης σε δύο μεθόδους. Η μία μέθοδος δέχεται ως παράμετρο κλήσης τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας για την οποία γίνεται η επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των στοιχείων. Η δεύτερη μέθοδος, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικώς από φορείς του δημοσίου τομέα, δέχεται ως παράμετρο τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης για τον οποίο γίνεται έλεγχος ύπαρξης συνδεδεμένων ενεργών ακαδημαϊκών ταυτοτήτων.

3. Πάροχοι ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων της παρ. 1 του παρόντος, που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, δύνανται να αποκτούν πρόσβαση στην ειδική διαδικτυακή υπηρεσία της παρ. 4Α του άρθρου 287 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την επιφύλαξη του άρθρου 47 του ν. 4623/2019, περί των δεδομένων των φορέων του δημοσίου τομέα, και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020, περί της διαλειτουργικότητας των φορέων του δημοσίου τομέα.

4. Πάροχοι ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων της παρ. 1, που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα κατά την έννοια του άρθρου 84 του ν. 4727/2020, δύνανται να αποκτούν πρόσβαση στην ειδική διαδικτυακή υπηρεσία της παρ. 4Α του άρθρου 287 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μόνο με παράμετρο κλήσης τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας, κατόπιν έγκρισης σχετικού  αιτήματός τους από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το αίτημα των παρόχων απευθύνεται προς την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και περιλαμβάνει: α) σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων που πρόκειται να παρασχεθούν στους κατόχους της ακαδημαϊκής ταυτότητας, β) περιγραφή του σκοπού χρήσης της ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας από τον αιτούντα, γ) αναφορά στα στοιχεία που ο αιτών είναι απαραίτητο να λαμβάνει ώστε να ταυτοποιεί τους κατόχους της ακαδημαϊκής ταυτότητας και να παρέχει σε αυτούς υπηρεσίες, προνόμια και δυνατότητες, δ) αιτούμενο πλήθος κλήσεων ανά ημέρα και ε) στοιχεία αιτούντα. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. προωθεί τα αιτήματα των παρόχων προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την εξέτασή τους με την επιφύλαξη του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020.

5. Ειδικά οι φορείς που επιθυμούν να παρέχουν ακαδημαϊκές, ερευνητικές και άλλες υπηρεσίες, προνόμια και δυνατότητες της παρ. 1 δύνανται να αποκτούν πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων των φοιτητών και του προσωπικού που υπάγονται σε αυτούς μέσω της ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας της παρ. 4Α του άρθρου 287 του ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός τους προς την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.. Το αίτημα περιλαμβάνει: α) σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων που πρόκειται να παρασχεθούν στους κατόχους της ακαδημαϊκής ταυτότητας, β) περιγραφή του σκοπού χρήσης της ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας από τον αιτούντα, γ) αιτούμενο πλήθος κλήσεων ανά ημέρα και δ) στοιχεία αιτούντα.

6. Εφαρμογές παρόχων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων της παρ. 1, δύνανται να ενσωματώνονται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα κατόπιν έγκρισης σχετικού αιτήματός τους από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Το αίτημα των παρόχων απευθύνεται προς την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και περιλαμβάνει: α) σύντομη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής, β) αναφορά στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο λειτουργίας της εφαρμογής, γ) περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας των προ- σωπικών δεδομένων, δ) τεχνική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. αξιολογεί τεχνικά τα αιτήματα των παρόχων που λαμβάνει και εφόσον είναι συμβατά με την υποδομή της ακαδημαϊκής ταυτότητας, τα προωθεί προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η αρχικοποίηση των εφαρμογών που ενσωματώνονται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα υλοποιείται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. σε συνεργασία με τους παρόχους των υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων, μετά από την έγκριση των αιτημάτων τους από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία των εφαρμογών που ενσωματώνονται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι οι πάροχοι. Κάθε κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας επιλέγει ελεύθερα τις εφαρμογές των παρόχων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων, οι οποίες ενσωματώνονται στην ακαδημαϊκή του ταυτότητα.

Άρθρο 8
Προσωπικά Δεδομένα

1. Για τους σκοπούς λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, το Υπουργείο Παιδείας,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, καθώς αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης και διάθεσης των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, περιλαμβανομένης της τήρησης των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας. Αντιστοίχως, για τους σκοπούς λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου της ακαδημαϊκής ταυτότητας της παρ. 4Α του άρθρου 287 του ν. 4957/2022, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, και της εφαρμογής ταυτοποίησης της παρ. 4Β του άρθρου 287 του ν. 4957/2022, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας και η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, καθώς αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη της διαδικτυακής υπηρεσίας και της εφαρμογής. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι τα απαραίτητα για την έκδοση, διάθεση- διανομή και χρήση, περιλαμβανομένου του ελέγχου, της ακαδημαϊκής ταυτότητας και διαγράφονται με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που ο κάτοχος της ακαδημαϊκής ταυτότητας και υποκείμενο των δεδομένων απώλεσε την ιδιότητα του άρθρου 1 που τον καθιστά δικαιούχο ακαδημαϊκής ταυτότητας. Αποκλειστικά αρμόδιο να ενημερώσει την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για την απώλεια της ιδιότητας του δικαιούχου της ακαδημαϊκής ταυτότητας, με σκοπό να εκκινήσει η προθεσμία της παρούσας, είναι έκαστο Α.Ε.Ι. ή φορέας του άρθρου 1.

2. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζονται, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με τις επεξεργασίες που διενεργεί η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. υπό την ιδιότητα της Εκτελούσας την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προσδιορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΕΕ L 119), σε σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 287 του ν. 4957/2022.

Άρθρο 9
Λοιπές διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις της παρούσης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν

Πηγή :esos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 106 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Διαδίκτυο: Εθισμός, πρόληψη και τρόποι αντιμετώπισης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
ΑΕΙ: Νέο σύστημα πρόσβασης στα 5 Μουσικά Τμήματα Ελλήνων του Εξωτερικού
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
ΠΟΣΔΕΠ: Απόφαση για τις οικονομικές διεκδικήσεις των πανεπιστημιακών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
Σχολεία: Ποια βιβλία και σε ποιες τάξεις θα αντικατασταθούν το νέο σχολικό έτος
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 14 ώρες
Σελίδα 1 από 6188 (37126 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6186
6187
6188
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης