Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Άρθρα
Το σκοτεινό μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ι­ΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟ­ΠΟΙΗ­ΣΗ ΚΑΙ ΠΙ­ΣΤΟ­ΠΟΙΗ­ΣΗ ΜΕ ΝΕ­Ο ΣΧΕ­ΔΙΟ ΝΟ­ΜΟΥ

Την Πα­ρα­σκευή 7/12/2012 ο υ­πουρ­γός Παι­δείας Αρβα­νι­τό­που­λος κα­τέ­θε­σε το Σχέ­διο Νό­μου «Οργά­νω­ση και Λει­τουρ­γία Ιδρύ­μα­τος Νε­ο­λαίας και διά βίου Μά­θη­σης (Ι­ΝΕ­ΔΙ­ΒΙΜ) και Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Πι­στο­ποίη­σης Προ­σό­ντων και Επαγ­γελ­μα­τι­κού Προ­σα­να­το­λι­σμού (Ε­ΟΠ­ΠΕΠ) και άλ­λες δια­τά­ξεις».
 
Πρό­κει­ται για έ­να νο­μο­σχέ­διο σκού­πα, που ρυθ­μί­ζει σε τέσ­σε­ρα κε­φά­λαια ζη­τή­μα­τα πρω­το­βάθ­μιας, δευ­τε­ρο­βάθ­μιας και τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης, α­θλη­τι­σμού και ει­δι­κής α­γω­γής. Κυ­ρίως ό­μως ι­δρύει δύο υ­πε­ρορ­γα­νι­σμούς τον Νε­ο­λαίας και Διά βίου Μά­θη­σης (Ι­ΝΕ­ΔΙ­ΒΙΜ) και τον Πι­στο­ποίη­σης Προ­σό­ντων (Ε­ΟΠ­ΠΕΠ), ι­διω­τι­κού δι­καίου, οι ο­ποίοι αλ­λά­ζουν δρα­μα­τι­κά το το­πίο της με­τα­λυ­κεια­κής και τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης. Εί­ναι η πε­μπτου­σία του πο­λυ­νο­μο­σχε­δίου. Σε αυ­τό το ση­μείω­μα θα α­σχο­λη­θώ α­πο­κλει­στι­κά με τους σκο­πούς, και τον ρό­λο αυ­τών των δύο ορ­γα­νι­σμών. Και θα ι­σχυ­ρι­στώ ό­τι ο σκο­πός τους εί­ναι:
 
α) Η δη­μιουρ­γία και πρι­μο­δό­τη­ση της κερ­δο­φό­ρου α­γο­ράς προϊό­ντων εκ­παί­δευ­σης.
β) Η ε­νο­ποίη­ση της δη­μό­σιας και ι­διω­τι­κής τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης και η διά­λυ­ση των ελ­λη­νι­κών πτυ­χίων.
γ) Η de facto ε­πι­βο­λή των δύο κύ­κλων σπου­δών της Μπο­λό­νιας και δι­δάκ­τρων στο δεύ­τε­ρο κύκλο.

Ι­ΝΕ­ΔΙ­ΒΙΜ και Ε­ΟΠ­ΠΕ­Π

Το Ι­ΝΕ­ΔΙ­ΒΙΜ εί­ναι ο ορ­γα­νι­σμός στον ο­ποίο συγ­χω­νεύε­ται το Ίδρυ­μα Νεό­τη­τας (ΕΙΝ) η γραμ­μα­τεία Νέ­ας Γε­νιάς και η Διά Βίου Μά­θη­ση. Συγ­χω­νεύο­νται ε­πί­σης ε­δώ οι οι­κο­νο­μι­κοί και αν­θρώ­πι­νοι πό­ροι, κα­θώς και η α­κί­νη­τη και κι­νη­τή πε­ριου­σία των τριών αυ­τών ορ­γα­νι­σμών.
 
Το Ι­ΝΕ­ΔΙ­ΒΙΜ διοι­κεί­ται α­πό συμ­βού­λιο που ε­πι­λέ­γε­ται και λο­γο­δο­τεί στον υ­πουρ­γό και διοι­κεί 120 υ­παλ­λή­λους ι­διω­τι­κού ή δη­μό­σιου δι­καίου που θα στε­λε­χώ­σουν τον ορ­γα­νι­σμό και επιλέγει το ίδιο το συμβούλιο.
 
Αντί­στοι­χη δο­μή έ­χει και ο Ε­ΟΠ­ΠΕ­Π, με ορ­γα­νι­σμό 80 υ­παλ­λή­λων.
Πρό­κει­ται δη­λα­δή για δύο υ­πε­ρορ­γα­νι­σμούς αυ­τό­νο­μους α­πό τη δο­μή και την ορ­γά­νω­ση του υ­πουρ­γείου, που διο­ρί­ζο­νται – ε­λέγ­χο­νται α­πό τον υ­πουρ­γό και λο­γο­δο­τούν σ’ αυ­τόν. Για­τί ό­μως αυ­τή η αυ­το­νό­μη­ση και προ­νο­μια­κή με­τα­χεί­ρι­ση; Πρό­κει­ται για δύο ση­μα­ντι­κά ερ­γα­λεία με τα ο­ποία:
 
1. Απο­δο­μεί­ται συ­νο­λι­κά η τρι­το­βάθ­μια δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση σε ε­πί­πε­δο πτυ­χίων και ε­παγ­γελ­μα­τι­κών προ­σό­ντων των πτυ­χιού­χων.
2. Εξι­σώ­νο­νται πτυ­χία δη­μό­σιων ορ­γα­νι­σμών και ι­δρυ­μά­των με πι­στο­ποιη­τι­κά ι­διω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης μέ­σω κοι­νού συ­στή­μα­τος μέ­τρη­σης, δηλαδή των πι­στω­τι­κών μο­νά­δων, οι ο­ποίες α­θροί­ζο­νται α­νε­ξάρ­τη­τα αν εί­ναι ι­διω­τι­κής ή δη­μό­σιας προέ­λευ­σης.
3. Χρη­μα­το­δο­τού­νται δο­μές ά­τυ­πης, δη­λα­δή ι­διω­τι­κής εκ­παί­δευ­σης και μά­θη­σης ΚΕ­Κ, ΙΕ­Κ, Κο­λέ­για, ι­διω­τι­κά πα­νε­πι­στή­μια, α­πό τον κρα­τι­κό προϋπο­λο­γι­σμό, α­πό τα κον­δύ­λια της διά βίου μά­θη­σης και α­πό τα έ­σο­δα που θα προέλ­θουν α­πό την εκ­με­τάλ­λευ­ση της δη­μό­σιας α­κί­νη­της πε­ριου­σίας (δηλ. σχο­λι­κά κτί­ρια, κτί­ρια βι­βλιο­θη­κών, φοι­τη­τι­κές ε­στίες κ.λπ.) σε συ­νερ­γα­σία με ι­διω­τι­κούς φο­ρείς της ε­θνι­κής και διε­θνούς α­γο­ράς! Πώς ό­μως κα­τα­νέ­μο­νται οι ρό­λοι με­τα­ξύ των δύο ορ­γα­νι­σμώ­ν;
 
Ο Ι­ΝΕ­ΒΙ­ΔΙΜ χρη­μα­το­δο­τεί ό­λες τις τυ­πι­κές και ά­τυ­πες δο­μές εκ­παί­δευ­σης και μά­θη­σης, χρη­μα­το­δο­τεί ε­πί­σης τη μα­θη­τι­κή και σπου­δα­στι­κή σί­τι­ση και στέ­γα­ση και το σχε­δια­σμό σχο­λι­κών μο­νά­δων, βι­βλιο­θη­κών, κ.λπ. στη θέ­ση του κα­ταρ­γη­θέ­ντος Οργα­νι­σμού Σχο­λι­κών Κτι­ρίων.
 
Να ση­μειώ­σου­με ε­δώ ό­τι η ά­τυ­πη εκ­παί­δευ­ση και μά­θη­ση πε­ρι­λαμ­βά­νει ό­λες τις ι­διω­τι­κές δο­μές εκ­παί­δευ­σης, ε­νώ η τυ­πι­κή εκ­παί­δευ­ση πε­ρι­λαμ­βά­νει α­πο­κλει­στι­κά την πρω­το­βάθ­μια, δευ­τε­ρο­βάθ­μια και τρι­το­βάθ­μια δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση.
Όλες οι δο­μές τυ­πι­κής και ά­τυ­πης εκ­παί­δευ­σης εκ­δί­δουν τίτ­λους σπου­δών, των ο­ποίων η α­ξία α­πο­τι­μά­ται σε πι­στω­τι­κές μο­νά­δες, τις ο­ποίες πι­στο­ποιεί ο δεύ­τε­ρος ορ­γα­νι­σμός, ο Ε­ΟΠ­ΠΕΠ.
 
Ο Ε­ΟΠ­ΠΕ­Π, λοι­πόν, πι­στο­ποιεί ό­λες τις δο­μές που ο Ι­ΝΕ­ΔΙ­ΒΙΜ χρη­μα­το­δο­τεί. Οι ρό­λοι τους εί­ναι ρό­λοι δυο συ­γκοι­νω­νού­ντων δο­χείων. Ο Ε­ΟΠ­ΠΕΠ κα­το­χυ­ρώ­νει κά­θε τίτ­λο σπου­δών, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό την προέ­λευ­σή του, με συ­γκε­κρι­μέ­νο α­ριθ­μό πι­στω­τι­κών μο­νά­δω­ν: π.χ. 50 μο­νά­δες για­τί τέ­λειω­σες έ­να ΙΕ­Κ, 5 α­πό σε­μι­νά­ρια κομ­μω­τι­κής, 180 για Bachelor ε­νός ι­διω­τι­κού πα­νε­πι­στη­μίου, 300 για το πτυ­χίο της αρ­χι­τε­κτο­νι­κής σχο­λής κ.ο.κ. Ο συλ­λέ­κτης πι­στω­τι­κών μο­νά­δων μπο­ρεί κα­τό­πιν να τις πι­στο­ποιεί συ­νο­λι­κά πά­λι στον Ε­ΟΠ­ΠΕ­Π, ώ­στε να γνω­ρί­ζει σε ποιο ε­πί­πε­δο κα­τα­τάσ­σε­ται στη Εθνι­κή Κλί­μα­κα Επαγ­γελ­μα­τι­κών Προ­σό­ντων, και ά­ρα τι ε­πάγ­γελ­μα μπο­ρεί να κά­νει.
Ο Ε­ΟΠ­ΠΕΠ χρη­μα­το­δο­τεί­ται ε­πί­σης α­πό τον κρα­τι­κό προϋπο­λο­γι­σμό, αλ­λά και α­πό ί­διους πό­ρους, δη­λα­δή τα χρή­μα­τα α­πό τις πι­στο­ποιή­σεις που εκ­δί­δει. Με αυ­τά χρη­μα­το­δο­τεί ι­διω­τι­κούς ορ­γα­νι­σμούς πι­στο­ποίη­σης-α­ξιο­λό­γη­σης.

Α­ΕΙ και Σχέ­διο Αθη­νά

Τα πα­ρα­πά­νω συν­δέ­ο­νται ευ­θέως με το Σχέ­διο Αθη­νά, δη­λα­δή τις συγ­χω­νεύ­σεις τμη­μά­των των Πα­νε­πι­στη­μίων και ΤΕΙ. Οι συγ­χω­νεύ­σεις, ό­πως έ­χω ε­πα­νει­λημ­μέ­να γρά­ψει, δεν γί­νο­νται για τον ε­ξορ­θο­λο­γι­σμό, ε­νός ά­ναρ­χου και εν μέ­ρει ρου­σφε­το­λο­γι­κού χάρ­τη της Ανώ­τα­της Εκπαί­δευ­σης. Γί­νο­νται κα­θα­ρά για λό­γους οι­κο­νο­μι­κούς, δη­λα­δή για τη δη­μιουρ­γία δύο κύ­κλων σπου­δών Bachelor και Master, και την ε­πι­βο­λή δι­δάκ­τρων στον δεύ­τε­ρο. Οι συγ­χω­νεύ­σεις των τμη­μά­των θα πραγ­μα­το­ποιη­θούν στον πρώ­το κύ­κλο σπου­δών κυ­ρίως και θα α­πο­νέ­μουν τίτ­λο α­ξίας 180 πι­στω­τι­κών μο­νά­δων. Στο δεύ­τε­ρο κύ­κλο, με δί­δακ­τρα, θα α­πο­νέ­μο­νται τίτ­λοι με­τα­πτυ­χια­κοί α­ξίας 120 πι­στω­τι­κών μο­νά­δων. Όποιος ει­σέρ­χε­ται στον πρώ­το κύ­κλο, δεν ση­μαί­νει ό­τι ευ­θυ­γράμ­μως συ­νε­χί­ζει και στον δεύ­τε­ρο κύ­κλο.
 
Ας συν­δέ­σου­με τώ­ρα το σχέ­διο Αθη­νά με τον Ι­ΝΕ­ΔΙ­ΒΙΜ και τον Ε­ΟΠ­ΠΕ­Π, το Μνη­μό­νιο 3 (ι­διω­τι­κά πα­νε­πι­στή­μια), το ΤΑΙ­ΠΕΔ (α­ξιο­ποίη­ση δη­μό­σιας πε­ριου­σίας) το Νό­μο 4009 (Δια­μα­ντο­πού­λου) και τον Νό­μο 4076 (Αρβα­νι­τό­που­λου), για να κα­τα­νοή­σου­με το ε­φιαλ­τι­κό το­πίο που δια­μορ­φώ­νε­ται στην τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση του τό­που μας. Ο κ. Αρβα­νι­τό­που­λος υ­λο­ποιεί με χα­μη­λό­φω­νο και υ­πό­γειο τρό­πο τον πιο σκλη­ρό πυ­ρή­να του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού στην εκ­παί­δευ­ση.
 
Δια­λύει τη δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση, οι­κο­δο­μεί την η­γε­μο­νία της ι­διω­τι­κής, προω­θεί την κα­τάρ­τι­ση έ­να­ντι της εκ­παί­δευ­σης, ε­φαρ­μό­ζει το α­πο­τυ­χη­μέ­νο μο­ντέ­λο της Μπο­λό­νιας, σε συν­θή­κες κρί­σης και δη­μιουρ­γεί την α­γο­ρά προϊό­ντων εκ­παί­δευ­σης στην ο­ποία θα ε­πεν­δύ­σουν τα κε­φά­λαιά τους οι ι­διω­τι­κούς φο­ρείς υ­γείας, ΜΜΕ, κα­τα­σκευα­στι­κών ε­ται­ρειών, για να κερ­δο­σκο­πή­σουν εις βά­ρος ε­νός λα­ού στα ό­ρια της φτώ­χειας, που ό­μως ε­ξα­κο­λου­θεί να θεω­ρεί τα πτυ­χία της α­νώ­τα­της εκ­παί­δευ­σης ως α­πα­ραί­τη­τα ε­φό­δια που πρέ­πει να δώ­σει στα παι­διά του.
 
Έχου­με χρέ­ος ως α­ρι­στε­ρά να α­πο­κα­λύ­ψου­με την α­πά­τη που γί­νε­ται στο ό­νο­μα των «α­να­γκαίων με­ταρ­ρυθ­μί­σεων». Έχου­με χρέ­ος να ε­ξη­γή­σου­με στην κοι­νω­νία, στους εκ­παι­δευ­τι­κούς, στους σπου­δα­στές τις ε­πι­πτώ­σεις της κα­τα­στρο­φής της δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης για το μέλ­λον της νέ­ας γε­νιάς και του τό­που.
Έχου­με χρέ­ος να τους στα­μα­τή­σου­με.

Αρθογράφος:Θεανώ Φωτίου 

Πηγή:Η ΕΠΟΧΗ 
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill online abortion pill buy online
ordering abortion pills to be shipped to house abortion pill where can i get the abortion pill online
cytotec abortion abortion pill buy online abortion pill online purchase
how to cheat on husband click find an affair
reasons married men cheat why do married men cheat I cheated on my boyfriend
most women cheat married men dating wives that cheat
read website how to catch a cheater
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
redirect read here why do married men cheat on their wives
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
women who cheat when married men cheat reasons why women cheat on their husbands
medical abortion procedure website-knowledge.com illegal abortion
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
men and women meet and cheat meet and cheat
why some women cheat click why married men cheat
progesterone progesterone progesterone
pharmacy discount code pharmacy discount discount rx pharmacy
printable cialis coupon cialis savings and coupons free cialis samples coupon
pramipexol kaufen opskriftbehandling.site pramipexol precio

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4135 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Σχόλια (0)
Η κυρία γράφη στην εποχή , αλλά είναι η ίδια σε άλλη εποχή , πολύ πίσω από το σήμερα .
pill for abortion online abortion pill abortion pills
click here women who like to cheat women cheat on their husbands
reasons married men cheat all wives cheat I cheated on my boyfriend
most women cheat married men dating wives that cheat
how often do women cheat on their husbands why husbands cheat how many women cheat on their husbands
link how to sell viagra viagra uk cheap purchase buy
link husband watches wife cheat married cheat
go how early can i get an abortion pregnancy termination options
Υποβλήθηκε πριν από 4135 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Εξ Αποστάσεως

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Χειμωνα-Καλοκαιρι
Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 - 13:17
Σχόλια (0)


Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

ΔΩΡΕΑΝ Μαθήματα Αγγλικών / Απόκτησε (Lower, Advanced, Proficiency)
Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 - 04:06
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (4)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (12)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Ποιές σπουδές ανοίγουν δρόμους στην αγορά εργασίας – Οι επιλογές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Φοιτητικές Εκλογές 2024 / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Πιερρακάκης: «Το διακύβευμα είναι να προστατεύσουμε κάθε παιδί»
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Υπουργείο Παιδείας: Παραιτήσεις εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους - Οδηγίες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Σελίδα 1 από 6184 (37101 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6182
6183
6184
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης